Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.646 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları, ilaç

Cogito® 10 mg Film Tablet

Submitted by on Aralık 23, 2009 – 8:18 pm | 2.434 Kez Görüntülendi

® 10 mg Film Tablet

FORMÜLÜ

Her film tablet; etkin madde olarak 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg , boyar madde olarak titanyum dioksit ve ayrıca laktoz monohidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri

Özellikle N-metil-D-aspartat(NMDA)reseptörlerindeki glutamaterjik nörotransmisyon fonksiyon bozukluğunun,nörodejeneratif demanslarda semptomların belirmesi ve de hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğuna dair gittikçe artan kanıtlar mevcuttur.

;hızlı,voltaja oldukça bağlı ve kompetitif olmayan bir NMDA reseptör antagonistidir.

Demanslı hastaların beyninde uzayarak artmış olan glutamat seviyeleri, Mg2+ iyonlarının voltaja bağlı NMDA reseptörlerini bloke etmelerine mukavemet eder, Ca2+ iyonlarının hücre içine sürekli akışına sebep olur ve böylece nöronal dejenerasyona yol açar. Yapılan alışmalar; memantinin NMDA reseptörlerine Mg2+ iyonlarına göre daha etkin bağlandığını ve böylece, Ca2+ iyonlarının

NMDAkanalındanakışınıetkinolarakblokeederkensinaptiksalınan glutamatınyüksekkonsantrasyonlarıylakanallarıngeçicifizyolojik aktivasyonunu muhafaza ettiğini göstermektedir.

Glutamaterjik transmisyonda düzensizliklere ait hayvanmodellerinde, memantinin hem öğrenmeyi artırdığı hem de klinik kullanımda görülenlere benzerplazmaseviyelerineulaşandozlardanörodejenerasyonuönlediği gösterilmiştir.Bu bulgu,memantinin Alzheimer tipidemanstaetkisini açıklamaktadır.

Demansın ileri evrelerinde,NMDA reseptörü taşıyıcısı nöronların kaybı sebebiyle glutamaterjik transmisyonda işlevsel eksiklik oluşur.

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalarını (Mini Mental Durum Muayenesi [MMDM] başlangıç toplam skorları 3-14 olan)içeren popülasyonla yapılan klinik çalışmalarda, memantinin 6 aylık tedavi süresinde plaseboya göre yararlı etkileri görülmüştür.

Farmakokinetik özellikleri

Memantin, 3-8 saatlik tmax değeri ile yaklaşık %100’lük mutlak biyoyararlanıma sahiptir.

Gönüllülerdeyapılançalışmalar,10-40mg’lıkdozlardadoğrusal farmakokinetiklik göstermiştir.

Günlük olarak alınan 20 mg dozlar, 70-150 ng/ml (0,5-1 µmol) arasında kişiden kişiyebüyükdeğişimgösterensabitdurumplazmakonsantrasyonlarıile sonlanmıştır. 5-30 mg’lık günlük dozlar alındığında, ortalama Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)/serum oranı 0,52 olarak hesaplanmıştır. Dağılım hacmi yaklaşık 10 I/kg’dır. Memantinin %45’i plazma proteinlerine bağlanır.

İnsanlardadolaşımdakimemantinilişkilimaddelerin%80’ianabileşik biçimindedir. İnsanlardaki ana metabolitler N-3,5-dimetil-gludantan, 4- ve 6- hidroksimemantin izomerik karışımı ve 1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantandır. Bu metabolitlerinhiçbirininNMDA-antagonistiaktivitesiyoktur.SitokromP450 katalize hiçbir metabolizma in vitro olarak tespit edilmemiştir.

Oral yoldan alınan 14C-memantin ile ilgili yapılan bir çalışmada, %99’dan fazlası renal yoldan olmak üzere ortalama %84’lük doz 20 gün içinde geri kazanılmıştır.

Memantin, terminal yarı ömrü t1/2 60-100 saat olarak monoeksponansiyel biçimde elimine olur. Normal böbrek fonksiyonuna sahip gönüllülerde, toplam klerens CItot 170 ml/dakika/1,73 m2’dir ve toplam renal klerensin bir kısmı tübüler sekresyon ile elde edilmiştir.

Renalklerens,muhtemelenkatyonnakilproteinlerivasıtasıylatübüler reabsorbsiyonu da içerir. Memantinin renal eliminasyon oranı alkalin idrar koşullarında 7-9 faktör azaltılabilir. İdrar alkalizasyonu, diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınması ile oluşabilir.

ENDİKASYONLARI

Orta ve şiddetli tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 9 ml/dakika/1,73 m2’den az) veri mevcut olmadığından tedavi önerilmez.

Farmakolojik değerlendirmeler ve münferit vaka raporlarına dayanarak epilepsisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

, veya gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler memantin ile aynı reseptör sistemine etki edip advers etkilerin (özellikle merkezi sinir sistemi ile ilintili olanlar) daha sık ya da daha kuvvetli görülmesine sebep olabilir. İdrarın pH’ını yükselten faktörler hastanın dikkatli izlenmesini gerektirebilir. Bu faktörler diyetteki köklü değişim (örneğin; etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınmasını içerir. İdrar pH’ı ayrıca renal tübüler asidoz (RTA) veya Proteus bacteria’nın neden olduğu ciddi üriner sistem enfeksiyonları ile de yükselebilir.

Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse edilmemiş konjestif kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti [NYKC] endeks III-IV) ve kontrol edilmemiş hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı veri mevcut olduğundan bu durumdaki hastalar yakın gözlemde bulundurulmalıdır.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

ÇOCUKLARDA KULLANIMI

Memantinin çocuklar ve üzerindeki güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

GEBELİKTE ve LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIMI

Gebelerde kullanımı

Gebelik kategorisi, C’dir. Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir. Hayvan çalışmaları, insanlarda kullanılan düzeylere eşit veya azdahayüksekdüzeydeuygulamalarınrahimiçibüyümedeazalma potansiyeline işaret etmektedir. İnsanlardaki potansiyel riski bilinmemektedir.

Memantin kesinlikle gerekli olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır.

Emzirenlerde kullanımı

Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni ile bunun olması muhtemeldir. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı ekseriyetle araba kullanma performansını vemakinekullanmayeteneğinidüşürür.Bunailaveolarak,memantin reaktiviteyi değiştirebilir. Bu nedenle ayakta tedavi gören hastaların araç veya makine kullanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Orta ve şiddetli demansda yapılan klinik çalışmalarda, advers etkilere ilişkin toplam insidans oranı plasebodan farklılık göstermemiş olup bu advers etkilerin ekseriyetle hafif veya orta dereceli olduğu gözlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda, orta ve şiddetli demans gösteren deney hasta popülasyonunda neden ilişkisinden bağımsız olarak en çok gözlemlenen (memantin için > %4) yan etkiler verilmektedir:

Yan etki

Memantin n = 299

Plasebo n = 288

Ajitasyon

27 (%9,0)

50 (%1 7,4)

Sakarlık yaralanması

20 (%6,7)

20 (%6,9)

İdrar kaçırma

1 7 (%5,7)

21 (%7,3)

İshal

16 (%5,4)

14 (%4,9)

Uykusuzluk

16 (%5,4)

14 (%4,9)

Baş dönmesi

15 (%5,0)

8 (%2,8)

Baş ağrısı

15 (%5,0)

9 (%3,1)

Halüsinasyon

15 (%5,0)

6 (%2,1)

Düşme

14 (%4,7)

14 (%4,9)

Kabızlık

12 (%4,0)

13 (%4,5)

Öksürük

12 (%4,0)

17 (%5,9)

Memantin ve plasebo alan hastalarda sık görülen (%1-10 ve plaseboya oranla daha sık)yan etkiler sırasıyla şunlardır:halüsinasyonlar(%2,0/%0,7),baş dönmesi (%1,7/%1,0), baş ağrısı (%1,7/%1,4), konfüzyon (%1,3/%0,3), yorgunluk (% 1,0/% 0,3).

Sık olmayan (%0,1-1 ve plaseboya oranla daha sık) yan etkiler; anksiyete, hipertoni (kas tonusunun artması), kusma, sistit ve libido artışıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞMELER

Memantinin farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler oluşabilir:

Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri, memantin gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifiye edebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir.

Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin amantadin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Her iki madde de, NMDA-antagonistidir. Aynısı ketamin ve dekstrometorfan için de geçerli olabilir. Memantin ile kombinasyonunun oluşturduğu muhtemel riske ilişkin basılı bir vaka raporu mevcuttur.

Amantadin ile aynı renal katyonik nakil sistemini kullanan simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip plazma düzeyinde artış riski oluşturabilir.

Memantin, hidroklorotiazid (HCT) veya HCT’li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma muhtemeldir.

Memantin; CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin içeren monoksijenaz, epoksit hidrolaz ve sülfasyonunu in vitro olarak inhibe etmemiştir.

GEÇİMSİZLİKLERİ

Yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU

Tedavi, Alzheimer hastalığı tanısı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve kontrol edilmelidir. Tedavi sadece, hastanın almasını düzenli olarak izleyecek bir bakıcının varlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.

Yetişkinlerde kullanımı

Maksimum günlük doz, 20 mg’dır. Yan etki riskini azaltmak için idame dozu, ilk üç hafta boyunca haftada 5 mg’lık artışlarla şu şekilde yapılmalıdır: Tedaviye 5 mg’lık günlük dozla başlanır (sabahları ½ tablet) ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta günde 10 mg (günde 2 kez ½ tablet) ve üçüncü hafta günde 15 mg (sabah 1 tablet ve öğleden sonra ½ tablet) kullanılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye günde 20 mg’lık (günde 2 kez 1 tablet) önerilen idame dozu ile devam edilir. Tabletler, besin alımından bağımsız olarak alınır.

Yaşlılarda kullanımı

Yapılan klinik çalışmalara göre 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (günde 2 kez 10 mg).

Çocuklar ve 18 yaş altı adolesanlarda kullanımı

Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

Böbrek yetmezliğinde kullanımı

Böbrek işlevi normal veya hafif hasarlı hastalarda (serum kreatinin düzeyi 130 µmol/I’ye kadar) doz indirimi gerekmez. Böbreği orta hasarlı hastalarda (kreatinin klerensi 40-60 ml/dakika/1,73 m2) günlük doz 10 mg’a düşürülmelidir. Böbrek işlevi ciddi olarak düşük hastalar için veri mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı

Karaciğeri hasarlı hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ

Aşırı dozaj durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI

Cogito® 10 mg Film Tablet; 30, 50 ve 100 film tabletlik blister ambalajlarda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Cogito® 10 mg/g Oral Damla; kutuda, vidalı kapaklı ve damlalıklı kahverengi cam şişede 50 ve 100 g çözelti.

RUHSAT SAHİBİNİN İSİM ve ADRESİ

BERKSAM İLAÇ TİCARET A.Ş. 34382 Şişli – İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

11.07.2008 – 216/30

ÜRETİM YERİ İSİM ve ADRESİ

SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.Ş. 34091 Edirnekapı – İSTANBUL

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

REÇETE İLE SATILIR. Prospektüsün son güncellenme tarihi: 11.07.2008

Bir önceki yazımız olan MİRTARON® 30 mg FİLM TABLET başlıklı makalemizde agranülositoz, Antidepresan ve Antidepresan İlaçlar hakkında bilgiler verilmektedir.