Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.642 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antiepileptik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Neurontin

Neurontin® 100 mg Kapsül

Submitted by on Mart 5, 2009 – 11:41 am | 5.828 Kez Görüntülendi

FORMÜLÜ
Her kapsül, aktif madde olarak 100 mg , boyar madde olarak titanyum dioksit, indigo karmin ve tatlandırıcı olarak laktoz içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Gabapentin, GABA’ya (gama-aminobütirik asit) yapısal olarak benzeyen bir lipofilik analogdur. Kesin etki mekanizması halen bilinmemektedir. Gabapentin, GABAA ve GABAB reseptörlerinde veya beyindeki GABA alım taşıyıcılarında aktif değildir. Gabapentinin, beyinde voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının alfa2delta alt üniteleri ile ilişkili bağlanma bölgelerine yüksek afinitesi vardır.
olarak, gabapentin, GABA sentezleyen glutamik asit dekarboksilaz (GAD) enzimi ile glutamat sentezleyen enzimi modüle eder.

Farmakokinetik Özellikleri
Gabapentin, doz miktarı ya da formülasyondan bağımsız olarak, oral yoldan tek doz halinde uygulandıktan sonra, ortalama Cmaks plazma konsantrasyona yaklaşık 3 saatte ulaşır.
Dozların tekrarlanmasıyla, en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi (tmaks), tek doza göre yaklaşık 1 saat kısalır.
Farmakokinetik çalışmalar, 300-4800mg dozlarında yapılmıştır. En yüksek plazma konsantrasyonu ve eğri altı alanı (EAA) ortalama değerleri, dozla birlikte artış göstermiştir; ancak, bu artış doz artışının hafif altındadır. Her iki parametre için de, 600 mg’a kadar olan dozlarda doğrusallıktan sapma çok hafiftir.
Ek olarak, yaşları 4-12 arasında olan 24 sağlıklı çocuk üzerinde de farmakokinetik çalışmalar yapılmıştır. Çocuklardaki plazma gabapentin konsantrasyonları, genel olarak erişkinlerdekine benzer bulunmuştur.
Gabapentin dozlarının tekrarlanmasıyla, kararlı durum plazma düzeylerine tekrarlanan doz başlangıcından itibaren 1-2 gün içinde ulaşılır ve bu düzey doz rejimi süresince devam eder.
Oral yoldan uygulanan 300 mg’lık gabapentinin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %60’tır.
Tekrarlanan doz uygulamalarında, 300 mg ve 400 mg’lık dozlarda gabapentinin biyoyararlanımı değişmez.
Gabapentin tedavisinin optimizasyonu için, aktif maddenin (gabapentin) plazma konsantrasyonunun izlenmesi gerekli değildir.
Yemeklerle birlikte alınması gabapentinin biyoyararlanımını anlamlı olarak etkilemez.
Gabapentin insanlarda metabolize edilmez ve karma fonksiyonlu hepatik oksidaz enzimlerini indüklemez.
Gabapentin plazma proteinlerine bağlanmaz ve dağılım hacmi 57.7 litredir. Epilepsili hastalarda, beyin–omurilik sıvısındaki konsantrasyonu, kararlı durumdaki plazma konsantrasyonlarının yaklaşık %20’sidir.
İntravenöz yoldan uygulamanın ardından gabapentinin plazmadan atılımı en iyi doğrusal farmakokinetik özellikler ile açıklanabilir. Gabapentinin atılım yarılanma ömrü (t½ ) 5-7 saattir.
Gabapentinin atılım parametreleri, yani plazma yarılanma süresi ve renal klerensi (Clr), doza bağlı değildir ve tekrarlanan doz uygulamalarında değişmez. Renal klerens, gabapentin için başlıca atılım yoludur. Gabapentin insanlarda saptanabilir ölçüde metabolize olmadığından, idrarda saptanan miktarı, gabapentinin biyoyararlanımının göstergesidir. Oral yoldan 200 mg 14C ile işaretlenmiş gabapentin verildikten sonra, radyoaktivitenin yaklaşık %80’i idrarda ve %20’si feçeste saptanmıştır.
Yaşlı hastalarda, böbrek fonksiyonlarında yaşa bağlı değişiklikler (kreatinin klerensinin azalması), gabapentinin plazma klerensini azaltır ve yarılanma süresinin uzatır. Gabapentinin atılım hızı sabiti, plazma klerensi ve renal klerensi, kreatinin klerensi ile orantılı olarak azalır.
Gabapentin, hemodiyaliz ile plazmadan uzaklaştırılabilir. Böbrek fonksiyonları kısıtlanmış hastalarda veya hemodiyaliz tedavisi uygulananlarda gabapentin dozunun ayarlanması önerilir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

ENDİKASYONLARI
Epilepsi
Sekonder konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, basit ya da kompleks parsiyel konvülsiyonlu yetişkin ve 12 yaş üstü çocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonlu hastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak kullanılır.
Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.
Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş ve daha büyük çocukların ek tedavisinde kullanılır.
Yetişkinlerde nöropatik ağrı Yetişkinlerde nöropatik ağrının tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLAR
® Kapsül, bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
Neurontin® Kapsül, akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir.
Neurontin® Kapsül, gibi primer jeneralize nöbetlerde etkili değildir.
Neurontin® Kapsül, laktoz içerdiğinden, galaktozemili (galaktoz intoleransı olan) hastalarda kullanılmamalıdır.
Not:
Epilepsi
3 yaşından küçük çocuklarda ek tedavi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur
Yaşlı hastalarda (≥65 yaş) Neurontin® Kapsül’ün sistematik araştırmaları yapılmamıştır.
Bununla birlikte, klinik araştırmalar 65 yaş üzerindeki hastalarda istenmeyen etki profilinin gençlerdekinden farklı olmadığını göstermektedir..

UYARILAR/ÖNLEMLER
Klinik çalışmalar, gabapentinin güvenli kullanımı için klinik laboratuvar parametrelerinin düzenli izlenmesi gerekmediğini ortaya koymuştur. Gabapentinin kan konsantrasyonlarının izlenmesinin önemi ortaya konmamıştır. Gabapentin diğer antiepileptik ilaçlarla beraber
kullanılırken, gabapentinin veya diğer antiepileptik ilaçların kan konsantrasyonlarında değişme olacağına dair endişe duyulması gerekmez.
Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda gabapentin dozu azaltılmalıdır (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Gabapentin tedavisi sırasında hemorajik pankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin ilk klinik belirtileri (persistan üst karın şikayetleri, ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar çıkmaz gabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Titiz bir klinik muayeneye ek olarak, pankreatitin erken tanısı için klinik araştırmalar ve uygun laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.
Kronik pankreatitte gabapentin kullanımı ile ilgili yeterli deneyim yoktur. Bu durumda gabapentin tedavisine devam etme ya da son verme kararını hekim vermelidir.
İlaç Kullanımının Bırakılmasına Bağlı Konvülsiyonlar, Status Epileptikus
, konvülsiyon sıklığının artması ihtimaline karşı birden bırakılmamalıdır.
yaşından büyük hastaların katıldığı plasebo kontrollü çalışmalarda, gabapentin alan
hastalarda status epileptikus görülme insidansı %0.6 olurken, plasebo alan hastalarda %0.5 olmuştur. Geçmişe yönelik yeterli veri mevcut olmadığı için, gabapentin ile tedavinin, gabapentin ile tedavi edilmeyen benzer popülasyonlarla karşılaştırıldığında, status epileptikus oranını artırıp artırmadığına dair bir şey söylemek imkansızdır.
3-12 Yaş Arasındaki Çocuklarda Kullanım
3-12 yaş arası pediyatrik hastalarda gabapentin kullanımıyla beraber merkezi sinir sistemiyle ilişkili bazı advers olaylar görülmüştür. Bunlardan başlıcaları, duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), agresif davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında
değişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozuklukları ve hiperkinezidir (özellikle yorulmama ve hiperaktivite). Gabapentin kullanan hastalarda bu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi C’dir. Gabapentinin gebelerde güvenli kullanımı ile ilgili deneyim olmadığından, gebelik döneminde ancak yararları ve riskleri çok iyi değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.
Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer. Gabapentinin anne sütü alan bebekte bir yan etkiye yol açmayacağını söylemek mümkün olmadığından, annenin gabapentin ile yapılan tedavisi, beklenen yarar risklerden kesinlikle daha fazlaysa devam ettirilmelidir.
Araç ve makine kullanmaya etkisi
Gabapentin, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olduğundan, kişisel olarak , ya da merkezi sinir sistemi depresyonunun diğer belirti ve semptomlarına yol açabilir.
Bu sebeple, reçetelendiği şekilde kullanıldığı durumlarda bile, gabapentin, reaksiyonları, araç ve kompleks makineleri kullanma veya bu tarz yerlerde çalışma yeteneğini bozacak kadar azaltabilir. Bu durum, özellikle tedavinin başlangıcında, doz artırılırsa veya tedavi değiştirilirse ve alkol gibi merkezi sinir sistemi depresyonuna sebep olan maddelerle birlikte
kullanılması durumunda ortaya çıkar.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Gabapentin tedavisi sırasında en sık bildirilen advers etkiler (), , baş dönmesi, , bulantı, , , , , ,
, .
, ( ve ), , , , reflekslerdeartış, azalış veya reflekslerin kaybolması, diyare, disartri, düşünce bozuklukları, amnezi, ağızkuruluğu, depresyon, konfüzyon ve duygusal değişkenlikler seyrek olarak görülür.
Klinik çalışmalar sırasında, aşağıdaki advers olaylar da seyrek olarak ortaya çıkmıştır: , , , , , , , , , , yüz, ekstremite ya da tüm vücutta ödem, impotans, dişlerde anormallik, gingivit, kaşıntı, lökopeni, kırık, vazodilatasyon ve hipertansiyon.
Ayrıca, 12 yaşından küçük çocuklarda yapılan klinik çalışmalarda agresif davranışlar ve aşırı, kısmen kontrolsüz hareketler (hiperkinezi) gözlenmiştir.
Gabapentin tedavisi sırasında hemorajik pankreatit bildirilmiştir (bkz. Uyarılar/Önlemler).
Alerjik reaksiyonlar (Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme) çok nadir olarak bildirilmiştir. Ek olarak pazarlama sonrası dönemde gabapentin kullanımı ile akut böbrek yetmezliği, ürtiker, alopesi, anjiyoödem dahil alerjik reaksiyonlar, diyabetli hastalarda kan glukoz seviyelerinde dalgalanma, göğüs ağrısı, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme,
halüsinasyon, koreoatetoz, diskinezi ve distoni gibi hareket bozuklukları, çarpıntı, pankreatit, trombositopeni, tinnitus ve üriner inkontinans görülmüştür.
Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesine bağlı olarak advers etkiler görülebilir. En sık görülen advers etkiler anksiyete, uykusuzluk, bulantı, ağrı ve terlemedir.
Laboratuvar Bulguları
Diğer antiepileptik ilaçlarla kombine kullanıldığında, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
, , ve ile gabapentin arasında farmakokinetik etkileşim çalışmaları yapılmıştır. Karbamazepin, fenitoin, ve fenobarbital gibi ilaçları kullanan hastalarda tedaviye gabapentin eklendiğinde, bu ilaçların başlangıçtaki plazma düzeylerinde anlamlı bir değişiklik meydana gelmemiştir.
Gabapentin, noretindron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin etkisini bozmaz.
Ancak, oral kontraseptiflerin etkisini azalttığı bilinen diğer antiepileptiklerle beraber gabapentinin kombine kullanılması durumunda, kontrasepsiyon başarısızlığı düşünülmelidir.
Gabapentinin mide asidini nötralize eden magnezyum ya da alüminyum içeren ilaçlarla (antasit) birlikte kullanılması, gabapentinin biyoyararlanımını %24 oranında azaltabilir.
Gabapentin, antasit kulllanılmasının ardından en az 2 saat geçmeden önce
kullanılmamalıdır.
Simetidin ile birlikte kullanıldığında, gabapentinin renal atılımı hafifçe azalır.
Alkol ya da merkezi etkili , gabapentinin merkezi sinir sistemiyle ilgili bazı yan etkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddetlendirebilir.
Klinik-kimyasal laboratuvar bulguları ile etkileşime dair not:
Basit test stikleriyle yapılan total idrar proteinin semi-kantitatif incelemesi, yalancı pozitif bulgu verebilir. Bu nedenle, basit test stikleriyle alınan pozitif sonucun Biuret metodu, turbidimetrik veya boya tutma gibi başka analitik prensiplere dayanan metodlarla tasdik edilmesi veya baştan itibaren bu alternatif metodların kullanılması önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Hastaya özel başlangıç dozu ve idame dozu için, 100mg’lık (Neurontin® 100mg Kapsül), 300mg’lık (Neurontin® 300mg Kapsül) ve 400mg’lık (Neurontin® 400mg Kapsül) gabapentin kapsül formları mevcuttur.
Diyalize giren hastalar Neurontin® 100mg Kapsül kullanabilir.
Doz, hastanın ilacı tolere edebilmesine ve etkiye göre hekim tarafından belirlenir.
Epilepsi
12 yaş üzerindeki hastalarda monoterapi ve ek tedavi Gabapentinin etkin dozu günde 900-3600mg’dır.
Gereken idame dozunun ayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir.
Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlar önerilir.
Başlangıç ve idame dozu:
Doz ilk üç gün içinde dereceli olarak yükseltilerek, günde 900 mg’lık gabapentin dozuna aşağıda belirtildiği şekilde ulaşılabilir:
1’inci gün Günde bir defa 300 mg’lık bir Neurontin Kapsül (300 mg/gün)
2’inci gün Günde iki defa 300 mg’lık bir Neurontin Kapsül (600 mg/gün)
3’üncü gün Günde üç defa 300 mg’lık bir Neurontin Kapsül (900 mg/gün)
Alternatif olarak 1’inci günden itibaren günde üç defa 300mg’lık bir Neurontin kapsül (günde 900mg gabapentin) uygulanabilir.
Daha sonra, doz günde 1800 mg gabapentine yükseltilebilir. Maksimum doz günde 3600mg gabapentindir. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800mg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir.
Günlük toplam doz, üç doza bölünerek uygulanmalıdır.
3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavi
Başlangıç ve idame dozu:
Gabapentin başlangıç dozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 10-15mg/kg/gün’dür ve etkin doza yaklaşık üç günlük bir titrasyon ile ulaşılır. 5 yaş ve üzeri çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg/gün’dür. 3-5 yaş çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç defa üç eşit doza
bölünerek verilen 40mg/kg/gün’dür. Uzun süreli bir klinik çalışmada 50mg/kg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.
Yetişkinlerde nöropatik ağrı
Başlangıç dozu 900mg/gün’dür, bu doz üç eşit doza bölünerek verilmelidir (günde üç defa 300 mg’lık bir Neurontin® Kapsül). Eğer gerekiyorsa, sonraki 1 hafta içerisinde günlük doz 1800mg gabapentine, daha sonra da günlük doz en fazla 3600mg’a yükseltilir.
Alternatif olarak, ağrının şiddeti gerektiriyorsa, ilk günden itibaren günde üç defa 300 mg’lık bir Neurontin kapsül (günde 900 mg gabapentin) uygulanabilir.
Genel durumu kötü olan hastalarda, vücut ağırlığı düşük olanlarda ya da transplantasyon sonrası dönemlerde, doz Neurontin® 100 mg Kapsül kullanılarak 100 mg’lık basamaklar şeklinde yükseltilmelidir.
Böbrek Fonksiyonları Bozuk Hastalarda Doz Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda (kreatinin klerensi <80 ml/dakika) ve hemodiyaliz
uygulananlarda doz aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.
Böbrek fonksiyonu
Kreatinin klerensi
(ml/dakika)
Gabapentin
toplam günlük doz sınırları*
(mg/gün)
≥80 900-3600
50-79 600-1800
30-49 300-900
15-29 150**-600
<15 150**-300
Hemodiyaliz
hastalarında doz
Daha önce hiç Neurontin® kullanmamış hemodiyaliz hastalarında
yükleme dozu olarak 300-400 mg gabapentin önerilir. Daha
sonra, dört saatlik her hemodiyalizden sonra 200-300 mg
gabapentin verilir. Diyaliz uygulanmayan günlerde Neurontin®
kullanılmamalıdır.
* Toplam günlük doz üçe bölünerek üç eşit doz şeklinde uygulanmalıdır.
** Gün aşırı 300 mg gabapentin şeklinde uygulanmalıdır.
Kullanım şekli ve tedavi süresi
Neurontin® Kapsül, yeterli miktarda bir içecekle birlikte bütün olarak yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemekler arasında kullanılabilir. Günde üç doz olarak kullanılırken, iki doz arasındaki sürenin 12 saati aşmamasına dikkat edilmelidir.
Bir dozun alınmasının unutulması (son dozun alınmasından sonra 12 saatten fazla bir sürenin geçmesi) durumunda ek bir Neurontin dozunun daha geç alınma veya alınmama kararı hekim tarafından verilmelidir..
Magnezyum veya alüminyum içeren antasitlerle beraber kullanılması durumunda, Neurontin® antasit uygulamasından en az 2 saat sonra alınmalıdır. Bu gabapentin biyoyararlanımının azalmasını büyük ölçüde engeller (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).
Tedavi süresi klinik duruma bağlıdır. Epilepsi tedavisi normal olarak, uzun süreli tedavi gerektirir. Neurontin® tedavisine son verilmesi veya tedaviye alternatif başka bir ilaç eklenmesi istenirse, “rebound fenomeni” (gabapentin tedavisinin aniden kesilmesi durumunda epileptik nöbetlerin sıklaşması) olduğunu gösterir bir belirti olmamakla birlikte, bu işlem bir haftadan kısa sürede olmamak kaydıyla yavaş yavaş yapılmalıdır.
Nöropatik ağrının tedavisinde yapılan klinik çalışmalarda, etkinlik ve emniyet, 5 aydan uzun süreli tedavi süresi için araştırılmamıştır.
DOZ AŞIMI
Doz aşımının belirtileri baş dönmesi, diplopi, disartri, sedasyon ve hafif diyaredir. Günde 49 g’a varan gabapentin doz aşımlarında, akut, hayatı tehdit eden toksisite gözlenmemiştir.
Gabapentin hemodiyalizle uzaklaştırılabilse bile, deneyimler normal olarak diyalizin gerekli olmayacağını göstermektedir. Bununla birlikte, böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz endike olabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
20 kapsüllük blister ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Neurontin® 600 mg Çentikli Film Tablet: 50 tabletlik blister ambalajlarda.
Neurontin® 800 mg Çentikli Film Tablet: 50 tabletlik blister ambalajlarda.
– Reçete ile satılır.
– HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
– ÇOCUKLARIN ERİŞEMİYECEKLERİ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ruhsat No: 110/56 Ruhsat Tarihi: 01/08/2001
Ruhsat Sahibi:
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
34347 Ortaköy İstanbul
Üretim Yeri:
Parke-Davis lisansı ile
Goedecke GmbH, Freiburg Almanya

Kaynak: http://www.pfizer.com.tr

Bir önceki yazımız olan MİRTARON® 30 mg FİLM TABLET başlıklı makalemizde agranülositoz, Antidepresan ve Antidepresan İlaçlar hakkında bilgiler verilmektedir.