Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.639 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, Antiepileptik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar

Antidepresan & Antipsikotik ve Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri

Submitted by on Şubat 23, 2009 – 4:05 pm | 27.612 Kez Görüntülendi

ve Antipsikotiklerin

a) Trisiklik ve Tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.

Yeni nesil (, , , gibi gruplara giren) Antidepresanlar, (Erişkin ve Çocuk) veya (Erişkin ve Çocuk) uzman hekimleri tarafından yazılacaktır.
Resmi kurumların sağlık tesislerinde, en az bir psikiyatri veya nöroloji uzman hekiminin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer hekimler tarafından da yazılabilecektir.

b) Yeni Nesil () Antipsikotiklerin (, , , , ,) oral formları Psikiyatri(Erişkin ve Çocuk) veya Nöroloji(Erişkin ve Çocuk) uzman hekimlerince, paranteral formları ise yalnızca Psikiyatri(Erişkin ve Çocuk) uzmanlarınca yazılır.

Yeni Nesil (Atipik) , en az bir Psikiyatri(Erişkin ve Çocuk) veya Nöroloji(Erişkin ve Çocuk) uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

Yeni Nesil (Atipik) Antipsikotikler dışındaki diğer hekimlerce de yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilir.

Acil hallerde paranteral formları tek doz olarak diğer hekimlerce klinik şartlarda kullanılabilir.

Psikiyatri kliniği dışında yatan hastalara, klinikte tedavi eden tabiplerce başlanmış olan ilaçlar, tedavinin idamesi için, psikiyatri dışındaki diğer uzman tabipler tarafından da hasta taburcu olduğu tarihten itibaren en fazla iki aylık dozda reçete edilebilecektir. Tedavinin iki aydan daha uzun devamı gerektiğinde mutlaka psikiyatri veya nöroloji uzman tabipleri tarafından yazılacaktır.

Demansta, , psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimi tarafından veya bu hekimlerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce yazılacaktır.

c) Antidepresanlar ve Antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde kullanılacak veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir. Bu süre bir yılı aşamayacaktır.

Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri

, , , , ve , Nöroloji, , ? Uzman Hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden birinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer hekimlerce de reçeteye yazılabilecektir.

Kaynak: http://www.mersineczaciodasi.org.tr/yonetim/haber_ekdosya/Re%C3%A7eteleme%20Kurallar%C4%B1-(ES%20talimat%20i%C5%9Flenmi%C5%9F)-111005.doc

Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri
Antidepresan ve Antipsikotikler için düzenlenen raporlar 2 yıl süre ile geçerlidir. Tek hekimli ilaç kullanım raporu olarak düzenlenir. Raporda ilaç etken madde adı yer alır, ayrıca tedavi şeması ve doz belirtilmesine gerek yoktur.
Bu ilaçlar teşhis-endikasyon uyumu aranacak ilaçlar listesinde yer almaktadır. Onaylı endikasyonu ve dozu dışında reçete edilmemelidir.
a) Antidepresanlar
Trisiklik, (Laroxyl,Triptilin,Tofranil,Anafranil,İnsidon,İnsomin..)
Tetrasiklik (Ludiomil,Maprotil,Tolvon,Stablon,Desyrel ..
SSRI Depreks,Fulsac,Florak,Prozac..,Faverin,Paxil,Seroxat,Lustral,Selectra,Seralin…Cipram,Citara… Eslopram,Cipralex.. vb) grubu
antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.
SNRI (Efexor,Edronax,Serzone,Ixel),
SSRE, (Stablon)
RIMA(Aurorıx,Lobem),
NASSA (Remeron) grubu antidepresanlar,
Psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.
*Hem tetrasiklik hemde SSRE grubunda yer alan Stablon tablet, sistem ödediği takdirde, tüm hekimlerce reçete edildiğinde ödenmektedir.
b) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin
,), ,), , ,), ,

Oral formları, psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimleri tarafından, ve bu hekimlerden birisi tarafından düzenlenen tek hekim raporu ile tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
Parenteral formları ise yalnızca psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.Raporlu kullanımda da psikiyatri hekimi tarafından düzenlenmiş tek hekimli raporla yine yalnızca psikiyatri hekimi tarafından reçete edilebilir.
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilir.
Acil hallerde, acil servislerde, yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formlarının, (uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) klinik şartlarda, tek doz olarak, diğer hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.
Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimi tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen tek hekimli ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından da reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
Yeni nesil (Atipik )antipsikotiklerin endikayonlarına göre kullanımları:
-Klozapın -Leponex , clonex
-Sertindol- Serdolect
sadece şizofreni teşhisi ile rapor düzenlenir ve reçete edilebilir. Sağlık kurulu raporu varsa, ilaç pratisyen hekimlerce de yukarıdaki kurallara uyma zorunluluğu ile reçetelenebilecektir.
-Risperidon- risperdal :
Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk, Sanrısal Bozukluk, Atipik Psikoz, Şizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizaç Bozukluğu, ayrıca mental retardasyon ve demans teşhisleri ile rapor düzenlenir ve reçete edilebilir.
Yalnız risperdalın parenteral formları mutlaka psikiyatri uzmanınca reçete edilebilir.Psikiyatri uzmanınca düzenlenmiş raporu varsa gene psikiyatri uzmanınca reçete edilebilir. Uygulaması 15 gün ara ile olduğundan reçete işlerken HA 15 olmalıdır.
-Olanzapın- zyprexa ,rexapın,oferta
-Amisülpirid- solıan
-Ketiapin- cedrina,seroquel
(Seroquel’in endikasyonunda ayrıca“bipolar bozukluktaki depresyon, ataklarında “kullanımendikasyonu vardır.. Bu tanıyla reçete edilebilir ve rapor düzenlenebilir. Ancak bu tanıyla ilacın kullanım süresi 8 haftadır ve mutlaka provizyon sisteminden kullanım süresi kontrol edilmelidir.)
-Ziprosidon- zeldox
-Aripiprazol- abifily
Zotepine-Zoleptil(Türkiyede üretimi yok) etken maddeli ilaçlar Tebliğin EK2 Listesinin 11.3.mddesinde yer alan; Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk, Sanrısal Bozukluk, Atipik Psikoz, Şizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizaç Bozukluğu teşhislerinde reçete edilebilir.
Bu teşhisler dışında, bu gruptaki tüm ilaçlar için atipik psikoz yerine psikotik bozukluk veya kronik psikoz teşhislerinin, şizoaffektif bozukluk yerine de affektif bozukluk teş hisinin de kabul edildiği SGK yetkililerince bildirilmiştir.
Parenteral formları mutlaka psikiyatri uzmanınca reçete edilebilir. Psikiyatri uzmanınca düzenlenmiş raporu varsa gene psikiyatri uzmanınca reçete edilebilir.
*‘’Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimi tarafından veya bu hekimlerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce yazılacaktır.’’ denmekle beraber sadece (risperidon) Risperdalin demans endikasyonu vardır. Diğerleri demans teşhisi ile reçete edilemez, rapor düzenlenemez.

*Yukarıda anılan tüm ilaçların mutlaka belirtilen teşhislerde reçete edilmesine dikkat edilmeli ve bunlar dışında bir teşhis yazıldığında, benzerliklere bağlı yorum yapılmamalıdır.

Örneğin :Bipolar mizaç bozukluğu yerine, atipik mizaç bozukluğu teşhisi kabul edilmemektedir.
Bipolar mizaç bozukluğu manik ve depresif davranışlar bulunan 2 uçlu bir mizaç bozukluğu , atipik mizaç bozukluğu major depresyon diye de adlandırılan sadece depresif davranışların bulunduğu 2 ucu olmayan veya tek uçlu olarak tanımlanan bir mizaç bozukluğudur.
Psikotik özellikli depresyon, duygudurum bozukluğu teşhisleri ise bu grup ilaç için kabul edilmeyen teşhislerdir.

Antiepileptik İlaçların Epilepside Kullanım İlkeleri:

a) Epilepside
Yeni nesil antiepileptikler (Lamotrigin(Lamictal), topiramat(Topamax), vigabatrin(Sabril), levatirasetam(Keppra,Epixx), gabapentin(Neurontin,Gabtin.Gabateva..), (Lyrica)
Nöroloji (erişkin veya çocuk), beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, psikiyatri (erişkin veya çocuk) uzman hekimleri tarafından tek hekimli ilaç kullanım raporu düzenlenir.
Rapora istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
b) Nöropatik ağrıda:
Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekim lerinden birisi tarafından reçete edilebilir.
Bu uzmanlar tarfından düzenlenmiş tek hekimli ilaç kullanım raporuyla tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birisi tarafından reçete edilebilir.
Bu uzmanlar tarfından düzenlenmiş tek hekimli ilaç kullanım raporuyla tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

Kaynak: http://www.manisaeczaciodasi.org.tr/www/yonetim/image/mesaj/SSS1.doc

Bir önceki yazımız olan PSİKİYATRİDE ETİK KONULAR başlıklı makalemizde Amerikan Psikiyatri Birliği, Antipsikotikler ve ağır psikotik depresyonlar hakkında bilgiler verilmektedir.