Largactil® 100 mg

Largactil® 100 mg kaplanmış tablet
FORMÜLÜ: Her tablet; Klorpromazin kloro-3-(dimetil-amino-3propil)-10-fenotiazin(klorhidrat şeklinde) 100 mg ayrıca boyar madde olarak Sunset yellow içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler
Largactil® , vagolitik, sempatikolitik, sedatif ve anti-emetik özellikleri olan nöroleptik bir preparattır.

ENDİKASYONU
Nöro-Psikiyatride
 Akut psikozlar : Ajitasyon durumları, hipomani ve maniler, delirium nöbetleri, konfüzyonlu sendromlar.
 Kronik psikozlar : Şizofrenik durumlar, özellikle paranoid şizofreniler, kronik delirium durumları.
 Büyüklerde ve çocuklarda saldırganlık durumları
Senil demans sırasındaki eksitasyon durumları
Genel Tıpta
 Çeşitli hastalıklar sırasında görülebilen anksiete ve ajitasyon durumları
Bulantı ve kusmalar, kaşıntılı dermatozlar, infantil nörotoksikozlar.
Cerrahide
 Hastanın anesteziye hazırlanması; potansiyalize anestezi
Şok durumlarının önlenme ve tedavisi
Doğumda
 Doğum aneljezisi
 Eklampsi

KONTRENDİKASYONLARI
Barbitürat ve alkol komaları, dar açı glokomu, prostat hipertrofisine bağlı olabilecek idrar tutulmaları.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Hastada hipertermi görüldüğünde Largactil tedavisine son verilmelidir. Hipertermi, nöroleptik ilaçlarla tedavi sırasında bildirilen malgnn sendromunun (solukluk, hipertermi, vejetatif sistem bozuklukları) bir belirtisi olabilir.

Özellikle tedavinin başlangıcında görülen somnolans hali dolayısıyla makine veya otomobil kullanan şahısların dikkatli olması gerekir.
Tedavi sırasında alkollü içki kullanılmamalıdır.
Epileptik hastalarda epilepsi eşiğinin azalabilmesi nedeniyle, bu hastalar yakın hekim denetiminde bulunmalıdır.
Nöroleptik ilaç almaları gereken parkinsonlu hastalarda Largactil ihtiyatla kullanılabilir.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda tedavinin ihtiyatla uygulanması gerekir :
 Yaşlı hastalarda : Bu tür hastalar tedaviye aşırı duyarlı olabilirler. (sedasyon ve hipotansiyon ihtimali)
 Ağır kardiyo-vasküler bozukluklarda : Hemodinamik değişimler, özellikle hipotansiyon olması ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
 Böbrek ve karaciğer yetmezliklerinde hastanın yetmezlik durumu kanda ilaç birikimine yol açabilir.
 Uzun süreli tedavilerde belirli aralıklarla göz ve kan muayeneleri yapılmalıdır.
Gebelik ve Laktasyon
Gebelik ve emzirme dönemlerinde, preparatın yarar / risk orantısı göz önünde tutulmadan kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Nörolojik Yan Etkiler
 Sedasyon ya da uyuklama
 Diskinezi halleri
 Erken diskinezi durumları (spazmodik torticolis, okülojirik krizler, trismus) antikonilerjik etkili parkinson ilaçlarıyla yatışır.
 Ekstrapramidal sendromlar, antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarıyla yatışır.
 Bütün nöroleptik uzun süreli ilaç tedavilerinde görülebilen tardif diskineziler antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarından etkilenmezler.
Vejetatif Yan Etkiler
 Ortostatik hipotansiyon
 Ağız kuruluğu, kabızlık, göz uyumu bozuklukları ve idrar tutulması gibi atropinik yan etkiler

Endokrin ve Metabolik Yan Etkiler
 İmpotans, frijidite
 Amenore, galaktore, jinekomasti, hiperprolaktinemi

Diğer Yan Etkiler
Deri pigmentasyonalrı
Gözün ön segmentinde pigment çöküntüleri
Çok seyrek olarak lökopeni ve agranülositoz. Uzun tedavilerde 3-4 ayda bir kan formülü kontrol edilmelidir.
Nadir durumlarda ikter olduğu bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Klorpromazin diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etki artışına (ağız kuruluğu v.b.) yol açabilir. Oral antikoagülanların etkisini azaltabilir. Alfa-adrenerjik blokaj yapabilir. Epilepsi eşiğini azaltabilir. Anti-konvülsan ilaçlar kullanan hastalarda her iki ilacın plazma düzeyi artabilir.

Largactil ile birlikte kullanıldıklarında anti-hipertansif ilaçların ve santral sinir sistemi depresyonu yapıcı ilaçların (hipnotikler, trankilizanlar, anestetikler, analjezikler) etkisi artabilir.
Alkollü içecekler, levodopa ve lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Fenotiazin kullanımı sırasında etkilenebilen laboratuvar testleri şunlardır:
EKG sonuçları (Q ve T dalgalarında değişim yapabilir)
Gonadorelin testi (fenotiazinler kandaki prolaktin yoğunluğunu artırarak gonadoreline alınan cevabı azaltabilirler.)
İdrarda immünolojik gebelik testleri (yalancı pozitif ya da negatif sonuçlar verebilir).
Metirapon testi (ACTH salgısını azaltabilir).
İdrarda bilirubin testi (yalancı pozitif sonuç verebilir.)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

 Ağız yolu
Büyükler : Günlük doz 25-150 mg’dir. günlük 2-3 defada alınır
Etkili doz bulununcaya kadar doz artırımı tedricen yapılır.
Ortalam doz günde 50-75 mg arasındadır. Bu pozoloji özellikle nöro-psikiyatik durumlarda aşılabilir.

 Çocuklar
5 yaştan aşağı : Günde kilo başına 1 mg. Günlük doz 2-3 defada verilir.
5 yaştan yukarı : Büyükler için öğütlenen dozun üçte biri ya da yarısı verilir.

DOZ AŞIMI

Belirtiler : Uyuklama hali ve komaya doğru gelişen santral sinir sistemi belirtileri, hipotansiyon ve belirtileri.

Tedavi : Uzmanlaşmış yoğun bakım ünitelerinde semptomatik destekleyici tedavi uygulanır. Erken dönemde mide yıkanması yararlıdır. Hastanın kusturulmasına çalışılmamalıdır. Ekstrapiraminal belirtiler antiparkinson ilaçlar ve barbiratüratlarla tedavi edilebilir, stimulan ilaç verilmesi gerekiyorsa, amfetamin ya da kafein tercih edilir. Hipotansiyon oluşuyorsa, standart dolaşım şoku tedavisi uygulanır.Vazokonstriktör ilaç verilmesi isteniyorsa nor-adrenalin veya fenilefrin hidroklorür kullanılabilir:

İKAZLAR
25C’ın altında kuru bir yerde ve ambalajında muhafaza ediniz.
Çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve ambalajında muhafaza ediniz.
Doktora danışmadan kullanmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
100 mg klorpromazin ihtiva eden 30 tabletlik ambalajlarda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Preparatın ayrıca;
LARGACTİL 25 mg AMPUL
isimli formuda mevcuttur.

Reçete ile satılır.
Ruhsat tarihi:25.7.1990
Ruhsat no:153/24

Ruhsat Sahibi
Eczacıbaşı Rhone Poulenc ilaç Pazarlama A.Ş:
Büyükdere caddesi, Ecza Sokak No.6, Safter Han Kat 3
80650, Levent-İstanbul

Üretim Yeri
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Aş.
Küçükkarıştıran – Lüleburgaz

KAYNAK: http://www.eip.com.tr