Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.649 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antiepileptik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Lamictal

Lamictal

Submitted by on Kasım 4, 2007 – 12:47 pm 19 Comments | 96.896 Kez Görüntülendi

DC 50 MG ÇÖZÜNÜR 30 ÇİĞNEME TABLETİ
Sinir Sistemi, Nöroloji – Antiepileptik

Prospektüs Bilgileri:
Bir tablet 5-25-50-100-200 mg

Endikasyonları:
Erişkinler:

Kontrendikasyonları:
Lamictal, lamotrijine aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:
tedavisi başlangıcından sonra genellikle ilk 8 hafta içinde oluşan advers deri reaksiyonları bildirilmiştir. Döküntülerin büyük kısmı hafif olup kendiğinden geçmekle beraber, Stevens Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekrolizi (TEN) içeren ciddi, potansiyel olarak yaşamı tehdit edici deri döküntüleri bildirilmiştir (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Erişkinlerde SJS olarak bildirilen ciddi deri döküntüleri insidansı yaklaşık 1/1000’dir. Çocuklarda ciddi deri döküntüleri riski erişkinlerdekinden yüksektir. Bazı çalışmalardan elde edilen mevcut verilere göre çocuklarda hastaneye yatma ile ilişkili döküntü insidansının 1/300 ile 1/100 arasında olduğu ileri sürülmektedir. Çocuklarda, döküntünün ilk oluşumu enfeksiyon ile karıştırılabilir. Hekim, tedavinin ilk 8 haftasında döküntü semptomları ve ateş gelişen çocuklarda reaksiyonu olasılığını göz önünde bulundurmalıdır. Ilave olarak, tüm döküntü riskinin aşağıdakilerle güçlü ilişkisi olduğu gösterilmiştir: – Yüksek başlangıç dozları ve tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) – Beraberinde sodyum kullanımı (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) Döküntü gelişen tüm hastalar(erişkin ve çocuk ) derhal değerlendirilmeli ve döküntünün ilaca bağlı olmadığı açıkça belli değilse lamotrijin hemen kesilmelidir. Döküntü; ateş, lenfadenopati, fasiyal ödem ve kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli sistemik semptomlarla birlikte görülen hipersensitivite sendromunun bir belirtisi olarak da bildirilmektedir. Sendrom, klinik şiddet açısından geniş bir yayılım gösterebilir ve nadiren dissemine intravasküler koagülasyona (DIC) ve multiorgan bozukluğuna neden olabilir.Önemle değinilmesi gereken nokta, döküntü olmasa dahi hipersentivitenin erken belirtilerinin (ör: ateş, lenfadenopati) olabileceğidir. Eğer bu gibi belirtiler ve semptomlar varsa hasta hemen değerlendirilmelidir ve eğer alternatif bir etyoloji mevcut değilse Lamictal kesilmelidir. Diğer AEI’larda olduğu gibi Lamictal’in aniden kesilmesi nöbetlerin geri gelmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (ör: döküntü) ani ilaç kesilmesi gerekmiyorsa Lamictal dozu iki haftalık bir sürede kademeli olarak azaltılmalıdır. Lamictal dihidrofolat redüktazın zayıf bir inhibitörüdür, bu nedenle uzun süreli tedavide folat metabolizmasıyla etkileşim gösterme ihtimali vardır. Buna rağmen, lamotrijin, insanda uzun süreli uygulama sırasında, hemoglobin konsantrasyonunda, ortalama korpüsküler hacim (MCV) veya serum veya eritrosit folat konsantrasyonlarında bir yıla kadar veya eritrosit folat konsantrasyonlarında beş yıla kadar belirgin değişiklikler oluşturmamıştır. Son dönem renal yetmezliği olan bireylerde yapılan tek doz çalışmalarında lamotrijin plazma konsantrasyonları anlamlı derecede değişmemiştir. Ancak, glukuronid metabolitinin birikmesi beklenebileceğinden, renal yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır. Literatürde, status epileptikusu içeren çok şiddetli konvulsif nöbetlerin rabdomiyolizis, multiorgan disfonksiyonu ve dissemine intravasküler koagülasyon, bazen fatal sonuçlara neden olabileceğine dair raporlar bulunmaktadır. Benzer vakalar Lamictal kullanımı ile de oluşabilir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelikte Lamictal kullanımının güvenilirliğini değerlendirmek için yeterli veri bulunmamaktadır. Birçok ilaçta olduğu gibi, Lamictal’in gebelikte kullanımına ancak beklenen yararın, fötüse olan muhtemel risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda karar verilmelidir. Emzirme döneminde lamotrijin kullanımı ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. Anne sütüne geçen lamotrijin konsantrasyonu genellikle serum konsantrasyonunun %40-60’ı oranında olduğunu ön araştırmalar göstermektedir. Bu şekilde anne sütü alan az sayıda bebek bilinmektedir ve lamotrijinin ulaştığı serum konsantrasyonlarında farmakolojik etkiler oluşabilir. Emzirmenin potansiyel faydaları, bebekte oluşabilecek potansiyel advers etki riski karşısında değerlendirilmelidir. Araba ve makina kullanma becerisi üzerine etkisi: Iki gönüllü çalışmada lamotrijinin, hassas görsel motor koordinasyonu, göz hareketleri, vücut salınımı ve subjektif sedatif etkiler üzerine olan etkilerinin plasebodan farksız olduğu gösterilmiştir. Lamotrijin ile yapılan klinik çalışmalarda, ve gibi nörolojik advers etkiler bildirilmiştir. Tüm tedavileri kişilere göre değişkenlik gösteren cevabından dolayı, hastalar araba kullanma ve epilepsi konusunu kendi hekimine danışmalıdır.

Yan Etkiler:
Çift kör, ek olarak lamotrijin uygulanan klinik araştırmalarda, lamotrijin alan hastaların %10’unda, plasebo alanların ise %5’inde görülmüştür. Deri döküntüleri hastaların %2’sinde lamotrijinin kesilmesine yol açmıştır. Genellikle makülopapüler görünümlü olan bu döküntüler genelde tedavinin başlamasından sonraki 8 hafta içinde başlar ve lamotrijinin kesilmesiyle ortadan kalkar (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Nadiren,Stevens Jonhnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizi (Lyell Sendromu) içeren ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden deri döküntüleri bildirilmiştir. Hastaların çoğunluğunda ilaç kesilmesiyle düzelme olmakla beraber,bazı hastalarda irreversibl yara izleri ve nadir olgularda ölüm bildirilmiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Tüm döküntü riskinin aşağıdakilerle güçlü ilişkisi olduğu gösterilmiştir: – Yüksek lamotrijin başlangıç dozları ve lamotrijin tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) – Beraberinde sodyum valproat kullanımı (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) Döküntü ateş, lenfadenopati, fasiyal ödem ve kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli sistemik semptomlarla birlikte görülen hipersensitivite sendromunun bir belirtisi olarak da bildirilmektedir. Sendrom, klinik şiddet açısından geniş bir yayılım gösterebilir ve nadiren dissemine intravasküler koagülasyona (DIC) ve multiorgan bozukluğuna neden olabilir. Önemle değinilmesi gereken nokta, döküntü olmasa dahi hipersentivitenin erken belirtilerinin (ör: ateş, lenfadenopati) olabileceğidir. Eğer bu gibi belirtiler ve semptomlar varsa hasta hemen değerlendirilmelidir ve eğer alternatif bir etyoloji mevcut değilse Lamictal kesilmelidir. Lamictal monoterapi çalışmaları sırasında, , , deri döküntüsü, , baş dönmesi, ve uykusuzluk kaydedilen advers etkilerdir. Diğer advers etkiler diplopi, , , baş dönmesi, , başağrısı, , yorgunluk, (kusma dahil) ve iritabilite/agresyon, , , , (lökopeni ve trombositopeni dahil) olarak kaydedilmiştir.

Etkileşimler:
Lamotrijinin hepatik oksidatif ilaç metabolize edici enzimleri klinikte belirgin olarak inhibe ettiğine veya indüklediğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Lamotrijin kendi metabolizmasını indükleyebilirse de, bu etki önemli oranda değildir ve belirgin klinik sonuçlara neden olması beklenmez. Diğer antiepileptik ilaçların plazma konsantrasyonlarında değişiklik bildirilmesine rağmen, kontrollü çalışmalarda birlikte uygulandığı antiepileptik ilaç plazma konsantrasyonlarını etkilediğine dair herhangi bir kanıt elde edilmemiştir. In vitro araştırmalardan elde edilen kanıtlar, lamotrijinin diğer antiepileptik ilaçları protein bağlanma yerlerinden ayırmadığını göstermiştir. 12 kadın gönüllü ile yapılan bir araştırmada lamotrijin, oral kontraseptif ilaç uygulanmasından sonra etinilöstradiol ve levonorgestrel plazma konsantrasyonlarını etkilememiştir. Bununla beraber, oral kontraseptif alan hastalarda her kronik tedaviye başlanmasında olduğu gibi, menstrual kanama düzeninde görülen herhangi bir değişiklik hekime bildirilmelidir. Hepatik ilaç metabolize edici enzimleri indükleyen antiepileptik (, , fenobarbiton ve primidon gibi) lamotrijinin metabolizmasını hızlandırır. Hepatik ilaç metabolize edici enzimler için lamotrijin ile rekabet eden sodyum valproat, lamotrijinin metabolizmasını yavaşlatır ve lamotrijinin ortalama yarı ömrünü yaklaşık iki kat artırır. almakta olan hastalarda lamotrijin tedavisinin başlangıcını takiben, baş dönmesi, ataksi, diplopi, bulanık görme, bulantı gibi merkezi sinir sistemine ait olgular kaydedilmiştir. Bu olgular genellikle, dozunun azaltılması ile ortadan kalkar.

Dozu Kullanma:
Uygulama: Terapötik dozun çocuğun vücut ağırlığını karşıladığından emin olmak için gözlemlenmelidir ve vücut ağırlığı değiştikçe doz değerlendirmesi gerekir. Hesaplanan lamotrijin dozu (ör: çocuklarda ve hepatik yetmezlikte kullanımı için) tam tabletlere eşdeğer değilse uygulanması gereken doz tam tabletlerin en az sayısına eşitlenir. Lamictal monoterapisi sağlamak için beraberinde kullanılan bırakıldığında veya Lamictal içeren tedavi rejimlerine diğer eklendiğinde lamotrijin farmakokinetiği üzerine olabilecek etkiler dikkate alınmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). (Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Monoterapi için doz: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Monoterapide Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 25mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 50mg’dır. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 50-100mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100- 200mg/gün’dür. Bazı hastalar beklenen cevaba ulaşmak için 500mg/gün Lamictal’e gerek duyarlar. Ek tedavi için doz: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Herhangi diğer antiepileptik ilaçla (AEI) birlikte veya sadece sodyum valproat alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için gün aşırı 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 25 mg’dır. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 25-50mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100-200 mg/gün’dür. Diğer AEI’larla birlikte (sodyum valproat hariç) veya sadece enzim indükleyici AEI’lar alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 50 mg ve takibeden iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 100mg/gün’dür. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 100mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu iki doza bölünmüş olarak 200-400 mg/gün’dür. Bazı hastalar beklenen cevaba ulaşmak için 700 mg/gün Lamictal’e gerek duyarlar. Lamotrijin ile farmakokinetik etkileşimi halen bilinmeyen AEI’lar alan hastalarda lamotrijin ile sodyum valproat birlikte alınırken önerilen doz artırımı uygulanmalıdır (Bkz. Ilaç Etkileşmeleri). Günde bir kez veya iki doza bölünmüş (idame duruma ulaşmak için dozlar her 1-2 haftada 25-50mg artırılabilir.) Sadece enzim indükleyici AEI’lar* veya enzim indükleyici AEİ’lar ile diğer AEI’lar birlikte (sodyum valproat hariç) 50mg/gün Günde bir kez 100mg/gün Iki doza bölünmüş 200-400mg/gün Iki doza bölünmüş (idame duruma ulaşmak için dozlar her 1-2 haftada 100mg artırılabilir.) * ör: fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon Not: Lamotrijin ile farmakokinetik etkileşimi halen bilinmeyen AEI’lar alan hastalarda lamotrijin ile sodyum valproat birlikte alınırken önerilen doz artırımı uygulanmalıdır. Başlangıç dozu ve sonraki doz artırımı döküntü riski nedeniyle aşılmamalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler). 2 – 12 yaş arası çocuklar: Herhangi diğer antiepileptik ilaçla (AEI) birlikte veya sadece sodyum valproat alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 0.15 mg/kg vücut ağırlığı/gün, takibeden iki hafta için günde bir kez 0.3 mg/kg vücut ağırlığı/gün’dür. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 0.3 mg/kg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu maksimum 200mg/gün olmak üzere günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 1-5mg/kg/gün’dür. Diğer AEI’larla birlikte (sodyum valproat hariç) veya sadece enzim indükleyici AEI’lar alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 0.6 mg/kg vücut ağırlığı/gün ve takibeden iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 1.2mg/kg/gün’dür. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 1.2 mg/kg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için günlük idame dozu maksimum 400mg/gün olmak üzere iki doza bölünmüş olarak 5-15mg/kg/gün’dür. Lamotrijin ile farmakokinetik etkileşimi halen bilinmeyen AEI’lar alan hastalarda lamotrijin ile sodyum valproat birlikte alınırken önerilen doz artırımı uygulanmalıdır (Bkz. Ilaç Etkileşmeleri). Aşırı Dozaj Semptom ve belirtiler: Maksimum terapötik dozun 10-20 kat aşırı dozlarının akut alımı bildirilmiştir. Aşırı dozaj nistagmus, ataksi, bilincin bozulması ve komayı içeren semptomlarla sonuçlanmıştır. Tedavisi: Aşırı dozaj durumunda hasta hastaneye yatırılmalı ve uygun destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Endike olduğu takdirde gastrik lavaj uygulanmalıdır.

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

 LAMICTAL DC 200 MG ÇÖZÜNÜR 30 ÇİĞNEME TABLETİ
 LAMICTAL DC 100 MG ÇÖZÜNÜR 30 ÇİĞNEME TABLETİ
 LAMICTAL DC 25 MG ÇÖZÜNÜR 30 ÇİĞNEME TABLETİ
 LAMICTAL DC 5 MG ÇÖZÜNÜR 30 ÇİĞNEME TABLETİ
 LAMICTAL DC 2 MG ÇÖZÜNÜR 30 ÇİĞNEME TABLETİ

Etken Maddesi
Lamotrijin

LAMICTAL DC 50 MG ÇÖZÜNÜR 30 ÇİĞNEME TABLETİ
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

Bir önceki yazımız olan Rivotril başlıklı makalemizde antiepileptik ilaçlar, ataksi ve clonazepam hakkında bilgiler verilmektedir.

19 Comments »

 • barış topçu dedi ki:

  merhaba arkadaşlar,

  lamictali 5 yıldır kullanıyorum depresyondan çıkışımda önmeli rol oynadı. yalnız ben 200 mg ve çiğnemeden kullanıyorum.herkese geçmiş olsun

 • hasan dedi ki:

  merhaba arkadaşlar yorumlara baktımda herkes kafasına göre ilaç kullanma peşinde gibi geldi bu kötü şu iyi bu ilaçlar öyle kafanıza göre başlanmaz doktor ile başlar doktor ile biter küçük dozla başlar büyük doza kadar çıkar sonra yine küçük doza iner bende hep öyle iyi oldum diye birden kestim tedaviyi aynı ieyler yine başlamış tı …sakın doktorsuz hareket etmeyin çünkü daha fazla rahatsızlıkla karşınıza çıkıyo bende olduğu gibi birde bitkisel takviye deneyin herkese geçmiş olsun inşallah en kısa zaman da sağlığınıza kavuşursunuz sadece fayda gördüğüm ve iyileştiğim için yazdım ama hiç bir antidepresan tek başına bir işe yaramaz unutmayın ve doktorunuzada sorun???

 • zeynep dedi ki:

  merhaba arkadaşlar ,bişi danışmak istiyorum sizlere yardımcı olursanız çok memnun olucam 🙁 ablam doğum sonrası depresyona girdi efexor ve rexapin adında 2 ilç kullandı 5 ay sonra normal haline döndü fakat uzun sürmedi 2 ay sonra yine halsiz,mutsuz sürekli ağlamaklı halini aldı şimdi lamictal 100 kullanıyor ilave olarak,3 hafta oldu hala mutsuz uyku hali devam ediyor bu normal mi ?yani ilaç ancak mı etkisini gösteririr yoksa işemi yaramıyor yardım edin napçamızı bilemiyoruz bu şekilde olması iyimi yoksa anormal mi nasıl davranıcamızı bilemiyoruz uyumalımı yoksa bişiler yapıp kendine öylemi gelmeli :((

 • dilek dedi ki:

  merhaba ben baş agrısı nedeniyle doktara gittim ve son zamnlar cok sinirliydim doktor lamictal ilacını verdim ben o kdar agır bir ilaca gerek duymuyoryum en azından bir tomografi cekmesi gerekmiyodumuı düşünüyodum veyada bu ilaç psikolojik sorunlarım var ama bunların aslında cok etki yaptıgını düşünmüyorum ya doktor bi öneride bile bulunmadı

 • firdes dedi ki:

  ben 1 yıldır lamictal 200mg.kıllanıyorum.bipolar bozuklugu için ama merak ettigim konu daha ne kadar kullanmam gerekiyo.

 • ayda erdoğdu dedi ki:

  lamıctale yeni başladım.kullananlar güzel tepkiler vermiş.inşallah bana da iyi gelir.ayrıca seroquel kullanan arkadaşlar,bu ilaç çok uyutur ve kilo yapar.

 • SEVDA dedi ki:

  mrb yaklaşık 8 aydır lamıctal 100 mg kullanıyorum epilepsi hastasıyım lamıctal kullandığım müddetce nöbet geçirmedim ama bir gün içmeyi unuttum o günde nöbet geçirdim ilaçtan memnunum kötü hissetmemi gerektiren yan etkisi olmadı doktorum iki buçuk yıl daha içmem gerektiğini söyledi evli bi bayanım çocuk sahibi olmak istiyorum doktoruma sordum en az zararı olan ilç bu dedi aranızda lamıctal kullanıp çocuk sahibi olan arkadaşlar varsa bu konuyla alakalı yazarlarsa çok sevinirim…

 • ebru dedi ki:

  9 yıldır piskolojik tedavi görüyorum.bir sürü ilaç kullandım.ziprakzayı bıraktım.sabahları 3 tane seregual.akşamları da 25 mg abılıfy kullanmaktayım .durumum gayet iyi.tedaviye devam ediyoruz

 • göksel dedi ki:

  merhaba ben ssk ya gıttım ve norolojı doktoruna gıttım ve mıgranım olduggunu soyledım ve daha once ılac kullandım dedım ama gecmedı dedım . kendısı bana lamictal dc 25 mg ilacı yazdı bende ılacın recetesını okuyorum ve mıgrenle ılgılı hıcbısey yazmıyor.

  yardımcı olacak bırısı varmı

 • esra dedi ki:

  abilify de kullandım 2 yıl oldu hala kullanıorum ne zaman bırakılır acaba

 • esra dedi ki:

  bende ativan lamictal ve seruquel 300 mg kullandım ama okul da uyukladım gözümü açamaz hale geldim ve de çokı kilo aldım

 • Erkan YILMAZ dedi ki:

  Kardeşlerim sizin kullandığınız ilaçlar başınıza buyruk kullanabileceğiniz yada başınıza buyruk bırakabileceğiniz ilaçlar değil. Hekim ne derse o olur. Unutmayınki sizin tedavi gelişiminizi hekim kontrol ediyo. Dozu yada başka ilaç eklenip eklenmeyeceğine hekim karar verir. Beyin ilacı birden kestiğiniz zaman ters tepki verir. Hastalığınız birden artar patlak verir. Arkadaşlar lamictal gibi sinirsistemi ilaçları basit ilaçlar değildir. Bu yüzden doktor ne dere onu yapmak zorundasınız. Yoksa kendi başınıza buyruk ilaç kullanıyosanız yada bırakıyosanız doktora neden gidiyosunuz. Kendiniz eczaneden alın kullanın. Böyle mantık varmı. Tabiki yok. En değerli sizler siniz en değerli insan. O yüzden kendiniz için en iyi liği yapın. Hayat mutlulukları sizle olsun.

 • korhan dedi ki:

  2004 den beri lithuril300 ve seroquel 100 kullanmaktayım seroquel çok pahallı kullanmasam olmazmı sade lityum alsam olur mu

 • sevda dedi ki:

  serkan arkadaşımın yazdıklarına katılıyorum saati çok önemli tadı çok güzel olmasada yararı çok büyük

 • serkan dedi ki:

  2.senedir lamiçtal kulanıyorum yanında anafralin kullanmaktayım ve çok kötü günlerim oldu nitekim doktorum bu ilaçları bana uygun görünçe kullanmaya başladım ben yararını çok gördüm gerçektende deyerli bir ilaç yanlız saatinde içilmesi uygundur kullananlar sakın tadı güzel deyil diye bırakmayın

 • Hülya dedi ki:

  seruquel ve lithurul kullanmaktayım 7 yıldır.Lamictal dokturum yeni başlatıldı ama bu ilacı içmek istemiyorumm.Bana yardımcı olabilir misiniz?Durgunluk çöküntüsü olduğu için başlandı.haslığımın tanısı bipolar

 • alican dedi ki:

  ayrıca lamictal bipolar depresyonunda çığır açmıştır.önemli bir ilaçtır.epilepsi ilacı olmasına rağmen alanı dışındada kullanılmaktadır.

 • alican dedi ki:

  doktora gitmeden hiçbir şekilde çözemezsiniz.lütfen doktorlardan kaçmayalım.kimyasal ilaç bunlar.adamı iyileştirebilir.yanlış kullanılırsa bitirebilir..

 • Çağrı Çelik dedi ki:

  merhabalar ben daha önce lamictal kullanıodum ilacı birden doktorumun izni dışında bıraktım şu anda terapi görmüyorum bazen duygu patlamaları yaşıyorum doktora gitmeden bu sorunu nasıl halledebilirim yardımcı olurmusunuz?