Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.606 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları, ilaç, ilaçlar

PK-Merz Tablet

Submitted by on Temmuz 23, 2009 – 6:20 pm | 5.156 Kez Görüntülendi


FORMÜLÜ
1 tablet PK-Merz’de aktif içerik olarak 100 mg bulunur. Yardımcı maddeler olarak , , , , , , , , bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
’da etkisi: Amantadin, idiopatik hastalığında (paralizis ajitans), postensefalitik parkinsonizmde ve karbondioksid intoksikasyonu sonucu oluşan sinir sistemi hasarı sonucu oluşan semptomatik parkinsonizm tedavisinde kullanılmaktadır. Serebral ateroskleroz sonucu yaşlı hastalarda oluşmuş parkinsonizm tedavisinde de kullanılmaktadır.
Benzer şekilde, amantadin, ilaçlara bağlı olarak oluşan ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde de kullanılan bir ajandır.
Parkinsonda ve ilaçlara bağlı olarak oluşan ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde amantadinin etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak değişik çalışmalardan elde edilen sonuçlar, amantadinin etkisini
 Presinaptik nöronlara dopaminin geri alımını azaltarak veya dopamin serbestleşmesini artırarak dopaminin ektrasellüler konsantrasyonlarını artırarak
 Dopamin reseptörlerini doğrudan uyararak post sinaptik dopaminerjik sistemi daha fazla dopamin pozitif bir duruma sokarak gösterdiği düşünülmektedir.
Deneysel çalışmalarda uygulanan dozlar tedavi dozlarından yüksektir. Ancak daha düşük terapötik dozlarla yapılan deneysel çalışmalarda amantadinin N-metil-D-aspartik asid (NMDA) reseptörünün aracılık ettiği asetilkolin serbestleşmesini uyardığı saptanmıştır. Deneysel çalışmalarda antikolinerjik etki göstermemesine rağmen insanlarda tedavi sırasında ağız kuruluğu, üriner retansiyon, konstipasyon gibi antikolinerjik yan etkiler izlenmiştir.

Antiviral etkisi: Amantadin’in hangi yolla antiviral etki gösterdiği net olarak bilinmemektedir. Etkisini viral M2 proteinin membran boyunca yerleşimini etkileyerek viral nükleik asidin konak hücresine geçişini engelleyerek gösterdiği düşünülmektedir. Bazı vakalarda amantadinin virüs replikasyonunu bozduğu da rapor edilmiştir. Amantadin, inaktive olmuş virüsün immünojenezini, böylece de aşılamanın etkisini azaltmamaktadır.
Amantadin, influenza A virüsünün her tipinin (örneğin H1N1, H2N2, H3N3 gibi) replikasyonunu inhibe eder. İnfluenza B virüsüne karşı aktivitesi yoktur. Klinik çalışmalarda virüslerin %50’sinin inhibisyonu için gereken doz (ED50) influenza tipine bağlı olarak 0.1 ile 25 µg/ml arasında değişmektedir.

Herpes Zostere bağlı ağrının tedavisinde etkisi: Son çalışmalar, amantadinin NMDA antagonist olarak görev aldığı ve spinal kord ile arka boynuz bölgesinde uyarıcı glutamat aminoasidini inhibe ederek etkisini ortaya çıkardığı gösterilmiştir. Glutamat, fizyolojik olarak sinirsel iletimde rol almaktadır. Amantadin sinapslarda, NMDA reseptörlerine etki ederek non-kompetitif antagonizma ile patofizyolojik glutamaterjik uyarıları inhibe etmektedir. sırasında veya herpes zoster sonrası ortaya çıkan ağrıda NMDA reseptörleri üzerinden glutamaterjik aşırı uyarılma söz konusu olduğundan, amantadinin herpes zostere bağlı ağrıyı inhibe edebilme özelliği gösterilmiştir.

Farmakokinetik özellikleri
Absorbsiyon

Amantadin oral yolla iyi olarak absorbe edilmektedir. Doruk plazma konsantrasyonları, kullanılan 200 mg doza doğrudan bağlıdır. Bu dozun üzerindeki dozlarda plazma konsantrasyonu doğrusal olarak artar.
Dağılım
Amantadinin farmakokinetiğini belirlemek için yapılan çalışmalarda, 100 mg’lık tek amantadin dozunu takiben doruk plazma konsantrasyonu 0.22 ± 0.03 µg/ml olmuştur. 250 mg’lık tek dozdan sonra plazma doruk konsantrasyonu 0.5 µg/ml olarak saptanmıştır. Plazma doruk konsantrasyonuna erişme zamanı tek doz uygulamadan sonra 2-8 saattir. Plazma yarılanma ömrü, 17 ± 4 saat’tir. Dağılım volümü, 3-8 L/kg olup dokuya bağlanma oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Amantadin, %67 oranında plazma proteinlerine bağlanır.
200 mg/günlük dozdan sonra plazmada sabit duruma erişme zamanı 4-7 gündür ve bu esnada sabit plazma konsantrasyonu 0.4-0.9 μg/ml’dir.
Plazma amantadin konsantrasyonu ile toksik etki arasında bir ilişki bulunmaktadır. Plazma amantadin konsantrasyonlarının arttığı durumlarda toksik yan etkiler beklenebilir.
Eliminasyon ve Itrah
Plazmanın amantadinden temizlenme hızı 60 yaşın üzerindeki hastalarda azalmakta, plazma yarılanma ömrü ve plazma konsantrasyonu artmaktadır. Amantadin primer olarak glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon ile idrar yoluyla itrah edilir. İdrarda amantadinin 8 metaboliti saptanmıştır. Bunlar arasında N-asetilli bileşik saptanan ana metabolit olup, uygulanan amantadinin %5-15 miktarını oluşturur. 200 mg amantadin uygulanmasından sonra, hastaların hemen yarısında plazmada amantadin %80 oranında asetilamantadin şeklinde bulunur. Ancak hastaların diğer yarısında asetilamantadin hiç tespit edilememektedir. Bu metabolitin etkiye veya yan etkiye katkısı bilinmemektedir.
İdrar pH’sı amantadinin itrahını etkilemektedir. İdrar asidleştirildiğinde itrah hızı artmaktadır. Bu nedenle idrarı asitleştiren gıdalar veya , amantadinin itrahını hızlandırabilirler.

ENDİKASYONLARI
PK-Merz tablet,
ile ilaçlara bağlı oluşmuş ekstrapramidal reaksiyonların tedavisinde (, , veya akinezi), ayrıca sterotaksik ameliyatlardan sonra ortaya çıkan semptomların (tremor gibi motor fonksiyon bozukluklarının) tedavisinde
 Erken aşılamanın söz konusu olamadığı durumlarda veya aşılamanın kontrendike olduğu durumlarda, influenza A proflaksisinde
 Komplike olmamış influenza A ile ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonunun erken tedavisinde
 Akut herpes zoster ve post-herpetik ağrının tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
PK-Merz tablet kullanımı aşağıdaki durumların varlığında kontrendikedir:
 İçeriklerden herhangi birine karşı bilinen aşırı hassasiyet durumunda
 Şiddetli kompanse olmayan kalp yetmezliği
 Kardiyomiyopati ve miyokardit varlığında
 Grade II veya III AV-Blok varlığında
 Dakikada 55 atımdan daha düşük bir kalp atımının (bradikardi) varlığında
 Uzamış QT intervalinin mevcudiyetinde, konjenital QT sendromu varlığında
 Ciddi uzamış ventriküler aritmi varlığında
 Kalsiyum ve magnezyum kan seviyelerinin düşük olması durumunda
 Budipin veya QT intervalini uzatabilecek başka bir kullanımı mevcutsa
 Ciddi böbrek bozukluğu (kreatinin klerens < 10ml/dakika) mevcutsa
PK-Merz aşağıdaki durumların varlığında yalnızca dikkatle kullanılmalıdır (kısmi kontrendikasyon):
 Prostat hipertrofisi
 Dar açılı glokom
 Böbrek yetmezliği
 Ajitasyon veya konfüzyon mevcudiyetinde
 Anamnezde eksojen psikoz veya delirium sendromlarının mevcudiyetinde
ile beraber

UYARILAR/ÖNLEMLER
Parkinson hastalarının amantadin tedavisini aniden kesmemeleri önerilir. Bu durumda küçük bir hasta grubunda Parkinson krizinin ortaya çıktığı bildirilmiştir. Atropin benzeri etki ortaya çıkarsa amantadin dozu veya kullanılan antikolinerjiklerin dozu azaltılmalıdır.

Sporatik vakalarda, amantadinin hızlı kesilmesi ile Nöroleptik malign sendrom ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle amantadin dozu hızla kesileceği zaman ve özellikle nöroleptikler de kullanılıyorsa, hastanın yakın takibi gerekir.

Amantadinin ana itrah yolu böbrekler olduğu için renal fonksiyon bozukluklarında, amantadinin plazmada birikimi söz konusu olur. Bu nedenle böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda ve 65 yaşın üzerindeki hastalarda doz azaltılmalıdır. Hemodiyaliz, kandan amantadinin yeteri kadar uzaklaştırılmasını sağlayamaz.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmasına gidilmelidir. Çok nadiren bazı hastalarda karaciğer enzimlerinde geri dönüşümlü bir yükselme bildirilmiştir.
Aynı şekilde konjestif kalp hastalığı, periferik ödem, ortostatik hipotansiyonu olan hastalarda da doz azaltılmalıdır.

EKG, tedavi öncesi ile tedavinin 1. ve 3. haftalarında kaydedilmelidir. Doz azaltılmasından önce ve 2 hafta sonra da EKG kaydedilmelidir. Daha sonraları en azından yılda bir kez EKG kontrolleri yapılmalıdır. Taban QT değerleri 420 ms’nin üzerinde olan ve amantadin tedavisi sırasında QT değerinde 60 ms’den daha fazla artış gösteren veya amantadin tedavisi altında QT zamanı 480 ms’den daha fazla olan ve negatif U dalgasının ortaya çıktığı hastalara tedavi başlanmamalı veya başlandı ise kesilmelidir.

Palpitasyon, veya senkop durumunda amantadin tedavisi kesilmeli ve hasta EKG’de QT mesafesinin uzaması açısından 24 saat kontrol edilmelidir. QT mesafesinde uzama yoksa, tedavi devam edebilir.

Kalp pili (kardiyak pacemaker) taşıyan hastalarda EKG’de QT mesafesinin tayini tam olarak yapılamayacağı için amantadin tedavisi, kişisel değerlendirmenin yapıldığı doktor kararı ile kullanılır.
Diüretiklerle veya sık kusma veya diyare nedeniyle elektrolit denge bozukluğu olan hastalarda laboratuar parametrelerinin yeterli monitorizasyonu ve uygun elektrolit replasmanı (özellikle potasyum ve magnezyum replasmanı) yapılmalıdır.
Amantadinin çocuklarda kullanımı konusunda yeterli deneyim bulunmamaktadır. Ajitasyon, konfüzyon veya delirium durumlarında ilacın dozu çok dikkatle belirlenmelidir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelik kategorisi: C
İnsanlarda Gebelik ve Laktasyonda kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemlerde bütün ilaçlarda olduğu gibi, amantadin kullanımından da sakınılmalıdır. Bu dönemde ilaç kullanımı yalnızca fayda/yarar ilişkisinin çok dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı iledir.
Amantadin süt ile itrah edilmektedir. Emzirme esnasında kullanılırsa ortaya çıkabilecek semptomlar açısından (deri döküntüsü, idrar retansiyonu, kusma) bebek dikkatlice izlenmeli ve gerekli durumlarda emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve Makina kullanmaya etkisi
Amantadinin doğrudan araç ve makine kullanmaya etkisi yoktur. Ancak Parkinson hastalığının kendisi ve bu hastalık için kullanılan ilaçların bazıları araç ve makine kullanmayı etkilediği için genel anlamda bu hastaların araç ve makine kullanımlarında dikkatli olmaları gerekir. Alkol kullanılması durumunda bu risk daha fazla artar.

YAN ETKİLER
Yan etkilerin görülme sıklığı için kullanılan terimlerin hangi oranlara karşılık geldiği hakkındaki açıklamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Sık>>>10 hastada 1’den fazla
Az>>>100 hastada 1’den az
Nadir>>>1.000 hastada 1’den az
Çok nadir>>>10.000 hastada 1’den az
Sporadik>>>10.000 hastada 1 veya 1’den az, çok nadir vakalar

Sık: , , , görsel halüsinasyonlarla birlikte paranoid eksojen psikozu aktifleştirebilir. Bu tür yan etkiler, daha çok diğer anti-parkinson ilaçlarla beraber kombinasyon durumunda ortaya çıkabilir (, , memantin).
Az: Amantadine bağlı, karakteristik cilt reaksiyonu, bacaklarda ve ayak bileği bölgesinde ödem şeklindedir.
Nadir: , baş dönmesi, ağız kuruluğu, görülebilir.
Çok nadir: Kardiak disritmiler rapor edilmiştir; ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, QT uzaması şeklindedir. Bu yan etkiler genellikle doz aşımı durumlarında veya kardiak aritmiler için risk faktörü mevcut olduğunda görülür.
Sporadik: Geçici görme bozukluğu, artmış ışık hassasiyeti, taşikardi ile birlikte kalp aritmileri bildirilmiştir. Nadiren ve yalnızca doz aşımı durumunda epileptik atakların uyarılabileceği bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
EKG’de QT mesafesinin uzamasına neden olduğu bilinen aşağıdaki ilaçlarla beraber amantadin kullanılmamalıdır:
 Bazı Klass I antiaritmikler (kinidin, disopiramid, prokainamid) ve Klass III antiaritmikler (amidaron, sotalol)
 Bazı (tioridazin, klorpromazin, haloperidol, pimozid)
 Bazı trisiklik ve tetrasiklik antideprassanlar (amitriptilin)
 Bazı antihistaminikler (astemizol, terfenadin)
 Bazı makrolid antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin)
 Bazı giraz inhibitörleri (sparfloxacin)
 Azol gurubu antimikotikler ve diğer ilaçlar (budipin, halofantrin, co-trimoksazol, pentamidin, sisaprid ve bepridil)

PK Merz diğer antiparkinson ilaçlarla beraber kullanılabilir. Psikotik reaksiyonlar gibi yan etkilerinden kaçınmak için diğer ilacın dozunun azaltılması gerekebilir.

PK Merz tablet aşağıdaki ilaçlarla beraber kullanıldığında aşağıda belirtilen reaksiyonlar beklenebilir:
Merkezi sinir sistemi üzerinde aktif sempatomimetikler: Dolaylı olarak, amantadinin etkisini artırabilir. Merkezi sinir sistemine uyarıcı olduğu bilinen ilaçlarla beraber kullanılırken özel dikkat gerekir.
Antikolinerjikler: Antikolinerjik ilaçların (triheksifenidil, benzotropin, skopolamin, biperidin, orfenadrin gibi) yan etkileri (konfüzyon veya halüsinasyonlar gibi), amantadin ile beraber verildiğinde artabilir.
Tioridazin: Yaşlı hastalarda tioridazin ile birlikte amantadin kullanımı sırasında parkinsona ait tremorun kötüleştiği rapor edilmiştir. Ancak diğer fenotiyazinlerin benzer bir etki oluşturduğu saptanmamıştır.
Triamteren/hidroklorotiazid türü diüretikler: Amantadinin plazma klerensini düşürebilir ve toksik plazma seviyesine ulaştırabilir. Bu nedenle bu kombinasyondan kaçınmalıdır.
Trimetoprim-sulfometaksazol: Amantadin ile beraber kullanıldığında, amantadinin idrar klerensini azaltabilir ve plazma seviyesini artırabilir. Benzer şekilde kinin ve kinidin’in de amantadinin idrarla atılımını azalttığı rapor edilmiştir.
Benzodiyazepinler, trisiklik timoleptikler ve nöroleptikler: Yalnızca kan basıncı kontrolü altında kullanılmalı, kullanılırken dikkat gösterilmelidir.
Dolaylı yoldan SSS’ne etkili aktif sempatomimetikler: Amantadinin merkezi etkilerini potansiyelize ederler.
Alkol: Amantadin, alkole karşı toleransı azaltabilir.
Levodopa: Tedavi edici etkiyi karşılıklı olarak artırırlar. Bu nedenle kombinasyonu önerilir.
Memantin: Memantin, amantadinin etkisini ve yan etkisini potansiyelize edebilir.

Amantadin kullanımı sırasında başka bir ajanla tedavi durumunda hekime danışılmalıdır. Diğer antiparkinson ilaçları ile beraber amantadinin kombinasyonu muhtemeldir. Kombinasyon durumunda dozların ayarlanması gerekir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Hekim tarafından başka şekilde önerilmemiş ise aşağıdaki kullanım şekli önerilir:
Parkinson: İlk kez PK-Merz monoterapisine başlanacaksa ve başka şekilde önerilmemişse tedavinin ilk 3 günü, günde bir tablet ile başlanır. Daha sonra standart günlük doz olan 2 tablete çıkılarak devam edilir. Gereğinde, haftada 1 tablet artırılabilir. Özel durumlarda ve tıbbi denetimin altında günde 5 – 6 tablet verilebilir. Maksimum günlük doz 6 tablettir (600 mg amantadin sulfat). Diğer antiparkinson ilaçlarla kombine edildiğinde, hastanın ihtiyacına göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Günlük dozun son tableti en geç öğleden hemen sonra verilmelidir.

Yaşlı hastalarda, özellikle ajitasyonlu ve konfüzyonlu hastalarda, predeliryum veya deliryum durumlarında, stabil doz bulunmalıdır. PK-Merz tabletler hastanın durumunun kötüleşmemesi için aniden bırakılmamalı, doz azaltılması haftalık aralarla tedrici olarak yapılmalıdır.

Günlük 200 mg dozuna cevap vermeyen hastalarda doz, gün içinde bölünmüş halde alınan 400 mg’a çıkarılabilir. Bu sırada, hastalar yakından takip edilmelidir. Ancak doz günde 6 tableti (600 mg) geçmemelidir.

Başlangıçta amantadin tedavisinden fayda gören hastalarda tedavinin etkisi zamanla azalmaz. İlacın bırakılması ile semptomların ortaya çıkması durumunda, tedavinin yeniden başlaması ile daha önce elde edilen iyilik hali yeniden geri döner.
Eğer diğer anti-parkinson tedaviler ile kombine edilecekse, ilacın dozu beraberinde kullanılan ilaca ve kişisel özelliklere göre ayarlanmalıdır.

Antikolinerjik tedavilere cevap vermeyen hastalar amantadine cevap verebilir. Antikolinerjik ilaçlar veya amantadin, klinik etkinin artması amacıyla birlikte de kullanılabilir. Amantadin ve Levodopa tedavisi beraber uygulandığında hasta tedaviye hızla cevap verir. Levodopa tedavisinde doz artırımı yapılırken amantadinin de günde 100 mg veya gün aşırı 100 mg’lık uygulanması yeterli olur. Optimal Levodopa tedavisine ulaştıktan sonra ihtiyaca göre düzenlenecek amantadin tedavisi ile tek başına Levodopa tedavisinde görülemeyecek faydalar da eklenerek istenen maksimum etkinlik sağlanabilir.

İlaçlarla oluşan ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisi: Standart doz günde 2 kez uygulanan 100 mg’dır. Sıklıkla hastalar bu dozun artırılmasına ihtiyaç duyabilirler. O zaman optimal doz, günlük 300 mg’dır.
Genel olarak eğer, daha önceden PK-Merz infüzyon ile yapılmış bir tedavi varsa, tablet ile başlangıç dozu daha yüksek olabilir.
PK-Merz tedavisi ani olarak kesilmemelidir. Aksi takdirde hastalık bulguları ağır olarak ortaya çıkabilir.
İnfluenza A proflaksisi ve tedavisi: Erken aşılamanın söz konusu olamadığı durumlarda veya aşılamanın kontrendike olduğu durumlarda amantadin, influenza A proflaksisi için endikedir. Ancak temel olan, zamanında influenza aşılama ile proflaksinin yapılmasıdır. Aşılama yapıldığı halde influenza A salgını sırasında özellikle risk altındaki hastalarda amantadin ile 2-4 haftalık proflaktik tedavi yapılabilir.

Komplike olmamış influenza A ile ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonunda amantadin tedavisi, erken uygulandığında yararlı olabilecek bir tedavidir.

İnfluenza proflaksi ve tedavisinde amantadinin günlük dozu 200 mg’dır. Günde iki kez uygulanan 100 mg tablet formu ile bu tedavi gerçekleştirilir. Günlük 100 mg’ın influenza A proflaksisi için 200 mg’lık doz kadar yeterli olabileceği de belirtilmektedir. Son klinik çalışmalarda, 100 mg’lık dozla elde edilen özellikle MSS yan etkilerin plasebo tedavisi ile karşılaştırılabilecek düzeyde düşük olduğu bildirilmiştir.

Proflaksi, salgının başlangıcında veya influenza A ile solunum yolu enfeksiyonuna sahip olan kişi ile temastan önce veya hemen sonra başlanabilir. Profilaksi, bilinen temas zamanından 10 gün sonra kesilmelidir.
Amantadin tedavisi, henüz vücudun antikor cevabı gelişmediği için antikor cevabı gelişene kadar influenza A aşısı ile birlikte kullanılıyorsa, aşılamadan sonraki 2-4 hafta boyunca kullanılabilir. İnfluenza aşısı mevcut değilse veya kontrendike ise, influenza A virüsünün mevcut olduğu dönem boyunca kullanılmalıdır.

İnfluenza A ile hastalığın tedavisi, semptomların başlamasını takiben 24-48 saat içinde başlamalı ve semptomlar kaybolduktan sonra 24-48 saat daha sürdürülmelidir.

1-9 yaş arası çocuklarda doz, 4.4-8.8 mg/kg/gün şeklinde organize edilmelidir. Çocuklarda günlük doz 150 mg’ı aşmamalıdır. 9 yaşın üzerindeki hastalar, yetişkinlerde uygulanan dozla tedavi edilebilirler.
65 yaş ve üzerindeki hastalarda uygulanan günlük doz 100 mg’dır.

Akut Herpes zoster ve postherpetik zostere bağlı ağrının tedavisi: Klinik çalışmalardan elde edilen bilgilerle akut herpes zosterde 14 gün boyunca amantadin sülfat infüzyon tedavisi önerilmektedir. Her 500 ml’lik infüzyon 3 saat boyunca (55 damla/saat) uygulanmalıdır. Yaşlılarda gerekli ise bu süre daha da uzatılabilir. Bu uygulamanın sabah yapılması önerilir. Bu 500 ml’lik infüzyon (200 mg amantadin) günde 1-2 kez verilebilir.

Tedavi sonucunu iyileştirmek için intravenöz ve oral tedavi kombine edilebilir ve infüzyon ile birlikte başlamak üzere 4×100 mg/gün oral amantadin tedavisi 8-10 hafta devam edebilir.

Hastanede tedavi mümkün değilse, o zaman tedaviye oral yolla başlamalı ve 3×100 mg/gün dozunda tedavi ağrının durumuna göre devam etmelidir.

Tedavi altında ağrının 1-2 haftada hafifleyeceği unutulmamalıdır.

Post-herpetik ağrıda tedavinin gibi diğer tedavilerle kombinasyonu da mümkündür ve başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir.

DOZ AŞIMI
Amantadinin yüksek dozu ile ortaya çıkan akut intoksikasyon bulguları arasında bulantı, kusma, hipereksitabilite, tremor, ataksi, bulanıklaşmış görme, letarji, depresyon, dizartri ve konvülsiyonlar görülebilir.
Bu etkiler çok yüksek amantadin dozu ile birlikte diğer antiparkinson ilaçlarının kullanımı sırasında da görülmüştür.
Amantadin diğer antiparkinson ilaçlarla beraber kullanıldığında akut psikoz atakları (konfüzyon ve görsel halüsunasyonlardan, koma ve miyoklonusa kadar) görülebilir.

Önlemler: Intoksikasyonu düzeltmek için bilinen spesifik bir ilaç tedavisi veya antidot yoktur. Amantadin ile intoksikasyon durumunda hastanın kusması sağlanmalı ve gastrik lavaj yapılmalıdır.
Amantadinin düşük çözünürlüğü nedeniyle (yaklaşık %5) hemodiyaliz faydasızdır.

Yaşamı tehdit eden intoksikasyon varlığında hastanın yoğun bakımının yapılması gerekir. İlgili terapötik önlemler arasında, sıvı alımının düzenlenmesi, amantadinin hızlı itrahı için idrarın asitleştirilmesi, hastanın sedasyonu, antikonvülsif önlemler ve antiaritmikler (örneğin, lidokain gibi) yararlı olabilir.

Yukarıda tarif edilen nörotoksik semptomların tedavisi için fizostigmin’in intravenöz uygulanmasının (yetişkinlerde, her 2 saatte bir 1-2 mg, çocuklarda, doz toplam 2 mg’a ulaşacak şekilde 5-10 dakikalık intervallerle, 0.5 mg intravenöz olarak verilebilir) amantadinin santral sinir sistemi toksisitesini geri çevirmek için etkili olduğu bildirilmektedir.

QT intervalinin uzamasını saptamak için EKG çekilmelidir.

Amantadin aşırı dozundaki hastalara isoproteronel gibi adrenerjik ajanların kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Çünkü amantadinin dopaminerjik aktivitesi nedeniyle malign aritmi görülme riskinden bahsedilmektedir.

Tabletin alınması unutulduğunda, daha sonraki tablet alma zamanı beklenmelidir. Unutulmuş dozu telafi etmek için normal dozun artırılmaması önerilir.
Hasta kendi kararı üzerine tedaviyi bırakmamalı, doktora danışmalı, her ne nedenle olursa olsun, yalnızca doktorun yönlendirimi ile tedaviyi bırakabileceği konusunda iyice bilgilendirilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
PK-Merz Tablet, 30 Tabletlik kutularda

PİYASADA MEVCUT DİĞER TİCARİ FORMLARI
PK-Merz i.v. infüzyon solüsyonu, 500 ml’lik 2 plastik şişede

Ruhsat Sahibi: ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL

İmal eden: Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt, Almanya

Ruhsat Tarihi ve No: 24.11.2006, 121/26
REÇETE İLE SATILIR.

PK-Merz Doz Bilgisi:

PK-Merz dozu günlük 200-600mg arasındadır. Yani 2-6 tablet şeklinde olup haftalık doz artırımları ile istenen doza ulaşılmakta, dozun büyük bölümü sabahları erken saatlerde verilmektedir.

Doz artırımı ve uygulama zamanları konusunda aşağıdaki şema yardımcı olacaktır.

PK-Merz Doz Şeması:

Pk-MerzDozSemasi

Bir önceki yazımız olan MİRTARON® 30 mg FİLM TABLET başlıklı makalemizde agranülositoz, Antidepresan ve Antidepresan İlaçlar hakkında bilgiler verilmektedir.