Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.589 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Anksiyolitik İlaçlar, antidepresan, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

ANSİOX TABLET 0,5 mg

Submitted by on Aralık 5, 2010 – 12:20 am | 9.308 Kez Görüntülendi

ANSİOX TABLET 0,5 mg

FORMÜLÜ

Her tablet 0,5 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri

Alprazolam 1,4-triazolbenzodiazepinler sınıfından psikotropik bir maddedir ve MSS’de benzodiazepin reseptörüne yüksek afinite ile bağlanır. Alprazolam çeşitli nöron grupları üzerinde GABA-erjik transmisyonun inhibe edici etkisini güçlendirir. Bu durum sedasyon yapıcı ve hipnotik etkilere olduğu gibi gerilim, heyecan ve anksiyeteyi azaltıcı etkiye neden olur. Ayrıca, alprazolam adale tonüsünü azaltıcı ve antikonvülsif özellikler gösterir.

Farmakokinetik özellikleri

Alprazolam oral uygulamadan sonra çabuk ve iyi absorbe edilir. Doruk plazma seviyelerine tek oral uygulamadan 1-2 saat sonra ulaşılır. Biyoyararlanım %80’dir. Tek uygulamadan sonra eliminasyon yarı ömrü 12-15 saat arasındadır. Alınan ilacın yaklaşık %20’si böbreklerden değişmeden elimine edilir. Ana metabolitler a-hidroksialprazolam bir benzofenon türevidir. a-hidroksialprazolamın farmakolojik aktivitesi alprazolamın %50’si kadardır. Benzofenon türevi ise farmakolojik olarak aktif değildir. Bu iki metabolitin yarı ömrü alprazolamınkine benzer. Düşük konsantrasyonları nedeniyle metabolitlerin terapötik etkiye katkıları yok kabul edilir. Alprazolam plasenta bariyerini geçtiği gibi anne sütüne de geçer.

ENDİKASYONLARI

ANSİOX Tablet anksiyete bozukluklarının kontrol edilmesinde veya anksiyete semptomlarının kısa süreli giderilmesinde endikedir. Günlük hayatın gerilimi anksiyolitik kullanımını gerektirmez.

alprazolama cevap verir.

Alprazolam ayrıca agorafobili veya agorafobisiz panik bozuklukların tedavisinde de endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

ANSİOX Tablet alprazolama veya diğer benzodiazepinlere duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir. Alprazolam uygun tedavi alan geniş açılı glokom hastalarında kullanılabilir, fakat akut dar açılı glokom hastalarında kullanılmaz. Ayrıca myasthenia gravis, , ve hamilelikte kullanılmaz.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Benzodiazepinleri haftalarca almak bir etki kaybına yol açabilir (tolerans gelişimi).

Benzodiazepinlerin kullanımı fiziksel ve psişik bağımlılığa yol açabilir. Bu durum sadece yüksek dozların amaç dışında kullanımı için geçerli olmakla kalmaz, aynı zamanda terapötik dozlar için de geçerlidir. Bağımlılık riski doz ile ve tedavi süresiyle birlikte artar. Klinik geçmişlerinde alkol veya

bağımlılığı olan hastalarda bu risk daha fazladır.

Eğer fiziksel bağımlılık gelişmişse, tedavinin ani kesilmesi yoksunluk sendromlarına yol açabilir. Bunlar , , , , iç huzursuzluğu, ve olarak kendini gösterebilir. Şiddetli durumlarda aşağıdaki semptomlar da görülebilir: realite kaybı, , , , , .

Nispeten kısa süreli bir tedavi dahi olsa, ilacın ani kesilmesi geçici olarak yoksunluk etkilerine yol açabilir ki; burada ile tedaviye yol açan bu semptomlar daha kuvvetli olarak tekrar görünebilir (rebound fenomen). Ruh hali değişiklikleri, anksiyete halleri ve huzursuzluk olası tamamlayıcı reaksiyonlar arasındadır. İlacın ani kesilmesi halinde yoksunluk sendromları ya da Yebound fenomen’ durumlarının ortaya çıkması riski yüksek olduğundan, tedavinin dozu kademeli olarak azaltmak suretiyle kesilmesi tavsiye edilmektedir. Tedavi süresi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır; dozun kademeli olarak azaltılma süresi dahil olmak üzere 8-12 hafta aşılmamalıdır.

Benzodiazepinler ileriye yönelik amneziye yol açabilir. Bu demektir ki, ilacın içilmesini takiben hasta, belli koşullarda, daha sonra hatırlayamayacağı eylemlerde bulunabilir. Bu risk doz ile birlikte artabilir ve yeterince uzun ve kesintisiz bir uyku periyodu (7- 8 saat) ile azaltılabilir.

Özellikle yaşlılarda ve çocuklarda benzodiazepinlerin uygulanmasıyla huzursuzluk, iritabilite, , , , , halüsinasyonlar, , ve diğer tavırsal bozukluklar gibi psikiyatrik veya paradoks reaksiyonlara yol açabilir. Böyle durumlarda tedaviye son verilmelidir.

Benzodiazepinler çocuklar ve gençler için sadece yarar-risk ilişkisini dikkatle tarttıktan sonra reçete edilmelidir.

Benzodiazepinler psikozun birincil tedavisi için tavsiye edilmezler.

Benzodiazepinler depresyonların veya depresyonun eşlik ettiği anksiyete durumlarında tek tedavi olarak kullanılmamalıdır. Bazı koşullarda kuvvetlenebilir ve intihar riski artabilir.

Benzodiazepinler klinik geçmişinde alkol veya ilaç bağımlılığı olan hastalarda büyük dikkat ile kullanılmalıdır. Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda (genellikle olduğu gibi) dikkatli olunmalı ve uygun durumlarda doz azaltılmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ensefalopati riskini arttırdığından benzodiazepinler kullanılmamalıdırlar.

Solunum depresyonu riski nedeniyle kronik solunum yetmezliği olan hastalar için daha düşük bir doz tavsiye edilir.

Makina ve araç kullanımına etkisi

Sedasyon, amnezi, dikkat eksikliği ve adale fonksiyonunun azalması otomobil veya makina kullanma kabiliyetini olumsuz etkileyebilir. Bu husus özellikle yetersiz bir uyku durumunda doğrudur.

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı

Gebelik kategorisi D’dir.

Benzodiazepinlerin hamileliğin ilk üç ayında kullanılması durumunda malformasyon riski olabileceği kabul edilir. Hamileliğin ikinci ve üçüncü çeyreğinde sadece çok gerekli olduğu durumlarda reçete edilmelidirler. Uzun bir süre boyunca benzodiazepin alan annelerin çocuklarında fiziksel bağımlılık gelişebilir. Bu çocuklar doğum sonrasında yoksunluk sendromları gösterirler.

Çok önemli nedenlerle hamileliğin ilerlemiş döneminde veya doğum sırasında alparazolam verilmişse, yeni doğan üzerinde solunum yetmezliği, hipotermi, hipotoni ve yutkunma eksikliği gibi etkileri olması beklenebilir.

Eğer alprazolam doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanılıyorsa, hamile kalmak istenildiğinde doktoru ile temas kurması gerektiği söylenmelidir.

Alprazolam anne sütüne geçer ve tekrarlanan kullanımlarda sütte birikir. Bu nedenle emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde tekrarlanan veya yüksek dozların kullanımı zorunlu ise, o takdirde emzirme kesilmelidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Özellikle tedavinin başlangıcında bireysel hassasiyet ve alınan doza bağlı olarak, aşağıdaki istenmeyen etkiler görülebilir: , dikkat azalması, , konfüzyon; , , , , görüş kaybı; kserostomi, ; , kilo kaybı yada artışı; işeme zorlukları; ertesi gün etkileri (, , vs).

Bir kural olarak bu semptomlar tekrarlanan kullanımla azalırlar.

, libido değişimleri, menstrual bozukluklar ve cilt reaksiyonlarına dair seyrek raporlar vardır. Ender olarak solunum depresyonu görülebilir (özellikle gece).

Benzodiazepinler ileriye yönelik amneziye neden olabilirler. Benzodiazepinler ile tedavi sırasında önceden mevcut olan bir depresyon tekrar kendini gösterebilir. Benzodiazepinlerin kullanımı (terapötik dozlarda olsa bile) psişik ve fiziksel bağımlılık gelişmesine yol açabilir; terapiye son verildiğinde yoksunluk veya ‘rebound’ görülebilir (bkz. Uyarılar/Önlemler).

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Alprazolamın , , narkotiklerle; ; ; ; ; ve ile birlikte uygulanması merkezi depresan etkiyi arttırabilir. Narkotik analjezikler (örn. opiyatlar) ile kombinasyon öforik etkinin kuvvetlenmesine yol açabilir ve bağımlılık gelişmesini hızlandırabilir. Adale gevşeticilerinin eşzamanlı uygulaması ile gevşetici etki kuvvetlenir.

ANSİOX Tablet ile birlikte kullanıldığında desipramin ve imipramin serum seviyeleri 1/3 oranında artar. Fluvoksamin ile birlikte alınan alprazolam serum seviyelerinde %100 kadar bir artış gözlenmiştir. Doz uygun şekilde azaltılmalıdır. Bazı karaciğer enzimlerini (sitokrom P 450) inhibe eden

maddeler benzodiazepinlere benzer aktif bileşenlerin etkisini kuvvetlendirebilir (örn. simetidin gibi H2 blokerleri, omeprazol gibi proton pompa inhibitörleri, doğum kontrol hapları, eritromisin gibi makrolid antibiyotikler).

St. John’s wort alprazolam seviyelerini düşürebilir. St. John’s wort, kara kara, ile birlikte kullanımı MSS üzerindeki depresan etkisini arttırabilir.

ANSİOX Tablet ile tedavi sırasında alkol alınmamalıdır. Alkol alımı alprazolamın etkisini önceden öngörülemeyecek şekillerde değiştirebilir ve arttırabilir. Keza bu kombinasyon ile otomobil veya dikkat gerektiren makineleri kullanma kabiliyeti azalır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Dozaj ve uygulama süresi bireysel yanıta, endikasyon alanına, hastalığın şiddetine göre ayarlanmalıdır. Burada temel prensip mümkün olduğu kadar düşük dozu, mümkün olduğu kadar kısa süre ile kullanmaktır. Daha sonraki tedavi gereksinimini yeniden gözden geçirmek için hasta düzenli aralıklarda tetkik edilmelidir. Güçsüz hastalara veya böbrek yetmezliği olan veya karaciğer yetmezliği olan hastalara azaltılmış dozlar verilmelidir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki şekilde kullanılır

ve

Tedavinin başlangıcında doz günde 3 defa 0,25 – 0,5 mg’dır (1/2 – 1 tablet). Gerektiğinde toplam günlük doz en fazla 4 mg’a kadar (8 tablet) tedricen 3 – 4 günlük aralarla arttırılabilir.

Tedavi süresi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır: kademeli azaltma süresi dahil bu süre 8 – 12 haftayı geçmemelidir. Uzun süre uygulamadan sonra (1 haftadan daha uzun) yoksunluk sendromlarından kaçınmak için ilaç yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir ve bu doz azaltımı her 3 günde bir 0,5 mg’dan daha fazla olmamalıdır. Bazı hastalarda daha yavaş doz azaltımı da gerekebilir.

Yaşlı hastalarda, ileri derecede karaciğer hastalığı olanlarda veya düşkün hastalarda mutad başlangıç dozu günde 2-3 defa verilen 0,25 mg’dır. Bu doz ihtiyaca göre ve tolere edilebilirlik oranında tedrici olarak arttırılabilir. Eğer önerilen başlangıç dozunda yan etkiler görülürse bu doz düşürülebilir.

Panik bozukluğu olan birçok hastada tedavinin başarısı 4 mg’dan daha yüksek günlük dozların kullanımını gerektirmektedir. Örn. günde üç defa 0,5 mg ile başlatılan tedavi, alınan cevaba bağlı olarak 3-4 günlük aralıklarda günde 1 mg’ı geçmeyen arttırımlarla sürdürülebilir. Günde 4 mg’dan daha yüksek doz seviyelerine geçiş için daha yavaş arttırma yapılması tavsiye edilmektedir. Ortalama dozaj günde 5-6 mg’dır ve nadiren 10 mg’lık günlük doz kullanılır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Diğer benzodiazepinler ile olduğu gibi bir alprazolam doz aşımı genelde hayatı tehdit edici nitelikte değildir MSS’ni etkileyen alkol dahil diğer ile birlikte alınmadığı sürece.

Benzodiazepinler ile intoksikasyon genellikle alınan doza bağlı olarak uyuklama hali, mental konfüzyon, letarji, görme kaybı ve distoniden ataksi, bilinçsiz olma hali, santral solunum ve dolaşım depresyonu ve komaya kadar çeşitli safhalarda santral depresyon ile karakterizedir.

Görece hafif seyreden zehirlenme semptomları olan hastalar solunum ve dolaşım kontrolü altında uyandırılmalıdır. Daha şiddetli durumlarda daha ileri önlemler alınması (gastrik lavaj, dolaşımın stabilizasyonu, yoğun denetim altında bulundurma) gerekebilir. Bilinç kaybı oluşmadan önce, erken bir safhada kusturmak yararlıdır.

Plazma proteinlerine yüksek seviyede bağlanma ve büyük dağılım hacmi nedeniyle, sadece alprazolamla zehirlenmelerde zorlu diyaliz veya hemodiyaliz çok az bir önem taşır.

Bir önceki yazımız olan Xanax® 0.5 mg Tablet başlıklı makalemizde adet düzensizlikleri, agorafobili hastalar ve ajitasyon hakkında bilgiler verilmektedir.