akut manik atakları

Olfrex 2,5 mg FİLM TABLET

Olfrex 2,5 mg FİLM TABLET

Olfrex 2,5 mg FİLM TABLET FORMÜL: Her Olfrex 2,5 mg Film Tablet otken madde olarak 2,5 mg olanzapin; ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik özellikleri: Olanzapin, selektif monoaminerjik antagonisti olup aşağıdaki reseptörlere yüksek afinitesi vardır: serotonin 5 HTacc, 5 HTs, 5HTe, dopamin D1,D2,D3,D4.D5 muskarinik reseptörler Mı-Ms, histamin H1 ve a1 adrenerjik…

Abilify

Abilify

ABILIFY 10 MG 28 TABLET Nöropsikiyatrik — Şizofreni ve akut manik atakların kısa dönemli tedavisi Prospektüs Bilgileri: Aripiprazol, 10-15-30 mg. Endikasyonları: Akut Şizofreni epizodlar Kontrendikasyonları: Enapril’e karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Uyarılar / Önlemler: Aşağıdaki tıbbi sorunların varlığı durumunda Enapril çok dikkatli kullanılmalıdır. -Otoimmün hastalıklar, özellikle sistemik Lupus eritematozus (nötropeni veya agranülositoz riski artar),…