Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.646 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar

Depresyon İlaçları

Submitted by on Kasım 5, 2011 – 12:52 am | 17.004 Kez Görüntülendi

Depresyon Tedavisinde Kullanılan

enzim ya da reseptör inhibitörleri ve geri alım engelleyicileri olarak etkilerini gösteririler. Tablo 2’de Türkiye’de bulunan antidepresan yer almaktadır (Stahl 2000).

: İlk olarak geliştirilen antidepresanlardır, monoamin oksidaz A ve B enzimlerini geri dönüşümsüz olarak inhibe ederler. Diyetle alınan aminlerin kan basıncında tehlikeli yükselmelere neden olabilmesi sebebiyle kullanımı sınırlı olmuştur. Türkiye’de bulunmamaktadır. Bu tehlikeli yan etkiyi önlemek için geri dönüşümlü MAO inhibitörleri (RIMA) geliştirilmiştir. Bu grupta ülkemizde moklobemid bulunmaktadır.

Trisiklik (TSA): Trisiklik antidepresanlar (opipramol, klomipramin, imipramin, amitriptilin, ), serotonin ve noradrenalin gerialım pompalarını, çok az olarak da Dopamin gerialım pompalarını inhibe ederek etki gösterir. Yan etki profili (antihistaminik yan etki nedeniyle kilo artışı, sedasyon; antikolinerjik yan etki nedeniyle konstipasyon, bulanık görme, ağız kuruluğu, sedasyon; α1 blokaj nedeniyle baş dönmesi ve kan basıncı düşüklüğü) ve intihar girişimlerinde kullanımında ölüm riskini arttırması nedeniyle kullanımı azalmıştır. Bilindiği gibi bu grup ilaçların yüksek dozları güvenli değildir. Yeni kuşak antidepresan ilaçların güvenilirliğinin yüksek oluşu bu grup ilaçların kullanımını önemli ölçüde sınırlamıştır.

Seçici Serotonin Gerialım Inhibitörleri (SSRI): Bu grupta , , paroksetin, , sitalopram yer almaktadır. Huzursuzluk, motor hareketlerde değişim, cinsel fonksiyon bozuklukları, diyare gibi yan etkileri olabilir. Özellikle ek medikal hastalıkları olanlarda ve yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında sorun oluşturabilecek sitokrom enzim düzeyindeki etkileşmelere dikkat edilmelidir.

Seçici Noradrenerjik Gerialım Inhibitörleri (NRI): Reboksetin bu grupta ülkemizde pazarlanan tek ilaçtır. Etkinlik açısından diğer antidepresanlarla benzerdir. Kuramsal olarak reboksetinin apati, yorgunluk, dikkat ve enerji azlığı gibi belirtilere daha iyi gelmesi beklenir. Serotonerjik özellikleri olanların ise anksiyete belirtileri üzerinde daha etkin olduğu kabul edilmektedir.

: Bupropion bu grubun tek örneğidir. Türkiye’de antidepresan olarak değil, daha düşük dozda farklı bir preparat şeklinde sigara bırakma tedavisinde kullanılmak üzere endikasyonu vardır. Dirençli olgularda tek veya diğer ilaçlara ek olarak kullanılabileceği bilinmelidir.

: Ikili serotonerjik ve noradrenerjik geri alım inhibitörleri olarak adlandırılan bu sınıf, benzer klinik etki profili olan TSA’lardan farklı olarak diğer reseptör sistemlerini etkilememektedirler. Dolaysıyla yan etkileri daha azdır. Bu sınıfta venlafaksin, milnasipran yer almaktadır.

Noradrenerjik (α2 antagonizması yoluyla) ve Serotonerjik Antidepreanlar (NaSSA): Diğer antidepresanlardan farkları, serotonin ve noradrenalin düzeylerini monoaminleri veya monoamin geri alım pompalarını inhibe etmeden arttırmalarıdır. Bu sınıfta olan mirtazapinin, antidepresan özelliklerine ek olarak serotonin 2c ve H1 antihistaminerjik özellikleri anksiyolitik ve sedatif-hipnotik etkilerini açıklayabilir. Mianserin de mirtazapin gibi α2 antagonistidir.

Serotonin 2A Antagonistleri/ Serotonin Gerialım Inhibitörleri (SAGI): Bu grup hem serotonin 2A reseptörlerini hem de serotonin gerialımını inhibe eder. Nefazodon ve trazodon belirgin olarak bu ikili özellikleri taşımaktadır. Nefazodon karaciğere olan toksik etkileri nedeniyle kullanımdan çekilmiştir.

Tianeptin bilinen antidepresan ilaçların aksine serotoninin geri alımında presinaptik artışa yol açar. Etkinlik yönünden diğer antidepresan ilaçlara benzer bir etkinlik gösterir. Bu gözlem antidepresan ilaçlarda geri alım pompasının inhibisyonunun antidepresan etkiden sorumlu temel düzenek olmadığını, hücre içi adaptasyon süreçlerini başlatan bir ilk etki olduğunu düşündürmektedir. Bu süreçler tianeptin gibi çok farklı bir düzenekle de başlayabilmektedir.

Tablo 2. Antidepresan ilaçların sınıflaması (Türkiye’de olan ilaçlara yer verilmiştir) [1]

1- Monoamin Oksidaz Inhibitörleri (MAOI)
Seçici ve geri dönüşlü monoaminoksidaz inhibitörleri
Moklobemid
2- Trisiklik antidepresanlar
Opipramol
Imipramin
Klomipramin
Amitriptilin
3- Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri
Sertralin
Fluoksetin
Paroksetin
Fluvoksamin
Sitalopram
Essitalopram
4- Alfa 2 adrenoreseptör antagonistleri
Mianserin
Mirtazapin
5- Seçici Noradrenerjik Gerialım İnhibitörleri
Reboksetin
Maprotilin
6- Noradrenalin ve Dopamin Gerialım İnhibitörleri
Bupropion
7- Serotonerjik ve Noradrenalin Gerialım İnhibitörleri
Venlafaksin
Milnasipran
Duloksetin
8- Serotonerjik ilaçlar
Nefazodon
Tianeptin
Trazodon
Gepiron

Depresyon ilaçları

Depresyon İlaçları
1.         Anafranil 10 mg 30 Draje
2.         Anafranil 25 mg 30 Draje
3.         Anafranil SR 75 mg 20 Tablet
4.         Anarfanil 25 mg 30 Draje
5.         Atopran 20 mg 28 Tablet
6.         Atopran 40 mg 28 Tablet
7.         150 mg 30 Tablet
8.         Aurorix 150 mg 30 Tablet
9.         Aurorix 300 mg 30 Tablet
10.      Aurorix 300 mg 30 Tablet
11.      10 mg 28 Tablet
12.      Avertyn 20 mg 28 Tablet
13.      10 mg 28 Tablet
14.      Cipralex 10 mg 56 Tablet
15.      Cipralex 20 mg 28 Tablet
16.      Cipralex 20 mg 56 Tablet
17.      Cipralex Damla 15 ml
18.      Cipram 20 mg 28 Tablet
19.      Citara 20 mg 28 Tablet
20.      Citara 40 mg 28 Tablet
21.      20 mg 28 Tablet
22.      Citexam 40 mg 28 Tablet
23.      Citol 20 mg 28 Tablet
24.      Citol 20 mg 56 Tablet
25.      Citol 40 mg 28 Tablet
26.      Citol 40 mg 56 Tablet
27.      20 mg 30 Tablet
28.      Citoles 10 mg 28 Tablet
29.      Citoles 10 mg 56 Tablet
30.      Citoles 10 mg 84 Tablet
31.      Citoles 20 mg 28 Tablet
32.      Citoles 20 mg 56 Tablet
33.      Citoles 20 mg 84 Tablet
34.      Citoles 5 mg 28 Tablet
35.      Citoles Damla 10mg/ml 15 ml
36.      Citolixin 20 mg 28 Tablet
37.      Citolixin 40 mg 28 Tablet
38.      Citrex 10 mg 28 Tablet
39.      Citrex 20 mg 28 Tablet
40.      Citrex 40 mg 28 Tablet
41.      Citrex Damla 40 mg/ml 15 ml
42.      20 mg 28 Tablet
43.      Copsam 40 mg 28 Tablet
44.      30 mg 28 Kapsül
45.      Cymbalta 60 mg 28 Kapsül
46.      20 mg 16 Kapsül
47.      Depreks 20 mg 24 Kapsül
48.      50 mg 30 Tablet
49.      Depset 20 mg 20 Tablet
50.      25 mg 100 Tablet
51.      Desipram 50 mg 100 Tablet
52.      100 mg 30 Tablet
53.      Desyrel 50 mg 30 Tablet
54.      Edronax 4 mg 60 Tablet
55.      Efexor 37.5 mg 28 Tablet
56.      Efexor XR 150 mg 28 Kapsül
57.      Efexor XR 37.5 mg 14 Kapsül
58.      Efexor XR 75 mg 28 Kapsül
59.      10 mg 30 Efervesan Tablet
60.      Eslong 10 mg 90 Efervesan Tablet
61.      Eslong 15 mg 30 Efervesan Tablet
62.      Eslong 15 mg 90 Efervesan Tablet
63.      Eslong 20 mg 30 Efervesan Tablet
64.      Eslong 20 mg 90 Efervesan Tablet
65.      20 mg 28 Tablet
66.      Eslorex 20 mg 28 Tablet
67.      Eslorex 10 mg 28 Tablet
68.      Eslorex 10 mg 84 Tablet
69.      Eslorex 20 mg 84 Tablet
70.      10 mg 28 Tablet
71.      Esmax 10 mg 56 Tablet
72.      Esmax 10 mg 84 Tablet
73.      Esmax 20 mg 28 Tablet
74.      Esmax 20 mg 56 Tablet
75.      Esmax 20 mg 84 Tablet
76.      10 mg 28 Tablet
77.      Esplus 10 mg 84 Tablet
78.      Esplus 20 mg 28 Tablet
79.      Esplus 20 mg 84 Tablet
80.      Esram 10 mg 28 Tablet
81.      Esram 20 mg 28 Tablet
82.      100 mg 30 Tablet
83.      Faverin 50 mg 30 Tablet
84.      Florak 20 mg 16 Kapsül
85.      Florak 20 mg 24 Kapsül
86.      Fluvamteva 100 mg 30 Tablet
87.      Foxeteva 20 mg 20 Kapsül
88.      Foxeteva 20 mg 30 Kapsül
89.      Foxeteva 20 mg/5 ml Oral Çözelti 70 ml
90.      20 mg 16 Kapsül
91.      Fulsac 20 mg 24 Kapsül
92.      25 mg 28 Kapsül
93.      Ixel 50 mg 56 Kapsül
94.      İnsidon 50 mg 30 Draje
95.      İnsomin 50 mg 30 Draje
96.      İnzeton 50 mg 30 Tablet
97.      10 mg 28 Tablet
98.      Laira 20 mg 28 Tablet
99.      Laira 40 mg 28 Tablet
100.  Laroxyl 10 mg 30 Draje
101.  Laroxyl 25 mg 40 Draje
102.  10 mg 28 Tablet
103.  Losiram 10 mg 56 Tablet
104.  Losiram 10 mg 84 Tablet
105.  Losiram 20 mg 28 Tablet
106.  Losiram 20 mg 56 Tablet
107.  Losiram 20 mg 84 Tablet
108.  Ludiomil 25 mg 30 Tablet
109.  Ludiomil 75 mg 14 Tablet
110.  Lusitin 100 mg 28 Tablet
111.  Lusitin 100 mg 56 Tablet
112.  Lusitin 50 mg 28 Tablet
113.  Lusitin 50 mg 56 Tablet
114.  100 mg 28 Tablet
115.  Lustec 50 mg 28 Tablet
116.  Lustral 50 mg 28 Tablet
117. 
118.  Lustral Special 100 mg 28 Tablet
119.  Lustral Special 100 mg 56 Tablet
120.  Maprotil 25 mg 30 Tablet
121.  Maprotil 75 mg 14 Tablet
122.  Minelza 30 mg 14 Tablet
123.  Minelza 30 mg 28 Tablet
124.  Mirtaron 30 mg 14 Tablet
125.  Mirtaron 30 mg 28 Tablet
126.  100 mg 14 Tablet
127.  Misol 100 mg 28 Tablet
128.  Misol 50 mg 14 Tablet
129.  Misol 50 mg 28 Tablet
130.  10 mg 28 Tablet
131.  Nokturn 20 mg 28 Tablet
132.  Nokturn 30 mg 28 Tablet
133.  Nokturn 40 mg 28 Tablet
134.  50 mg 30 Tablet
135.  20 mg 30 Tablet
136.  Paroteva 20 mg 60 Tablet
137.  Pasilopram 20 mg 28 Tablet
138.  Pasilopram 40 mg 28 Tablet
139.  10 mg 28 Tablet
140.  Paxera 20 mg 28 Tablet
141.  Paxera 30 mg 28 Tablet
142.  Paxera 40 mg 28 Tablet
143.  Paxil 20 mg 28 Tablet
144.  Paxil 20 mg 56 Tablet
145.  Paxotin 20 mg 14 Tablet
146.  Paxotin 20 mg 28 Tablet
147.  Prozac 20 mg 16 Kapsül
148.  Prozac 20 mg 24 Kapsül
149.  Prozac 20 mg 70 ml Likit
150.  Redepra 30 mg 14 Tablet
151.  Redepra 30 mg 28 Tablet
152.  20 mg 28 Tablet
153.  Relaxol 40 mg 28 Tablet
154.  30 mg 14 Tablet
155.  Remeron 30 mg 28 Tablet
156.  Remeron 45 mg 28 Tablet
157.  Remeron Solüsyon 15 mg 66 ml
158.  Revoxin 100 mg 30 Tablet
159.  Secita 10 mg 28 Tablet
160.  Secita 20 mg 28 Tablet
161.  Secita 5 mg 28 Tablet
162.  100 mg 14 Kapsül
163.  Selectra 100 mg 28 Kapsül
164.  Selectra 100 mg 28 Tablet
165.  Selectra 25 mg 28 Kapsül
166.  Selectra 25 mg 28 Tablet
167.  Selectra 50 mg 28 Kapsül
168.  Selectra 50 mg 28 Tablet
169.  100 mg 14 Kapsül
170.  Seralin 100 mg 28 Tablet
171.  Seralin 50 mg 28 Tablet
172.  100 mg 28 Tablet
173.  Serdep 50 mg 28 Tablet
174.  Serotop 100 mg 14 Tablet
175.  Serotop 50 mg 28 Tablet
176.  20 mg 14 Tablet
177.  Seroxat 20 mg 28 Tablet
178.  Serteva 100 mg 30 Tablet
179.  Serteva 50 mg 30 Tablet
180.  20 mg 28 Tablet
181.  Sintab 20 mg 56 Tablet
182.  Sintab 40 mg 28 Tablet
183.  Stablon 12.5 mg 60 Tablet
184.  Tiopram 10 mg 28 Tablet
185.  Tiopram 20 mg 28 Tablet
186.  Tofranil 10 mg 50 Draje
187.  Tofranil 25 mg 50 Draje
188.  10 mg 30 Tablet
189.  Tolvon 30 mg 14 Tablet
190.  Triptilin 10 mg 30 Tablet
191.  Triptilin 25 mg 40 Tablet
192.  Velorin 30 mg 14 Tablet
193.  Velorin 30 mg 28 Tablet
194.  XR 150 mg 28 Kapsül
195.  Venegis XR 37.5 mg 28 Kapsül
196.  Venegis XR 75 mg 28 Kapsül
197.  Venfocto XR 150 mg 28 Kapsül
198.  Venfocto XR 37.5 mg 28 Kapsül
199.  150 mg XR 28 Kapsül
200.  Veniba 37.5 mg XR 28 Kapsül
201.  Veniba 75 mg XR 28 Kapsül
202.  Vodelax 20 mg 28 Tablet
203.  Vodelax 20 mg 56 Tablet
204.  Vodelax 40 mg 28 Tablet
205.  Vodelax 40 mg 56 Tablet
206.  20 mg 30 Tablet
207.  Xetanor 30 mg 30 Tablet
208.  20 mg 16 Kapsül
209.  Zedprex 20 mg 24 Kapsül
210.  Zeleft 100 mg 14 Tablet
211.  Zeleft 100 mg 28 Tablet
212.  Zeleft 50 mg 14 Tablet
213.  Zeleft 50 mg 28 Tablet
214.  Zendor 10 mg 28 Tablet
215.  Zendor 10 mg 84 Tablet
216.  Zendor 20 mg 84 Tablet
217.  Zendor 20 mg 84 Tablet
218.  Zendor Damla 10 mg/ml 15 ml
219.  15 mg 30 Ağızda Eriyen Tablet
220.  Zestat 30 mg 30 Ağızda Eriyen Tablet
221.  Zestat 45 mg 30 Ağızda Eriyen Tablet
222.  Zestat Solüsyon 15 mg/ml
223.  Zoxapar 20 mg 28 Tablet

Kaynaklar: [1] http://www.klinikpsikiyatri.org/files/journals/1/344.pdf

Antidepresan Kullanmayı Bıraktığınızda Aşağıdaki Bırakma Semptomlarından Hangisini Yaşadınız?

Şonuçlara Bak

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir önceki yazımız olan Ruh Sağlığı Çalışanları Görev Tanımlaması başlıklı makalemizde Özel Psikolojik Danışmanlık, eğitim danışmanlığı ve Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü hakkında bilgiler verilmektedir.