Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.646 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

Clonex Tablet

Submitted by on Haziran 16, 2009 – 1:09 pm | 3.448 Kez Görüntülendi

Etken Madde(ler):
Ambalaj: 25 mgx50 tablet :: 100 mgx50 tablet.
Eşdeğeri: : 25 mgx50 tablet, 100 mgx50 tablet (Novartis).
Endikasyonları: Klasik nöroleptiklere intolerans gösteren veya yanıt vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenik hastalarda endikedir.
Kontrendikasyonları: Klozapine karşı bilinen aşırı duyarlılık, geçmişinde ilaca bağlı toksik ya daidyosenkratik granülositopeni/agranülosi­toz (önceki bir kemoterapiile oluşmuş granülositopeni/agranülositoz dışında, bozul­muş kemikiliği fonksiyonu; kontrol altına alınamayan epilepsi; alkolik vediğer toksik psikozlar, intoksikasyonu, koma durumu; dolaşım kollapsı ve/veya herhangi bir ne­den ile oluşmuş MSS depresyonu; şiddetli,renal ve kardiyak yetmezlik durumlarında (örneğin miyokardit); midebulantısı, anoreksi ve sarılık ile birlikte seyreden aktif karaciğerhastalığı, ilerleyen karaciğer hastalığı ve hepatik yetmezlik durumlarında kontrendikedir.
Uyarılar: Kemik iliği fonksiyonunda önemli ölçüde depresyon yaptığı bilinen klozapin ile birlikte kullanılmamalıdır.Ayrıca, uzun etkili depo antipsikotiklerin klozapinle beraber kullanımı önlenmelidir. Daha önceden kalıcı karaciğer bozukluğu olan hastalar klozapin kullanabilirler ancak düzenli karaciğer fonksiyon testleri yapılarak izlenmeleri gereklidir. Klozapin tedavisi sırasında hastalarda tedavinin ilk 3 haftası içinde vücut sıcaklığı geçici olarak 38°C’nin üzerine çıkabilir. Bu ateş genellikleselimdir. Yüksek ate­şin bulunduğu durumlarda, Nöroleptik MalignSendrom (NMS) olasılığı da düşünülme­lidir. Gebe kadınlarda olası yararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece ilaç gebelikte kullanılmamalıdır. Klozapin alan anneler emzirmemelidir.Özellikle tedavinin ilk haftalarında klozapinin sedasyona neden olması ve epilepsi eşiğini düşürmesi nedeniyle araç ya da makine kullanımından kaçınılmalıdır.
Yan Etkileri:Granülositopenive agranülositoz bir risk faktörüdür. Lökositoz ve/veya eozinofili oluşabilir. Çok nadiren trombositopeniye neden olabilir., ve sedasyon en sık görülen yan etkiler arasındadır. ve baş ağrısı da oluşa­bilir. Klozapin, diken ve dalga komplekslerinin oluşumunu da içeren EEG değişiklikleri­ne; doza bağımlı olarak epilepsieşiğini düşürür ve miyoklonik kasılmalara ya da konvülsiyonlara;nadiren konfüzyon, yerinde duramama, ajitasyon ve deliryuma neden olabilir. , ve akatizi bildirilmiştir. Ağız kuruluğu,, ve vücut ısısında düzensizlikler gözlenmiştir.Tükürük salgısında artış göreceli olarak sık raslanan bir yan etkidir. Özellikle tedavinin ilk haftalarında senkop ile bera­ber veya senkop olmadan taşikardi ve postural hipotansiyon görülebilir. Daha seyrek olmakla beraber hipertansiyon oluşabilir.Çok enderolarak dolaşım kollapsı bildirilmiş­tir. EKG değişiklikleri olabilir.İzole olgularda bazan ölümcül de olabilen kardiyak aritmi, perikarditve miyokardit (eozinofili ile birlikte olan ya da olmayan) bildirilmiştir.Nadir olgularda tromboembolizm rapor edilmiştir. İzole olgularda dolaşım kollapsı ile birlikte olan veya olmayan solunum depresyonu veya durması görülmüştür. Nadiren disfajisi olan hastalarda veyaakut doz aşımının sonucu olarak, alınan yiyeceğin aspire edilmesi görülebilir. Bulantı, kusma, kabızlık ve çok nadiren ileus görülebilir.Karaciğer enzim­lerinde kısa süreli, asemptomatik artışlar ve nadirenhepatit ve kolestatik sarılık oluşa­bilir. Çok nadir olarak ani hepatik nekroz rapor edilmiştir.Nadir olgularda akut pankreatit rapor edilmiştir. İdrar tutamama ve idrar retansiyonu, seyrek olarak priapizm rapor edilmiştir. İzole olgularda, klozapin tedavisiyle ilişkili akut interstisyel nefrit bildirilmiştir.
İlaç Etkileşimleri:Kemikiliği fonksiyonunu ciddi bir şekilde baskılayıcı etkisi olan ilaçlarlabirlik­te klozapin kullanılmamalıdır. Klozapin, narkotikler, antihistaminikler ve benzodiyazepin­ler gibi MSS depresanları ile MAO inhibitörlerinin ve alkolün merkezi etkisini artırabilir. Benzodiyazepin veya herhangi bir psikotropik ilaç alan (veya yakın zamanda almış) hastalarda klozapin tedavisi başlatıldığında dolaşım kollapsı riski artabileceğinden özel dik­kat gösterilmesi önerilir. Aditif etkilerin oluşma olasılığı nedeniyle, özellikle antikolinerjik, hipotansif veya respiratuvar depresan etkili ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.Lityum veya diğer MSS aktive edici ajanlarla birlikte kullanımı nöroleptikmalign sendromun (NMS) gelişme riskini artırabilir. Antiadrenerjik özellikleri nedeniyle klozapin norepinefrin veya diğer alfaadrenerjik ajanların kan basıncını yükseltici etkilerini azaltabilir ve epinefrinin presör etkisini tersine çevirebilir. Klozapinin valproik asitle birlikte kullanıldığı olgularda bazan ender ancak ciddi ve bu arada daha önce epileptik olmayan hastalarda bu tür nöbetlerin başladığı bildiril­miştir.Nikotin alışkanlığının birdenbire sona erdirilmesi, plazmadaki klozapin konsantrasyonlarını yükselterek advers etkilerde artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Dozaj her hastanın durumuna göre ayrı ayrı düzenlenmelidir. Her hasta için en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Başlangıç tedavisinde ilk gün 1 veya 2 kez 12.5 mg (25 mg’lik tabletin yarısı), izleyen2. gün ise 1 veya 2 kez 25 mg tablet verilir. İyi tolere edildiğinde günlük doz, 25 mg ile 50 mg’lik artışlarla yavaş bir şekilde 2-3 hafta içinde günde300 mg’ye ulaşacak düzeyde artırılır. Daha sonra eğer gerekirse günlük dozda,4 günlük veya tercihen 1 haftalık aralarla 50 mg ile 100 mg’lik artışlar yapılabilir.

Bir önceki yazımız olan Solian® 200 mg Tablet başlıklı makalemizde amantadin, amiodaron ve Amisülpirid hakkında bilgiler verilmektedir.