Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.606 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Anksiyolitik İlaçlar, antidepresan, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

Tranxilene 5 mg Kapsül

Submitted by on Ağustos 26, 2009 – 10:47 am | 5.337 Kez Görüntülendi

5 mg Kapsül
FORMÜLÜ
Bir kapsülde: dipotasyum 5 mg (Kapsül boyar maddeleri: eritrosin, titan dioksit)
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler:
Klorazepat sınıfından bir anksiyolitiktir. Farmakolojik özellikleri benzodiazepinlerin aynıdır. Anksiyolitik, , , , ve amnestik özelliklere sahiptir.
Bu etkiler, klorür kanallarının açılmasında rol oynayan ve GABA-OMEGA makromoleküler reseptör kompleksinin bir parçası olan merkezi reseptöre (BZD1 ve BZD2 de denir) olan spesifik agonist etkisi ile ilişkilidir.
Farmakokinetik Özellikler:
Oral alımını takiben klorazepat gastrointestinal kanaldan hızla emilir. Klorazepatın büyük bir kısmı (% 80), esas aktif metaboliti olan N-desmetil diazepam’a dönüşür.
Değişmemiş klorazepat ve metaboliti süratle kana geçer. 1 saat içinde kanda pik düzeye erişir. Klorazepat ve N-desmetildiazepam karaciğerde metabolize olur ve inaktif konjuge oksazepam halinde başlıca idrarla elimine olur. İdrarda N-desmetildiazepam ve küçük bir miktar klorazepat da tespit edilebilir.
Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 40 saattir.
Benzodiazepinlerin plasentadan ve anne sütüne geçişleri gösterilmiştir.
ENDİKASYONLARI
 Reaktif , özellikle ile beraber olan adaptasyon bozuklukları ve post-travmatik
 Nevrozlarda (özellikle , , ) görülen anksiyetenin ek tedavisi
 Ciddi veya ağrılı ile beraber olan anksiyete
 Genel anksiyete ve anksiyeteye bağlı
 Anksiyete atakları
 Deliryum tremensin önlenmesi ve tedavisi
kesilme sendromu Panik hastalıkları bir endikasyon oluşturmaz.
KONTRENDİKASYONLARI
 Bilinen benzodiazepin alerjisi veya ilacın bileşimindeki diğer maddelere alerji
 Dekompanse solunum yetmezliği
 Akut dar açılı glokom

 Ciddi karaciğer yetmezliği

Çocuklar
Kapsül, 2.5 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. (Bakınız (bkz) Uyarılar/Önlemler, Kullanım şekli ve dozu).
UYARILAR/ÖNLEMLER
Uyarılar
– Bağımlılık: fiziksel ve psişik bağımlılığına yol açabilir. Bağımlılık gelişmesinde çeşitli faktörler etkili gözükmektedir:
. tedavi süresi
. dozaj
. diğer ilaçlarla kombinasyon: psikotropik, anksiyolitik, hipnotik
. alkol ile beraber alınması
. diğer ilaçlara veya ilaç olmayan maddelere bağımlılık hikayesi.
Tedavi kesildiğinde kesilme (yoksunluk) semptomları ortaya çıkabilir: Uykusuzluk, , anksiyete, , , seyrek olarak , ve bazen konfüzyon. Çok nadir olarak görülebilenler: , , .
Tedavi süresinin 4-12 haftayı aşmaması gerektiği ve tedavinin günlük doz azaltılarak sonlandırılacağı (birkaç günden birkaç haftaya değişen süre içinde) konusunda hastayı uyarmak faydalı olabilir.
– Uzun süreli kullanım sonucunda tolerans gelişebilir.
– Özellikle benzodiazepin yatmadan önce alınıyorsa ve uyku süresi kısa ise (bir dış faktör etkisi ile erken uyanma), görülebilir.
– Anksiyolitik benzodiazepinler depresif durumların ve psikotik bozuklukların tedavisinde kullanılmamalıdır.
– Yeterli klinik deneyim olmadığından, 9 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez. Tranxilene 5 mg Kapsül, 2.5 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir (Bkz. Kontrendikasyonlar).
Önlemler:
: Benzodiazepinler başlıca depresyonun anksiyete komponentine etki eder. Tek başlarına tedavisinde kullanılmaz ve hatta bulguları gizleyebilirler (depresif durumlarda tedavi uygundur).
– Alkol: Tedavi süresince alkollü içeceklerin alımı önerilmez.
– Özellikle çocuklarda tedavi süresi kısa olmalıdır.
– Yaşlılar ve renal yetmezliklerde doz ayarlanması gerekebilir.
– Karaciğer yetmezliğinde benzodiazepinlerin kullanılması ensefalopatiye yol açabilir.
– Solunum yetmezliği olan hastalarda benzodiazepinlerin depresan etkisi dikkate alınmalıdır (hipoksinin artışı kendi başına anksiyeteye neden olarak hastanın yoğun bakım ünitesine alınmasına yol açabilir).
– Tedavinin kesilmesi: Tedavinin kesilmesi, kesilme semptomlarına yol açabilir. Hasta uyarılmalı ve birkaç hafta içinde doz azaltılarak tedavinin kesilmesi (özellikle uzamış tedavi sonrası veya ilaç bağımlılığı şüphesi varsa) önerilmelidir.
– İlaç bağımlılığı riskini artırabileceğinden, ister anksiyolitik isterse hipnotik olarak uygulansın, çeşitli benzodiazepinlerin kombinasyonunun yararı yoktur.
: Bir benzodiazepinle tedavi, semptomları şiddetlendirir. Kullanılması çok özel durumlarda ve çok dikkatli bir gözlem altında olmalıdır.
Gebelik ve Emzirme
Gebelik:
Gebelik Kategorisi: D
Epidemiyolojik çalışmalar bazı benzodiazepinler için teratojenik etkiyi düşündürmüş ama doğrulanmamıştır. Hamileliğin ilk üç ayında bu grup ilaçların reçete edilmesinden sakınılması uygundur.
Hamileliğin son üç ayında, yeni doğanda solunum distresi ve neonatal hipotoni görülebileceği için yüksek dozlar reçete edilmemelidir. Eğer verilmişse, bebek birkaç günlük veya birkaç haftalık iken kesilme sendromu görülebilir.
Emzirme:
Benzodiazepin tedavisi boyunca emzirme önerilmez.
Araç ve Makine Kullanma Üzerine Etkisi
İlacın kullanımına bağlı olan uyuklama riski nedeniyle taşıt ve makine kullanılmaması önerilir. Kombinasyonlar sedatif etkiyi artırabilir. (Bkz. “İlaç Etkileşmeleri”)
DİKKAT
Bağımlılık yapabilir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Yan etkiler alınan doz ve hastanın kişisel duyarlılığı ile ilgilidir.
Santral sinir sistemi bozuklukları
– Anterograd amnezi (Bkz. “Uyarılar/Önlemler”)

– Uyuklama (özellikle yaşlılarda)
– Kas tonusunda azalma
Genel bozukluklar
– Asteni
Psikiyatrik bozukluklar
– Bradipsişik cevap
– Bazı hastalarda (özellikle çocuklar ve yaşlılar) paradoksal reaksiyonlar görülebilir: irritabilite, , , , .
– Tedavi uygulaması öncesindeki anksiyetenin alevlenmesiyle kendini gösteren
“rebound sendromu” oluşabilir.
Uzun süreli kullanım (özellikle yüksek dozlarda), fiziksel bağımlılık gelişmesine yol açabilir ve tedavi kesildiğinde kesilme sendromu görülebilir (Bkz. “uyarılar ve önlemler). Bu olay kısa yarı ömürlü benzodiazepinlerde uzun yarı ömürlülere göre daha erken görülebilir.
Deri ve ekleri ile ilgili bozukluklar
– Makülopapüler ve kaşıntılı deri döküntüleri
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Nöromüsküler kavşak blokerleri ile (kürar benzeri ilaçlar, kas gevşeticiler) aditif sinerji görülür.
Kesilme sendromu gelişme riski, anksiyolitik veya hipnotik olarak reçete edilen benzodiazepinlerin kombinasyonu ile artar.
Aşağıdaki kombinasyonlar önerilmez:
– Alkol: alkol içeren içeceklerin ve ilaçların alımından kaçınmalıdır.
Benzodiazepinlerin sedatif etkisindeki artış alkolden dolayı olur. Dikkat ve uyanıklıktaki azalma taşıt sürücüleri ve makine operatörleri için tehlikeli olabilir.
Aşağıdaki etkileşmeler dikkate alınmalıdır:
– Diğer merkezi sinir sistemi depresanları: buprenorfin dahil morfin türevleri (analjezik, antitussif), , , H1 – reseptör blokerleri, , , ve benzeri maddeler.
Merkezi depresyonda artışın özellikle taşıt sürücüleri ve makine operatörleri için ciddi sonuçları olabilir.
: Benzodiazepinlerin sedatif etkisindeki geçici artış, ile kombine kullanım sonucu oluşan hızlı absorbsiyona bağlıdır. Dikkat ve uyanıklıktaki azalma taşıt sürücüleri ve makine operatörleri için tehlikeli sonuçlar yaratabilir.
– Klozapin: Benzodiazepinlerle klozapinin kombine kullanımı, solunum ve/veya kalp durmasıyla seyreden kollaps riskini artırır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veriliş:
Tedavi süresi: Tedavi süresi mümkün olduğunca kısa olmalı ve kesme süresi de dahil 4-12 haftayı geçmemelidir (Bkz. “Uyarılar/Önlemler”)
, nevrozlardaki anksiyetenin ek tedavisi, ciddi veya ağrılı somatik hastalıklarla birlikte olan anksiyetede: kesme süresi dahil 4-12 hafta.
– Genel anksiyete: uzun süreli tedavi doktorun tavsiyesine göredir.
– Anksiyete atakları: kısa süreli tedavi
– Deliryum tremensin önlenmesi ve tedavisi: birkaç gün.
– Alkol kesilmesi: kesilme periyodu ile birlikte 3-6 hafta.
Tedavinin kesilmesi: Birkaç hafta içinde_doz azaltımı ile olur (Bkz. “Uyarılar/Önlemler”).
Dozaj:
Erişkinler: Olağan günlük doz 5-30 mg’dır. Yüksek dozlar klinik gereksinmeye bağlıdır.
Çocuklar (9-12 yaş): Kullanım sadece çok zorunlu vakalarda önerilmelidir.
Doz yaklaşık 0.5 mg/kg/gündür. Bu amaçla Tranxilene 5 mg Kapsül kullanılmalıdır.
Günlük doz birkaç bölünmüş doz halinde kullanılır.
Yaşlılar, renal yetmezlikli hastalar: Dozaj azaltılması önerilir, örneğin ortalama dozun yarısı yeterli olabilir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Aşırı dozlarda , doz aşımının başlıca göstergesidir ve alınan doza bağlı olarak koma hali de ortaya çıkabilir.
Prognoz iyidir. En azından tedavi edilen ve birlikte diğer alımının olmadığı hastalarda böyledir.
Bir yoğun bakım ünitesinde solunum ve kardiovasküler fonksiyonlara özel dikkat gösterilmelidir. Sonuç olumludur.
verilmesi, benzodiazepinlerle, bilinçli veya kaza ile olan doz aşımının teşhis ve/veya tedavisinde yararlı olabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
Oda sıcaklığında (25˚C’nin altında), kuru bir yerde ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
30 kapsüllük şişelerde.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekli:
Tranxilene 10 mg kapsül
Ruhsat sahibi ve adresi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
No.: 209 4.Levent -İSTANBUL
Ruhsat tarih ve no : 03.05.2007 – 210/100
İmal yeri : Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
34885 Samandıra / Kartal – İSTANBUL
Reçete ile satılır. SB Onay Tarihi 29.06.07

Bir önceki yazımız olan ATARAX Film Tablet başlıklı makalemizde Alkol, analjezikler ve Anksiyete hakkında bilgiler verilmektedir.