Bipolar Bozuklukta İlaç Tedavisi

Bipolar Bozukluğun Tedavisi

Bipolar bozukluk belirtileri kişinin kendisi ya da çevresindekiler tarafından fark edildiğinde zaman geçirmeden profesyonel yardım almak gereklidir. Tedavi edilmemiş bipolar bozuklukla yaşamak, kişinin ruhsal sağlığının giderek bozulmasına yol açmakla kalmaz aile hayatını, iş yaşamını, insanlarla ilişkilerini ciddi biçimde bozar. Bu rahatsızlık mümkün olduğunca erken dönemde teşhis edildiğinde tedavi daha hızlı ve etkili olmaktadır. Uygun tedavi yaklaşımı ile bu sorunların giderilmesi ve normal bir yaşam sürdürülmesi tamamen mümkündür.

Manik dönemdeki olumlu hislerin tedavi arayışına engel olmaması son derece önemlidir. Bu enerji ve mutluluk halinin ciddi bedelleri olduğu unutulmamalıdır. Mani ve hipomani genellikle yıkıcı hale dönüşmekte, kişinin kendisine ve çevrendeki insanlara zarar vermesine yol açmaktadır.

Kişi bu rahatsızlığın depresyon döneminde iken tedavi arayışına girmişse normal depresyonla karıştırılabilmekte ve yanlış teşhisler konabilmektedir. Bipolar bozukluğun tedavisi, depresyona göre farklı bir seyir gerektirir; ilaç tedavisi ve psikoterapi süreçleri bipolar bozuklukta normal depresyondan oldukça farklıdır.

Bipolar bozukluk uzun dönemli tedavi gerektirmektedir. Bipolar bozukluk kronik, tekrarlayan bir rahatsızlık olduğundan kişi kendisini iyi hissettiğinde dahi tedaviye devam edilmelidir. Bu bozukluğa sahip birçok kişinin mani ve depresyon dönemlerini önlemek ve belirtiler olmadan yaşamak için ilaç kullanması gerekmektedir.

Tedavide ilaçtan fazlası gerekir. Bipolar bozukluğun semptomlarını tamamen kontrol altına almak için sadece ilaç tedavisi yeterli olmaz. Bu bozukluğun en etkili tedavi stratejisi ilaç tedavisi ve psikoterapinin beraber yürütülmesidir. Ayrıca yaşam stili değişikleri ve sosyal destek ağının daha nitelikli hale dönüştürülmesi bu rahatsızlığın tedavisinde oldukça önemli hususlardır.[1]

Bipolar Bozukluk tedavisinde ne tür ilaçlar kullanılır?

Bipolar bozukluğun farklı dönemlerinde kullanılan ilaçları şöyle gruplandırabiliriz:

Duygudurum Dengeleyicileri (Mood Stabilizatörler): Bu ilaçlar hem bipolar bozukluğun akut (alevlenme) döneminde, hem de yeni hastalık dönemlerinin engellenmesi, yani koruma tedavisinde uzun süreli olarak kullanılır.

Lityum (Lithuril®): Bu gruptaki en eski, en ekonomik ve çoğu hastada hala en etkili ilaçtır. Yaklaşık 60 yıldır bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmakta olup, uzun dönemde bipolar bozukluğa bağlı intiharları önlediği kanıtlanmıştır. Hem mani, hem de depresyon dönemlerini önler hem de bu alevlenme dönemlerinde etkilidir.

Lityumun en çok karşılaşılan yan etkileri; çok su içme, çok idrara çıkma, bazı genç hastalarda sivilceye neden olma, mide bulantısı, ellerde titremedir. Uzun süreli yan etkileri ise, özellikle yüksek dozda kullanıldığında tiroid bezi işlevinin az çalışmasına (hipotiroidi) neden olması, uzun yıllar içinde ise yüksek dozlarda kullanıldığında böbrek işlevlerini etkilemesidir. Bu nedenle lityum kullanan kişilerin 6 ayda bir tiroid işlevleri T3,T4, TSH testleri, yılda bir böbrek işlevleri ile kontrol edilmelidir. Lityumun koruma tedavisinde, yeni hastalık dönemlerini önleme başarısı %70-80 civarındadır. Lityumu düzenli kullanmasına rağmen yeterli olmadığı durumda ya başka bir duygudurum dengeleyicisi ile değiştirilir ya da iki ilaç birlikte kullanılır. Bazen de akut hastalık dönemi tekrarlarsa lityumla birlikte o döneme uygun geçici süreyle  antipsikotik ilaçlarla birlikte kullanılır.

Lityumla ilgili önemli noktalardan biri de sık sık kan liyum düzeyinin kontrolüdür. Bunun için en son içilen lityumdan 12 saat sonra (genellikle sabah) kan vermek gerekir. İlacın tedavi aralığı (kanda 0.6-1.00 mEq/L) dar olup, bu aralığın altındaki düzeyde genelde etkili olmaz, üzerinde ise yan etkileri artar hatta ciddi zehirlenmelere neden olur. Genellikle akut hastalık dönemlerinde lityum kan düzeyinin 0.8-1.2 düzeyinde, koruma döneminde ise 0.6-0.8 düzeyinde olması gerekir.

  1. b) Valproat,Valproik asit: (Depakin®, Depakin Chrona®, Convulex®):

Aslında epilepsi (sara nöbetleri) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Hem mani,  hem karma dönem hem de koruma tedavisinde kullanılır. Uzun yıllardır, bipolar  bozukluk tedavisinde de başarıyla kullanılmaktadır. Lityumun yetersiz kaldığı özellikle hızlı döngülü (yılda dörtten fazla hastalık dönemi geçiren), psikotik  belirtili ve karma dönemler yaşayan bipolar kişilerde tek başına ya da lityumla birlikte kullanılır.  Bu ilaç için de kan düzeyi (50-120 micro g/ml) arasında ölçümü gereklidir. Saç dökülmesi, kilo arışı, adet düzensizlikleri gibi yan etkiler görülebilir.

  1. c) Karbamezepin; okskarbazepin (Tegretol®, Teril®): Epilepsi ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Hem mani dönemi hem de koruma tedavisinde kullanılır. 6-10 micro g/ml kan düzeyinde tutulur. Bu ilacı kullanan hastalarda belli aralarla karaciğer işlevlerine bakılmalıdır.
  2. d) Lamotrijin (Lamictal®, Pinral®): Epilepsi ve bipolar bozuklukta depresif hastalık dönemlerinin önlenmesinde kullanılır. Akut depresyon dönemi tedavisinde de kısmen yararlıdır. Düşük dozlarda başlanıp 8-12 hafta içinde istenen doza yavaşça arttırılır. Cillte kızarıklık şeklinde lezyonlar, nadiren de iç organları da etkileyebilecek daha tehlikeli Stevon Johnson sendromu diye adlandırılan bir yan etki görülebilir. Ancak bu yan etki binde bir gibi bir oranda ve hızla doz arttırıldığında görülmektedir. Özellikle şiddetli depresyon dönemleri geçiren kişilerde etkili bir koruma ilacıdır.

Antipsikotik İlaçlar: Şizofreni gibi psikotik bozuklukların tedavisinde kullanılmalarına rağmen, bipolar bozuklukta akut dönem tedavisinde, bazen de koruma tedavisinde duygudurum dengeleyici ilaçların etkisini desteklemek için düşük dozda ekleme tedavisi olarak kullanılırlar. 2 grup antipsikotik ilaç vardır;

  1. a) Klasik Antipsikotikler: Haloperidol (Norodol), klorpromazin (Largactil), trifluperazin (Stilizan), pimozid (Nörofren), (Dogmatil), zuklapentiksol, (Clopixol), (Fluanksol) gibi ilaçlar mevcuttur. Dopamin isimli nörotransmitter, sinir hücreleri (nöronlar) arasındaki iletide görevli madde üzerine etki etki gösterir. Yürüme ve hareketlerde yavaşlama, konuşma güçlüğü, uyku hali, ağız kuruluğu, bulanık görme, istemsiz kasılma gibi yan etkiler yapabilir. Bu yan etkileri azaltmak için biperiden (Akineton®) tedaviye eklenebilir. Duygudurum dengeleyicileri ve atipik antipsikotikler kullanıma girmeden önce bipolar bozukluk tedavisinde daha sık kullanılan bu ilaçlar, son yıllarda kas içine yapılan iğne formu ile daha çok hastane yatışları sırasında ya da akut alevlenme dönemlerinin ayaktan kısa sürede tadavisinin gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.
  2. b) Atipik Antipsikotikler: Klasik antipsikotiklerin yaptığı pek çok yan etkiyi yapmayan dopamini seçici olarak beynin bazı bölgelerinde etkileyen ve seratonin üzerinden de dolaylı etkileri olan bu ilaçlar son 15 yıl içinde şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde daha yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Risperidon (Risperdal), olanzapin (Zyprexa, Rexapin, Elynza, Olfrex), Ketiapin (Serequel, Cedrina, Ketilept, ) aripiprazol(Abilify, Abizol), amisülprid (Solian) gibi çeşitleri bulunmaktadır. Klasik antipsikotiklerin yaptığı pek çok yan etkiyi yapmamasına rağmen, uyku ve iştah artışı, şişmanlık, üreme işlevlerinde bozulma gibi yan etkileri görülür. Bu gruptaki ilaçlardan ketiapin bazı bipolar kişiler tarafından uyku yapıcı yan etkisi nedeniyle uyku ilacı gibi düşünülür. Oysa bu ilaç bipolar bozukluğun depresyon döneminin tedavisinde başarı ile kullanılır. Bu ilacın uzun etkili ve kısa etkili 2 şekli vardır. Uyku ve tansiyon düşmesi yapmayan şekli ve dozunun bulunması önemlidir.
  3. c) Antidepresan İlaçlar:Bipolar bozukluğun depresyon döneminde, tek başına kullanılmaz ama bazen bir duygudurum dengeleyicisi ilaçla birlikte kullanılmak zorunda kalınabilir. Depresyon döneminden mani dönemine kaymaya neden olabileceği için kullanımı oldukça risklidir. Antidepresanla birlikte duygudurum dengeleyicisi kullanılması mani ya da karma döneme kayma ihtimalini azaltır. En sık kullanılan antidepresan ilaçlar şunlardır;

Trisiklik antidepresanlar: Kullanıma ilk giren eski grup ilaçlardır (Laroxyl, Anafranil, Tofranil, Anafranil). Bu ilaçların kullanımı geçmiş yıllara göre azalmıştır.Ağız kuruluğu, kilo artışı, uyku hali, manik kayma ve yüksek dozlarda zehirlenme gibi yan etkileri olabilir.

Monoaminoksidaz inhibitörleri:  Moklobemid (Aurorix) Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

Seçici seratonin geri alım inhibitörleri (SSRI): Daha sık kullanılan, yan etkiler açısından daha güvenli ilaçlardır (Cipram, Cipralex, Paxil, Prozac, Lustral, Faverin) Uyku bozukluğu, mide bulantısı, geçici cinsel işlev bozukluğu gibi yan etkileri görülebilir. İlk hafta yan etkiler daha sık olabilir. Bu nedenle düşük dozda başlanıp arttırılmalıdır. Bipolar bozuklukta maniye kayma riski olduğundan mutlaka hekime danışılarak kullanılmalıdır.

Seratonin noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI): Venlafaksin (Efexor, Veniba), duloksetin (Cymbalta, Duxet), milnacipran (İxel) gibi ilaçlar. Bipolar hastalarda maniye kayma riski yüksek olduğundan kullanılmaları önerilmez.

Bunlar dışındaki antidepresanlar da şöyledir: Noradrenalin gerialım blokajı yapan reboksetin (Edronax), Dopmanin üzerinden etkili olan buprapion (Wellbutrin), alfa 2 reseptör üzerinden serotonin artışı  yapan mirtazapin (Remeron, Redepra) Antidepresan ilaçlar içinde trisiklik antidepresanların ve SNRI’ların manik kayma açısından daha riskli olduğu düşünülmektedir.

  1. d) Anksiyolitik (anksiyete giderici) ilaçlar: Bu grupta en çok benzodiazepinler kullanılır. Bağımlılık yapmaları ve etkili dozun zaman içinde gittikçe yükselmesi nedeniyle yeşil reçete kontrolü ile satılırlar. En fazla bir kaç ay gibi kısa süre ile kullanıp kesilmelidirler. En sık kullanılanlar, lorazepam (Ativan), alprazolam (Xanax), klonazepam (Rivotril), diyazepam (Diazem)’dır. Diyazepam epilepsi nöbetleri tedavisinde de kullanılır. İlk iki ilacın etki süreleri daha kısa olduğu için yan etki açısından da daha güvenli olabilir ve tercih edilir. [2]

Bipolar bozukluk üç ilaç sınıfıyla tedavi edilir; ruh hali stabilizatörleri, antipsikotikler ve antidepresanlar. Çoğunlukla tedavi bir ruh halini stabilize edici ilaç ve psikoterapiden oluşur. En yaygın olarak kullanılan ilaçlar şunlardır:

lityum karbonatve valproik asit (Depakote olarak da bilinir). Carbamazepine, Lamortigine, Topiramate, Oxcarbazepine veNeurontin bipolar bozuklukta kullanılan anti-epileptik ilaçlar arasındadır. Olanzapine, Aripiprazole, Risperidon gibi antipsikotik ajanlar da FDA tarafından onaylanmıştır ve bipolar tedavisi için kullanılır.

Aile veya hastanın eşi her tür tedaviye katılmalıdır. Hastalık ve belirtileri hakkında tam bir bilgiye sahip olmak hem hasta hem de sevdikleri için önemlidir. Lityum karbonat bipolar tedavisinde kullanılan başlıca ilaç olmuştur.  Doktorlar nedenini tüm ayrıntılarıyla bilmese de, lityum karbonat maniyi azaltmakta son derecede etkilidir. Lityum depresyonun tekrarlamasını da engelleyebilir ve çoğunlukla antidepresan karışımıyla verilir. Hastalığın manik veya karışık evrelerini tedavide faydalı olduğu kanıtlanan diğer ruh hali stabilizatörleri valproik asit ve karbamazepindir. Semptomları kontrol altına almak için bu ilaçlar tek başlarına veya lityumla beraber kullanılabilir. Ayrıca yeni ilaçlarda piyasaya sürülmektedir. Bunlardan ikisi Neurontinve Lamictal’dır ve genellikle tedaviye direnen vakalarda kullanılırlar.

Bipolar bozukluğun depresif evresi oluştuğunda, ruh hali stabilizatörüne antidepresan da eklenmelidir. Yeni geliştirilen beyin kimyasalı serotonin özellikli SSRI’ler ( selektif serotonin geri alım inhibitörleri) çoğunlukla seçilen antidepresanlardır, çünkü eski ilaçlardan daha az yan etkileri vardır. SSRI’ler arasında Paxil, Prozac, Celexa, Lexapro veZoloft bulunur. Diğer antidepresanlar desipramine, imipramine ve amitriptyline gibi trisikliklerdir ve nadir olarak kullanılırlar. Wellbutrin kullanılan başka bir antidepresandır ve başka sınıftandır. Yeni antidepresanlar Effexor, Cymbalta veRemeron’dur. Antipsikotik ilaçla karıştırılmış bir SSRI antidepresanı olan Symbyax da bipolar bozuklukta depresyon tedavisinde kullanılır.

Uzun süreli antidepresan kullanımı manik devreyi tetikleyebileceğinden veya döngüleri hızlandırabileceğinden, doktorunuz antidepresan kullanımını sınırlayacak ve mümkün olduğunca kısa tutacaktır. Önceden manik hastaların tedavisinde dayanak noktası olan Haloperidol, veya daha güncel olarak, ZyprexaveyaRisperidal gibi daha yeni antipsikotik ilaçlar, genellikle lityuma cevap vermeyen hastalara verilir veya maninin akut semptomlarının tedavisinde – özellikle psikoz –lityum etkisini gösterene kadar (7 ila 10 gün) kullanılır. Bu ilaçların çoğu toksik olabilir, yeterli seviyelere ulaşıldığını garanti etmek ve herhangi bir kötü reaksiyonu başında saptamak için kan testleriyle yakından gözlemlenmelidir.

Hangi hastanın hangi ilaca ne reaksiyon vereceği veya dozun ne kadar olması gerektiğini öngörmek imkansız olduğundan, tedaviye başlandığında psikiyatristler birkaç ilacı denemek zorunda kalabilirler. İlaçlar birincil tedaviyken, hastanın geçmiş devrelerin yarattığı kişisel ve sosyal zararları anlaması ve kabul etmesine yardımcı olmada ve gelecekte yaşayabilecekleriyle daha iyi başa çıkabilmesinde psikoterapi önemli bir rol oynar.

Yetişkin hastaların tedaviye gösterdiği uyum bazen aldatıcı olabilir, çoğunlukla inkaryoluna giderler, bu yüzden rutin psikoterapi hastaların ilaçlarına devam etmelerinisağlayabilen bir yöntem olarak da görülür. Hemen hemen tüm psikoterapi türleri kullanılabilir: bilişsel, davranışsal, psikodinamik, bireysel, aile veya grup terapisi. Eloktrokonvulsif terapi (EKT) bazen şiddetli derecede manik veya depresif hastalarda veya ilaç tedavisine cevap vermeyenlerde veya hamileyken semptom deneyimleyen kadınlarda kullanılır.

Çabuk etki ettiğinden, intihar riski taşıyan hastalara da yardımcı olabilir. Önce hastaya anestezi uygulanır ve kasılmayı önleyici ilaç verilir. Sonra hastanın beynine elektrik akımı verilerek kısa süreli büyük bir nöbet yaratılır, bu birkaç saniyeden fazla sürmez. EKT tedavi sürecinde, çoğunlukla iki veya üç hafta, elektriksel dürtüye verilen cevaptan emin olunması için lityum ve diğer ruh hali stabilizatörlerine devam edilmez. Daha yeni, farmakolojik olmayan depresyon tedavileri şunlardır:

VNS (Vagus veya Vagal Sinir Stimülasyonu), depresyonu tedavi etmek amacıyla vagus sinirine elektriksel sinyaller gönderen bir aygıt yerleştirilmesidir.

TNS (transkraniyal manyetik stimülasyon), depresyon tedavisi için elektriksel akımlar oluşturmak ve beynin ruh hali merkezlerinde sinir hücrelerini uyarmak için elektromanyetik bir bobin kullanılarak uygulanan bir prosedürdür.

Bipolar bozukluk kış depresyonu durumuyla bağlantılı olduğunda, ilave bir tedavi olarak ışık terapisinin etkili olduğu kanıtlanmıştır. Çoğunlukla kışın depresif olanlarda, günde 20-30 dakika tam bir spektrum-ışığıyla dolu olan özel bir ışık kutusu önünde oturmak, depresyonlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir. [3]

Ruh hali stabilizatörleri hakkında neler bilmeliyim?

Ruh hali stabilizatörleri bipolar bozuklukların ilaçlı tedavisindeki temel direklerdir. Bu ilaçlar hem manik hem de depresif hastalık epizotlarındaki aşırı ruh hali dalgalanmalarını dengelerler ve bu nedenle hem akut fazlarda hem de nüksetme profilaksilerinde kullanılırlar. Eskiden çok az preparat bulunurken, bugün çok sayıda ilaç bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda, en önemli ve en sık kullanılan ruh hali stabilizatörleri hakkındaki önemli özet bilgiler bulunmaktadır.

Lithium bir tuzdur.

Bipolar bozuklukların nüksetme profilaksilerinde, maninin akut tedavisinde ve nüks eden depresyonun ek terapisinde kullanılmasına izin (ruhsat) verilmiştir.

Antimanik etkisi bir ile üç hafta içinde, antidepresif etkisi ise dört ile altı hafta arasında görülür.

Vakaların yaklaşık %80’inde manik veya depresif epizodun nüksetmesini önler. Epizot önlenemezse, Lithium semptomatiği önemli ölçüde zayıflatır.

Lithium’un düşük seviyelerde depresyona ve yüksek seviyelerde de maniye daha iyi etki ettiği yönünde bildirimler vardır.

Lithium uzun süre alınmak zorundadır, ani olarak kesilmesi vakaların yaklaşık %50 ile %90’ında hastalığın ilerlemesine neden olur.

Lithium tuzlarının dar bir terapi penceresi vardır, yani kolayca aşırı doz haline gelebilirler. Bu nedenle ilaçlar alınırken dikkatli olunması (güvenilir alma ve düzenli kan tahlili gerekli) önemlidir.

Lithium terapisinden önce ve sonra vücut ağırlığı, boyun çevre genişliği, tiroit bezi ve böbrek değerleri, lithium tuzlarının kan seviyesi, EKG ve EEG’yi içeren kontrollerin yapılması zorunludur.

Anti epileptikler (Anti konvulsium ilaçlar): Valproat

Valproat bir antiepileptiktir.

Bipolar bozuklukların nüksetme profilaksilerinde ve maninin akut tedavisinde kullanılmasına izin verilmiştir.

Valproat aynen Lithium gibi etkilidir ve özellikle manik epizotlarda, karma biçimlerde ve Rapid Cycling’de kullanılır.

Bir avantajı da, Valproatın infüzyon terapisi olarak da kullanılabilmesidir. Bu sayede çok daha hızlı bir anti manik etki sağlanır.

Valproatın terapi penceresi Lithiumdan çok daha geniştir. Valproata genellikle iyi tahammül edilir.

Anti epileptikler (Anti konvulsium ilaçlar): Carbamazepin

Carbamazepin bir antiepileptiktir.

Lithium’un yeterli etki gösteremediği bipolar bozukluklarda nüksetme profilaksisi olarak kullanılmasına izin verilmiştir.

Karma durumlarda ve Rapid Cycling’de Carbamazepin Lithiuma üstün görünmektedir.

Etkin doz kişiye göre çok farklıdır. Bu nedenle hastanın ve ilacın uyumluluklarına yönelik hassas bir kontrol gereklidir.

Carbamazepin’in bir dezavantajı, çok sayıda preparatla yüksek ölçüde etkileşime girmesidir. Bu nedenle çeşitli ilaçlarla birlikte verilmesi çok fazla güvenli değildir.

Anti epileptikler (Anti konvulsium ilaçlar): Lamotrigen

Lamotrigen bir antiepileptiktir.

Bipolar bozuklukların nüksetme profilaksisinde kullanılmasına izin verilmiştir.

Genellikle bipolar II hastalıklarında depresif fazların nüksetme profilaksisinde kullanılır veya bipolar I hastalıklarda yan ilaç olarak kullanılır.

Kullanımının kısıtlı olması, dozunun çok yavaş yükseltilebilmesindendir.

Atipik antipsikotikler Olanzapin

Olanzapin bir atipik antipsikotiktir.

Bipolar bozuklukların nüksetme profilaksilerinde ve maninin akut tedavisinde kullanılmasına izin verilmiştir.

Olanzapin bipolar I hastalıklarının akut terapisinde, eğer eşzamanlı olarak psikotik semptomlar da görülürse, yan ilaç olarak da kullanılmaktadır.

Manik, depresif ve karma epizotlarda önleyici olarak etkide bulunur, en çok da manik epizotlarda.

Rapid Cycling’te etkili olduğu bildirilmiştir.

Atipik antipsikotikler Quetiapin

Quetiapin bir atipik antipsikotiktir.

Bipolar bozuklukların nüksetme profilaksilerinde ve maninin akut tedavisinde kullanılmasına izin verilmiştir.

Quetiapin bipolar I hastalıklarının akut terapisinde yan ilaç olarak da kullanılmaktadır, eğer eşzamanlı olarak psikotik semptomlar da görülürse.

Manik, depresif ve karma epizotlarda önleyici olarak etkide bulunur, en çok da manik epizotlarda. [4]

*Bu yazı çeşitli internet sitelerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Kaynaklar:

[1]- http://www.adnancoban.com.tr/bipolar_bozukluk.html

[2]-http://www.sibelcakir.com.tr/bipolar-bozukluk

[3]-http://www.e-psikiyatri.com/bipolar-bozukluk-hakkinda-her-sey-26006

[4]- http://www.psikoz-bipolar.com/psikozlarin-tedavisi-54.html

[poll id=”2″]