Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.606 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresanlar, Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

Ricus 1 mg/1 ml Oral Solüsyon

Submitted by on Ağustos 24, 2009 – 1:58 pm | 11.028 Kez Görüntülendi


Kullanım Şekli:
Şizofreni: tedavisine günde 2 kere 1 mg ile başlanır ve 2. gün 2 kere 2 mg, 3. gün de 2 kere 3 mg verilerek hedeflenen doz olan günde 6 mg’a erişilir. Bundan sonraki doz arttırmaları ve azaltmaları birer hafta ara ile yapılmalı ve her defasında doz 1-2 mg’dan fazla değiştirilmemelidir. Alternatif olarak günlük doz bir defada da verilebilir. Bunun için 1. gün 2 mg, 2. gün 4 mg, 3. gün 6 mg verilir. Maksimum etki genelde 4-8 mg/gün doz aralığında görülür. Günde 16 mg’ın üstündeki dozların güvenilirliği araştırılmamıştır. Pediyatrik hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği araştırılmamıştır. Yaşlı ve debil hastalarda, renal ve hepatik fonksiyonları bozuk olanlarda ve hipotansiyon eğilimi olanlarda tedaviye günde 2 kez 0.5 mg ile başlanmalı ve her gün doz başına 0.5 mg artırım yapılmalıdır. Günde 2 kez 1.5 mg’a erişildikten sonra ise artırmalar birer hafta ara ile yapılmalıdır. Hedeflenen doza erişildikten sonra istenirse günde tek doz şemasına geçilebilir. İyileşmeden sonraki nüksleri önleme ve geciktirmede günde 2-8 mg dozda verilen ’un etkili olduğu gösterilmiştir. Bipolar Mani: Ricus’un başlangıç dozu olarak günde bir kez uygulanmak üzere 2 mg önerilir. Gereken durumlarda doz ayarlaması 24 saatten az olmayan aralıklarla günde 1 mg’lık doz artışları şeklinde yapılır. Tavsiye edilen doz aralığı günde 2-6 mg’dır. Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozuklukları: 50 kg veya üzerindeki hastalarda; başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.5 mg önerilir. Gerektiği taktirde bu doz, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.5 mg’lık dozlarla artırılabilir. Pek çok hasta için optimal doz günde bir defa olmak üzere 1 mg’dır. 50 kg’ın altındaki hastalarda; başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.25 mg önerilir. Gerektiği taktirde bu doz, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg’lık dozlarla artırılabilir. Pek çok hasta için optimal doz günde bir defa olmak üzere 0.5 mg’dır.
Endikasyonları:
Pozitif (, , düşünce bozuklukları, , şüphecilik) ve/veya negatif (, ve ) semptomların görüldüğü akut ve kronik şizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır. Şizofreni ile ilgili afektif semptomları (, , ) da azaltır. İlk tedaviye cevap verdiği gözlenen hastalarda, idame tedavisi sırasında klinik iyileşmenin devamı açısından da etkilidir. Ayrıca, (sözlü , fiziksel şiddet), aktivite bozuklukları () veya psikotik semptomların belirgin olduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Bipolar hastalığın manik epizodunun tedavisinde endikedir. Bu epizodlar; , , , , uykuya duyulan ihtiyacın azalması, basınçlı konuşma, , da dahil olmak üzere muhakeme ve içgörü eksikliği gibi semptomlarla karakterizedir. Zarar verici (örn. saldırganlık, ) davranışların ön planda olduğu, entellektüel işlevleri ortalamanın altında veya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarında endikedir. Çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluğa bağlı huzursuzluk (, , öfke nöbetleri, ani duygu durum değişiklikleri) tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Bu ilaca aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar:
bloke etmesine bağlı olarak özellikle tedavinin başlangıç döneminde (ortostatik) hipotansiyon görülebilir. Kardiyovasküler hastalığı bilinen hastalarda dikkatle kullanılmalı ve doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Hipotansiyon görüldüğünde doz azaltılmalıdır. Dopamin reseptörlerini bloke eden ilaçlar, özellikle dil ve/veya yüzde istemsiz ritmik hareketler ile karakterize tardif diskinezi gelişimi ile ilgili bulunmuştur. Ekstrapiramidal belirtilerin görülmesinin tardif diskinezi gelişiminde bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Tardif diskinezi belirtileri görüldüğünde tüm nöroleptikler kesilmelidir. Yüksek ateş, , kan basıncı ve nabız düzensizlikleri, bilinç bulanıklığı ve yüksek kreatinin fosfokinaz enzim düzeyleri ile kendini gösteren , antipsikotiklerin kullanımı sırasında bildirilmiştir. Ek belirtiler arasında miyoglobinüri (rabdomyoliz) ve akut böbrek yetmezliği olabilir. Bu durumda tüm nöroleptik ve kesilmelidir. Lewy cisimcikli demans veya parkinson hastalığı olan hastalarda, nöroleptik malign sendrom ve antipsikotik ilaçlara karşı aşırı duyarlılık riski artabileceğinden bu hastalara reçete edilirken risk ve yarar değerlendirilmelidir. Artmış duyarlılığın belirtisi olarak, konfüzyon, sıklıkla düşmeye yol açabilecek postüral instabilite ve ekstrapiramidal semptomlar ortaya çıkabilir. Çok ender vakalarda, hiperglisemi veya daha önceden diyabet hastalığının var olması durumunda alevlenme bildirilmiştir. Klasik nöroleptikler, kriz eşiğini düşürdüğünden epilepsi hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Kilo alımına karşı hastalar aşırı gıda tüketmemeleri konusunda uyarılmalıdır. Demanslı yaşlı hastalarda yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda, (ortalama 85 yaş; 73-97), plasebo kullanan hastalara oranla serebrovasküler bozukluklar ve geçici iskemik atakları içeren serebrovasküler advers olayların insidansının yüksek olduğu tesbit edilmiştir. kombinasyonu kullanan gruptaki mortalite, plasebo ile furosemid kombinasyonu kullananlara göre daha yüksek bulunmuştur. Diğer diüretiklerle kombine kullanımında bu bulguya rastlanmamıştır. Fenilketonürili hastalarda kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C’dir. Gebelerde kullanımına ait yeterli çalışma yoktur. Hayvan deneylerinde, risperidonun doğrudan fertiliteyi bozan etkileri görülmemişse de, ve bağlı bazı indirekt etkileri görülmüştür. Hiçbir çalışmada risperidonun teratojenik etkisine rastlanmamıştır. Bu yüzden gebelerde sadece muhtemel yarar risklerden fazla olduğunda kullanılır. Hayvan deneylerinde risperidon ve 9-hidroksi-risperidonun süte geçtiği görülmüştür. Risperidon ve 9-hidroksi-risperidonun anne sütüne geçtiği de belirlenmiştir. Anneler emzirmemelidirler. Zihinsel uyanıklık gerektiren fonksiyonları etkileyebilir. Bu yüzden hastaların, bireysel duyarlılıkları anlaşılıncaya kadar, araç ve makine kullanmaları önerilmez.
Yan Etkileri:
Gözlenen yan etkiler: Sık: , ajitasyon, , baş ağrısı. Sedasyon yetişkinlerden çok çocuklar ve ergenlerde gözlenmiştir. Genel olarak, sedasyon hafif ve geçicidir. Daha seyrek: Uyuklama, , baş dönmesi, , , konstipasyon, , bulantı/kusma, , , ereksiyon bozuklukları, , orgazm ile ilgili disfonksiyonlar, , rinit, döküntü ve diğer alerjik reaksiyonlar. Ekstrapiramidal semptomlar (, , hipersalivasyon, , , ) görülebilir. Bu belirtiler genellikle hafif ve gerektiğinde doz azaltılıp ve/veya antiparkinson ilaçlar verildiğinde geçicidir. Akut manili hastalarda yapılan klinik çalışmalarda risperidon tedavisi ile EPS görülme sıklığı %10’dan daha düşüktür. Bazı hastalarda, özellikle başlangıç dozunu takiben, (ortostatik) hipotansiyon ve (refleks) taşikardi veya hipertansiyon görülmüştür. Nötrofil ve/veya trombosit sayısında azalma görülebilir. Doza bağlı prolaktin seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. Muhtemel belirtileri galaktore, jinekomasti, menstrüel siklüs düzensizlikleri ve amenore olabilir. Kilo artışı, ödem ve karaciğer enzimlerinde yükselme gözlenmiştir. Serebrovasküler bozukluklar ve geçici iskemik atakların dahil olduğu serebrovasküler advers etkiler gözlenmiştir. Çok ender durumlarda hiperglisemi ve daha önceden varolan diyabetin şiddetlendiği bildirilmiştir. Psikotik hastalarda polidipsiye ya da antidiüretik hormonun uygunsuz salınımına bağlı su intoksikasyonu, tardif diskinezi, Nöroleptik Malign Sendrom, vücut ısısında düzensizlikler ve gözlenmiştir.
İlaç Etkileşimleri:
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sistemik olarak değerlendirilmemiştir. Merkezi etkisi nedeniyle diğer SSS etkili ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Levodopa ve diğer dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Karbamazepinin risperidonun plazmadaki aktif antipsikotik fraksiyonunu azalttığı gösterilmiştir. Karaciğer enzimlerini indükleyen diğer ilaçlarla da benzer etkiler görülebilir. Fenotiyazinler, ve bazı beta blokerler risperidonun plazma düzeyini artırır ama aktif antipsikotik fraksiyonu etkilemez. Simetidin ve ranitidin sadece aktif antipsikotik fraksiyonu ile sınırlı olmak üzere risperidonun biyoyararlanımını arttırırlar. Fluoksetin ve paroksetin, CYP2D6 inhibitörleri risperidonun plazma konsantrasyonlarını arttırır, ancak ilacın aktif antipsikotik fraksiyonunu daha az arttırır. Birlikte fluoksetin veya paraoksetin tedavisi başlandığında veya kesildiğinde doz tekrar değerlendirilmelidir. Demanslı yaşlı hastalarda furosemid ve risperidon kombinasyonu kullanan gruptaki mortalite, plasebo ile furosemid kombinasyonu kullananlara göre daha yüksek bulunmuştur.
Etken Madde(ler): Risperidon 1 mg/ml
Bu Etken Maddeyi İçeren İlaçlar :
 NODIREP (RISPERDAL) 1 MG 20 FİLM KAPLI TABLET
 PERILIFE 1 MG 20 TABLET –
 PERILIFE 2 MG 20 TABLET
 PERILIFE 3 MG 20 TABLET
 PERILIFE 4 MG 20 FİLM TABLET
 RESTELA 0,5 MG 20 FİLM TABLET
 RESTELA 1 MG 20 FİLM TABLET
 RESTELA 2 MG 20 FİLM TABLET
 RESTELA 3 MG 20 FİLM TABLET
 RESTELA 4 MG 20 FİLM TABLET
 RESTELA 6 MG 20 FİLM TABLET
 RICUS 1 MG 20 FİLM TABLET
 RICUS 1 MG/ML 100 ML ORAL SOLÜSYON
 RICUS 2 MG 20 FİLM TABLET
 RICUS 3 MG 20 FİLM TABLET
 RICUS 4 MG 20 FİLM TABLET
 RILEPTID 1 MG 20 TABLET
 RILEPTID 1 MG 60 TABLET
 RILEPTID 2 MG 20 TABLET
 RILEPTID 2 MG 60 TABLET
 RILEPTID 3 MG 20 TABLET
 RILEPTID 3 MG 60 TABLET
 RILEPTID 4 MG 20 TABLET
 RILEPTID 4 MG 60 TABLET
 RIPESIL 0,5 MG 20 FİLM TABLET
 RIPESIL 1 MG 20 TABLET
 RIPESIL 2 MG 20 TABLET
 RIPESIL 3 MG 20 TABLET
 RIPESIL 4 MG 20 TABLET
 RIPESIL 6 MG 20 TABLET
 RISFAMED 1 MG 20 TABLET
 RISFAMED 2 MG 20 TABLET
 RISFAMED 4 MG 20 TABLET
 RISPERDAL 1 MG 100 ML SOLÜSYON
 RISPERDAL 1 MG 20 TABLET
 RISPERDAL 2 MG 20 TABLET
 RISPERDAL 3 MG 20 TABLET
 RISPERDAL 4 MG 20 TABLET
 RISPERDAL CONSTA 25 MG UZUN SALIMLI IM ENJ. 1 FLAKON
 RISPERDAL CONSTA 37,5 MG 1 ENJEKTÖR
 RISPERDAL CONSTA 50 MG 1 ENJEKTÖR
 RISPERDAL QUICKLET 1 MG 28 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET
 RISPERDAL QUICKLET 1 MG 56 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET
 RISPERDAL QUICKLET 2 MG 28 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET
 RISPERDAL QUICKLET 2 MG 56 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET
 RISPERDAL QUICKLET 3 MG 28 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET
 RISPERDAL QUICKLET 4 MG 28 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET
 RIXOL 1 MG 20 FİLM KAPLI TABLET
 RIXOL 2 MG 20 FİLM KAPLI TABLET
 RIXOL 4 MG 20 FİLM KAPLI TABLET
 RIXPER 1 MG 30 FİLM TABLET
 RIXPER 2 MG 30 FİLM TABLET
 RIXPER 3 MG 30 FİLM TABLET
 RIXPER 4 MG 30 FİLM TABLET

Bir önceki yazımız olan KARBAMAZEPİN başlıklı makalemizde akut antimanik, Akut mani ve Alkol hakkında bilgiler verilmektedir.