Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.626 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresanlar, Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Solian

Solian® 200 mg Tablet

Submitted by on Mayıs 29, 2009 – 5:12 pm | 8.612 Kez Görüntülendi

® 200 mg Tablet
FORMÜLÜ Bir tablet içeriği; 200 mg
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler
Amisülpirid, sınıfına ait bir antipsikotiktir. Farmakodinamik profili, limbik sistemin D2 ve D3 dopaminerjik reseptörlerine yönelik seçici ve baskın bir afiniteyle karakterizedir. Amisülpiridin serotoninerjik reseptörlere ya da histaminik, kolinerjik ve adrenerjik tipteki diğer nöroreseptörlere afinitesi yoktur.
Amisülpirid, düşük dozlarda, presinaptik D2/D3 dopaminerjik reseptörleri tercihli olarak bloke eder; bu durum amisülpiridin negatif semptomlar üzerindeki etkisini açıklayabilir.
Akut şizofrenili 191 hastayla yapılan haloperidolle karşılaştırmalı, çift kör, kontrollü bir çalışmada, haloperidole kıyasla amisülpirid, ikincil negatif semptomları anlamlı olarak düzeltmiştir.
Farmakokinetik özellikler
İnsanlarda amisülpirid iki absorpsiyon piki sergiler: Birincisine dozlamadan 1 saat sonra hızla ulaşılırken, ikincisi uygulamadan üç ila dört saat sonra görülür.
Tekabül eden plazma düzeyleri, 50 mg’lık bir dozu takiben sırasıyla, 39±3 ve 54±4 ng/ml’dir.
Dağılım hacmi 5.8 l/kg’dır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%16) ve bu düzey herhangi bir etkileşimini akla getirmez. Mutlak biyoyararlanım %48’e ulaşır.
Amisülpirid düşük oranda metabolize olur: İki inaktif metaboliti tanımlanmıştır ve atılan toplam miktarın %4’üne karşılık gelir.
Yinelenen dozlardan sonra, amisülpirid birikim yapmaz ve farmakokinetik parametreler değişmeden kalır.
Eliminasyon yarı ömrü oral uygulamadan sonra yaklaşık 12 saattir.
Amisülpirid idrar yoluyla değişmeden elimine edilir. IV yoldan uygulanan dozun yarısı (%50’si), genellikle ilk 24 saat içinde (idrarla atılımın %90’ı) idrarla elimine edilir.
Böbrek klerensi yaklaşık 330 ml/dak’dır.
Karbonhidrattan yana zengin bir öğün, amisülpiridin eğri altındaki alan (EAA), doruk plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi (tmaks) ve doruk plazma konsantrasyonu (Kmaks) değerlerini anlamlı olarak azaltırken, yağ oranı yüksek bir öğün bu parametreleri etkilemez. Ancak, bu sonuçların amisülpirid ile tedavi sırasındaki etkileri bilinmemektedir.
Karaciğer yetmezliği
Amisülpirid düşük oranda metabolize olduğundan, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması gerekli değildir.
Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda eliminasyon yarı ömrü değişikliğe uğramaz, ancak toplam klerens 2.5 ila 3 kat azalır.
Amisülpiridin EAA’sı hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda iki kat ve orta düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda yaklaşık on kat artmıştır.
Bununla birlikte, bu konuyla ilgili deneyim hala sınırlıdır; 50 mg’ın üzerindeki dozlarla ilgili çok az veri mevcuttur. Amisülpirid, yetersiz ölçüde diyaliz olur.
Yaşlılar
65 yaşın üzerindeki yaşlı kişilerden elde edilen farmakokinetik veriler, 50 mg’lık tek bir dozun ardından Kmaks, yarılanma ömrü (t1/2) ve EAA değerlerinde %10 ila 30’luk bir artış olduğunu göstermektedir.
Yinelenen dozlara ilişkin veri mevcut değildir.
ENDİKASYONLARI
Solian, negatif semptomların baskın olduğu durumlar dahil, pozitif semptomların (örn. , halüsinasyonlar, ) ve/veya negatif semptomların (örn. , duygusal ve sosyal olarak içe dönme) görüldüğü, özellikle akut ya da kronik şizofrenik rahatsızlıklar dahil olmak üzere, psikozların tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
Bu ilaç aşağıdaki durumlarda KULLANILMAMALIDIR:
− Amisülpiride ya da ilacın içerdiği diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık.
− Bazı benzamidler dahil, antidopaminerjik ilaç kullanan feokromositomalı hastalarda ciddi hipertansif olaylar bildirilmiştir.  Bu yüzden, feokromositomalı olduğu bilinen ya da şüphelenilen kişilerde, reçeteye bu ürünün yazılmasından kaçınılması tavsiye edilir.
− 15 yaşın altındaki çocuklarda hiçbir klinik veri mevcut olmadığından, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
.
− Bilinen ya da şüpheli prolaktine bağlı tümör, örn. prolaktin salgılayan hipofiz adenomu ve meme kanseri.
− Ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi<10 ml/dak).
− Aşağıdakilerle kombinasyon halinde:
’i tetikleme olasılığı olan tıbbi ürünler: Sınıf Ia’ya (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ve sınıf III’e (, , , ) ait olan antiaritmik , bazı nöroleptik (sültoprid, , , , , , , , , , ), , , , , , , , , , , , , IV spiramisin, gibi diğer ilaçlar (Bkz. “İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler”.)
− Parkinsonlu hastalar haricinde, levodopa dışındaki dopaminerjik agonistler (amantadin, , , , , , , piribedil, , , , ). (Bkz. “İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler”.)
UYARILAR / ÖNLEMLER
Özel Uyarılar:
Nöroleptik malign sendrom
Diğer nöroleptiklerle olduğu gibi, nöroleptik malign sendromun (hipertermi, kas rijiditesi, nörovejetatif bozukluklar, , CPK yükselmesi) başlama olasılığı vardır. Hipertermide, özellikle yüksek günlük dozlarda görüldüğünde, psikoz tedavisinde kullanılan bütün ilaçlar kesilmelidir.
QT aralığı uzaması
Amisülpirid QT aralığını doza bağlı bir şekilde uzatır (Bkz. “Yan etkiler/Advers etkiler”). Torsades de pointes gibi ciddi bir ventriküler aritmi başlama riskini potansiyalize ettiği bilinir.
Eğer klinik durum elveriyorsa, herhangi bir uygulamadan önce, bu tür bir aritminin başlamasını kolaylaştırabilecek herhangi bir faktörün bulunmadığından emin olunması tavsiye edilir:
− 55 atım/dak’dan daha yavaş bir bradikardi.
− Elektrolit dengesizliği, özellikle de Hipokalemi.
− Konjenital QT aralığı uzaması.
− Belirgin bradikardi (<55 atım/dak), hipokalemi, intrakardiyak iletimde bir yavaşlama ya da QTc aralığında bir uzamaya neden olma olasılığı olan bir ilaçla sürmekte olan tedavi.
İnme:
Demansı olan ve bazı atipik antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen yaşlı hasta popülasyonunda gerçekleştirilen plasebo karşılaştırmalı randomize klinik çalışmalarda, serebrovasküler olay riskinde 3 katlık bir artış gözlenmiştir. Bu risk artışının mekanizması bilinmemektedir. Diğer antipsikotik ilaçlarla ya da diğer hasta popülasyonlarında bir risk artışı olasılığı dışlanamaz. Amisulpirid, inme risk faktörleri olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır.
Bir nöroleptikle uzun süreli tedavisi gereken hastaların ilk değerlendirmesinin bir parçası olarak EKG çekilmelidir.
Bu tıbbi ürün, laktoz içeriği nedeniyle, konjenital galaktozemide, glikoz ya da galaktoz malabsorpsiyon sendromunda ya da laktaz eksikliğinde kontrendikedir.
Kullanım tedbirleri:
Amisulpirdi de içeren bazı antipsikotik ajanlarla tedavi edilen hastalarda hiperglisemi bildirilmiştir; bu nedenle, amisulpirid başlanan, diabetes mellitus tanısı almış ya da diyabet açısından risk faktörleri olan hastalarda uygun kan glukoz izlemi yapılmalıdır.
Amisulpirid nöbet eşiğini düşürebilir. Bu nedenle, epilepsi öyküsü olan hastalar amisulpirid tedavisi süresince yakından izlenmelidir.
Amisülpirid böbreklerden elimine edildiğinden, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır (bkz. “Kullanım şekli ve dozu“). Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili hiçbir veri mevcut değildir (bkz. “Kontrendikasyonları“).
Nöroleptiklerin epileptojenik eşiği düşürdüğü bilinir. Dolayısıyla, nöbet öyküsü olan hastaların Solian tedavisi sırasında dikkatle izlenmesi şarttır.
Hassasiyeti artmış (sedasyon ve hipotansiyon riski) yaşlı hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Parkinsonlu hastalarda dikkatli olunmalıdır. Bu hastalarda nöroleptikler reçeteye ancak mutlak surette gerekli olduğunda yazılmalıdır.
Gebelik ve laktasyonda kullanım
Gebelik:
Gebelik kategorisi: B
Klinik kullanım bakımından, gebelik sırasında kullanıldığında amisülpiridin herhangi bir malformasyona neden olan ya da fötus üzerine toksik etkisi olup olmadığını değerlendirmek için halen elde yeterli veri yoktur.
Yararlar potansiyel riskleri mazur göstermedikçe, bu ilacın gebelik sırasında kullanılması önerilmemektedir. Amisulpiridin gebelik sırasında kullanılması halinde, yenidoğanlarda amisulpiridin advers etkileri görülebilir ve dolayısıyla uygun biçimde izleme yapılması önerilir.
Laktasyon:
Anne sütüne geçip geçmediğine dair veri bulunmadığından, tedavi sırasında emzirme kontrendikedir.
Araç ve makina kullanmaya etkisi
Amisulpirid önerildiği şekilde kullanılsa bile, somnolansa neden olabilir ve dolayısıyla araç veya makine kullanma yeteneği bozulabilir (Bkz. “Advers etkiler”).
YAN ETKİLER /ADVERS ETKİLER
Advers etkiler, aşağıdaki düzen kullanılarak sıklık başlıkları altında sıralanmıştır: çok sık (≥1/10); sık (≥1/100); <1/10); seyrek (≥1/1.000; <1/100); nadir (≥1/10.000; <1/1.000); çok nadir (<1/10.000); sıklık bilinmiyor (mevcut verilerden hesaplanamıyor).
Merkezi sinir sistemi bozuklukları:
Çok sık:
Ekstrapiramidal semptomlar görülebilir: tremor, rijidite, hipokinezi, hipersalivasyon, akatizi, diskinezi. Bu semptomlar optimal dozajlarda genellikle hafiftir ve antiparkinson ilaçlar uygulandığında amisulpirid kesilmeksizin kısmen geri dönüşlüdür. Ekstrapiramidal semptomların insidansı dozla ilişkili olup, negatif semptomların baskın olduğu hastaların 50-300 mg/gün dozlarla tedavisinde son derece düşük kalmaktadır.
Sık:
− Akut distoni (spazmodik tortikolis, okülojirik kriz, trismus, vb.) oluşabilir. Bu durum, tedavinin kesilmesini gerektirmeyip, antiparkinson bir ilaç etkisiyle geri dönüşümlüdür.
− Somnolans
Seyrek:
– Çoğunlukla uzun süreli uygulamadan sonra, esas olarak dil ve/veya yüzün ritmik, istemsiz hareketleriyle karakterize olan tardif diskinezi bildirilmiştir. Antiparkinson ilaçlar etkisizdir ya da semptomların şiddetlenmesine yol açabilir.
– Nöbetler
Sıklık bilinmiyor:
Nöroleptik malign sendrom vakaları (bkz. “Uyarılar/Önlemler”).
Psikiyatrik bozukluklar:
Sık: Uykusuzluk, anksiyete, ajitasyon, orgazm disfonksiyonu
.
Endokrin bozukluklar
Sık: Amisulpirid, plazma prolaktin düzeylerinde ilaç kesildikten sonra geri dönüşlü olan bir artışa neden olmaktadır. Bu, galaktore, amenore, jinekomasti, göğüslerde ağrı ve erektil disfonksiyona yol açabilir.
Gastrointestinal bozukluklar
Sık: Konstipasyon, bulantı, kusma, ağız kuruluğu.
Metabolizma ve beslenme bozuklukları:
Seyrek: Hiperglisemi (bkz. “Önlemler”).
Kardiyak bozukluklar
Sık: Hipotansiyon
Seyrek: Bradikardi vakaları
Sıklık bilinmiyor: QT aralığında uzama ve torsade de pointes gibi ventriküler aritmiler, ventriküler fibrilasyon, kardiyak arrest veya ani ölümle sonuçlanabilecek ventriküler taşikardi (bkz. “Uyarılar”).
Tetkikler:
Sık: Kilo artışı
Seyrek: Başlıca transaminazlarda olmak üzere, karaciğer enzimlerinde artış
İmmün sistem bozuklukları:
Seyrek: Alerjik reaksiyonlar.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Kontrendike olan kombinasyonlar:
Parkinsonlu hastalar haricinde, levodopa dışındaki dopamin agonistleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol, selejilin).
Dopamin agonistleri ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizmi.
Bir nöroleptiğin tetiklediği ekstrapiramidal sendrom bir dopamin agonistiyle tedavi edilmemeli; antikolinerjik bir ilaç kullanılmalıdır.
Torsades de pointes’i tetikleme olasılığı olan tıbbi ürünler: Sınıf Ia’ya (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ve sınıf III’e (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) ait olan antiaritmik ilaçlar, bazı nöroleptik ilaçlar (sültoprid, tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol), bepridil, sisaprid, difemanil, IV eritromisin, mizolastin, IV vinkamin, halofantrin, sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, pentamidin, IV spiramisin, metadon vb.
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle torsades de pointes.
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:
Alkol
Alkol nöroleptiklerin sedatif etkisini çoğaltır.
Dikkat dağınıklığı araç ya da makine kullanımını tehlikeli hale getirebilir.
Tedavi boyunca alkollü içecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.
Levodopa
Levodopa ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizmi.
Parkinsonlu hastalarda, her iki ilacın da etkili en düşük dozu kullanılmalıdır.
Parkinsonlu hastalarda, levodopa dışındaki dopamin agonistleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol, selejilin)
Dopamin agonistleri ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizmi.
Dopamin agonisti psikotik rahatsızlıkları tetikleyebilir ya da bunları kötüleştirebilir.
Dopamin agonisti kullanan parkinsonlu bir hastada bir nöroleptik kullanılması gerekirse, dopamin agonisti gittikçe azaltılarak kesilmelidir (dopaminerjik ilaçların birdenbire kesilmesi hastayı nöroleptik malign sendrom riskiyle karşı karşıya bırakır).
Kullanım tedbirleri gerektiren kombinasyonlar:
Bradikardiyi tetikleyen tıbbi ürünler (bradikardiyi tetikleyen kalsiyum kanal blokerleri: diltiazem, verapamil; beta-blokerler (sotalol hariç) (bkz. “Kontrendikasyonları”); klonidin; guanfasin; meflokuin; digitaller; antikolinesterazlar: donezepil, rivastigmin, takrin, ambemoniyum, galantamin, piridostigmin, neostigmin)
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle torsades de pointes.
Klinik ve elektrokardiyografik takip.
Potasyum düşürücü tıbbi ürünler (potasyum düşürücü diüretikler, uyarıcı laksatifler, amfoterisin B (IV yoldan), glukokortikosteroidler, tetrakosaktid)
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle torsades de pointes.
Amisülpiridi uygulamadan önce, eğer varsa hipokalemiyi düzeltmek ve elektrolitleri, klinik ve elektrokardiyografik parametreleri izlemek gereklidir.
Dikkate alınması gereken kombinasyonlar:
Antihipertansif ilaçlar (tümü)
Antihipertansif etki ve artmış ortostatik hipotansiyon riski (aditif etki).
Diğer merkezi sinir sistemi depresanları
Morfin türevleri (analjezikler, antitüssifler ve yerine koyma tedavileri); barbitüratlar; ; dışındaki anksiyolitikler; hipnotikler; sedatif (amitriptilin, doksepin, mianserin, mirtazapin, timipramin); sedatif H1 antihistaminikler; merkezi antihipertansif ilaçlar; nöroleptik ilaçlar; diğerleri: baklofen; talidomid, pizotifen.
Artmış merkezi depresyon. Dikkat dağınıklığı araç ya da makine kullanımını tehlikeli hale getirebilir.
Kalp yetmezliğinde beta blokerler
Bizoprolol, karvedilol, metoprolol: vazodilatör etki ve hipotansiyon riski, özellikle de ortostatik hipotansiyon (aditif etki).
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Genellikle, günlük doz ≤ 400 mg ise günde tek doz şeklinde uygulanır. Günlük doz 400 mg’ı aşıyorsa, iki defada uygulanır.
Baskın negatif epizotlar:
Tavsiye edilen dozaj 50 mg/gün ila 300 mg/gün’dür. Dozlar bireysel olarak ayarlanmalıdır. En uygun doz günde yaklaşık 100 mg’dır.
Pozitif ve negatif semptomlu mikst epizotlar:
Tedavinin başlangıcında, pozitif semptomların kontrol altına alınmasını sağlayacak bir dozaj, yani 400 ila 800 mg/gün uygulanmalıdır.
Bundan sonra dozaj, etkili en düşük dozu elde etmek üzere, hastanın yanıtına göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Akut psikotik epizotlar:
Tedavinin başlangıcında:
− Oral yoldan tavsiye edilen dozaj 400 ila 800 mg/gün’dür; en yüksek doz hiçbir zaman 1200 mg’ı aşmamalıdır.
Bundan sonra:
− Dozlar hastadan alınan yanıta göre sürdürülmeli ya da ayarlanmalıdır.
Her durumda, idame tedavisinin dozajı, etkili en düşük doz kullanılarak, bireysel olarak belirlenmelidir.
Yaşlılarda: Artmış hassasiyetlerine (sedasyon ve hipotansiyon) bağlı olarak dikkatli kullanılmalıdır.
Çocuklarda: 15 yaşın altındaki çocuklarda klinik veri mevcut olmadığından, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Böbrek yetmezliği: Amisülpirid böbrekler yoluyla atıldığından böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj, kreatinin klerensi 30 ila 60 ml/dak arasında olanlarda yarıya, kreatinin klerensi 10 ila 30 ml/dak arasında olanlarda ise üçte bire indirilmelidir.
Ağır böbrek yetmezliğiyle başvuran hastalarda (kreatinin klerensi<10 ml/dak) klinik tabloya ilişkin veri yoksa, amisülpirid kontrendikedir (bkz. “Kontrendikasyonları“).
Karaciğer yetmezliği: Amisülpirid düşük oranda metabolize olur; bu yüzden karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması gerekli değildir.
DOZ AŞIMI
Solian ile akut doz aşımı konusunda bugüne kadarki deneyim sınırlıdır. Bildirilen belirtiler ve semptomlar genellikle tıbbi ürünün farmakolojik etkilerindeki artışın bir sonucudur; ortaya çıkan klinik tablo uyuşukluk, sedasyon, koma, hipotansiyon ve ekstrapiramidal semptomları içerir.
Amisülpiridin bilinen, özgün bir antidotu yoktur. Akut doz aşımı durumunda, diğer ürünlerle kombinasyon halinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılmalı ve uygun önlemler alınmalıdır:
− Yaşamsal belirtiler yakından izlenmelidir.
− Hasta iyileşene kadar kardiyak monitörizasyon (QT aralığı uzaması riski) sürdürülmelidir.
− Şiddetli ekstrapiramidal semptomlar görülürse, antikolinerjik tedavi uygulanmalıdır.
− Amisülpirid yetersiz ölçüde diyaliz olur; bu yüzden hemodiyalizle etkin olarak elimine edilemez.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
60 ve 90 bölünebilir tablet içeren blister ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Solian 400 mg 30 Film Kaplı Tablet
Ruhsat Sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No: 209, 4. Levent-İstanbul
Ruhsat Tarih Ve Numarası: 13.12.2007–123/81 Üretim Yeri : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
FRANSA Reçete ile satılır. Prospektüs Onay Tarihi: 25.12.2007

Kaynak: www.sanofi-aventis.com.tr

Bir önceki yazımız olan PERİLİFE 1 mg FİLM TABLET başlıklı makalemizde Add new tag, ajitasyon ve Anksiyete hakkında bilgiler verilmektedir.