Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresanlar, Antiepileptik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

KARBEROL® TABLET

Submitted by on Ağustos 10, 2009 – 1:07 pm | 1.564 Kez Görüntülendi


Formül : 1 tablet; 200 mg içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Karbamazepin, gösterir.
Karbamazepin, psikomotor ve nöbetlerinde güçlü bir antiepileptiktir. Nöbet önleyici etkisinden başka – trisiklik gibi – epileptiklerde psikotropik etkisi de vardır. Trigeminal nevraljilerde ise etkisini trigeminal sinir çekirdeklerindeki ağrı impulslarının sinaptik transaminasyonunu bloke ederek gösterir.
Karbamazepin’in gastro-intestinal kanaldan tamamına yakını emilir. Tek dozda alındıktan sonra 4-24 saat içinde plazmada doruk seviyeye erişir. Plazma proteinlerine %76 oranında bağlanır. İlk baştaki yarılanma ömrü 25-65 saat arasındadır. Tekrarlayan dozlarda 12-17 saate iner. Karbamazepin karaciğerde metabolize olur. En önemli metaboliti 10,11 epoksittir. Tek oral doz alımından sonra %2-3’ü değişmeden idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI :
– Epilepsi : tablet, diğer antikonvülsan ilaçların etki etmediği aşağıdaki durumlarda kullanılır.
– Kompleks semptomatoloji ile seyreden , (psikomotor, temporal lob)
– Genel (grand mal)
– Yukarıdakileri de içeren genel karma nöbetler ve diğer genel parsiyel nöbetler.
: Karberol tablet, Trigeminal nevraljideki ağrıyı ortadan kaldırır. Glossofarinal nevraljide de etkili sonuçlar elde edilmiştir.
– Ayrıca alkol abstinens belirtilerinin tedavisinde ve diyabetes insipidus’ta kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :
Karberol tablet, ilaca aşırı duyarlılığı olan hastalarda, MAO inhibitörü ilaçlarla tedavi olan veya en az 14 gün önce bu ilacı kullanmış olanlarda, süt verenlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
– Tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Kan sayımı ilk ayda haftada bir, daha sonra ayda bir tekrar edilmelidir. Karaciğer fonksiyon testleri ise belli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Bu testler sonucunda veya karaciğer fonksiyon testlerinde bir bozulma, lökosit ve trombositlerde bir azalma gözlendiğinde derhal kesilmelidir. Ancak düzensiz seyreden fakat ilerlemeyen asemptomatik lökopeni durumunda ilacın kesilmesi gerekmez. Bununla birlikte lökopenide ilerleme, ateş ve boğaz ağrısı gibi durumlar görülürse tedavi durdurulmalıdır.
– Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda, ağır kardiyovasküler hastalığı olanlarda ve yaşlı kişilerde uygulanacak doza dikkat edilmeli ve bu organların fonksiyonları düzenli olarak takip edilmelidir.
– İlacın kesilmesi ve başka bir antiepileptik ilaca geçilmesi durumunda diazepam uygulanmalıdır.
– Glokomlu hastalarda dikkatle tedavi gerekir.
– Araç kullananlarda refleksleri ağırlaştırabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
– İki yıl süreyle karbamazepin uygulanan sıçanlarda karaciğer tümörü insidansında bir artma gözlenmişse de insanlarda bunu kanıtlayan bir bulgu mevcut değildir.

Gebelik ve Emzirmede kullanım: Karbamazepin gebelerde kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiği durumlarda ancak doktor gözetiminde, fetüse fayda ve zararı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.
– Emzirmede ilacın anne sütüne geçebileceği göz önüne alınarak dikkatle kullanılmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Karbamazepin, genellikle iyi talere edilmesine rağmen, tedavinin başlangıcında, , , , , , , ağız kuruluğu, , , , görülebilir. Bu yan etkiler 1-2 hafta içinde kendiliğinden düzelir.
Ayrıca nadir olarak, allerjik deri reaksiyonları, , , , , lökopeni, , , , , , , ve lenf nodülü şişliği bildirilmiştir.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Karaciğer mikrosomal enzimlerini indüke edebilir. Diğer epileptik ilaçlarla birlikte kullanıldığında bu konuya dikkat etmek gerekir. Makrolid antibiyotikler, izoniazid, bazı kalsiyum antagonistleri (verapamil, diltiazem gibi) dekstropropoksifen, viloksazin ve simetidin ile birlikte kullanıldığında Karbamazepin’in plazma düzeyi artabilir. Bu durumda doz ayarlanmalı ve kan düzeyi izlenmelidir. Karbamazepin ile birlikte oral antioagülan ve oral kontraseptif kullanıldığında bu ilaçların dozu tekrar ayarlanmalıdır. Alkolle birlikte alınmamalıdır.
Lityum ile birlikte kullanılması nörotoksisite oluşturabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Epilepside; Antiepileptik mümkün olduğunca tek başına kullanılmalıdır. Doz, azdan başlayarak giderek arttırılmalı ve hastaya göre ayarlanmalıdır. Tedaviye başlanacağı zaman, hastanın önceden kullanmakta olduğu bir başka varsa, bu ilacın dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir. Yetişkinlerde; başlangıç dozu günde 1 veya 2 kez 200 mg’dır. Hastanın durumuna göre bu doz yavaş yavaş arttırılarak günde 2-3 kez 400 mg’a çıkarılmalıdır. Günde 6 tabletten (1200 mg) fazla alınmamalıdır.
Çocuklarda:
1 yaşın altında : Günde 100-200 mg
1-5 yaş : Günde 200-400 mg
5-10 yaş : Günde 400-600 mg
10-15 yaş : Günde 600-1000 mg
Bu miktarlar günde 2-3 eşit dozlarda bölünerek verilmelidir.
Trigeminal nevralji :
Başlangıçta günde 2 kez 100 mg (1/2 tablet) alınır. Ağrı ortadan kalkıncaya kadar doz (günde 200mg 1 tablet) arttırılabilir. Günde 1200 mg aşılmamalıdır. Yeterli etki sağlandığında doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.
Alkol abstinens belirtileri :
Hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Günde 600-800 mg’lık dozlar genellikle yeterli olur. Belirtilerin şiddetli olduğu durumlarda Karbamazepinin yanında klometizol, klordiazepoksit gibi sedatif – hipnotik ilaçlar da verilmelidir. Akut dönem geçtikten sonra tekrar Karbamazepin ile tek başına tedaviye devam edilir.
Diabetes insipidus (şekersiz diabet) :
Yetişkinlerde ortalama doz günde 2-3 kez 200 mg’dır.

Diabetik nöropati :
Günde 2-4 kez 200 mg.’dır.
Tabletler yemek esnasında veya yemeklerden sonra bir miktar su ile alınmalıdır.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :
Aşırı dozda alındığında titreme, eksitasyon, konvülsiyonlar, hiporefleksi, kan basıncında değişiklikler, şuur bulanıklığı ve koma, ayrıca EEG ve EKG değişiklikleri görülebilir.
TEDAVİ : Gastrik muhtevanın aspirasyonu yapılmalı, hava yolu açık tutulmalı, hayati fonksiyonların izlenmesi ve korunmasına yönelik önlemler alınmalı, gerekirse diazepam uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25oC’nin altında ve rutubetsiz yerde muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
Karberol 200 mg. Tablet: 24 ve 160 tabletlik blister ambalajlarda

Ruhsat tarihi ve No: 25.11.1996 – 179/60
Ruhsat Sahibi ve İmal Yeri : MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kartal / İSTANBUL
http://www.munirsahin.com.tr
Reçete ile satılır.
Onay tarihi : 09.12.2005

Bir önceki yazımız olan TEGRETOL CR 400 DIVITAB başlıklı makalemizde akne, Alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromu ve hakkında bilgiler verilmektedir.