Dogmatil® 200 mg Tablet

FORMÜLÜ
1 tablette: Sülpirid…………… 200 mg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakodinamik özellikler:
Sülpirid benzamid grubundan bir nöroleptiktir ve etkisini serebral dopamin iletimine müdahale ederek gösterir. Düşük dozlarda dopaminomimetik bir etkiyi taklit eden aktifleştirici bir etkisi vardır. Sülpiridin daha yüksek dozlarda, antiprodüktif bir etkisi de vardır.
Farmakokinetik özellikler:
– 200 mg’lık bir tabletin oral uygulamasını takiben, doruk plazma sülpirid konsantrasyonuna (Kmaks= 0.73 mg/l) 3-6 saat içinde ulaşılır.
– Oral sülpirid formülasyonlarının biyoyararlanımı %25-35 olup, bireylerarası değişkenlik yüksek düzeydedir.
– 50-300 mg arasında değişen dozların uygulanmasını takiben, sülpiridin kinetik profili doğrusaldır.
– Sülpirid, dokulara çabuk dağılır: Kararlı durumda görünen dağılım hacmi 0.94 L/kg’dır.
– Proteine bağlanma oranı yaklaşık %40’tır.
– Düşük miktarda anne sütünde bulunur. Plasenta engelini geçer.
– Sülpirid insanda düşük oranda metabolize olur.
– Sülpirid esas olarak böbrekler yoluyla, glomerüler filtrasyonla atılır. Total klerensi 126 ml/dak’dır. Plazma eliminasyon yarı ömrü 7 saattir.

ENDİKASYONLARI
– Akut psikozlar,
– Kronik psikozlar (şizofreni, şizofrenik olmayan kronik hezeyanlı durumlar; paranoid durumlar, kronik halüsinasyonlu psikozlar).

KONTRENDİKASYONLARI
Dogmatil 200 mg tablet, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
– Sülpiride ya da bileşimindeki diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık,
– Prolaktine bağımlı tümörler (örneğin, hipofiz bezi prolaktinomaları ve meme kanseri),
– Bilinen ya da kuşkulu feokromositoma,
– Aşağıdakilerle kombinasyon halinde:
– Sültoprid
– Parkinson hastalığı olan hastalar dışındakilerde dopamin agonistleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol)
(Bkz. “İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler“)
Dogmatil 200 mg tablet, aşağıdaki durumlarda genellikle tavsiye edilmez:
– Emzirme sırasında (bkz. “Gebelik ve laktasyonda kullanım“),
– Aşağıdakilerle kombinasyon halinde:
– Alkol,
– Levodopa,
– Torsade de pointes’i tetikleyebilecek tıbbi ürünler: Sınıf Ia antiaritmikler (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ve sınıf III antiaritmikler (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), bazı nöroleptikler (tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, amisülprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol) ve bepridil, sisaprid, difemanil, intravenöz eritromisin, mizolastin, intravenöz vinkamin, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin, moksifloksasin ve benzeri ilaçlar.
– Parkinson hastalığı olan hastalarda dopamin agonistleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol)
(Bkz. “İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler“)

UYARILAR/ÖNLEMLER
Özel Uyarılar
– Nöroleptik malign sendrom: Açıklanamayan hipertermi durumunda tedaviye son verilmesi kesinlikle zorunludur, çünkü bu potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyon olan nöroleptik malign sendromun belirtilerinden biri (solukluk, hipertermi, vejetatif bozukluklar, bilinç bozukluğu, kaslarda rijidite) olabilir. Hiperterminin başlangıcından önce, terleme ve stabil olmayan kan basıncı gibi vejetatif fonksiyon bozukluğu belirtileri ortaya çıkabilir ve erken uyarı belirtilerini oluşturabilir.
Her ne kadar bu nöroleptik sendrom idiyosinkratik kökenli olsa da, dehidrasyon ya da serebral organik bozukluk gibi bir dizi yatkınlaştırıcı risk faktörü vardır.
– QT aralığı uzaması: Sülpirid QT aralığının doza bağlı olarak uzamasına neden olur. Torsade de pointes gibi ciddi ventriküler ritim bozukluklarının başlama riskini artırdığı bilinen bu etki, bradikardi, hipokalemi, konjenital ya da edinilmiş (QT aralığını uzatan bir tıbbi ürünle kombinasyona bağlı) uzun bir QT’nin varlığıyla şiddetlenir.
Bu nedenle, hastanın klinik tablosu elveriyorsa, herhangi bir uygulamadan önce, bu ritim bozukluğunun başlamasına yol açacak aşağıdaki faktörlerden hiçbirinin bulunmadığından emin olunmalıdır:
– 55 atım/dak’nın altındaki bradikardi,
– hipokalemi,
– konjenital QT aralığı uzaması,
– belirgin bradikardi (<55 atım/dak), hipokalemi, intrakardiyak iletimin yavaşlaması ya da QT aralığı uzamasını tetikleyebilecek bir tıbbi ürünle sürmekte olan tedavi.
– Acil durumlar dışında, nöroleptikle tedaviye ihtiyaç duyan hastalarda ilk değerlendirmenin bir parçası olarak elektrokardiyografi (EKG) önerilir.
– Bileşimindeki laktoza bağlı olarak, konjenital galaktozemi, glikoz/galaktoz malabsorpsiyon sendromu ya da laktaz eksikliği halinde kontrendikedir.
Özel Kullanım Tedbirleri
İstisnai durumlar dışında, Parkinson hastalığı halinde kullanılmamalıdır.
Böbrek bozukluğunda doz azaltılmalı ve hasta daha yakından izlenmelidir. Ciddi böbrek bozukluğunda, aralıklı tedavi kürlerinin yazılması önerilir.
Aşağıdaki durumlarda sülpirid tedavisi daha yakından izlenmelidir:
􀂃 Düşük bir epileptojenik eşik olasılığına bağlı olarak epileptik hastalarda,
􀂃 Ortostatik hipotansiyon, sedasyon ve ekstrapiramidal etkilere daha duyarlı olan yaşlı kişilerde.
Tedavi süresi boyunca, alkol tüketimi ve alkol içeren tıbbi ürünlerin kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez.

GEBELİK VE LAKTASYON
Gebelik:
Gebelik kategorisi: B
İnsanda, gebelik sırasında sülpirid kullanımı bağlamında bildirilmiş fötal ya da neonatal bozuklukların hemen hepsinde alternatif açıklamalar öne sürülebilmesine ve bunların daha yüksek olasılıkla geçerli olmasına rağmen, sınırlı deneyim nedeniyle gebelik sırasında sülpirid kullanımı önerilmez.
Laktasyon:
Sülpirid anne sütüne geçtiğinden, tedavi süresince emzirme önerilmez.
Araç ve makina kullanmaya etkisi:
Sülpirid reaksiyon zamanını etkileyebilir. Bu yüzden, özellikle taşıt ya da makina kullananlar, sülpiridin kullanımıyla bağlantılı uyuşukluk riski konusunda bilgilendirilmelidir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Kardiyovasküler bozukluklar:
− Postüral hipotansiyon
− Çok nadir QT uzaması ve torsade de pointes vakaları
Endokrin bozukluklar:
− Hiperprolaktinemi
Genel bozukluklar ve uygulama yeri ile ilgili durumlar:
− Bütün nöroleptiklerle olduğu gibi, potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyon olan malign sendrom (bkz. “Uyarılar/Önlemler“)
− Kilo artışı
Hepatobiliyer bozukluklar:
− Çok nadir karaciğer enzimlerinde artış vakaları
Sinir sistemi bozuklukları:
− Sedasyon ya da uyuşukluk
− Ekstrapiramidal semptomlar ve ilgili bozukluklar:
− Parkinsonizm ve ilgili semptomlar: Tremor, hipertoni, hipokinezi, hipersalivasyon
− Akut diskinezi ve distoni (spazmodik tortikolis, okülojir kriz, trismus)
− Akatizya
Bu semptomlar genellikle antiparkinson ilaçların uygulanmasıyla geri dönüşümlüdür.
− Bütün nöroleptiklerle olduğu gibi, 3 aydan daha uzun süreli nöroleptik uygulamasından sonra tardif diskinezi (başlıca dil ve/veya yüzün ritmik, istemsiz hareketleriyle karakterize olan) bildirilmiştir. Antiparkinson tedavi etkisizdir ya da semptomların alevlenmesini tetikleyebilir.
− Çok nadir konvülziyon vakaları bildirilmiştir (bkz. “Uyarılar/Önlemler “)
Üreme sistemi ve meme bozuklukları:
Hiperprolaktinemiyle ilgili bozukluklar:
− Galaktore
− Amenore
− Jinekomasti
− Memede büyüme ve meme ağrısı
− Orgazm fonksiyon bozukluğu ve empotans
Deri ve deri altı doku bozuklukları:
− Çok nadir makülopapüler döküntü vakaları
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Kontrendike olan kombinasyonlar
– Parkinson hastalığı olan hastalar dışındakilerde, dopamin agonistleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol)
Dopamin agonistleri ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizması.
Nöroleptiğin tetiklediği ekstrapiramidal sendrom halinde, dopamin agonistleriyle tedaviden kaçınılmalı, ama bir antikolinerjik kullanılmalıdır.
– Sültoprid
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle de torsade de pointes.
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar
– Torsade de pointes’i tetikleyebilecek tıbbi ürünler: Sınıf Ia antiaritmikler (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ve sınıf III antiaritmikler (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), bazı nöroleptikler (tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, amisülprid, tiaprid, haloperidol, droperidol, pimozid), bepridil, sisaprid, difemanil, intravenöz eritromisin, mizolastin, intravenöz vinkamin ve benzeri.
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle de torsade de pointes.
– Alkol
Alkol, nöroleptiklerin sedatif etkilerini artırır.
Dikkat bozukluğuna bağlı olarak, araç ve makina kullanımı tehlikeli olabilir.
Alkollü içkiler ve alkol içeren ilaçlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.
– Levodopa
Levodopa ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizması.
Parkinson hastalığı olan hastalarda, her iki ilacın etkili en düşük dozu kullanılmalıdır.
– Parkinson hastalığı olan hastalarda dopamin agonistleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol)
Dopamin agonistleri ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizması.
Dopamin agonistleri psikotik bozuklukları tetikleyebilir ya da şiddetlendirebilir. Dopamin agonistleriyle tedavi edilen Parkinson hastalarına nöroleptik tedavisi uygulanması gerekirse, dopamin agonistleri kademeli olarak azaltılmalı ve sonra da kesilmelidir (dopamin agonistleriyle tedavinin birden kesilmesi hastaları “nöroleptik malign sendrom“ riskiyle karşı karşıya bırakır).
– Halofantrin, pentamidin, sparfloksasin, moksifloksasin
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle de torsade de pointes.
Eğer mümkünse, torsade de pointes’i tetikleyen antienfektif olmayan tıbbi ürün kesilmelidir. Bu kombinasyondan kaçınmak mümkün değilse, önceden QT aralığının kontrol edilmesi ve EKG’nin izlenmesi gereklidir.
Özel kullanım tedbirleri gerektiren kombinasyonlar
– Bradikardik ilaçlar (bradikardik kalsiyum kanal blokerleri: diltiazem, verapamil; beta-blokerler; klonidin; guanfasin; digital ilaçları; antikolinesteraz ilaçlar: donezepil, rivastigmin, takrin, ambenoniyum, galantamin, piridostigmin, neostigmin)
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle de torsade de pointes.
EKG ve klinik izleme.
– Hipokalemik ilaçlar (hipokalemik diüretikler, uyarıcı laksatifler, amfoterisin B (intravenöz), glukokortikoidler, tetrakosaktid)
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle de torsade de pointes.
İlaç uygulanmadan önce hipokalemi düzeltilmelidir.
EKG, laboratuvar testleri (elektrolitler) ve klinik izleme yapılmalıdır.
Dikkatli olmayı gerektiren kombinasyonlar
– Antihipertansif ilaçlar (bütün türler)
Ortostatik hipotansiyon riskinde ve antihipertansif etkide artış (aditif etki).
– Diğer merkezi sinir sistemi (MSS) depresanları
Morfin türevleri (analjezikler, antitüsif ilaçlar ve yerine koyma tedavileri); barbitüratlar; benzodiazepinler; benzodiazepinler dışındaki anksiyolitikler; hipnotikler; sedatif antidepresanlar; sedatif H1 antihistaminikleri; merkezi etkili antihipertansif ilaçlar; baklofen; talidomid.
Artmış MSS depresyonu. Dikkat bozukluğuna bağlı olarak, araç ve makine kullanımı tehlikeli olabilir.
– Antasidler ve sükralfat
Eşzamanlı uygulamadan sonra sülpiridin absorpsiyonu azalır. Bu yüzden, sülpirid bu ilaçlardan en az iki saat önce uygulanmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral olarak uygulanır.
Yetişkinlerde kullanılır.
Amaç etkili en düşük doza ulaşmaktır. Hastanın klinik durumu elveriyorsa, tedaviye düşük bir dozla başlanır ve doz kademeli olarak artırılır.
Günlük doz 200 ila 1000 mg’dır.
DOZ AŞIMI
Sülpiridle doz aşımı deneyimi sınırlıdır. Spazmodik tortikolis, dilin sarkması, trismusla birlikte diskinezi görülebilir. Bazı hastalarda yaşamı tehdit edebilen ya da komaya yol açabilen parkinson sendromu gelişebilir.
Sülpirid hemodiyalizle kısmen elimine edilebilir. Sülpiridin özgün bir antidotu yoktur.
Semptomatik tedavi, sıkı bir şekilde sürekli solunum takibi ve kardiyak takiple (QT aralığı uzaması riski) birlikte yoğun bakım, hasta iyileşinceye kadar sürdürülmelidir. Şiddetli ekstrapiramidal sendrom gelişirse, antikolinerjik bir ilaç uygulanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
24 tabletlik blister ambalajlarda
Ruhsat sahibi : SANOFI – SYNTHELABO Fransa lisansı ile ;
Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş No:209 4.Levent İSTANBUL
Ruhsat tarih ve numarası : 17.09.2003-203/12
Üretim yeri : Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İSTANBUL Reçete ile satılır.
KAYNAK: Kaynak: http://www.sanofi-aventis.com.tr