GENEL ANESTEZİK İLAÇLAR

Genel anestezi, duyumsama fonksiyonunun bütün duyu çeşitlerini içine almış olarak tümüyle ortadan kalkmış olması durumudur. Genel anestezik ilaçlar, SSS’de selektif-olmayan genel bir depresyon oluştururlar ve bu durum reversibldir. İlk genel anestezi 1846’da Boston (A.B.D.)’de eterle yapılmıştır.

Genel Anestezinin Amaçları
1) Analjezi
2) Narkoz durumu
3) Çizgili kasların gevşemesi
4) Somatik ve otonomik hiporefleksi ve arefleksi
5) Amnezi

Genel Anestezinin Dönemleri

1) Analjezi dönemi: Hastanın ağrıyı algılaması azalmıştır. Bazen amnezi eşlik eder. Bilinç kaybı vardır veya yoktur.
2) Eksitasyon veya deliryum dönemi: Disinhibisyona bağlı oluşur. Hasta ajite ve deliryum tablosundadır. Amnezi oluşur. Refleksler canlıdır. Solunum tipik olarak düzensizdir.
3) Cerrahi anestezi dönemi: Hasta bilinçsizdir ve ağrı refleksleri yoktur. Solunum çok düzenlidir ve kan basıncı normaldir.
4) Bulber paralizi dönemi: Hastada mekanik ve farmakolojik destek gerektirecek kadar ciddi solunum ve kardiyovasküler depresyon olur.

Bu dönemlerden ilk ikisine birden indüksiyon dönemi denir. Bu iki dönemin hızlı ve sorunsuz olması istenir. Cerrahi girişim boyunca hastanın üçüncü dönemde tutulması ve dördüncü döneme girmemesi hedeflenir.

Genel anesteziklerin çoğu uçucu sıvı veya gaz halindeki maddelerdir; bunlar inhalasyonla uygulandıklarından inhalasyon anestezikleri diye adlandırılırlar. Bir kısmı ise katı genel anesteziklerdir ve i.v. uygulandıklarından intravenöz genel anestezikler olarak adlandırılırlar.

İnhalasyon anesteziklerinin alveollerden absorbsiyonları ve sistemik dolaşıma katılmaları pasif diffüzyonla olur. Alveoller vücutta en hızlı absorbsiyona olanak veren biyolojik membranlardır. Kandaki çözünürlük derecesi olan Ostwald katsayısı (kan:gaz partitisyon katsayısı) yüksek olan ilaçlar (örn: halotan için 2.30) hızlı absorbe edilirler; ancak bunlarda indüksiyon ve ayılma nispeten yavaştır. Kan:gaz partitisyon katsayısı düşük olan ilaçların (örn: nitröz oksit için 0.47) kandaki seviyeleri hızla eşitlenir ve hızla beyine geçerek etkilerini oluştururlar.

Genel anesteziklerin etkilerinin sonlanmasında en önemli mekanizma redistrübisyondur. Başlangıçta beyindeki yüksek konsantrasyon, zamanla (0.5-1 saat içinde) yağ dokusuna geçme yani redistrübisyon sonucu azalır. Kandaki anestezik ajan akciğerlerden atılarak vücuttan uzaklaştırılır. Kan:gaz partitisyon katsayısı düşük olan ilaçlarda, anesteziden çıkış; yüksek kan eriyirlik katsayısına sahip ilaçlara göre daha hızlıdır. Bu önemli özellik sayesinde (desfluran, sevoran gibi yeni inhalasyon anestezikleri kullanıma girmiştir. Bunlar eski ajanlara göre çok daha hızlı derlenme zamanına sahiptir.
Halotan (%15-20) ve metoksifluran (%50) karaciğer enzimlerince yüksek oranda metabolize olurlar. Bunların metabolizması derlenme süresi üzerinde küçük bir etkiye sahip olmakla birlikte bu anesteziklerin potansiyel toksisitesinde önemli rol oynar. Metabolizma sonucu reaktif ara ürünler meydana geldiği için, metabolizma oranının artması ilacın hepatotoksisite potansiyelini artırır.

İnhalasyon anesteziklerinin etki gücü minumum alveoler konsantrasyon (MAK) değerleri ile belirlenir. MAK, 1 atmosfer basınçta, anesteziye edilenlerin %50’sinde cilt insüzyonu gibi acıtıcı uyaranlara karşı reaksiyonu ortadan kaldıran alveol havasındaki anestezik konsantrasyonudur. Halotan için MAK %0.75 olduğu için, bu ilaç MAK’ı %1.68 olan enflurandan daha güçlüdür. Genel anesteziklerin doz-cevap eğrileri çok dik ve güvenlik indeksleri genellikle düşüktür (2-4). Bu nedenle anestezide yardımcı ilaç kullanılarak (opioidler ve hipnosedatifler gibi) alveoler konsantrasyonun 1 MAK civarında tutulması olağan bir yaklaşımdır.

Etki Mekanizmaları
Genel anestezikler, asıl olarak, lipid/su partisyon katsayıları çok yüksek olmaları nedeniyle, non-spesifik etkileri ile nöronların Na+ kanallarını bloke ederek etki gösterirler. Bu katsayı ile MAK ters orantılıdır.
Barbitürat ve benzodiazepin yapılı genel anesteziklerin GABAA reseptörü-klorür kanalı kompleksinde kendilerine özgü allosterik bağlanma yerlerini etkileyerek klorür kondüktansını artırdıkları ve böylece hiperpolarizasyon yaptıkları kanıtlanmıştır. Diğer bazı genel anestezikler de benzer şekilde ya da direkt olarak bu reseptörleri aktive edebilirler. Bazı genel anesteziklerin, nöron eksitasyonuna aracılık eden glutamat NMDA reseptörlerini inhibe ettikleri gösterilmiştir. Azot protoksidin analjezik etkisinin opioid antagonisti nalokson ile bloke edilmesine dayanarak, beyin opioid peptid sisteminin aktivasyonunun da rolü ileri sürülmüştür.

İndüksiyonda genellikle intravenöz bir anestezik kullanılır. Bunun ardından inhalasyon anestezikleri verilir. Bu esnada, genellikle intravenöz yoldan verilen diğer ilaçlar da kullanılır.
Kasların gevşemesi için genellikle nöromusküler blokaj yapan özgül ilaçlar kullanılır. Bunlar spontan solunumu bozduğundan, elle ya da mekanik yolla aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon uygulanır.
Ameliyat sırasında çıkan aritmileri kontrol altına almak için beta blokerler, adenozin, amiodaron ya da verapamil kullanılabilir. Esmololün etki süresi kısadır ve özellikle perioperatif dönemde ve ameliyat sırasında, taşikardi dahil, aritmilerin ve hipertansiyonun tedavisinde kullanılır.

Anestezi uzmanının hastanın almakta ya da almış olduğu tüm ilaçları bilmesi çok önemlidir:
Uzun süreli kortikosteroid kullanmış hastalarda, adrenal atrofi gelişmiş olabileceğinden, ameliyattan hemen sonraki dönemde kortikosteroid verilmezse kan basıncı aniden düşebilir.
Antiepileptikler, antiparkinson ilaçlar, antipsikotikler, bronkodilatörler, kardiyovasküler ilaçlar, glokom ilaçları, bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar, bağımlılıkta kullanılan ilaçlar ve tiroid ya da antitiroid ilaçlar ameliyattan önce kesilmemelidir.
Kombine oral kontraseptifler, MAO inhibitörleri (en az 2 hafta önce) ve lityumu ise ameliyattan önce kesmek gerekir. Genellikle, oral antikoagulanların yerine heparine; oral antidiyabetiklerin yerine insüline geçilmesi tercih edilir.
İntravenöz Genel Anestezikler

İntravenöz anestezikler, indüksiyon anestezisi ya da ameliyat boyunca anestezinin sürdürülmesi için kullanılabilir. Apne ya da hipotansiyona yol açabileceğinden, yeterli resüsitasyon donanımının el atında bulunması gerekir.

Tiopental sodyum
Çok kısa etki süreli barbitürat türevidir. Analjezik etkisi yoktur; çizgili kasları gevşetmez. İndüksiyonu genellikle sorunsuz ve hızlıdır; ancak terapötik aralığı dar olduğundan kalp ve solunum depresyonu gözlenebilir. Damar dışına kaçarsa irritasyona neden olur. Porfiride kontrendikedir.

Midazolam
Çok kısa etki süreli bir benzodiazepin türevidir. Kalp ve solunum depresyonu yapıcı etkisi tiopentale göre daha zayıftır. Antagonist olan flumazenil, midazolam ve diğer benzodiazepinlerin etkilerinin ortadan kalkmasını hızlandırır.

Ketamin
Disosiyatif anesteziye (şuur açık ancak belirgin katatoni, analjezi ve amnezi var) neden olur. Glutamatın NMDA reseptörlerindeki uyarıcı etkisini non-kompetitif olarak bloke eder. İntravenöz ya da intramüsküler yolla verilebilir.
Subanestezik dozda kullanıldığında oldukça iyi analjezik özellikleri vardır. Sempatoadrenal hiperaktivasyon sonucu, taşikardi ve hipertansiyon gelişebilir. En önemli dezavantajı, özellikle ayılma döneminde gözlenen hallüsinasyonlardır. Bu etkisi çocuklarda çok daha az belirgindir ve preoperatif benzodiazepin kullanımı ile azaltılabilir. Öncelikle pediatrik anestezide, özellikle birden fazla uygulamanın gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Hipertansiyonlu hastalarda kontrendikedir.

Etomidat
Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlayan bir indüksiyon ajanıdır. İndüksiyonda kullanılan diğer ilaçlar kadar hipotansiyona neden olmaz. Anlamsız kas hareketleri gözlenebilir.

Propofol
Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlar ve çok yaygın olarak kullanılır. Antiemetik etkisi de vardır. İntravenöz enjeksiyon sırasında ağrı meydana gelirse de, anlamsız kas hareketleri gözlenmez. Anestezi indüksiyonu esnasında özellikle periferik rezistansı düşürerek ciddi hipotansiyona yol açabilir.

Güçlü ve kısa etkili opioidler
Fentanil, sufentanil, alfentanil, remifentanil özel kombinasyon anestezilerinde kullanılırlar. Çok düşük dozlarda etkilerini gösterirler. Alfentanil ve remifentanil anestezi indüksiyonunda kullanılır. Kan ve doku esterazları tarafından metabolize edildiği için remifentanilin etkilerinden kurtulmak diğer opioidlere göre daha hızlı olur.

İnhalasyon Anestezikleri

İnhalasyon anestezikleri gaz ya da uçucu sıvı şeklinde olabilirler. Hem indüksiyonda hem de anestezinin sürdürülmesinde kullanılabilir veya bir intravenöz anestezik ile indüksiyonun ardından uygulanabilirler.
Halotan
Güçlü, indüksiyonu sorunsuz, solunum yollarında irritasyon yapmayan uçucu bir sıvı anesteziktir. Metabolizması sonucu aluşan ara ürünlerine bağlı olarak gözlenen ağır hepatotoksik etkisi nedeniyle, önceden olduğu kadar yaygın kullanılmamaktadır. Kalp-damar sistemi üzerine depresyon, hipotansiyon yapar. Kalpte aritmi yapabilir ve katekolaminlerin aritmojenik etkisine duyarlılığı artırır.

Enfluran
Halotana benzer uçucu bir anesteziktir. Kalp ve solunum üzerine güçlü depresan etkisi vardır. Halotan kadar hepatotoksik değildir.

İzofluran, desfluran, sevofluran’ın hepatotoksik etki potansiyelleri düşüktür.

Halojenli anesteziklere maruz kalan duyarlı kişilerde malign hipertermi (iskelet kaslarında sarkoplazmik retikulumdan kontrolsuz kalsiyum salıverilmesi sonucu) ortaya çıkabilir. Hayatı tehdit eden bu durumun tedavisinde dantrolen kullanılır; ayrıca hipertermi ve kardiyak instabiliteye karşı destek yapılır.

Azot protoksid (N2O, nitröz oksit)
Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Analjezik etkisi güçlü, genel anestezik etkisi zayıftır. Öfori yapıcı (güldürücü) etkisi vardır.
Anestezinin idamesinde ve subanestezik dozda analjezi için kullanılır. Özel kombinasyon anestezilerinde de kullanılır. Vücutta metabolize edilmez. Kardiyovasküler depresyon yapmaz.
Ameliyat personeli gibi sürekli maruz kalanlarda, B12 vitamininin etkisinin bozulmasına bağlı olarak megaloblastik anemi meydana gelebilir.

Özel Kombinasyon Anestezileri

1) Dengeli anestezi: Azot protoksid + tiopental sodyum veya narkotik analjezik
2) Nörolept anestezi: Azot protoksid + narkotik analjezik + droperidol (nöroleptik)

Preanestezik Medikasyonda Kullanılan İlaçlar
Hastayı sakinleştirmek, indüksiyonu kolaylaştırmak ve kısaltmak, genel anesteziğin dozunu ve yan tesirlerini azaltmak, postoperatif ağrı ve emezisi azaltmak, preoperatif amnezi yapmak amacıyla kullanılırlar.
Narkotik Analjezikler
Hipnosedatif ve anksiyolitikler (benzodiazepinler ve barbitüratlar gibi)
Nöroleptikler
Antikolinerjik ilaçlar

Kaynak: web.inonu.edu.tr/~eolmez/genelanestezikler.doc