Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları, Antidemans İlaçları, ilaç, ilaçlar

ZHEDON® 5 mg Film Kaplı Tablet

Submitted by on Haziran 20, 2011 – 12:14 pm | 5.486 Kez Görüntülendi

® 5 mg Film Kaplı Tablet

FORMÜLÜ

Her film kaplı tablette; 5 mg hidroklorür içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri

Donepezil hidroklorür beyinde predominant kolinesteraz olan asetilkolinesterazın spesifik ve reversibl bir inhibitörüdür. Donepezil hidroklorür, esas olarak merkezi sinir sisteminin dışında bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza kıyasla bu enzimin 1000 kat daha güçlü bir inhibitörüdür.

5 mg ve 10 mg’lık donepezil hidroklorürün günde tek doz alınması, dozu takiben, sırasıyla %63,6 ve %77,3’lük asetilkolinesteraz aktivitesinin (eritrosit membranlarında ölçülen) kararlı hal inhibisyonunu ortaya çıkartır. Alyuvarlardaki asetilkolinesterazın (AChE) donepezil hidroklorür tarafından inhibisyonunun, kognitif fonksiyonun seçilmiş özelliklerini inceleyen, hassas bir ölçek olan ADAS-cog’daki değişmelerle uyumlu olduğu gösterilmiştir. Donepezil hidroklorürün, altta yatan nöropatolojinin seyrini değiştirme potansiyeli üzerine çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple, donepezil hidroklorürün, hastalığın ilerleyişine bir etkisi olduğu düşünülemez.

Farmakokinetik özellikleri

Absorbsiyon: Maksimum plazma seviyelerine oral alımdan yaklaşık 3 ila 4 saat sonra ulaşılır. Plazma konsantrasyonları ve eğri altında kalan alan dozla orantılı olarak artmaktadır. Yarılanma ömrü yaklaşık 70 saat olduğundan, düzenli olarak günde tek doz alarak kararlı duruma aşamalı olarak ulaşılır. Tedaviye başlandıktan sonra 3 hafta içinde yaklaşık kararlı duruma ulaşılır. Bir kere kararlı duruma ulaşıldıktan sonra, plazmadaki donepezil hidroklorür konsantrasyonları ve onunla ilgili farmakodinamik aktivite geçen günlerle çok az değimse gösterir. Donepezil hidroklorür absorbsiyonu yiyecekle etkilenmemektedir.

Dağılım: Donepezil hidroklorür yaklaşık olarak %95 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Aktif metabolit olan 6-O-desmetildonepezilin plazma proteinlerine bağlanması bilinmemektedir. Donepezil hidroklorürün muhtelif vücut dokularındaki dağılımı kesin şekilde incelenmemiştir. Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitleri vücutta 10 günden uzun süre kalabilir.

Metabolizma/Atılım: Donepezil hidroklorür hem idrarla değişmeden atılmakta hem de sitokrom P450 sistemi tarafından henüz hepsi tanımlanmamış olan çok sayıda metabolite çevrilmektedir. Alınan dozun yaklaşık %57’si idrardan atılırken (%17’si değişmemiş donepezildir), %14,5’i dışkı ile atılmış olup, bu da biyotransformasyon ve idrarla itrahın esas atılım yolları olduğunu göstermektedir. Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinden herhangi birinin enterohepatik dolaşıma girdiğini gösterecek hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Cinsiyet, ırk ve sigara alışkanlığının donepezil hidroklorürün plazma konsantrasyonları üzerinde önemli sayılabilecek bir etkisi yoktur. Plazma yarı ömrü yaklaşık 70 saattir.

ENDİKASYONLARI

ZHEDON®, hafif ve orta şiddette tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. Bu endikasyonda kullanıma dair özel uyarı ve önlemler için, “Uyarılar/Önlemler” bölümüne bakınız.

KONTRENDİKASYONLARI

ZHEDON®; donepezil hidroklorür, veya preparatın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karsı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda ve hamilelerde kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Tedavi, Alzheimer tipi tanısını koymakta ve hastalığı tedavi etmekte deneyimli olan bir doktor tarafından başlatılmalı ve yönlendirilmelidir. Tanı, kabul edilen yönergelere (örnek: DSM IV, ICD 10) göre konulmalıdır. Donepezil tedavisi, sadece hastanın alımını düzenli kontrol edebilecek sorumlu bir kişi olduğu zaman başlatılmalıdır. Hasta ilaçtan terapötik fayda sağladığı müddetçe tedavi devam etmelidir. Bu sebeple, donepezilin klinik avantajları belli sürelerle tekrar değerlendirilmelidir. Terapötik etkinin varlığına dair kanıt kalmadığı zaman ilacın kesilmesine karar verilmelidir. Kişilerin donepezile verecekleri yanıt önceden tahmin edilemez. Donepezil kullanımı, şiddetli Alzheimer tipi demanslı hastalarda, diğer tip demanslı hastalarda veya baksa tipte hafıza bozukluğu (örnek: ) olan hastalarda incelenmemiştir.

: Bir kolinesteraz inhibitörü olan donepezil hidroklorürün sırasında süksinilkolin tipi kas gevşemesini artırması muhtemeldir.

: Farmakolojik etkileri nedeniyle kolinesteraz inhibitörlerinin kalp atışı üzerinde vagotonik etkileri ( gibi) görülebilir. Bu etkinin görülme potansiyeli “” veya sinoatrial veya atrioventriküler blok gibi diğer supraventriküler kardiak iletim durumları bulunan hastalar için özellikle önemli olabilir. Senkop ve konvülsiyonlara ait raporlar mevcuttur. Bu hastalar incelenirken, kalp bloğu veya uzun sinüs duraksaması üzerinde düşünülmelidir.

: Ülser hikayesi olan veya es zamanlı nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) alanlar gibi ülser gelişme riski yüksek olan hastalar belirtileri bakımından yakından takip edilmelidir. Bununla birlikte donepezil hidroklorürün ile karsılaştırıldığı klinik çalışmalarda, peptik ülser veya gastrointestinal kanama insidansında hiçbir artış gösterilmemiştir.

: Donepezil hidroklorürün klinik çalışmalarında gözlemlenmemekle beraber kolinomimetikler mesane çıkış obstrüksiyonuna yol açabilir.

: : Kolinomimetiklerin konvülsiyonlara yol açma potansiyeli taşıdıklarına inanılmaktadır. Ancak, konvülsiyon Alzheimer hastalığının göstergesi de olabilir.

: Kolinomimetik etkileri sebebiyle, kolinesteraz inhibitörleri astım veya obstrüktif akciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Donepezil hidroklorürün diğer asetilkolinesteraz inhibitörleriyle, kolinerjik agonist veya antagonistleri ile beraber kullanılmasından kaçınılmalıdır. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikozgalaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

GEBELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIMI

Gebelerde kullanımı

Gebelik kategorisi, C’dir. Donepezil hidroklorür hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Emzirenlerde kullanımı

Donepezil hidroklorürün anne sütünde atılımı bilinmemekte olup, emziren kadınlarda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Donepezil, emziren annelerde endike değildir.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Alzheimer tipi demans araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir. Buna ek olarak donepezil özellikle başlangıçta veya doz artırımı esnasında , ve kas kramplarına sebep olabilir. Donepezil tedavisi uygulanan ve araç ve makine kullanmaya devam eden Alzheimer hastalarının araç veya kompleks makine kullanma kabiliyetleri tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenli olarak değerlendirilmelidir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

En yaygın yan etkiler (insidansı ≥ %5 olan ve plasebodan iki kat daha sık görülenler) , , halsizlik, , ve uykusuzluktur.

Diğer yan etkiler (insidansı ≥ %5 ve ≥ plasebo alanlar) bas ağrısı, , , , ve sersemliktir.

Senkop, bradikardi, seyrek vakada sinoatrial blok, atrioventriküler blok ve konvülsiyonlar rapor edilmiştir.

Nadir olarak hepatiti de içeren karaciğer disfonksiyonu rapor edilmiştir. Açıklanamayan karaciğer disfonksiyonu durumunda, donepezil hidroklorür tedavisinin sonlandırılması düşünülmelidir. Halüsinasyon, ajitasyon ve agresif davranışları da içeren psikiyatrik bozukluklara ait raporlar mevcuttur. Bu semptomlar doz azaltılması veya tedaviye son verilmesi ile ortadan kalkmıştır. Ayrıca anoreksi, mide ve duodenum ülseri ile gastrointestinal kanamaya ait bazı raporlar mevcuttur. Serumdaki kas kreatin kinaz konsantrasyonlarında önemli olmayan yükselmeler görülmüştür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞMELER

Donepezil ile klinik deneyim sınırlıdır, bu sebeple, muhtemel tüm etkileşimler kaydedilmemiş olabilir. İlacı reçete eden hekim, donepezil ile su anda bilinmemekle beraber, yeni ETKİLEŞMELER olması ihtimalinin varlığından haberdar olmalıdır.

Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinden herhangi biri insanda teofilin, varfarin, simetidin veya digoksin metabolizmasını engellemez. Digoksin veya simetidinle aynı anda alınması, donepezil hidroklorürün metabolizmasını etkilememektedir. In vitro çalışmalar donepezil metabolizmasında, sitokrom P450 izoenzim 3A4 ve daha az seviyede izoenzim 2D6’nın rol aldığını göstermiştir. In vitro ilaç etkileşme çalışmaları, CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ve CYP2D6 inhibitörü olan kinidinin, donepezil metabolizmasını inhibe ettiğini gösterir. Bu sebeple, bu ve diğer CYP3A4 inhibitörleri (itrakonazol ve eritromisin gibi) ve CYP2D6 inhibitörleri (fluoksetin gibi) donepezil metabolizmasını inhibe edebilir. Ketokonazol, ortalama donepezil konsantrasyonlarını %30 oranında artırır. Rifampisin, , ve alkol gibi enzim indükleyiciler, donepezil seviyelerini düşürebilir. İnhibe etme veya indükleme etkisinin önemi bilinmediğinden, bu tür ilaç kombinasyonları dikkatle kullanılmalıdır. Donepezil hidroklorür antikolinerjik aktiviteye sahip ilaçlarla etkileşme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, süksinilkolin, diğer sinir ve kas bloke edici ajanlar veya kolinerjik agonistler ya da kardiyak iletim üzerine etkileri olan beta-bloker ajanlar gibi ilaçlarla eşzamanlı tedavilerle sinerjik aktivite potansiyeli de bulunmaktadır.

KULLANIM SEKLİ ve DOZU

Yetişkinler/Yaslılar: Kontrollü klinik çalışmalarda, günde tek doz 5 mg ve 10 mg donepezilin etkili olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar 10 mg’lık doz kullanımıyla elde edilen tedavi etkisinin daha iyi olduğunu gösteren istatistiksel olarak anlamlı bir kanıt yoksa da, grup veri analizlerine dayanılarak; yüksek doz kullanım ile bazı hastalarda ek faydaların ortaya çıkabileceği görüsü vardır. Bu yüzden 10 mg/gün doz kullanımına hekim karar vermelidir. Tedaviye donepezilin 10 mg/gün dozunda başlanması yan tesirleri artırabilir. Bu nedenle tedaviye 5 mg/gün (günde tek doz) ile başlanır. ZHEDON®, aksamları yatmadan hemen önce oral olarak alınmalıdır. Tedaviye verilecek en erken klinik cevapların alınması ve donepezil hidroklorürün kararlı hal konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5 mg/gün’lük doza en az 4-6 hafta süreyle devam edilmelidir. 5 mg/gün dozu ile 4-6 hafta devam ettirilen tedavinin ardından ZHEDON®’un dozu 10 mg/gün’e (günde tek doz) çıkarılabilir. Önerilen en yüksek günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün üstündeki dozlar klinik çalışmalarda incelenmemiştir.

Tedaviye ara verilmesi durumunda ZHEDON®’un yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra görülen herhangi bir olumsuz etki ile karşılaşılmamıştır.

Böbrek ve karaciğer bozukluğu: Donepezil hidroklorürün klirensi bu şartlardan etkilenmediğinden böbrek bozukluğu ya da hafif veya orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

Çocuklarda kullanımı: ZHEDON®’un çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

DOZ ASIMI ve TEDAVİSİ

Fare ve sıçanlarda tek bir oral doz olarak alınan donepezil hidroklorürün beklenen ortalama öldürücü dozu sırasıyla 45 ve 32 mg/kg olup, bunlar insan için önerilen azami doz olan günde 10 mg’lık değerin yaklaşık 225 ila 160 katıdır. Kolinerjik stimülasyonun dozla ilgili belirtileri hayvanlarda gözlemlenmiş olup, bunlara , , , , , , , , ve dahildir.

Kolinesteraz inhibitörleriyle doz asımı, , kusma, , , bradikardi, , , ve konvülsiyonlarla tanınan kolinerjik krizle sonuçlanabilir. Kas zayıflamasının artması bir ihtimal olup, solunum kaslarının söz konusu olması halinde ölümle sonuçlanabilir.

Her doz asımı vakasında olduğu gibi, genel destek tedbirlerinden yararlanılmalıdır. ZHEDON®’un doz asımında antidot olarak atropin gibi üçüncül antikolinerjikler kullanılabilir. Etki noktasına kadar titre edilmiş atropin sülfatın damardan verilmesi tavsiye edilir. 1 ila 2 mg’lık bir intravenöz başlangıç dozunu klinik cevaba bağlı olarak sonraki dozlar takip edebilir. Glikopirolat gibi dördüncül antikolinerjiklerle birlikte alındığında, diğer kolinomimetiklerle kan basıncı ve kalp atışında atipik cevaplar bildirilmiştir. Donepezil hidroklorürün ve/veya metabolitlerinin diyalizle (hemodiyaliz, periton diyalizi veya hemofiltrasyon) atılıp atılamayacağı bilinmemektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM SEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI

ZHEDON® 5 mg Film Kaplı Tablet; 14 ve 28 tabletlik ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİ:

BERKSAM İLAÇ TİCARET A.S.

34382 Sisli – İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

19.04.2010 – 224/49

ÜRETİM YERİ:

SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.S.

34091 Edirnekapı – İSTANBUL

REÇETE İLE SATILIR.

Prospektüsün son güncellenme tarihi: 05.05.2010

Bir önceki yazımız olan COPSAM® 20 mg FİLM TABLET başlıklı makalemizde agorafobili veya agorafobisiz, ajitasyon ve Akomodasyon bozukluğu hakkında bilgiler verilmektedir.