Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.644 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, Etken ( Etkin ) Maddeler, ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar

Mirtazapin

Submitted by on Temmuz 14, 2009 – 2:40 am | 75.288 Kez Görüntülendi

optimal etkinlik ve kabul edilebilir tolerabilite hedeflenerek geliştirilen yeni bir ilaçtır. Etki düzeneği trisiklik antidepresanlardan (TCA), selektif serotonin geri alım inhibitörlerinden (SSRI) ve monoaminooksidaz inhibitörlerinden (MAOI) farklıdır ve “bir noradrenerjik ve spesifik serotonerjik ” (NaSSA) olarak tanımlanabilir. potent ve doğrudan etkili bir alfa2 adrenoseptör antagonistidir. Noradrenerjik oto ve heteroreseptörlerinin blokajı sonucu noradrenerjik ve serotonerjik iletiyi güçlendirir .
Mirtazapin güçlü ve seçici bir presinaptik a2-adrenoseptör antagonistidir (pKi=7.7) ve noradrenerjik hücre ateşlenmesini ve norepinefrin salınımını artırarak noradrenerjik iletiyi güçlendirir.
Noradrenerjik sistem serotonerjik iletinin kontrolünde çift modülatör etkiye sahiptir . Rafe nükleusundaki serotonerjik hücrelerin aktivasyonu eksitatör a1-adrenoseptörlerin norepinefrin aracılığıyla stimülasyonu sonucu ortaya çıkar. Serotonin salınımının inhibisyonu ise inhibitör a2-adrenoseptörlerinin norepinefrin aracılığıyla aktivasyonu sonucu olur.
Son yıllarda yapılan mikrodiyaliz çalışmalarında mirtazapinin etki düzeneğinin noradrenerjik iletinin aktivasyonu yoluyla olduğu ve bu düzeneğin serotonerjik hücre ateşlenmesinde ve serotonin salınımındaki eşzamanlı ikincil bir artışla paralellik gösterdiği sonucuna varılmıştır . De Boer ve ark. on-line mikrodiyaliz tekniği kullanarak ratlarda in vivo noradrenerjik ve serotonerjik iletiyi araştırdılar. Hippokampusa mikrodiyaliz problarını yerleştirerek noradrenerjik aktivitenin göstergesi olarak 3,4-dihidroksifenilasetik asit (DOPAC) salınımını ve serotonin göstergesi olarak 5-hidroksiindolasetik asit (5-HIAA) salınımını değerlendirdiler. Mirtazapinei subkutan yolla 2-5 mg/kg dozunda uyguladılar ve bu ilacın a2-adrenerjik otoreseptör antagonisti etkisi olduğunu gösterdiler.
Bazı nörofizyolojik çalışmalarda mirtazapinin lokus seruleusta noradrenerjik hücre ateşlenmesini yaklaşık % 30 oranında artırdığı gösterilmiştir. Bunun yanısıra, mirtazapin bir a2-agonist olan klonidinin lokus seruleusta noradrenerjik hücre ateşlenmesini inhibe edici etkisini antagonize eder .
Dorsal raphe nükleusunda yapılan nörofizyolojik çalışmalar mirtazapinin bu nükleusdaki serotonerjik nöronların ateşlenme hızında doza bağımlı bir artışa yol açtığını göstermiştir . Serotonerjik hücre ateşlenmesindeki bu indirekt artışın noradrenerjik iletinin güçlendirilmesinin bir sonucu olduğu ileri sürülmektedir. Gerçekten, 6-OH-dopamin ile noradrenerjik sistemin lezyone edilmesinin ardından mirtazapinin 5-HT hücre ateşlenmesini artırmada yetersiz kaldığı belirlenmiştir . Böylece, mirtazapinin 5-HT iletisindeki etkisinde a2-adrenerjik otoreseptörlerin önemli rolü olduğu söylenebilir. Serotonerjik sinir terminalleri inhibitör a2-adrenerjik heteroreseptörlerle etkileşmektedir. Bu reseptörlerin norepinefrinle tonik olarak aktive olduğu gösterilmiştir . Serotonin salınımının norepinefrin tarafından tonik inhibisyonunun derecesinin ölçümünde elektrofizyolojik bir paradigma kullanılmıştır. Bu modelde serotonin salınımı 5-HT1A aracılığıyla hippokampal hücre ateşlenmesinin inhibisyonu yoluyla ölçülür. Bir çok çalışmada mirtazapinin 5-HT salınımını artırdığı ve piramidal hücre ateşlenmesinin 5-HT1A aracılığıyla inhibisyonunu güçlendirdiği tesbit edilmiştir . Hippokampusta serotonin iletisindeki artış mirtazapinin presinaptik a2-adrenerjik reseptörler üzerindeki iki ayrı etkisiyle ilişkili gibi gözükmektedir. a2-adrenerjik oto reseptörlerin antagonizması 5-HT hücre ateşlenmesinin indirekt artışına yol açar; öte yandan, 5-HT terminallerinde bulunan a2-adrenerjik heteroreseptörlerin blokajı endojen norepinefrinin neden olduğu tonik inhibisyonu ortadan kaldırır. Sonuçta, her iki düzenek hippokampusta serotonerjik iletiyi kolaylaştırır ve 5-HT salınımını artırır.
Bir çok 5-HT reseptör alttipi serotonerjik hücre ateşlenmesi ve salınımında rol oynar. 5-HT1A reseptörlerinin serotonerjik iletiyi etkileyen antidepresan ilaçların terapötik etkinliğinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir . Buna karşın, 5-HT2A ve 5-HT3 reseptörlerinin ise bu ilaçların terapötik etkinliklerinin yanısıra yan etkilerinin ortaya çıkmasında da rolü olduğu görüşü benimsenmektedir. Piramidal hücre ateşlenmesinin 5-HT1A aracılığıyla inhibisyonunu güçlendirmesi mirtazapinin terapötik etkinliği ile iliintili bulunmuştur . Piramidal hücre ateşlenmesinde noradrenerjik nöronların inhibitör etkileri daha ziyade a1-adrenoseptörler aracılığıyla olmaktadır . Mirtazapin ile noradrenerjik iletide ortaya çıkan artış piramidal hücre ateşlenmesinde a1-adrenoseptörler aracılığıyla bir inhibisyona neden olmaktadır. Mirtazapinin hippokampal piramidal hücre fonksiyonu üzerinde hem 5-HT1A hem de a1 inhibisyonu yoluyla ikili bir etkisi sözkonusudur.
Öte yandan, mirtazapin 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerini bloke eder. Mirtazapinin bu etkisi anksiyolitik etkisi ve uyku üzerindeki etkisi için önemlidir . Gerçekten, hem insanlarda hem de hayvanlarda mirtazapinin REM uykusunu azaltıcı etkileri gösterilmiştir . Bu etki 5-HT2A reseptör blokajı ile açıklanmaktadır. Buna karşın, 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerinin uyarılması uyku bozuklukları, cinsel disfonksiyon ve gastrointestinal etkilerle ilişkilidir . Bu tür yan etkiler antidepresanlarla tedavi edilen hastaların % 15-20’ sinde görülmektedir. SSRI, venlafaxine ve MAO inhibitörleri extraselüler 5-HT artışına ve 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerinin seçici olmayan uyarılmasına yol açarlar . Mirtazapin 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerinin blokajına neden olduğundan 5-HT ile ilişkili yan etkiler konusunda daha güvenlidir.
Mirtazapin etki düzeneği farklı olan yeni bir antidepresandır. Seçici presinaptik a2-adrenoseptör blokajı etkileri ile noradrenerjik ve serotonerjik iletiyi güçlendirir. Bu etki düzeneği hem in vivo on-line mikrodiyaliz teknikleri kullanılarak hem de nöronal hücre ateşlenmesinin ölçümü yoluyla gösterilmiştir. Monoamin geri alım inhibitölerinin aksine noradrenerjik ve serotonerjik iletiyi doğrudan güçlendirir.
Güçlü özellikleri olmasına karşın, sedatif etkileri beklenenden daha azdır. Noradrenerjik iletiyi aktive edici etkisi sedasyonu azaltabilir. Başka bir deyişle, uyarılmayı kontrol eden iki nöronal sistem arasında fizyolojik bir antagonizma vardır; adrenerjik aktivasyon ve antihistaminik sedasyon.
Çift etkili yeni nesil ilaçlardan biri olan mirtazapinin etkinliği trisiklik antidepresanlara eşdeğer gözükmektedir. Daha da ötesi, yan etkiler açısından daha güvenilir olduğu söylenebilir. SSRI için söz konusu olan ve serotonerjik reseptörler aracılığıyla ortaya çıkan cinsel ve gastrointestinal yan etkiler bu reseptörleri bloke eden mirtazapin ile tedavi sırasında görülmemektedir.
Kontrollü klinik çalışmalardan elde edilen veriler mirtazapin gibi çift etkili antidepresan ilaçların depresyonun ciddi ve endojen formlarında etkili olduğunu göstermektedir. Mirtazapinin güçlü etkinliği, iyi tolerabilitesi ve serotonerjik yan etkilerinin olmayışı özellikle depresyonun daha ciddi formlarında, uzun süreli tedavide sırasında, SSRI ve venlafaksine toleranssızlık durumlarında, melankolide, somatik hastalıkların eşlik ettiği depresyonlarda ve yaşlı hastalarda kullanılabileceği düşüncesini desteklemektedir.
Yan Etkiler
Klinik olarak, sersemlik, aşırı sedasyon, iştah artışı, ağız kuruluğu ve kilo artışı oranı plaseboya göre mirtazapin ile tedavi edilen hastalarda anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur . Yan etkilerin sıklığı değişik çalışmalarda farklı oranlarda bildirilmektedir. Bu farklılık ABD ve ABD dışı kaynaklarda kendisini göstermektedir.
Mirtazapin ile tedavi edilen hastalar arasında en sık bildirilen yan etki somnalansdır. Özellikle ilk bir hafta içinde ve hastaların yaklaşık % 40-50’ sinde ortaya çıkar. Bu yan etkiye karşı giderek tolerans gelişir. Hastaların çoğunda somnalans 21 gün ya da daha kısa sürer. Hastaların % 10 nda 70 günden uzun sürdüğü bildirilmiştir. Uyku öncesinde verilmesi etkinin azaltılması açısından önemli olabilir.
İştah artışı sıklıkla tedavinin ilk haftası ortaya çıkar ve giderek azalır. Hastaların yaklaşık % 17’ sinde görülür. 5 hafta sonra vakaların ancak % 1’ inde ya da daha azında iştah artışı gözlenir. Çoğu hastada 15 mg ya da daha düşük dozlarda ortaya çıkar. Doz 30 mg ve daha yüksek olduğunda iştah artışının azaldığı belirtilmektedir. Kadın hastalarda iştah artışının erkeklere oranla 2-3 kat daha sık olduğuna dikkat çekilmektedir. Tedavi süresince vücut ağırlığının yaklaşık % 7 si kadar bir ağırlık artışı olduğu ve kilo artışına karşı tolerans gelişmediği ileri sürülmektedir.
Kullanıldığı durumlar:
Majör depresyonun tedavisi
Gebelikte Risk: C
Hayvan çalışmalarında teratojenik etkilerinin olduğu gösterilememiştir, ancak fetal kayıplarda artma ve doğum kilosunda düşme olduğu görülmüştür; gebelik sırasında ancak gerekliliği kaçınılmaz olursa kullanılmalıdır.
Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, bu ilacı alan hastaların emzirmemeleri gerekir
Kullanılması sakıncalı olan durumlar:
Mirtazapine aşırı duyarlılık
Uyarılar ve Önlemler
Nötropeni/agranülositoz belirti ya da bulguları ortaya çıkarsa hemen bırakılmalıdır. Sedasyona neden olabilir, zihinsel uyanıklık gerektiren işlerde (araç ya da araba kullanmak gibi) yeterliği bozabilir. Sedatif etkileri diğer MSS depresanları ve/ya da alkol ile aditif olabilir. Sedasyon derecesi, diğer antidepresanlara göre daha fazladır. Bazı hastalarda psikozu daha kötüleştirebilir ya da bipolar bozukluğu olan hastalarda mani ya da hipomaniye kaymayı tetikleyebilir. Ortostatik hipotansiyon ya da antikolinerjik etkilerin ortaya çıkma olasılığı diğer antidepresanlara göre daha düşüktür. Mirtazapinle ortaya çıkan cinsel işlev bozukluklarının insidansı, genelde SSRI’larla ortaya çıkanlara göre daha düşüktür.
İştahı artırabilir ve kilo almaya yol açabilir, serum kolesterol ve trigliserid düzeylerini artırabilir. Daha önceden konvülsiyon öyküsü olan hastalarda ya da beyin hasarı, alkolizm gibi konvülsiyonlara zemin hazırlayan durumlarda ya da konvülsiyon eşiğini düşüren diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. İntihar olasılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ya da böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan Etkileri:
>% 10 sıklıkla karşılaşılanlar:
Merkezi sinir sistemi: Somnolans (% 54)
Gastrointestinal: Konstipasyon (% 13), ağız kuruluğu (% 25), iştahın artması (% 17), kilo alma (% 12) Endokrin ve metabolik: Kolesterolde yükselme
% 1-10 sıklıkla karşılaşılanlar:
Merkezi sinir sistemi: (% 7), olağandışı rüyalar (% 4), olağandışı düşünceler (% 3), konfüzyon (% 2), kırıklık
Kardiyovasküler: , , (% 2), ödem (% 1)
Respiratuar: Dispne (% 1)
Gastrointestinal: , ,
Endokrin ve metabolik: Trigliseridlerde yükselme
Genitoün’ner: İdrara çıkma sıklığında artma (% 2)
Nöromusküler ve kas-iskelet: Miyalji (% 2), sırt ağrısı (% 2), artraljiler, (% 2), bitkinlik (%8)
Diğer; Grip benzeri semptomlar (% 5)
Olağan Doz:
Çocuklar: Çocuklardaki güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir
Depresyonun tedavisi:
Erişkinler: Oral: Başlangıçta: Gece verilen 15 mg, 15-45 mg/gün’lük doz aralığında kullanılır, doz artışları 1-2 haftadan daha sık aralıklarla yapılmaz; dozuyla ortaya çıkardığı sedasyon arasında ters bir ilişki vardır
Yaşlılar: Klerensinde azalma gözlenmiştir (erkeklerde % 40, kadınlarda % 10), özel bir doz ayarlaması gerektirmez.
Böbrek bozukluğunda dozlama: Clcr 11-39 ml/dak: Klerens % 30 oranında azalmıştır Cıcr< 10 ml/dak: Klerens % 50 oranında azalmıştır
Karaciğer bozukluğunda dozlama: Klerens % 30 oranında azalmıştır
İzlenecek Parametreler

Hastalar agranülositoz ya da ağır nötropeninin bulguları (boğaz ağrısı, stomatit ya da enfeksiyonun diğer bulguları ya da beyaz kan sayımında düşüklük olmasının diğer bulguları) açısından izlenmelidir. Depresyonun belirti ve bulgularında düzelme tedaviye başlandıktan sonra 1-4 hafta içinde görülebilir
Bulaşıcı bir hastalık olduğuna ilişkin belirtiler (ateş, titreme, boğaz ağrısı, ağızda yaralar ve özellikle grip benzeri belirtiler gibi) ortaya çıkarsa hekiminizi bilgilendiriniz.
Yargılamayı, düşünmeyi, özellikle bilişsel becerileri bozabilir; araba kullanmayı, kullanırken zihinsel açıdan uyanık olunması gereken birtakım araçları kullanmayı ya da yapılırken uyanık olunması gereken birtakım görevlerin yapılmasını zorlaştırabilir; Birlikte alkol kullanmaktan kaçınınız.
Mirtazapine (mirtazapin) ne için kullanılır?
Mirtazapine (mirtazapin) genellikle depresyon tedavisinde kullanılan bir Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant (NaSSA) (Noradrejeneik ve Spesifik Serotonerjik Antidepresan (NaSSA)) ilaçtır. İlaçlar genellikle birden fazla rahatsızlığın tedavisinde kullanılır, bu yüzden doktorunuzun size neden mirtazapine (mirtazapin) yazdığından emin değilseniz bunu doktorunuzla konuşmanız gerekir. İlacınızın ayrıca bir ticari ismi veya marka ismi olabilir. Bu üretici tarafından ilaca verilen isimdir. Zispin SolTab® mirtazapine (mirtazapin) çözülür tabletin marka ismidir.
Mirtazapine (mirtazapin) kullanmanın yararları nelerdir?
Depresyondaki insanlar çoğunlukla bıkkın, mutsuz ve üzgün hissedebilir ve bu durum genellikle günlük hayatlarını etkiler. Depresyon hissi insanların zaman zaman yaşadıkları kısa dönemli mutsuzluk dönemlerinden daha kötüdür. Huzursuzluk, ajitasyon ve yorgunluğun yanı sıra, uyuma güçlüğü ve iştah kaybı da yaygındır. Ayrıca, depresyondaki insanlar kendilerini umutsuz ve yetersiz hissedebilir ve hayattan zevk almakta zorlanabilirler. Kendilerine zarar verme veya intihar etme gibi düşünceleri de olabilir. Mirtazapine (mirtazapin) kendisini iyi hissetmeyen hastaların bu semptomlarını tedavi etmek ve insanların daha uzun vadeli olarak iyi hissetmelerini sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, insanların daha kolay uyum sağlamalarına ve bu sayede hayattan daha fazla zevk alarak karşılaşacakları problemlerle daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olabilir.
Mirtazapine (mirtazapin) ne kadar sürede etkisini gösterir?
Mirtazapine (mirtazapin) birkaç haftalık bir süre içinde etkisini gösterir. Bazı semptomlar diğerlerinden önce iyileşmeye başlayabilir ancak ilacın tam olarak etkisini göstermesi birkaç hafta alabilir. Kullananların tamamı olmasa da pek çok insan mirtazapine (mirtazapinden) fayda görür. 4 ila 6 haftada herhangi bir yarar görmediğinizi düşünüyorsanız bu durumu doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşmanız gerekir. İntihar ve kendine zarar verme düşünceleri genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında ilacınız etkisini tam olarak gösterene kadar daha da yoğunlaşabilir. Bu durumu yaşarsanız derhal doktorunuza bildirin veya en yakın hastaneye gidin.
Mirtazapine (mirtazapinin) normal dozu ne şekildedir ve bu dozu nasıl almalıyım?
Mirtazapine (mirtazapinin) normal dozu günde bir defa 15 miligram (mg) ile 45 mg arasıdır. Maksimum doz günde bir defa 45 mg’dir. Genellikle tek doz olarak alınır (tercihen yatmadan önce). Doktorunuza danışmadan doz değişikliği yapmayın, aksi halde bu durum ilaca verdiğiniz cevabı etkileyebilir veya zararlı olabilir.
Bir dozu almayı unutursam ne yapmalıyım?
İlacınızı doğru ve düzenli kullanmanız halinde maksimum yarar elde edersiniz. Bir dozu atlar veya her zamanki saatinde almayı unutursanız bu dozu ancak bir iki saat içinde hatırlamanız halinde alın. Süre bundan daha uzunsa kaçırdığınız dozu atlayın. Bir sonraki dozu her zamanki saatinde alın. Birkaç doz atlarsanız, “devam etmeme” semptomlarını yaşayabilirsiniz (aşağıya bakın). Kesinlikle bir sonraki dozda fazladan almayın. İlacınızı almayı hatırlamakta güçlük çekiyorsanız eczacınızla veya sağlık uzmanınızla konuşun.
Mirtazapine (mirtazapini) ne kadar süreyle kullanmalıyım?
Doktorunuz hastalığınızın türüne göre farklılık gösterecek olan tedavi sürenizin uzunluğu hakkında sizinle konuşacaktır. Bu süre birkaç ay veya daha uzun olabilir. Mirtazapine (mirtazapin) genellikle kendinizi iyi hissetmeye başladıktan sonra en az altı ay süreyle kullanılır. İlacı düzenli kullanmak tekrar hastalanmanızın önüne geçebilir. Doktorunuzun ilaçları gerektiğinden uzun süre boyunca almadığınızdan emin olması için aldığınız ilaçları düzenli olarak gözden geçirmesi gerekir. Mirtazapine (mirtazapin) kullanmayı aniden bırakırsanız “kesme” veya “ilacı bırakma” adı verilen bazı hoş olmayan semptomlar yaşayabilirsiniz. Bunlar genellikle hafiftir ve kendiliğinden yok olur. Ancak, zaman zaman sorunlara neden olabilir. Mirtazapine (mirtazapin) bağımlılık yapmaz.
Mirtazapine (mirtazapin) kullanmanın yan etkileri nelerdir?
Tüm ilaçlarda olduğu gibi istenmeyen etkilerin (yan etkiler) görülmesi yönünde bir risk mevcuttur. Bunların bazıları ilacı almaya başladıktan kısa süre sonra ortaya çıkabilir ve bu nedenle kendinizi iyi hissetmeye başlamadan önce bunları yaşayabilirsiniz. Pek çoğu geçicidir ve birkaç gün veya haftanın sonrasında yok olacaktır. Yan etkiler herkeste görülmez ve pek çok insan bunları farklı düzeylerde yaşar. Size rahatsızlık veren yan etkiler yaşadığınızı hissediyorsanız, bunu doktorunuzla, eczacınızla, hemşirenizle veya sağlık uzmanınızla konuşun. Bir sonraki sayfada yer alan tablo mirtazapine (mirtazapinin) bazı belli başlı yan etkilerinin bir listesini vermektedir.
Alkol ve ‘sokak’ uyuşturucuları hakkında:
Gerek alkol, gerekse mirtazapine (mirtazapin) beyin üzerinde etki meydana getirebilir, bu yüzden mirtazapine (mirtazapin) kullanırken alkol almamanız önerilir. Alkol almak uyku haline neden olmaktadır ve mirtazapine (mirtazapinle) birlikte kullanılması şiddetli uyku haline neden olabilir. İlacı almaya alışınca ve alkol almanın etkilerini öğrenince ara sıra ve küçük miktarlarda olmak üzere alkol alabilirsiniz. Dikkatli olmakta yarar vardır. Çünkü alkol, özellikle ilaç alıyorken insanları farklı şekillerde etkiler. Alkol almak istediğiniz için ilacınızı almayı kesmeyin. Alkol alırsanız sadece küçük miktarlarda alın. İlaç alırken kesinlikle alkol tüketip araç kullanmayın. ‘Sokak’ uyuşturucuları (esrar, ecstacy, speed, eroin ve kokain gibi) antidepresan tedavinizi etkileyebilir. Mirtazapine (mirtazapinin) sokak uyuşturucularıyla birlikle alınmasına ilişkin çok az bilgi olduğundan bunun etkisi ve güvenilirliği bilinmemektedir. Mirtazapine (mirtazapin) kullanırken sokak uyuşturucusu almamanız önerilir. Bunu yapmanıza yardımcı olmak için tavsiye ve destek almaya ihtiyacınız olabilir.
Diğer hakkında.
Size reçeteyle verilmiş veya satın aldıklarınız da dahil olmak üzere başka ilaçlar veya bitkisel ilaçlar kullanıyorsanız, bunların mirtazapine (mirtazapinle) birlikte kullanılmalarının güvenli olup olmadığını doktorunuzla veya eczacınızla konuşmanız önemlidir.
Ne zaman dikkatli olmalıyım?
Mirtazapine (mirtazapini) doktorunuzun reçetelediği şekilde düzenli olarak kullanmak genelde güvenli olmakla birlikte bu ilaçlar herkes için uygun değildir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birisi size uyuyorsa, derhal durumunuzu doktorunuza danışmanız gerekir:
1 Mirtazapine (mirtazapine) alerjiniz varsa (daha önce bunlardan alıp isilik, kaşıntı, ağızda veya boğazda şişme gibi rahatsızlıklar yaşadıysanız)
2 Depresyon tedavisinde kullanılan Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs) (monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler)) veya migren tedavisinde kullanılan sumatripan (sumatripan) gibi bir ilaç alıyorsanız veya yakın zaman önce aldıysanız;
3 St. John’s Wort (Sarı kantaron) alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız:
4 Daha önce kendinize zarar vermeyi veya intihar etmeyi düşündüyseniz;
5 Diyabet veya epilepsi hastalığınız varsa (ya da geçmişte nöbet geçirdiyseniz); böbrek veya karaciğer hastalığınız ya da kalp problemleriniz varsa;
6 Glokom olarak bilinen göz hastalığınız varsa;
7 İdrar yapmada zorluk çekiyorsanız veya büyümüş prostatınız varsa;
8 Elektro-konvulsif tedavi (EKT) görüyorsanız;
9 Mani atakları geçiriyorsanız (aşırı aktif davranış veya düşünceler);
10 Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız; veya
11 emziriyorsanız.

Yan etki                                                 Nedir?                 Bana olursa ne yapmalıyım?


Sık görülenler:
Bu ilacı alan her 10 veya 100
kişiden birinde aşağıdaki yan etkiler görülebilir.

Uykulu veya cansız
hissetme.

Araç
veya makine kullanmayın. Bu durum

tedavinin başında çok yaygındır ve
ilaçlarınızı
yatmadan önce almak
işe yarayabilir. Bu durum birkaç hafta sonrasında da devam ederse birkaç
gün içinde doktorunuzla konuşun.

İştahın açılması ve kilo alma

Daha fazla yemek yeme ve
şişmanlama

Yağlı ve şekerli gıdalardan
uzak durun. Bol meyve, sebze ve lifli gıda tüketmeye çalışın.

Düzenli egzersiz yapın. Kilonuz bir
sorun haline
gelirse veya
konuyla ilgili endişelenirseniz bir

sonraki randevunuzda doktorunuzla
konuşun.

Ödem

Çoğunlukla ayak bileklerinde
olmak üzere vücutta sıvı birikmesi.

Ayak bileklerinizde sürekli
şişlik varsa birkaç gün içinde doktorunuzla iletişime geçin.

Baş dönmesi

Sersemleme ve bayılma.

Ayağa
çok hızlı bir şekilde kalkmayın. Başınız

döndüğünde bir yere uzanmaya çalışın.
Araç
kullanmayın. Bu durum birkaç
hafta sonrasında
da devam ederse birkaç gün içinde doktorunuzla
konuşun.

Baş ağrısı

Başınızın zonklaması veya
ağrıması.

Parasetamol (paracetamol) gibi hafif bir ağrı
kesici almayı deneyin. Bu işe yaramazsa, bir

sonraki randevunuzda doktorunuzla
konuşun.

Nadiren görülenler:
Bu ilacı alan her 100 veya
1000 kişiden birinde aşağıdaki yan etkiler
görülebilir.

Mide bulantısı

Tiksinti

Bu tedavinin başlangıcında
en sık görülen yan

etkilerdendir. Birkaç hafta içinde geçecektir.

Dozunuzu yemekle birlikte veya yemek
sonrasında almayı deneyin.

Nadiren görülenler:
Bu ilacı alan her 1000 veya
10 bin kişiden birinde aşağıdaki yan etkiler
görülebilir.

Nöbetler

Nöbet veya bilinç kaybı

Nöbet
geçirdiyseniz, derhal doktorunuzla
iletişime geçin.

Ciltte kaşıntılı olabilen kızarıklıklar.

Ürtiker şiddetliyse ve geçmiyorsa,
birkaç gün
içinde doktorunuzla iletişime geçin.

Tremor

Titreme hissi. Kaslarınızda
tutulma hissi
meydana gelebilir.

Doktorunuz size bunun için
bir ilaç verebilir veya

ilacınızı titremeye
neden olma ihtimali daha

düşük olan bir başka
ilaçla değiştirebilir. Bir

sonraki randevunuzda
doktorunuzla konuşun.

Ağız
kuruluğu

Ağızda
tükürük salgısının az
olması.

Sık
sık su yudumlamak, şekersiz bonbonlar,

sakız veya
narenciyeler genellikle bu sorunun çözülmesine yardımcı olur. Bu durum devam
ederse veya
sorun haline gelirse bir sonraki

randevunuzda
doktorunuzla konuşun.

Oturduğunuzda
veya ayağa

katlığınızda kan basıncınızda
meydana
gelen düşüş. Bayg
ınlık
hissine veya başınızın

dönmesine neden
olabilir.

Ayağa
kalkarken ve otururken yavaş hareket

etmeye çalışın.
Başınız dönüyorsa araç

kullanmayın. Bu durum
geçmezse birkaç gün
içinde
doktorunuzla konuşun.

Akyuvarların
geçici olarak azalması

Yüksek
ateş, boğaz ağrısı veya

ağız ülseri gibi
enfeksiyon
belirtileri

Derhal doktorunuzla iletişime
geçin.

Lütfen daha ayrıntılı bilgi ve yan etkilerle önlemlerin tam listesi için ilacınızla birlikte gelen hasta bilgi broşürüne başvurun. İlaçlarınızla ilgili herhangi bir sorunuz veya yan etki olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir şeyle ilgili bir endişeniz varsa; doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışın.
Broşür size ilaçla bilgili bazı bilgiler sunar. Bir doktor, eczacı veya başka bir sağlık görevlisinin uzmanlığının veya kararının yerine geçmez. Bu broşür üretici tarafından verilen bir hasta bilgi broşürü değildir ve burada atıfta bulunulan herhangi bir ilaçla ilgili olarak üreticinin sağladığı bilgi veya önerilerinin yerine geçmez. Diğer broşür veya kitaplarda ya da internette daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz, ancak internetteki bilgilerin her zaman doğru olmadığını unutmayın.
Bu broşürün derlenmesinde gerekli özen gösterilmiş olmakla birlikte, CNWL sözleşme ihlaliyle ilgili olarak yanlış yorumlama ve CNWL veya bir başkasının ihmali de dahil olmak üzere bu broşürdeki herhangi bir noksanlık veya hatadan kaynaklanan kayıp ve zararlardan sorumlu değildir. Ancak, bu broşürdeki hiçbir unsur ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmaların sorumluluğunu istisna tutmaz veya sınırlamaz.
Bu broşürde sunulan bilgiler yayım tarihi itibarı ile günceldir.
Bu broşür Central and North West London Mental Health NHS Trust Pharmacy Department, 30 Eastbourne Terrace, London W2 6LA www.cnwl.org tarafından yazılmıştır. Yayınlanma Tarihi Şubat 2007

Mirtazapin Etkin Maddesini İçeren İlaçlar :
MINELZA 30 MG 14 FİLM KAPLI TABLET
MINELZA 30 MG 28 FİLM KAPLI TABLET
MIRTARON 30 MG 14 FİLM TABLET
MIRTARON 30 MG 28 FİLM TABLET
REDEPRA 30 MG 14 FİLM TABLET
REDEPRA 30 MG 28 FİLM TABLET
REMERON 30 MG 14 FİLM TABLET
REMERON 30 MG 14 TABLET
REMERON 30 MG 28 TABLET
REMERON 45 MG 28 TABLET
REMERON ORAL 15 MG 66 ML SOLÜSYON
VELORIN 30 MG 14 FİLM TABLET
VELORIN 30 MG 28 FİLM TABLET
Kaynaklar:
1- http://www.beh-mht.nhs.uk
2- http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri

Bir önceki yazımız olan VENLAFAKSİN başlıklı makalemizde Anksiyete, Antidepresan ve hakkında bilgiler verilmektedir.