Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.649 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

SEREX 25-100-200-300 mg Film Tablet

Submitted by on Ağustos 6, 2011 – 7:31 pm | 6.420 Kez Görüntülendi

25-100-200-300 mg Film Tablet
Bileşimi
Her bir tablet, 25-100-200-300 mg baza eşdeğer sırasıyla 28.78 mg, 115.13 mg, 230.26 mg ve 345.4 mg içerir.
Farmakolojik Özellikleri
Ketiapin, yeni bir kimyasal grup olan dibenzotiyazepin türevi antipsikotik bir ilaçtır. Beyinde çok sayıda nörotransmiter reseptörü (serotonin 5HT1A ve 5HT2, dopamin D1 ve D2, histamin H1 ve adrenerjik α1 ve α2 reseptörler) üzerinde antagonistik etki gösterir. Ketiapinin muskarinik ve benzodiazepin reseptörlerine afinitesi ise önemsiz derecededir.
Endikasyonları
Ketiapin tedavisinde, bipolar bozuklukların eşlik ettiği mani ataklarının tedavisinde, bipolar bozukluktaki orta-ileri derecede şiddette depresif atakların akut (8 hafta) tedavisinde ve bipolar bozukluğun idame tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları
Serex, içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Uyarılar / Önlemler
Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb. nedenlerle ölüm riskinin artışına neden olma olasılığı taşımaktadır. Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Antipsikotik ilaçların uygulanması ile bazen Nöroleptik Malign Sendrom olarak adlandırılan belirtilerin ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Diğer antipsikotik ilaçlarla olduğu gibi ketiapin ile de genellikle uzun süreli uygulamadan sonra istem dışı diskinetik hareketlerle karakterize tardiv diskinezi gelişebilir. Ketiyapin de dahil olmak üzere atipik antipsikotiklerle tedavi gören hastalarda bazı durumlarda ketoasidoz ve hiperozmolar koma ile ölümün de eşlik ettiği hiperglisemi vakaları bildirilmiştir. Kesin diabetes mellitus teşhisi koyulmuş atipik antipsikotik tedavisi gören hastalar, glukoz tablosundaki kötüleşmeye karşı düzenli olarak izlenmelidir. Ketiapin, özellikle tedavi başlangıcındaki doz artırım sürecinde baş dönmesi, taşikardi ve bazı hastalarda senkopun eşlik ettiği hipotansiyona sebep olabilir. Diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi ketiapin de nöbet ya da Alzheimer gibi nöbet eşiğini düşürme potansiyeli olan durumdaki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Ketiapin ile yapılan klinik çalışmalarda terapötik dozların üst sınırında total ve serbest tiroksin (T4) düzeylerinde yaklaşık % 20 oranında bir azalma görülmüştür. Serum transaminazlarında (başlıca ALT) asemptomatik, geçici ve geri dönüşlü yükselmeler bildirilmiştir. Majör depresif bozukluğu (MDD) olan hem erişkin hem de pediyatrik hastalarda, ilaç alınsa da alınmasa da, depresyon durumu ağırlaşabilir ve/veya intihara teşebbüs veya intihara eğilim ortaya çıkabilir. Gebelik kategorisi C’dir.
Yan etkileri
Ketiapin kullanımı ile bağlantılı olarak en yaygın (insidans %5 ya da üstünde) ve plaseboya oranla en az 2 kat görülen yan etkiler; baş dönmesi (%10), postural hipotansiyon (%7), ağız kuruluğu (%7) ve dispepsi (%6)’dir.
İlaç Etkileşimleri
Ketiapinin oral klirensi prototip sitokrom P450 3A4 indükleyicisi tarafından artırılır ve prototip sitokrom P450 3A4 inhibitörü ketokonazol tarafından azaltılır. Ketiapin ile fenitoinin eşzamanlı uygulaması ketiapinin ortalama oral klirensini 5 kat artırmıştır. Ketiapin ile divalproexin eşzamanlı uygulanması, Serex’in kararlı durumdaki ortalama maksimum plazma konsantrasyonunda %17 oranında bir artışa neden olmuştur. Tioridazin de ketiapinin oral klirensini %65 artırmıştır. Güçlü bir sitokrom P450 3A inhibitörü olan ketokonazolun eşzamanlı uygulaması ketiapinin oral klirensini %84 düşürmüş ve zirve plazma konsantrasyonlarında % 335 artışa neden olmuştur. Ketiapinin primer santral sinir sistemi etkileri gözönüne alınarak, diğer santral etkili ve alkol ile eşzamanlı olarak çok dikkatle uygulanmalıdır. Ketiapin levodopa ve dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Hipotansiyonu indükleyebileceği için de bazı antihipertansif ilaçların etkilerini artırabilir. Ketiyapin kullanılırken alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır.
Kullanım Şekli ve Dozu
Ketiapin aç veya tok karnına, günde 2 ya da 3 kez alınabilir. : Tedaviye günde 2 kez 25 mg ile başlanmalı, hastanın toleransına göre ikinci ve üçüncü günlerde, günde 2 ya da 3 kez 25-50 mg’lık artışlarla 4. gün, günde 2 ya da 3’e bölünmüş olarak uygulanan 300-400 mg/gün hedef doz sınırlarına erişilmelidir. Bu örnek tedavi şemasına göre alınacak toplam günlük dozlar: 1. gün 50 mg, 2. gün 100 mg, 3.gün 200 mg, 4. gün 300 mg’dır. Bipolar bozukluklara eşlik eden mani ataklarının tedavisinde: Tedavinin ilk 4 gününde alınacak toplam günlük dozlar; 1.gün 100 mg, 2.gün 200 mg, 3. gün 300 mg , 4.gün 400 mg’dır. Dozun 800 mg’a yükseltilmesi için yapılacak ayarlamalarda günlük artışlar 200 mg’ı aşmamalıdır. Hastanın klinik cevabına ve toleransına bağlı olarak, günlük doz 200-800 mg arasında değişebilir. Etkili doz genellikle 400 – 800 mg arasındadır. Bipolar bozukluktaki depresif atakların akut tedavisinde:Ketiapin günde 1 defa yatarken alınmalıdır. Tedavinin ilk 4 gününde alınacak toplam günlük dozlar; 1. gün 50 mg, 2. gün 100 mg, 3. gün 200 mg ve 4. gün 300 mg’dır. 600 mg alan hastalarda doz 5. gün 400 mg’a ve 8. gün 600 mg’a artırılmıştır (1. hafta). Bipolar bozukluğun idame tedavisinde duygudurum dengeleyicilerle birlikte kullanım:Ketiapin, toplam günlük doz 400-800 mg’a ulaşacak şekilde günde 2 defa alınmalıdır. İdame fazında hastalar genellikle stabilizasyon fazı esnasında stabilize oldukları dozun aynısını almaya devam etmişlerdir.
Ticari Şekli ve Ambalaj İçeriği
SEREX 25 mg, 30 tablet içeren blister ambalajda,
SEREX 100 mg 30 tablet içeren blister ambalajda,
SEREX 200 mg 30 tablet içeren blister ambalajda,
SEREX 300 mg 30 tablet içeren blister ambalajda
Reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz. www.mn.com.tr
Ruhsat Sahibi Isim ve Adresi
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul
Üretici Firma Adi ve Adresi
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 13 Yenibosna/İstanbul

Bir önceki yazımız olan RESTELA 1 mg 20 Film Tablet başlıklı makalemizde ajitasyon, akatizi ve akne hakkında bilgiler verilmektedir.