Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.589 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Psikofarmakolojik Yazılar

PSİKİYATRİK İLAÇLAR ve ENDİKASYONLARI

Submitted by on Ocak 6, 2010 – 1:53 pm | 23.342 Kez Görüntülendi

GENEL PSİKİYATRİK İLAÇLAR ve KISA ENDİKASYONLARI

1-ANAFRANİL=Etiyolojisi ve semptomları değişik depresif durumların tedavisi, obsesif-kompulsif sendromlar, fobiler ve panik ataklar, narkolepsiye eşlik eden katapleksi, kronik ağrılı durumlar ve enürezis noktürna (sadece 5 yaşından büyük hastalarda ve organik bir nedene bağlı olmayan durumlarda) endikedir.

2-ATARAX=Psikonörozlara bağlı anksiyete ve gerginliğin semptomatik tedavisinde ve anksiyetenin or­taya çıktığı organik hastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. Kronik ürtiker, atopik ve kontakt dermatozlar gibi allerjik durumlara bağlı pruritlerve histaminle oluşan pruritlerin tedavisinde yararlıdır. Sedatif olarak premedikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanılır. Ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, opiumlarla analjezi dozlarını azaltmak için, taşıt tutmalarını kontrol için,değişik nedenli (örn. postoperatif) bulantı ve kusmaları kontrol için kullanılabilir. Hidroksizin bazı tip kalp hastalıklarıyla beraber görülen anksiyete ve endişeyi kaldırma özelliğiyle bu hastalarda yararlı olur.

3-AURORİX=Depresif sendromlar ve sosyal fobi tedavisinde endikedir.

4-CEDRİNA=şizofreni tedavisinde endikedir.

5-CİPRALEX=Majördepresif durumlar, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu tedavilerinde endikedir.

6-CİPRAM=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

7-CİTARA=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

8-CİTEXAM=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

9-CİTOL=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

10-CİTOLAP=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğuntedavisinde kullanılır.

11-CİTOLES=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğuntedavisinde kullanılır.

12-CİTREX=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

13-CLONEX=Klasik nöroleptiklere intolerans gösteren veya yanıt vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenik hastalarda endikedir.

14-CLOPİXOL=Akut ve kronik şizofreni ve benzeri psikozlar, özellikle de hallüsinasyonlar, delüzyonlar ve düşünce bozuklukları ile birlikte ajitasyon, huzursuzluk, düşmanlık duyguları ve saldırganlık gösteren olgularda endikedir. Ayrıca,manik depresif hastalığın manik fazında, psikomotor hiperaktivite, ajitasyon,şiddet veya diğer davranışsal bozukluk gösteren mental geriliklerde, paranoid fikirler, konfüzyon ve/veya dezoriyentasyon veya davranışsal bozuklukların eşlik ettiği senil demanslarında da endikedir.

15-DEPREKS=Depresyon ve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsif hastalık tedavisinde endikedir.

16-DEPRENİL=Anksiyete, huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığı ve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatik hastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi,ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgili kronik hastalık­larda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklarda endikedir.

17-=Depresyon ve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsif hastalık tedavisinde endikedir

18-DESYREL=Anksiyeteyle birlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar (endojen, envolusyonel, organik, nörotik, psikoreaktif, atipik sekonder vs.), psikosomatik bozukluklar ile yaşlıların emos­yonel affektif bozuklukları ve organik beyin sendromlarında endikedir.

19-EFEXOR=Anksiyeteyle birlikte görülen depresyon dahil, ayakta ve yatarak tedavi gören hastalardaki her tip depresyon tedavisinde endikedir.

20-ESLOPRAM=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi,agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

21-ESLOREX=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

22-FLUANXOL=Özellikle apati, anerji, depresyon ve geri çekilmenin eşlik ettiği hallüsinasyonlar, hezeyanlar ve düşünce bozukluğu semptomları ile seyreden şizofreni ve diğer psikozların sürek tedavisinde endikedir.

23-İNSİDON=Anksiyete, huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığı ve depresif du­rumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatik hastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi, ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgilikronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklarda endikedir.

24-İNSOMİN=Anksiyete, huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığı ve depresif du­rumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatik hastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi, ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgili kronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklarda endikedir.

25-LAROXYL=Anksiyete ve ajitasyonla birlikte seyreden, reaktif endojen veya involusyonel depresyonlar, manik-depresif psikozların depresif dönemleri de dahil olmak üzere depresyon tedavisinde endikedir.

26-LEPONEX=Klasik nöroleptiklerein tolerans gösteren veya yanıt vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenik hastalarda endikedir.

27-LITHURİL=Manikdepresif hastalık ve maninin profilaksi ve tedavisinde, rekürent depresyonun sürek tedavisinde endikedir.

28-LUDİOMİL=Endojen depresyon, envolusyonal depresyon, psikojenik depresyon, reaktifve nevrotik depresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organikveya semptomatik) depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon.Anksiyete, disfori veya irritabiliteyle karakterize diğer depresif mizaç bozuklukları; apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altında depresyon ve/veya anksiyetenin yattığı psikosomatik ve somatik semptomlar. Çocuklarda ve genç erişkinlerde depresyon ve bununla ilişkili mizaç bozukluklarında endikedir.

29-LUSTRAL=Depresyon tedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahil olmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde endikedir.

30-MERESA=Bir nöroleptik olarak, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatif semptomlarla, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda etkilidir.

31-OFERTA=şizofreni tedavisinde endikedir.

32-PAXERA=Tepkisel ve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahil olmak üzere tüm depresyon tipleri, Obsesif Kompülsif Hastalık (OKH) semptomlarının tedavisi ve relapsının önlenmesi, agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın Panik Hastalığı semptomlarının tedavisi ve relapsının önlenmesi, sosyal anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi tedavisi.

33-PAXİL=Tepkisel ve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahil olmak üzere tüm depresyon tipleri, Obsesif Kompulsif Hastalık (OKH) semptomlarının tedavisi ve relapsının önlenmesi, agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın Panik Hastalığı semptomlarının tedavisi ve relapsının önlenmesi, sosyal anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi tedavisi.

34-PROZAC=Depresyon ve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsif hastalık tedavisinde endikedir.

35-RELAXOL=Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi,agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

36-REMERON=Majör depresyon olgularının tedavisinde kullanılabilir. Anhedoni, psikomotor inhibisyon, uyku düzeninde bozulma (erken uyanma) ve kilo kaybı gibi semptomların varlığı pozitif yanıt alma şansını artırabilir. Diğer semptomlar ilgi kaybı, intihar fikri, ruh hali değişikliğidir (akşamları sabaha oranla daha iyi).

37-REXAPİN=şizofreni tedavisi ve bipolar bozuklukta endikedir.

38-RİSPERDAL=Pozitif(halüsinasyon, delüsyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık,şüphecilik) ve/veya negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal içe çekilme ve düşünce akışında yavaşlama) semptomların görüldüğü akut ve kronik şizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır.Şizofreni ile ilgili afektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu,endişe) da azaltır. Ayrıca, saldırganlık (sözlü saldırganlık, fiziksel şiddet), aktivite bozuklukları (ajitasyon) veya psikotik semptomların belirgin olduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Bipolar rahatsızlıklara bağlı manik epizotların tedavisinde, duygudurum stabilizatörleri ile beraber adjuvan tedavi olarak da endikedir.Risperidon, zarar verici (örn. saldırganlık, kendine zarar verici veya fevri davranışların) ön planda olduğu, entellektüel işlevleri ortalamanın altında veya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarında endikedir.

39-SELECTRA=Depresyon tedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahil olmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde endikedir.

40-SERALİN=Depresyon tedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahil olmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde endikedir.

41-=Depresyon tedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahil olmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde endikedir.

42-SEROQUEL=çok sayıda nörotransmiter reseptörüyle etkileşime giren, atipik bir antipsikotiktir ve şizofreni tedavisinde endikedir.

43-SEROXAT=Reaktif ve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahil olmak üzere, tüm depresyon tiplerinde; obsesif kompulsif bozukluk semptomlarının tedavisinde; agorafobi ile bir­likte veya agorafobiolmaksızın panik hastalığı semptomlarının tedavisinde endikedir.

44-SOLİAN=Baskın negatif semptomlar ile karakterize olan hastalar dahil olmak üzere, pozitif semptomların (delüzyonlar, halüsinasyonlar, düşünce bozuklukları gibi) ve/veya negatif semptomların (duygulanım küntleşmesi, emosyonel ve sosyal çekilme gibi)baskın olduğu akut ve kronik şizofrenik rahatsızlıkların tedavisinde endikedir.

45-STABLON=Nevrotikve reaksiyonel depresif durumların; somatik, özellikle dijestif yakınmalarla seyre­den anksiyo-depresif durumların ve alkol bağımlılarının anksiyo-depresif durumlarının tedavisinde endikedir.

46-STİLİZAN=Düşükdoz trifluoperazin: Anksiyete, ajitasyon ve anksiyete sonrası sekonder depres­yonların kısa süreli tedavilerinde kullanılır. Kusma ve bulantının semptomatik tedavisindede kullanı­lır. Yüksekdoz trifluoperazin: Şizofreni semptomlarının tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve diğer psikozlarda, özellikle paranoid tiplerde kullanılır. Ciddi psikomotor ajitasyonlarda veya tehlikeli fevri davranışlarda, örneğin düşük zeka düzeyli kişilerde kısa süreli tedaviler için uygundur.

47-SÜLPİR=Bir nöroleptik olarak, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatif semptomlarla, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarla seyreden akut ve­ya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda etkilidir.

48-TOFRANİL=Depresyonun tüm şekilleri, panik ataklar, kronik ağrılı durumlar, gece korkusu, enürezis nokturna (sadece 5 yaşındaki ve daha büyük çocuklarda ve sadece organik nedenlerin olmadığı du­rumlarda) endikedir.

49-TOLVON=İlaç tedavisinin endike olduğu depresif hastalık olgularında depresyonun giderilmesinde kullanılır

50-=Depresyon ve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsif hastalık tedavisinde endikedir.

51-ZELDOX=Şizofreni ve ilişkili psikozların tedavisi ile psikotik özellikleri olan ya da olmayan bipolar bozukluklarda görülen akut manik veya mikst epizodların tedavisinde endikedir.

52-ZYPREXA=Enjeksiyonluk solüsyon için toz, şizofreni veya manik epizod hastalarında ajitasyon ve davranış bozukluklarının hızlı kontrolünde, oral tedavi uygun olmadığında endikedir. Klinik olarak uygunluk sağladığında parenteral tedavi derhal sonlandırılıp, oral olanzapin tedavisine başlanmalıdır. Oral formlar, şizofreninin akut ve sürek tedavisinde ve pozitif belirtilerle negatif belirtilerin önde geldiği diğer psikozlarda endikedir. Başlangıç tedavisine olumlu yanıt veren hastalarda, devam eden te­davi boyunca klinik düzelmenin sürdürülmesinde etkilidir. Bipolar bozuklukta olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta reküransların önlenmesinde endikedir.

Bir önceki yazımız olan Psikiyatrik İlaçlar ve Kişilik İlişkisi başlıklı makalemizde Antidepresan, antidepresan tedavisi ve antidepresif hakkında bilgiler verilmektedir.