Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.602 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

Aripa 5 mg

Submitted by on Temmuz 29, 2012 – 2:05 am | 16.203 Kez Görüntülendi


FORMÜLÜ :
Aripa her 5mg, 10mg, 15mg, ve 30mg oral tablet sırasıyla 5mg, 10mg, 15mg ve 30mg birim dozunda etkin madde olarak İçerir.

ENDİKASYONLARI : 

ARİPA®, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni eplzodlarının tedavisinde ve İdame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endlkedir.

KONTRENDİKASYONLARI : 

Arlplprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendlkedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER: 

Antipsikotik tedavi sırasında hastalar yakından gözlenmelidir. Psikotlk hastalıklarda ve duygudurum bozukluklarında İntihar eğilimi görülmesi doğaldır ve yüksek risk altındaki hastaların yakından gözlenmesi antipsikotik tedaviye eşlik etmelidir. Tardif diskinezi belirti ve bulguları görülürse dozun azaltılması ya da ilacın kesilmesi düşünülmelidir. Eğer bir hasta NMS belirti ve bulguları gellştlrlrse ya da NMS’nin diğer klinik belirtileri olmadan açıklanamayan yüksek ateş gözlenirse, ARİPA® dahil bütün antipsikotik İlaçlar kesilmelidir. Nöbet bozukluğu hikayesi ya da nöbetle Illşkllendirilen durumları olan hastalarda,asplrasyon pnömonlsl riski, kardiyovasküler hastalık riski, serebrovasküler hastalığı veya hipotansiyona neden olabilecek durumları olduğu bilinen, vücut sıcaklığında bir artışa neden olabilecek durumların söz konusu olduğu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Konvanslyonel ve atipik antipisikotik İlaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı
hastalann tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadır. ARİPA® demansla İlişkili psikozu olan hastaların tedavisinde onaylı değildir. Ariplprazol dahil atipik ile tedavi edilen hastalarda hiperglisemi ve diyabet bildirilmiş, bazı vakalarda hipergliseminin aşın derecede olduğu ve ketoasidoz, hiperosmolar koma veya ölüm ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Aripiprazol’ü de içeren diğer atipik antipsikotiklerle tedavi edilen hastalar hipergliseminin belirti ve bulgularına karşı (polidipsi, poliüri, polifaji ve zayıflık) ve diabetes mellitus teşhisi konmuş ya da diabetes mellitus risk faktörleri olan hastalar glikoz kontrolünün kötüleşmesi ihtimaline karşı düzenli olarak izlenmelidir. Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik kategorisi C’dir. Laktasyon döneminde emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ARİPA® tedavisinin durdurulup durduramayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ARİPA® tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri: Diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, aripiprazolün kendilerini olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makineleri kullanmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER : 

Yaygın (>1/100 ila <1/10); , , , , , , , , , , , , , , , , , . Yaygın Olmayan (>1/1,000 ila <1/100); , , .

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER : 

ARİPA® santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, a1-adrenerjik reseptör antagonist aktivitesi nedeniyle bazı antihipertansif bileşiklerin etkisini artırma potansiyeline sahiptir. Eğer aripiprazol QT uzaması ya da elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanırsa, dikkatli bir şekilde kullanmalıdır. Kinidin, ketokonazol, itrakonazol ve HIV proteaz inhibitörleri, fluoksetin ve paroksetin gibi kuvvetli CYP3A4 inbitörleri birlikte birlikte uygulanması durumunda ARİPA® dozu, normal dozun yaklaşık yarısına indirilmelidir. ARİPA® gibi kuvvetli CYP3A4 indükleyicileri ile birlikte kullanıldığında, ARİPA® dozu iki katına çıkartılmalıdır. ARİPA® kullanımı sırasında alkol alımından kaçınılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ : 

ARİPA®’nın önerilen başlangıç dozu öğünlerin zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz verilen 10 veya 15 mg/gün’dür. ARlPA®’nın idame dozu günde 15 mg’dır. Klinik çalışmalarda aripiprazol’ün 10-30 mg/gün doz aralığında etkili olduğu gösterilmiştir. Günlük maksimum doz 30 mg’ı aşmamalıdır. Ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni: Önerilen doz öğünlerin zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz olarak 10 mg/gün’dür. Uygun olduğunda, birbirini takip eden doz artışları, günlük maksimum doz 30 mg’ı geçmeyecek şekilde, 5 mg’lık dozlarla uygulanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ İÇERİĞİ : 

5mg, 10mg, ve 15mg ve 30mg’lık tabletlerde 28 tabletlik Alu/Alu folyo blisterde, kutu içerisinde. (Ruhsat Tarihi ve No: 13.05.2011 -232/9)

REÇETE İLE SATILIR.

FİYAT : 

(Ocak 2012 KDV Dahil PSF) Aripa 5mg 28 tablet 136,30 TL, Aripa 10mg 28 tablet 132,30 TL, Aripa 15mg 28 tablet 138,13 TL, Aripa 30mg 28 tablet 250,61 TL.

RUHSAT SAHIBI ve ADRESİ : 

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. Eski Büyükdere cad. Dilaver sok. No:4 34418

4.Levent/İSTANBUL
Tel: 0212 316 7800
Faks:0 212 549 25 50

Bir önceki yazımız olan SOLIAN 100 mg/ml oral solüsyon başlıklı makalemizde amantadin, amiodaron ve Amisülpirid hakkında bilgiler verilmektedir.