Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.649 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresanlar, Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

OLLAFAX 5 mg FİLM TABLET

Submitted by on Ocak 18, 2010 – 7:55 pm | 4.276 Kez Görüntülendi

5 mg FİLM TABLET

FORMÜL

Her bir film tablet; etken madde olarak 5 mg ve boyar madde, olarak titanyum dioksit (E 171) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler:

Olanzapin, serotonin 5 HT2A/2C. 5 HT3,5 HTÖ; Di, D2, D3, D4, D5; kolinerjik muskarinik reseptörler m1 –m5; ∞1 adrenerjik ve histamin Hı reseptörleri gibi geniş bir reseptör sistemine afinitesi (Ki; < 100 nM) olan, bir ajandır. Olanzapin, in vivo olarak D2 aktivitesinden çok daha fazla 5 HT2 aktivitesi göstermiştir. Elektrofizyolojik çalışmalar, olanzapinin motor fonksiyonun da dahil olduğu strıatal (A9) yolda az etki gösterirken, selektif olarak mezolimbik (A10) dopaminerjik nöronların ateşlemesini azalttığı ortaya konmuştur. Olanzapin, motor yan etkilerin göstergesi olan katalepsinin oluşması için gerekenin altındaki dozlarda, aktivitenin bir belirteci olan şartlanmış kaçınma yanıtını azaltır. Diğer bazı bileşiklerin aksine, olanzapin bir “” teste verilen yanıtı artırır. Yapılan çalışmalarda pozitif ve negatif semptomları olan şizofreni hastalarında olanzapin, pozitif semptomlarda olduğu kadar, negatif semptomlarda da anlamlı önemli gelişme sağlamıştır.

Bipolar bozukluğun manik ve karma dönemlerini geçiren hastalarda, olanzapin hem , hem de semisodyumdan (divalproeks) 3 haftayı geçen sürede daha üstün etki göstermiştir. Haloperidol ile karşılaştırmalı bir çalışmada, olanzapin 6 ve 12 haftada hastaların manik ve depresif semptomlarının semptomatik remisyonunu benzer olarak gerçekleştirmiştir. Olanzapinin manik veya depresif dönemlerinin önlenmesindeki etkinliğe ait yapılan uzun süreli çalışma verisi bulunmamaktadır. En az 2 haftalık ayrı bir çalışmada, 10 mg olanzapinin ve lityumla birlikte uygulanan tedavisi, 6 haftadan sonra mani ve depresyon semptomlarını azaltmada ve lityumun tek başlarına uygulanmasından çok daha üstün etkinlik göstermiştir. Farmakokinetik Özellikler:

Olanzapin oral uygulamadan sonra iyi emilir, doruk plazma konsantrasyonlarına 5-8 saatte ulaşılır. Dağılım hacmi geniştir (yaklaşık 1000 L). Plazma proteinlerine bağlanma oranı %93’tür ve albumin ile alfal-glikoproteinlerine bağlanır. Emilimi yiyeceklerden etkilenmez. Biyoyararlanımı %57’den yüksektir. Olanzapin yaklaşık %40 oranında ilk geçiş elimınasyonuna uğrar. Olanzapin %57 oranında metabolitleri halinde, idrarla atılır.

Olanzapin, konjugatif ve oksidatif yollarla karaciğerde metabolize olur. Dolaşımdaki ana metaboliti, kan beyin engelini aşamayan, 10-N-glukuroniddir. Sitokrom P450-CYP1A2 ve P450-CYP2D6, N-desmetil ve 2-hidroksimetil metabolitlerinin oluşumuna katkıda bulunur. Bu metabolitler hayvan deneylerinde olanzapinden daha az farmakolojik aktivite göstermiştir. Asıl farmakolojik aktivite olanzapinin kendisinden gelir. Oral uygulamadan sonra, sağlıklı vakalarda, olanzapinin ortalama eliminasyon yarı ömrü yaşa ve cinsiyete göre değişmiştir. Yaşlı olmayan vakalara karşın sağlıklı yaşlılarda (65 ve üstü) ortalama eliminasyon yarı ömrü uzamıştır (33.8 saate karşın 51.8 saat) ve klerens azalmıştır (18.2 L/saat’e karşın 17.5 L/saat). Yaşlılarda görülen bu farmakokinetik değişkenlik gençlerde görülen sınırlar içinde kalır. 65 yaşın üstündeki 44 şizofreni hastasında, 5 ile 20 mg/gün arasında uygulanan dozlar dikkat çekici hiçbir yan etki profili göstermemiştir.

Erkek hastalara karşın kadın hastalarda ortalama eliminasyon yarı ömrü daha uzun (32.3 saate karşın 36.7 saat) ve klerens daha düşüktür (27.3 L/saat’e karşın 18.9 L/saat). Buna karşın, olanzapin güvenilirlik profili kadın hastalarda da (n=467) erkek hastalarda (n= 869) olduğu gibidir.

Sağlıklı vakalara karşın böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastaların (kreatinın klerensi <10 ml/dk.) ortalama eliminasyon yarı ömründe (32.4 saate karşın 37.7 saat) veya ilacın klerensinde (25.0 L/saat’e karşılık 21.2 L/saat) anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kütle balans çalışması sonucunda radyoaktif işaretli olanzapinin yaklaşık %57’si, idrarda özellikle metabolitleri halinde bulunmuştur.Sigara içen ve hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, ortalama atılım yarı ömrü (39.3 saat) uzamış ve klerens (18.0 L/saat) sigara içmeyen sağlıklı vakalara benzer bir şekilde azalmıştır (sırasıyla, 48.8 saat, 14.1 L/saat). Sigara içenlere karşın sigara içmeyen hastalarda [kadınlar ve erkekler) ortalama eliminasyon yarılanma ömrü uzamış (30.4 saate karşın 38.6 saat) ve klerens azalmıştır (27.7 L/saat’e karşın 18.6 L/saat).

Gençlere karşın yaşlı hastalarda, erkeklere karşın kadınlarda ve sigara içenlere karşın sigara içmeyenlerde olanzapinin plazma klerensi daha düşüktür. Ancak, olanzapinin klerensinin ve yarılanma ömrünün yaş, cinsiyet ve sigara içmenin etkisinin derecesi fertler arasındaki tüm değişkenlikler karşılaştırınca küçüktür. Beyaz, Japon ve Çinli vakalarda yapılan bir çalışmada, üç popülasyon arasında farmakokinetik parametreler açısından hiçbir fark bulunmamıştır. Olanzapinin kan proteinlerine bağlanma oranı 7-1000 ng/ml arasında değişen bir konsantrasyonda %93 civarındadır. Olanzapin çoğunlukla, albümine veo^-asit-glikoproteine bağlanır.

ENDIKASYONLAR

Olanzapin, şizofreni tedavisinde endikedir. Olanzapin, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir.

Olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde endikedir.

KONTRENDIKASYONLAR

OLLAFAX, olanzapine ya da ilacın içeriğindeki maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve dar açılı glokom riski olanlarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Demansa bağlı ve/veya davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılmamalıdır. Bu hasta grubunda kullanıldığında mortalitede ve serebrovasküler olaylarda artış görülmüştür.

veya komaya bağlı hiperglisemi veya varolan diyabetin alevlenmesi, bazı ölümcül vakalar da dahil olmak üzere çok nadir olarak bildirilmiştir. Bazı vakalarda, önceden vücut ağırlığının artmış olması bu duruma eğilimin olabileceğini göstermiştir. Diyabetik hastalarda ve diabetes mellitusun gelişebileceği risk faktörleri olan hastalarda düzenli klinik izleme önerilmektedir. Beraberinde seyreden hastalıklar: Olanzapinin antikolinerjik aktivitesi in vitro olarak gösterilirken, klinik çalışmalar sırasında bağlantılı olayların insidansının düşük olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar, eşlik eden hastalıkları olanlarda olanzapin kullanımına ait klinik deneyim sınırlıysa da, prostatik hipertrofisi veya paralitik ileusu ve benzer durumları olanlarda dikkatle reçete edilmesi önerilir.

sırasında, hastanın klinik durumundaki iyileşme birkaç günden birkaç haftaya kadar sürer. Bu sürede hastalar yakından izlenmelidir. Özellikle tedavinin başlangıcında, ALT, AST, hepatik transaminazlarda geçici asemptomatik artışlar yaygın olarak görülmüştür. Yükselen ALT ve/veya AST’ı olan hastalarda, hepatik yetersizliğin belirti ve semptomları olan hastalarda, sınırlı hepatik fonksiyonal rezervi ile ilişkili önceden var olan durumları olan hastalarda ve potansiyel olarak hepatotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında artan ALT ve/veya AST vakaları takip edilmeli ve dozun azaltılması düşünülmelidir. Hepatit teşhisi konan vakalarda olanzapin tedavisi kesilmelidir. Diğer nöroleptik ilaçlarda olduğu gibi, herhangi bir sebeple düşük lökosit ve/veya nötrofil sayımı olan hastalarda, geçmişinde ilaca bağlı gelişmiş kemik iliği depresyonu/toksisitesi olan hastalarda, beraberindeki bir hastalık, radyasyon tedavisi veya kemoterapi nedeniyle kemik iliği depresyonu olan hastalarda ve hipereozinofilik durumları veya olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Klozapine bağlı nötropeni gelişmiş veya agranülositoz geçmişi olan otuz iki hastanın olanzapin kullanımından sonra başlangıçtaki nötrofil sayıları düşmemiştir. Olanzapinle birlikte valproat kullanıldığında sık olarak nötropeni bildirilmiştir. Lityum ve valproatla birlikte kullanılmasına ait sınırlı bilgi bulunmaktadır. Olanzapinin karbamazepinle birlikte kullanılması ile ilişkili klinik veri bulunmamaktadır ancak farmakokinetik çalışmaya başlanmıştır. (): antipsikotik tedavisiyle bağlantılı potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durumdur. Nadir sayıdaki NMS’un, olanzapin alımıyla bağlantılı olduğu bildirilmiştir.

NMS’un klinik belirtileri hiperpireksi, adale sertliği, zihinsel durum değişikliği ve otonom dengesizliktir (, , ve kardiyak ritm bozukluğu). Ek belirtiler olarak yükselmiş kreatinin fosfokinaz, idrarda miyoglobin (rabdomiyoliz) ve akut renal yetmezlik sayılabilir. Eğer hasta NMS’u gösteren belirti ve semptomlar gösterirse, veya NMS’e ait ek klinik belirtiler olmaksızın açıklanamayan yüksek ateş görülüyorsa, olanzapin dahil tüm antipsikotik kesilmelidir.

Olanzapin, nöbet geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır veya nöbet eşiğini düşürebilecek faktörlerin görüldüğü hastalarda da dikkatli olunmalıdır. Olanzapinle tedavi edilen hastalarda nadiren nöbet bildirilmiştir. Bildirilenlerin çoğunun geçmişinde nöbet olduğu ya da nöbet oluşumu için risk faktörlerinin olduğu rapor edilmiştir. Tardif : Bir senelik veya daha kısa süreli karşılaştırmalı çalışmalarda, olanzapinle bağlantılı, tedaviye bağlı çıkan insidansı istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük seviyededir. Her ne kadar tardif riski, uzun süre ilaca maruz kalanlarda artıyor olsa da, olanzapin alan hastalarda tardif belirti ve semptomları ortaya çıkarsa, dozun azaltılması veya ilacın kesilmesi düşünülmelidir. Bu semptomlar geçici olarak artabilir veya tedavi kesildikten sonra bile yükselebilir.

Olanzapinin yaşlılarda kullanımıyla ilgili yapılan klinik çalışmalarda, postural hipotansiyon nadir olarak görülmüştür. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, 65 yaşın üzerindeki hastalarda tansiyonun periyodik olarak ölçülmesi önerilir.

Klinik çalışmalarda, olanzapinin mutlak QT aralıklarının kalıcı artışıyla ilişkisi bulunmamıştır. Buna rağmen, diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, olanzapin özellikle konjenital uzun QT sendromu, konjestif kalp yetmezliği, kalp hipertrofisi, hipokalemi veya hipomagnezemisi olan yaşlılarda, QTc aralığını artırdığı bilinen ilaçlarla birlikte reçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Gebelikte kullanımı (Gebelik kategorisi: C): Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışma bulunmamaktadır. Hastalar olanzapin tedavisi sırasında gebe kalırlarsa veya gebelik planlıyorlarsa doktorlarını bilgilendirmelidirler. İnsanlar üzerinde deneyim sınırlı olduğundan, OLLAFAX gebelikte yalnızca, olası yararları, fetüs üzerindeki potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.

Emzirme döneminde kullanımı:

Olanzapin anne sütüne geçmektedir. Emzirilen bebekte istenmeyen etkilerin görülme potansiyeli göz önüne alınarak ilacın anne için önemi saptandıktan sonra emzirmeye veya ilaç kullanımına sonverilmesine karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi: 2 Olanzapin uyku hali oluşturabileceği için hastalar, o OLLAFAX tedavisi süresince motorlu araçlar da dahil o araç ve makine kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Sık (% 1-10):

Seyrek (% 0.1-1): Lökopeni

Çok nadir (<% 0.01):

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Çok sık (>% 10): Kilo alımı ık(% 1-10): İştah artışı. Glukoz düzeyinde ve trigliserid düzeylerinde artış.

Çok nadir (<%0 .01): Çok nadiren de olsa, kimi zaman ketoasidoz veya komayla ilişkili olarak bazıları ölümle sonuçlanabilen hiperglisemi ya da diyabette kötüleşme bildirilmiştir.

Sinir sistemi bozuklukları

Çok sık (> %10): , , . Alzheimer hastalığı bulunan kişilerin katıldığı çalışmalarda duruş bozukluğu gözlenmiştir. Sık (%1 -10): , , , diskinezi Nadir (%0.01-0.1): Olanzapin tedavisi uygulanan hastalarda nadiren de olsa epileptik nöbetler bildirilmiştir. Bu vakaların çoğunda nöbet öyküsü ya da nöbetlere karşı yatkınlığı arttıran faktörler belirlenmiştir. Çok nadir (< %0.01): Olanzapin kullanan bazı vakalarda Nöroleptik Malign Sendrom bildirilmiştir. Kardiyak bozukluklar

Seyrek (% 0.1-1): Hipotansiyon ya da senkop ilk birlikte veya tek başına bradikardi Vasküler bozukluklar Sık (%1-10): Ortostatik hipotansiyon Gastrointestinal bozukluklar Sık (%1-10): Dispepsi, kabızlık ve ağız kuruluğu dahil olmak üzere hafif ve geçici nitelikte antikolinerjik etkiler Çok nadir (< %0.01): Pankreatit Hepatobiliyer bozukluklar

Sık (%1-10): Hepatik transaminazlarda (ALT, AST) özellikle erken tedavide asemptomatik geçici yükselmeler Çok nadir (< %0.01): Hepatit Deri ve subkütan doku bozuklukları Seyrek (% 0.1-1): Işığa duyarlılık reaksiyonu Nadir (%0.01-0.1): Döküntü Genel bozukluklar Şık(%1-10):Asteni

Üreme sistemi ve meme bozuklukları Çok nadir (<%0.01): Priapizm Araştırmalar

Çok sık (> %10): Plazma prolaktin düzeyinde artış; ancak klinik belirtilerle (örn. Jinekomasti, galaktore ve memede büyüme) nadiren karşılaşılmıştır. Hastaların çoğunda tedaviye devam edilmesine rağmen düzeyler normale dönmüştür. Sık olmayan (% 0.1-1): Kreatinin fosfokinaz düzeyinde artış

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Olanzapin merkezi sinir sisteminde etkili olduğu için, diğer merkezi etkili ilaçlarla ve alkolle birlikte alınması durumunda dikkatli olunmalıdır.

Olanzapini etkileyen potansiyel etkileşmeler: Olanzapin CYP1A2 ile metabolize olduğundan, bu ızoenzimi özellikle indükleyen veya inhibe eden maddeler olanzapinin farmakokinetiğini etkileyebilir. CYP1A2’nin ındüksiyonu: CYP1A2 enzimleri ya da omeprazol ve rifampin gibi glukronil transferaz enzimleri olanzapin klerensinde artışa neden olabilir. Olanzapin metabolizması sigara içme ve karbamazepinle indüklenip olanzapin konsantrasyonlarında azalmaya neden olabilir.

Olanzapin klerensinde yalnızca hafiften orta dereceye kadar artış gözlenmiştir. Klinik sonuçlar sınırlı olmakla birlikte gerektiğinde olanzapin dozunda artış düşünülmelidir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

CYP1A2’nin innibisyonu: Spesifik CYP1A2 inhibitörü olan fluvoksamin, olanzapinin metabolizmasını belirgin olarak inhibe etmektedir. Fluvoksamini takiben alınan olanzapinin Cmakş’mdaki ortalama artış sigara içmeyen kadınlarda %54, sigara içen erkeklerde %77; ortalama EAA artışı, sırasıyla %52 ve %108 olmuştur. Fluvoksamin veya siprofloksasın, ketokonazol gibi herhangi bir CYP1A2 inhibitörü ile birlikte kullanıldığında olanzapin dozunun azaltılması düşünülmelidir.

Biyoyararlanımda azalma: Aktif kömür oral olanzapin biyoyararlanımını %50-60 azaltır. Olanzapinden en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.Fluoksetin (CYP2D6 inhibitörü), tek doz simetidin ya da alüminyum ve magnezyumiçerenantiasitlerolanzapinin biyoyararlanımını etkilemez.

Olanzapinin diğer ilaçları etkileme potansiyeli:

Olanzapin direkt ve indirekt dopamin agonistlerin etkilerini antagonize edebilir. Olanzapin ana CYP450 izoenzimlerini in vitro olarak inhibe etmez (ör. CYP-1A2, 2D6, 2C9, 2C19,3A4). İn vivo çalışmalarda da gösterildiği gibi özel bir etkileşme beklenmez. Çalışmalarda trisiklik (çoğunlukla CYP2D6 yolağında temsil edilen), (CYP2C9), teofilin (CYP1A2) veya diazepam (CYP3A4 ve 2C19)’la metabolizma inhibe olmamıştır.

Lityum veya biperidenle birlikte uygulandığında olanzapin etkileşim göstermemiştir.

Valproatın plazma seviyelerinin terapötik olarak gözlemlenmesiolanzapinlebirliktetedavinin başlangıcından sonra, valproat dozunun ayarlanması gerekmediğini göstermiştir.

Olanzapin levadopa ve dopamin agonistlerinin etkisini antagonize edebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Şizofreni: Olanzapinin önerilen başlangıç dozu genellikle aç veya tok karnına uygulanan günde tek doz 10 mg’dır.

: Başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek doz uygulanan 15 mg veya kombinasyon tedavisinde günde 10 mg.

Şizofreninin ve manik dönemlerin tedavisi sırasında, günlük doz, kişisel klinik duruma bakılarak 5-20 mg/gün arasında ayarlanabilir. Önerilen başlangıç dozundan daha yüksek bir doza, yalnızca klinik ofarak uygun şekilde yeniden değerlendirme yapıldıktan sonra artırılması önerilir.

Bu artış, 24 saatten kısa olmayan aralıklarla yapılmalıdır.

Olanzapinin emilimi gıdadan etkilenmediği için, aç veya tok karnına verilebilir. Olanzapin kullanımı kesilirken, kademeli doz azaltımına gidilmelidir.

Çocuklarda: Olanzapin, 18 yaşın altındaki vakalarda araştırılmamıştır.

Yaşlı hastalarda: Rutin olarak daha düşük bir başlangıç dozu (5 mg/gün) endike değildir, ancak 65 yaş ve üstündekilerde ve klinik faktörler izin verdiği sürece düşünülmelidir.

Renal ve/veya hepatik yetmezliği olan hastalar: Bu hastalar için daha düşük bir başlangıç dozu (5 mg) uygulanmalıdır. Orta derecede hepatik yetmezliği (siroz, Child-Pugh, A veya B sınıfı) olan hastalarda, başlangıç dozu 5 mg olmalıdır ve doz dikkatle artırılmalıdır.

Erkek hastalarla kadın hastaların karşılaştırılması: Erkek hastalara kıyasla kadın hastalarda, başlangıç dozu vedozaralığınınrutinolarak değiştirilmesi gerekmemektedir.

Sigara içenhastalarlaiçmeyenhastaların karşılaştırılması: Sigara içen hastalarla içmeyenler kıyaslandığında, başlangıç dozu ve doz aralığının rutin olarak değiştirilmesi gerekmemektedir.

Metabolizmayı yavaşlatan (, , ) birden fazla etkenin varlığı durumunda, başlangıç dozunun azaltılması düşünülmelidir. Böyle hastalarda dozun artırılması gerektiğinde ılımlı davranılmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Belirti ve Semptomlar: Doz aşımının en sık semptomu (> %10 insidans) taşikardi, ajitasyon/saldırganlık, konuşma bozukluğu, çeşitli ekstrapiramidal semptomlar ve sedasyondan komaya kadar değişen azalmış bilinç seviyesidir.

Aşırı dozun medikal belirtilerinin devamı sayıklama, konvülsiyon, koma, olası nöroleptik malign sendrom, solunum depresyonu, aspirasyon, hipertansiyon veya hipotansiyon, kardiyak aritmi (aşırı doz vakalarının < %2’sinde) ve kardiyopulmoner arresttir. 450 mg gibi düşük akut doz aşımı durumlarında bile ölümcül sonuçlar bildirilmiştir. Buna karşın, 1500 mg ile akut doz aşımı sonrasında bile hastanın hayatta kaldığı da bildirilmiştir.

Doz aşımı tedavisi:

Akut doz aşımı durumunda hastanın birden fazla ilaç almış olma olasılığı değerlendirilmeli ve öncelikle gerektiğinde entübasyon da dahil olmak üzere havayollarının oksijenasyonu ve ventilasyonu garanti altına alınmalıdır. Gastrik lavaj (hasta bilinçsizse entübasyondan sonra) ve bir laksatifle birlikte aktif kömür uygulanması düşünülebilir. Doz aşımını takiben olası obtundasyon, nöbet ya da baş ve boyun distonik reaksiyonu bulantı indüklü aspirasyon riski yaratabilir.

Bu nedenle kusmaya zorlanma önerilmez. Olası aritmilerin tespiti için devamlı elektrokardiyografik izleme dahil olmak üzere kardivasküler gözlemler hemen başlatılmalıdır.

Olanzapinin spesifik bir antidotu yoktur. Bununla birlikte destekleyici tedavi uygulanmalıdır.Hipotansiyonve dolaşım yetersizliğinin sebep olduğu kolapsuygun intravenöz sıvılar ve/veya sempatomimetik ajanlar (Beta agonist aktivitesi olan epinefrin, dopamin ya da diğer sempatomimetikler hipotansiyonu kötüleştirebileceğinden kullanılmamalıdır.) kullanılarak tedavi edilmelidir. Hasta iyileşene kadar yakın medikal gözlem ve izleme sürdürülmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeği, erişemeyeği yerlerde ve ambalajında saklayınız..

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

OLLAFAX 5 mg FİLM TABLET, 28 film tabletlik blister ambalajlarda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASOTIK DOZAJ ŞEKİLLERİ

OLLAFAX 10 mg FİLM TABLET, 28 film tabletlik blister ambalajlarda.

RUHSAT TARİH VE NUMARASI 29.05.2008-215/96

RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ

DR.F. FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 42

34854 Küçükyalı-İSTANBUL

Tel: (0216) 388 32 75

Faks:(0216)417 10 06

E-posta: frik@frik.com.tr

ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ:

YENİ İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Esenyurt/ İSTANBUL

Reçete ile satılır.

Prospektüs Onay Tarihi: 30.05.2008

Bir önceki yazımız olan PAXİPRİD 200 mg KULLANMA TALİMATI başlıklı makalemizde Alkol, amiodaron ve Amisülprid hakkında bilgiler verilmektedir.