Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.589 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Ozaprin

Ozaprin 10mg

Submitted by on Mart 2, 2009 – 12:36 am 2 Comments | 24.238 Kez Görüntülendi

FORMÜLÜ:
Her bir tablet etkin madde olarak 10 mg ; ve ayrıca boyar madde olarak içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikler:
Olanzapin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6, D4, D3, D1, D2, kolinerjik muskarinik reseptörler (m1-m5), α1 adrenerjik ve histamin H1 reseptörleri karşısında afinitesi olan atipik bir antipsikotik ilaçtır. Olanzapinle yapılan çalışmalarda ayrıca olanzapinin, ekstrapiramidal sistemle anlamlı bir etkileşime girmeksizin mezolimbik sistemle selektif etkileşim kurduğu gösterilmiştir. Olanzapin, D2 reseptörlerinden çok, 5HT2A reseptörlerine bağlanır. D2 reseptörlerine bağlanma, geleneksel nöroleptiklerdekinden daha az olur. Bu aktivite profili, olanzapin tedavisine eşlik eden akut ekstrapiramidal advers reaksiyon ve tardif diskinezi düzeylerinin düşük bulunmasını ve olanzapinin pozitif semptomlar üzerinde olduğu kadar, negatif semptomlar üzerinde de etkili olmasını açıklamaktadır.

Farmakokinetik özellikler:
Emilim: Olanzapin oral kullanım sonrasında iyi emilir ve plazmadaki maksimal konsantrasyonlara 5-8 saatte ulaşılır. Besinler olanzapin emilimini etkilemez.

Dağılım: Plazma proteinlerine %93 oranında bağlanır. Sağlıklı kimselerde olanzapinin oral kullanım sonrası ortalama eliminasyon yarı-ömrü, yaşa ve cinsiyete göre değişir; ortalama 30 saattir. İleri yaştaki sağlıklı kişilerde olanzapinin eliminasyon yarı ömrü, daha genç sağlıklı kimselerdekine kıyasla daha uzundur. Ancak yaşlılarda görülen farmakokinetik değişiklikler, gençlerde görülen sınırlar içerisinde kalır.

Metabolizma: Olanzapin karaciğerde, konjügasyona ve oksidasyona uğrayarak metabolize olur. Sorumlu enzimler CYP 1A2, 2D6 ve flavin içeren monooksidaz sistemidir. Dolaşımdaki başlıca metabolit, 10 -N- glukuroniddir. Ayrıca N -desmetil ve 2-hidroksimetil metabolitleri de oluşur.

Atılım: Alınan dozun %57’si idrar, %30’u feçes yoluyla atılır.
Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliği, olanzapinin farmakokinetiğinde önemli bir değişikliğe neden olmaz. Olanzapinin plazma klerensi yaşlılarda gençlere, kadınlarda erkeklere ve sigara içmeyenlerde sigara içenlere kıyasla daha düşüktür. Bununla birlikte yaşın, cinsiyetin ve sigaranın olanzapinin klerensi ve yarı ömrü üzerindeki etkisi, kişiler arasında bir bütün olarak görülen farklılıklar karşısında hafif kalmıştır.

ENDİKASYONLARI:
Olanzapin, şizofreninin akut ve idame tedavisinde ve pozitif belirtiler ile negatif belirtilerin önde geldiği diğer psikozlarda endikedir. Olanzapin, başlangıç tedavisine olumlu yanıt veren hastalarda, devam eden tedavi boyunca klinik düzelmenin idamesinde etkilidir.
Olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:
Olanzapin, ürünün içerisindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve bilinen dar açılı glokom riski olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER:
Birlikte bulunan diğer hastalıklar: Daha başka rahatsızlıkları da bulunan hastalarda olanzapinle edinilen klinik deneyim sınırlıdır. Olanzapin, in vitro antikolinerjik aktivite gösterdiğinden bu ilacın semptomatik prostat hipertrofisi, dar açılı glokom ya da paralitik ileus ve benzer durumları olan hastalara dikkatle reçete edilmesi gerekir.

Hepatik transaminazların (ALT, AST) geçici asemptomatik yükselmesi genellikle tedavinin erken safhalarında nadir olarak görülmüştür.

ALT ve/veya AST düzeyleri yükselmiş, hepatik yetmezlik belirti ve bulguları olan önceden varolan azalmış karaciğer fonksiyon kapasitesine sahip, potansiyel hepatotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında ALT ya da AST’nın yükselmesi durumunda hasta yakın takibe alınmalı ve doz azaltılması düşünülmelidir.

Diğer nöroleptik ilaçlarla birlikte herhangi bir sebepten ötürü düşük lökosit ve/veya nötrofil sayılı hastalarda, ilaca bağlı kemik iliği depresyonu/toksisite hikayesi olan hastalarda, başka bir hastalığın, radyoterapi ya da kemoterapinin neden olduğu kemik iliği depresyonu olan hastalarda, hipereozinofilik durumlar ve miyeloproliferatif hastalığı olanlarda dikkatli olunmalıdır.

Nöroleptik Habis Sendrom (NMS): Klinik çalışmalar sırasında olanzapin kullanan hiçbir hastada Nöroleptik Habis Sendromu gelişmemiştir. Ölümle sonuçlanma olasılığı yüksek bir semptom kompleksi şeklinde gelişen bu sendromun, diğer antipsikotik ilaçların kullanımına eşlik edebildiği bildirilmiştir. Hiperpireksi, kaslarda rijidite, mental durum değişikliği ve ayrıca otonom instabilite kanıtları (nabız ya da kan basıncı düzensizliği, taşikardi, terleme ve kalpte aritmiler), bu sendromun klinik belirtilerindendir. Ayrıca kreatinin fosfokinaz düzeylerinin yükselmesi, miyoglobinüri (rabdomiyoliz) ve akut böbrek yetmezliği de görülebilir. Böyle bir sendrom karşısında kullanılmakta olan bütün antipsikotik ilaçların kullanımına olanzapin dahil son verilmelidir.

Olanzapin, konvülsiyon anamnezi veren hastalarda ya da konvülsiyonların eşlik ettiği hastalıkları bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Tardif Diskinezi: Karşılaştırmalı çalışmalarda olanzapin kullanılmasına eşlik eden ve tedaviye bağlı olarak gelişen diskinezi insidansının, diğer ilaçlardan çok daha düşük olduğu görülmüştür. Olanzapin kullanmakta olan bir hastada tardif diskinezi belirti ya da bulguları gelişecek olursa, dozajın azaltılması ya da ilacın kullanımına son verilmesi düşünülmelidir. Ancak bazı hastalar, bu sendromun varlığına rağmen olanzapin tedavisine devam edilmesinden fayda görebilmektedir.

Olanzapin ile yapılan klinik çalışmalarda yaşlılarda postural hipotansiyon nadiren görülmüştür. Diğer antipsikotik ilaçlarla olduğu gibi, 65 yaşın üzerindeki hastalarda periyodik olarak kan basıncı takibi önerilmektedir.

Klinik çalışmalarda olanzapin QT aralıklarında kalıcı bir artışa neden olmaz. 1685 vakanın sadece 8’inde QTc aralığı artmıştır. Bununla birlikte, diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, olanzapin özellikle yaşlılarda QTc aralığında artış yaptığı bilinen ilaçlarla birlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

:
Gebelik kategorisi C’dir. Gebe kadınlarda, yeterli kontrol grubuna yer verilerek yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Olanzapin tedavisi altındaki hastalara, gebe kaldıkları ya da gebe kalmayı planladıkları takdirde bunu doktorlarına haber vermeleri öğütlenmelidir. Ne olursa olsun insanlardaki deneyimler henüz sınırlı olduğundan bu gebelikte yalnızca, beklenen faydaların fetusta meydana gelebilecek zararlardan açıkça daha üstün olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

:
Olanzapin, laktasyon sırasında verildiği sıçanlarda anne sütüne geçmiştir. Olanzapinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Olanzapin alan hastalara, bebeklerini emzirmemeleri önerilmelidir.

Doğum Eylemi ve Doğum: İlacın insanlardaki doğum eylemi ve doğum üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine Etkileri: Olanzapin somnolansa neden olabildiğinden, hastalar ilacın kendilerini olumsuz yönde etkilemediğinden emin oluncaya kadar tehlike yaratabilecek makineler ve bu arada araç kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.

Çocuklar: Olanzapin, 18 yaşından küçüklerde incelenmemiştir.
Yaşlı Hastalar: 65 yaşın üzerindeki kişilerde olanzapinin ortalama eliminasyon yarı ömrü bir bakıma uzamıştır ancak farmakokinetik değişiklikler, yaşlı olmayan kişilerdeki normal sınırlar içerisindedir. Günde 5-20mg arasında değişen dozlarda olanzapinin yaşlılarda ve genç hastalarda benzer bir ilaç emniyeti profiline sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle de söz konusu hastalarda özel bir dozaj programına ihtiyaç yoktur.

Karaciğer ve/veya Böbrek Bozukluğu Olan Hastalar: Olanzapinin böbrek yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetiği, büyük bir değişikliğe uğramaz. Karaciğer bozukluğu ise ilacın yarı ömrünü hafifçe uzatabilir. Bu gibi hastalarda herhangi bir dozaj azaltılması önerilmemektedir.

Sigara ve Cinsiyet: Olanzapin metabolizmasını etkilediği bilinen diğer faktörlerdendir. Nitekim ilacın yarı ömrü, sigara içmeyenlerde ve kadınlarda, sigara içenlere ve erkeklere kıyasla daha uzundur.
Olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilecek en az 2 faktör birden mevcutsa, başlangıç dozunun düşük tutulması düşünülmelidir. Bu gibi hastalarda doz yükseltilmesi gerektiğinde bu, konservatif bir şekilde yapılmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
%10’dan Daha Sık Görülenler: Klinik çalışmalar sırasında olanzapin kullanımına eşlik eden istenmeyen etkiler, yalnızca somnolans ve vücut ağırlığında artıştır.
%1-10 Arasında Görülenler: Göz kararması, iştah artması, periferik ödem, ortostatik hipotansiyon ve hafif, geçici antikolinerjik etkiler, bu arada kabızlık ve ağız kuruması, klinik çalışmalarda olanzapin kullanımına zaman zaman eşlik eden, istenmeyen etkiler olarak bildirilmiştir.
Ekstrapiramidal sendromlar olanzapin tedavisine, haloperidol tedavisine kıyasla daha seyrek eşlik etmiştir. Olanzapin ile tedavi edilen hastalarda akatizi görülmüş, buna karşılık Parkinsonizme, diskinezilere ve distonilere çok seyrek rastlanmıştır. Veriler, bunlarla olanzapin arasında bir sebep sonuç ilişkisi bulunduğu izlenimini vermemektedir.

Diğer Bulgular: Plazma prolaktin düzeyleri sıklıkla yükselmiş, ancak buna jinekomasti, galaktore ve memelerde büyüme gibi belirtiler nadiren eşlik etmiştir. Hemen bütün hastalarda bu düzeyler, tedaviye devam edilmesine rağmen normal sınırlara dönmüştür.

Düzeltilmiş QT aralığının (QTc) uzaması, plasebe grubundakilere kıyasla sınırda bir fazlalık göstermiştir. Zaman zaman asemptomatik eozinofili görülmüştür.

Nadir vakalarda yüksek kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyleri görülmüştür. Zaman zaman karaciğer transaminazlarında (SGPT, SGOT) geçici ve asemptomatik yükselmeler görülmüştür. Şiddetli karaciğer hastalığının gelişmesi bakımından yüksek risk altında hastalarda transaminaz düzeylerinin olanzapin tedavisine başlamadan önce ölçülmesi ve daha sonra da bu ölçümlerin, kliniğin gerektirdiği sıklıkta tekrarlanması gerekir.

Klinik çalışmalarda olanzapinin kemik iliği fonksiyonunu, anamnezlerinde ilaca eşlik eden nötropeni ya da lökopeni hikayesi bulunan hastalarda bile olumsuz yönde etkilediği izlenimini veren herhangi bir kanıtla karşılaşılmamıştır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Olanzapinin öncelikle merkezi sinir sisteminde etkili bir ilaç olması nedeniyle, merkezi sinir sistemine etkili diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte alınması sırasında dikkatli olmak gerekir. Olanzapin in vitro dopamin antagonizması sergilediğinden, levodopanın ve dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir.

 

Diğer İlaçların Olanzapine Etkileri: CYP1A2 ya da glukronil transferaz enzimlerini uyaran omeprazol ve rifampin gibi olanzapin klirensini arttırabilir. CYP1A2 inhibitörleri olanzapin klirensini baskılama potansiyeline sahiptir.

Karbon: 1 g aktif karbon verilmesi olanzapinin Cmax ve AUC değerlerini %60 azaltmaktadır.

Simetidin ve antiasitler: Tek doz antiasit (alüminyum, magnezyum) ya da simetidin, olanzapinin oral biyoyararlanım oranında değişiklik yapmamıştır.

: Günde 2 kez 200 mg alınması olanzapin klirensini yaklaşık %50 arttırmaktadır.

Etanol: Olanzapin farmakokinetiğini etkilememiştir.

: Olanzapin maksimum plazma konsantrasyonunda hafifi artışa ve olanzapin klirensinde hafif azalmaya neden olur.

: Olanzapin klirensini azaltmaktadır.

: Klinik olarak anlamlı etkileşim beklenmemektedir.

: Olanzapinin farmakokinetiğini etkilememektedir.

: Çoklu doz olanzapin kullanımı (10mg; 8 gün) lityumun farmakokinetiğini etkilememiştir.

: IM yol ile olanzapinden bir saat sonra uygulanan olanzapinin farmakokinetik değişikliklere yol açmamıştır. Bununla birlikte bu iki ilacın IM olarak birlikte kullanılması tek başına kullanılmalarına göre daha fazla uyku haline yol açmaktadır.

Olanzapinin Diğer İlaçlar Üzerine Etkisi: Tek doz olanzapin kullanılarak yapılan klinik çalışmalarda imipramin/desimipramin (CYP2D6), varfarin (CYP2C9) ya da diazepam (CYP3A4) metabolizmasında herhangi bir inhibisyon görülmemiştir. Olanzapin, birlikte verilen biperidenle herhangi bir etkileşim göstermemiştir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU:
Olanzapinin önerilen günlük başlangıç dozu, yemeklerde herhangi bir ilişkisi olmaksızın 1 defada alınan 10mg’dır. Daha sonra günlük dozaj hastanın klinik durumuna göre 5mg ile 20mg arasında değişecek şekilde ayarlanır. 15mg/gün veya üzerindeki dozlara çıkılması en az 4 günlük tedaviden sonra önerilmektedir.

DOZ AŞIMI:
Olanzapinin doz aşımıyla ilgili deneyimlerimiz sınırlıdır. Klinik çalışmalar sırasında 67 hasta, kaza sonucu ya da kasten yüksek doz olanzapin almıştır. Bu hastalardan en yüksek 300mg olanzapin dozu alanında semptom olarak yalnızca uyuşukluk ve dil sürçmesi bildirilmiştir. Hastanelerde değerlendirilen ve aralarında söz konusu vakanın da yer aldığı hastalarda laboratuvar analizlerinde ya da EKG’de hiçbir olumsuz değişiklik gözlemlenmemiştir. Yaşam belirtileri, doz aşımından sonra genellikle normal sınırlar arasında kalmıştır.

Hayvanlardan elde edilen verilere göre doz aşımında, ilacın bilinen farmakolojik etkilerinin abartılmasını yansıtan semptomlar görülebilir. Somnolans, midriasis, bulanık görme, solunum depresyonu, hipotansiyon ve olası ekstrapiramidal bozukluklar, bu semptomlar arasında bulunabilir.

Olanzapinin özel bir antidotu olmadığından, uygun destek önlemlerinin alınması gerekir. Hastanın birkaç ilacı birden aşırı dozda almış olabilme olasılığı, akılda tutulmalıdır.

Akut doz aşımı olgularında hava yolunun açık olması ve yeterli oksijen alınması sağlanmalıdır. Aktif karbon, ağızdan alınan olanzapinin biyoyararlanımını %50-60 oranında azalttığından doz aşımında aktif karbon kullanılabilir. Bilinci kapalı hastada entübasyon sonrası olmak üzere mide lavajı yapılabilir.

Hipotansiyon ve dolaşım kollapsı, intravenöz sıvılar ve/veya norepinefrin gibi semptomatik ilaçlar kullanılarak tedavi edilmelidir (Epinefrin, dopamin ya da beta agonisti aktivitesine sahip olan diğer ilaçlar, beta stimulasyonunun olanzapine bağlı alfa blokajı sonucu gelişen hipotansiyonu şiddetlendirebilme olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır). Hasta hemen kardiyovasküler izlenmeye alınmalı ve bu bağlamda, olası aritmileri farkedebilmek için EKG sürekli izlenmelidir. Hasta iyileşinceye kadar yakın tıbbi gözetime ve izlemeye devam edilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25°C’nin altında oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde ve iyi kapatılmış olarak ambalajında saklanmalıdır. Işıktan ve nemden koruyunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ İÇERİĞİ:
® 10mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda, prospektüsü ile birlikte kutuda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ve ŞEKİLLERİ:
Ozaprin® 5mg Film Tablet
Ozaprin® 20mg Film Tablet

Reçete ile satılır.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

ÜRETİM YERİ:
ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize San.Bölgesi
Haseyad II.Kısım No:228 İkitelli-İst

RUHSAT SAHİBİNİN ADI ve ADRESİ:
ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize San.Bölgesi
Haseyad II.Kısım No:228
34306 İkitelli-İstanbul

Ruhsat tarihi: 30.11.2007
Ruhsat No. : 213/51

Prospektüs onay tarihi: 30.11.2007
Kaynak: http://www.aliraif.com.tr

Bir önceki yazımız olan Gyrex® 25 mg Film Tablet başlıklı makalemizde Antidepresan, benzodiazepin reseptoru ve ekstrapiramidal semptom hakkında bilgiler verilmektedir.

2 Comments »

  • halil dedi ki:

    bende kullanıyorum gerçektenfaydalı bir ilaç bana atipik piskoz diye bir teşhis koydular tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama şizofreniye yakın bir hastalık bilen varsa bana söylesin ayrıca bu ilaçdan dolayı kilo almadım keşke alsam bayağı zayıfım ALLAH herkese acil şifalar versin…

  • hatice dedi ki:

    slm benden size tavsiye bu ilaçları çok gerekli olmadıkça kullanmayın çünki ben bu ilacı kullanmıştım gergin anksiyete ve uykusuzluk için çoook kilo aldırıyo ama etki bakımından çok etkili bi ilaç çok kaliteli bi uyku uyutuyo ben 6 ay kullandım ve kendi irademle bıraktım şimdi sadece antidepresan kullanıyorum ama beni bu ilaç iyileştirdi faydası yüzde yüz oldu tek zararı fazla kilo yapıyor iki günde 1 kilo alıyodum bombagibi yaptı beni birde ayriyeten şişiriyo bırakınca biraz verdim ama hala da var ama hakkını yememek lazım çok etkisini gördüm duygu ve düşüncelerimi düzene soktu bayaağı sanki beynimde savaşı durdurdu ben kafayla çok konuşuyodum beynimde kavgalar kötü düşünceler aşırı gerilmeler ama bu ilaç şikayetlerimi 4 günde sona erdirdi nefesimi bile düzene soktu çünki nefesimi almakta çoook güçlük çekiyodum onuda düzeltti aslında bu ilaç şizofrenide kullanılıyo ama doktorum bana depresyon ve gergin anksiyete için vermişti durumum kronikti hangi ilacı denediysem olmamıştı bu ilaçla efexor bana çok iyi geldi ama çok ciddi rahatsızlık olmadıkça kullanılacak bi ilaç değil bayağı ağır yan etkileri oldukça fazla ufak tefek sıkıntılar için kullanmayın allah herkese acil şifalar versin acaba kullanıpta kilo almayan varmı yazarsanız sevinirim kilo almaya çalışanlar kullansın bence bomba gibi olursunuz saygılar selamlar