Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 44.030 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresanlar, Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Seroquel

Seroquel

Submitted by on Nisan 3, 2007 – 7:52 pm 5 Comments | 31.899 Kez Görüntülendi

300 MG 60 FİLM TABLET

Sinir Sistemi, Nöroloji >>> 

Prospektüs Bilgileri:

Her bir tablet etken madde olarak 25 mg ketiapin baza eşdeğer 28.78 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat, titanyum dioksit sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit içerir. Her bir tablet etken madde olarak 100 mg ketiapin baza eşdeğer 115.13 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat , titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. Her bir tablet etken madde olarak 200 mg ketiapin baza eşdeğer 230.26 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat ve titanyum dioksit içerir.

Endikasyonları:

Seroquel Şizofreni tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Seroquel, bu ürünün herhangi bir komponentine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:

Kardiyovasküler Hastalıklar Seroquel, özellikle başlangıçtaki doz titrasyon döneminde olmak üzere ortostatik yapabilir; bu duruma yaşlılarda, genç hastalara kıyasla daha çok rastlanmaktadır. Klinik çalışmalar sırasında ketiapin kullanılmasına, QT aralığının (QTc) devamlı uzun olması eşlik etmemiştir. Ancak diğer antipsikotiklerde olduğu gibi ketiapin’de , özellikle yaşlı hastalarda olmak üzere, QTc aralığını uzattığı bilinen diğer ilaçlarla birlikte reçete edildiğinde dikkatli olmak gerekir. Seroquel, bilinen kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalıkları olanlarda ya da hipotansiyona zemin hazırlayan diğer durumlar bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Konvülsiyonlar Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda konvülsiyon insidansı bakımından Seroquel ile plasebo arasında hiçbir fark görülmemiştir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, anamnezinde konvülsiyonlar bulunan hastaların tedavisinde dikkatli olmak gerekir. Nöroleptik Habis Sendrom Antipsikotik tedaviye, nöroleptik habis sendrom eşlik edebildiği bilinmektedir. Hipertermi, mental durum değişikliği, kas rijiditesi, otonom instabilite ve kreatin fosfokinaz artışı, bu sendromun klinik belirtilerindendir. Böyle bir durum karşısında Seroquel verilmesi durdurularak gerekli tıbbi tedavi uygulanmalıdır. Tardif Diskinezi Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel’de de uzun süreli tedavi sonrası tardif diskineziye neden olma potansiyeli vardır. Tardif diskinezi semptom ve belirtileri ortaya çıkacak olursa, Seroquel dozunun azaltılması veya kullanımına son verilmesi düşünülmelidir. GEBELiK VE LAKTASYON Seroquel’in gebe kadınlardaki emniyeti ve etkinliği, saptanmamıştır. Bu nedenle Seroquel, gebelik sırasında yalnızca, beklenen faydalar, doğabilecek risklerden açıkça daha üstün olduğu taktirde kullanılmalıdır. Ketiapin’in insanlarda anne sütüne ne miktarda geçtiği bilinmemektedir. Bebeğini emziren annelere, Seroquel kullandıkları süre boyunca emzirmemeleri önerilmelidir. ARAÇ VE MAKİNA KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Seroquel somnolansa neden olabildiğinden hastalar, tehlike yaratabilecek makinelerin ve bu arada motorlu araçların kullanılması konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkiler:

Plasebo kontrollü kısa süreli Seroquel çalışmaları sırasında en çok bildirilen, önemli advers olaylar, somnolans (%17.5), (%10), kabızlık (%9), postüral hipotansiyon (%7), ağız kuruması (%7) ve karaciğer enzim anormallikleri (%6) şeklinde olmuştur. Plasebo kontrollü Faz II/III çalışmalarında Seroquel kullanan hastaların en az %1’inde görülmüş olan advers olaylar ise a¸a?¨da belirtilmi¸tir. Bir bütün olarak vücutta: Başağrısı (%19.4),asteni (%3.5) karın ağrısı (%3.1),sırt ağrısı (%2.0),ateş (%1.6),göğüs ağrısı (%1.8) Kardiyovasküler sistemde:Postürel hipotansiyon (%7.1),taşikardi (%7.1), hipertansiyon (%1.8) Sindirim sisteminde: Kabızlık (%8.6), ağız kuruması (%6.5),dispepsi (%6.3), İshal (%2.0), GGT artışı (%1.6) Kan ve lenf sisteminde: Lökopeni (%1.6) Metabolizma ve beslenme bozuklukları: ALT(SGPT) yükselmesi (%6.1) AST(SGOT) yükselmesi (%3.5), vücut ağırlığında artış (%2.0) Kas-iskelet sisteminde: Miyalji (%1.2) Sinir sisteminde: Somnolans (17.5), (%9.6),anksiyete (%3.1) Solunum sisteminde: Rinit (3.3) Deri ve eklerinde: Deri döküntüsü (%4.3), deride kuruma (%1.2) Özel duyular: Kulak ağrısı (%1.2) Ürogenital sistem: İdrar yolu infeksiyonu (%1.4) Seroquel kullanan ve advers olay görülen total hasta sayısı %79.6, plasebo gruplarında ise %75.2’dir.Burada sadece Seroquel kullanan hastalarda plasebo gruplarına kıyasla daha yüksek oranda görülen advers olaylar bildirilmiştir.Seroquel kullanan hastalardaki insidansı plasebo kullananlara eşit veya daha düşük olan olan advers etkiler; ağrı, infeksiyon, düşmanca davranış,kaza sonucu , hipotansiyon , , , , , ,,,, , , , ’dir. Hastalarda birden fazla sayıda advers olay görülmüş olabilir. Seroquel kullanımına hafif asteni, rinit ve dispepsi eşlik edebilir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da, daha çok tedavinin ilk haftalarında olmak üzere vücut ağırlığında sınırlı bir şekilde artış görülebilir. Alfa-1 bloker aktiviteye sahip diğer gibi Seroquel de ortostatik hipotansiyona (göz kararmasıyla birlikte), taşikardiye ve bazı hastalarda senkopa neden olabilir; bu olaylar özellikle, başlangıçtaki doz titrasyon döneminde görülmektedir (bkz Uyarılar ve Önlemler). Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda plasebo kullanan hastalardakinden daha sık olmamasına rağmen Seroquel kullanan hastalarda konvülsiyonlar görüldüğünden söz eden yayınlar vardır (bkz Uyarılar ve Önlemler). Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da ender olarak olası nöroleptik habis sendrom vakaları bildirilmiştir (bkz Uyarılar ve Önlemler). Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanımına, lökosit sayısı değişiklikleri eşlik etmiştir. Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların %1.6’sında geçici asemptomatik lökopeni ve/veya nötropeni bildirilmiştir. Bazen eozinofili gözlemlenmiştir. Seroquel kullanan bazı hastalarda serum transaminazlarının (ALT, AST) veya gamma-glutamin transferaz düzeylerinin semptom vermeksizin yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu artışlar, Seroquel tedavisine devam edildiğinde genellikle normale dönmektedir. Seroquel tedavisi sırasında tok karnına ölçülen serum trigliserid ve total kolesterol düzeylerinde asemptomatik artışlar gözlemlenmiştir. Seroquel tedavisine, özellikle total T4 ve serbest T4 olmak üzere tiroid hormonu düzeylerinde küçük, dozla bağlantılı azalmalar eşlik etmiştir. Total ve serbest T4 değerlerindeki azalma, ketiapin tedavisinin ilk 2-4 haftasında maksimal düzeyde gerçekleşmiş ve uzun süreli tedavi sırasında daha fazla azalmamıştır. TSH konsantrasyonunun zaman içerisinde anlamlı değişikliklere uğradığını gösteren ve klinik önemi olan herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Hemen bütün vakalarda, ketiapin tedavisinin durdurulmasına, tedavi süresi ne olursa olsun total ve serbest T4 düzeylerinin normale dönmesi eşlik etmiştir. Diğer gibi Seroquel de QTc aralığını uzatabilir ama klinik çalışmalarda buna, sürekli bir QTc uzaması eşlik etmemiştir (bkz Uyarılar ve Önlemler)

Etkileşimler:

Ketiapin öncelikle merkez sinir sisteminde etkili bir ilaç olduğundan Seroquel, yine merkezi sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte dikkatle kullanılmalıdır. Seroquel ile birlikte verilmesi, lityumun farmakokinetiğinde değişiklik yapmamıştır. Ketiapin, antipirin metabolizmasında rolü olan enzim sistemlerinde indüksiyona neden olmamıştır. Seroquel’in, mikrozomlarda enzim indüksiyonu yapan bir bileşik olan ile birlikte kullanılması, ketiapine klirensinin yükselmesine neden olmuştur. Seroquel’in fenitoinle veya karaciğerde enzim indüksiyonu yapan , barbitüratlar, rifampin gibi diğer ilaçlarla birlikte kullanılacağı hastalarda psikotik semptomların kontrol altında kalmasını devam ettirmek için, Seroquel dozlarının artırılması gerekebilir. Fenitoin tedavisine son verilip bunun yerine, enzim indüksiyonu yapmayan bir ilaca (örneğin sodyum ) geçildiğinde, Seroquel dozunun azaltılması gerekebilir. Birer antipsikotik olan risperidon veya haloperidol ile birlikte verilmesinden sonra ketiapin’in farmakokinetiğinde anlamlı değişiklikler görülmemiştir. Buna karşılık Seroquel’in tiyoridazin ile birlikte verilmesi, ketiapin klirensinin yükselmesine neden olmuştur. Bilinen bir CYP2D6 inhibitörü olan imipramin veya yine CYP2D6 ve CYP3A4 inhibitörü olan fluoksetin adlı antidepresanlarla birlikte kullanılmasından sonra ketiapin farmakokinetiği, anlamlı değişiklikller göstermemiştir. CYP3A4, ketiapin’in sitokrom P450 mediatörlüğünde gerçekleşen metabolizmasındaki başlıca sorumlu enzimdir. Her ikisi de P450 enzim inhibitörü olduğu bilinen simetidin veya fluoksetinle birlikte verilmesinden sonra ketiapin farmakokinetiği değişmemiştir. Ancak Seroquel’in, güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle, örneğin sistemik ketokonazolle veya eritromisinle birlikte kullanılması sırasında dikkatli olunması önerilir.

Dozu Kullanma:

Seroquel, aç veya tok karnına olmak üzere günde 2 defa alınmalıdır. Erişkinler Tedavinin ilk 4 gününde alınacak toplam günlük dozlar 1. gün 50 mg, 2. gün 100 mg, 3. gün 200 mg ve 4. gün 300 mg’dır. 4. günden sonra doz, genellikle etkili doz sınırları olan günde 300-450 mg arasında kalacak şekilde titre edilmelidir. Klinik cevaba ve hastanın toleransına bağlı olarak doz, günde 150-750 mg arasında değişebilir. Yaşlılar Diğer antipsikotikler gibi Seroquel de yaşlılarda, özellikle de başlangıçtaki dozaj döneminde dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlı hastalarda tedaviye, günde 25 mg Seroquel ile başlamak gerekir. Daha sonra doz, hergün 25-50 mg kadar artırılmalı ve sonunda, genç hastalardakinden daha düşük olması muhtemel etkili doz bulunmalıdır. Çocuklar ve adolesans çağındakiler Seroquel’in çocuklardaki ve adolesans çağındakilerdeki ilaç emniyeti ve etkinliği değerlendirilmemiştir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği Ketiapin’in oral klirensi, böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda %25 kadar azalmıştır. Ketiapin, geniş kapsamlı olarak karaciğerde metabolize edildiğinden, bilinen karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedaviye günde 25 mg ile başlamak gerekir. Daha sonra doz, günde 25-50 mg artırılarak etkili doz bulunur. DOZ AŞIMI Klinik çalışmalarda Seroquel doz aşımı konusundaki deneyimler sınırlıdır. 10 gramdan daha yüksek olduğu hesaplanan Seroquel dozları alan hastalar olmuş; ancak bunların hiçbiri ölmemiş ve hepsi, herhangi bir sekel kalmaksızın iyileşmiştir. Doz aşımında bildirilen belirti ve semptomlar genellikle, ilacın bilinen farmakolojik etkilerinin (uyuşukluk, sedasyon, taşikardi ve hipotansiyon) abartılması şeklindedir. Ketiapin’in spesifik bir antidotu yoktur. Ağır zehirlenme vakalarında hastanın aynı anda birkaç ilaç birden almış olabileceği de düşünülmeli ve yoğun bakım uygulanmalıdır. Açık bir hava yolu sağlanması ve devam ettirilmesi, yeterli oksijenasyon ve ventilasyon sağlanması, kardiyovasküler sistemin izlenmesi ve desteklenmesi, bu gibi vakalarda alınması gereken önlemlerdendir. Hasta iyileşinceye kadar, yakın tıbbi gözetim altında tutulmalı ve izlenmelidir.

Etken Maddesi: Ketiapin

SEROQUEL 300 MG 60 FİLM TABLET İthal, Beşeri bir ilaçdır.

Bir önceki yazımız olan Rexapin başlıklı makalemizde akut manik atak, akut manik ataklar ve bipolar bozukluklar hakkında bilgiler verilmektedir.

5 Comments »

 • qonca dedi ki:

  ya; bu ilacı raporlamı alıyosunuz yoksa ücretlim raporla alanlar nasıl çıkardı zor mu almak bnde yeni kullanmaya başladım ve ilaçlar için rapır çıkarabilirmiyim merak ediyorum….

 • kenan dedi ki:

  ağır nefes tıkanmaları ve baygınlıklar geçiriyordum. lityum kullanıyordum. dr . 300 mg serequel verdi. yarı alıyorum… boğulma krizlerim geçti.. geceleri uyumada sorun yaşamasamda.. iki aydır sabahları zor kalkıyorum….hastalıkların hepsi beni aynı anda bulda… bi polar.. arkadan tansiyon… arkadan şeker… şükür

 • Ali dedi ki:

  seraguel xr 300mg. günde 3tane yatmadan önce kullanıyorum yani günde 900mg.demek şimdi koskoca akşehirde devlet hastanesinde doktorum istifa edince yerine 2 ayı bulurmuş gelmesi ayıkla pirincin taşını kendi imkanlarımla aşıcam artık başarı başaracağım diyenin dir.

 • SERAQUEL 2 dedi ki:

  seoquel 25 mg ve veniba 37.5 kullanıyorum . Çok düşük dozlar .
  1 aydır kullanıyorum . kullanmaya başladıktan sonra 2-3 gün içinde
  iştahım bıçakla kesilmiş gibi bitti . 1 ayda 5 kilo verdim . Hiç
  bir şey canım istemiyor . Ben yemek istesem de ağzım çiğnemeyi
  reddediyor . 2 senedir deli gibi kaşıntılarım vardı , hep belirli
  bölgelerde . Seroquel le geçti .Kullanmayı bıraktım , tekrar başladı .

 • seraquel dedi ki:

  ılk zamanlarda agır uyku verıcı ve bol ruyalar gorduern ılac zmanla doz yukseltılmelı su an 300 mg kulanıyorum rısperdal le bırlıkte sadece gergınlıgı ve dusunceyı azaltıyor