Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.649 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antiepileptik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

EPSİLE 150 mg DİVİTAB FİLM TABLET

Submitted by on Ağustos 16, 2009 – 8:23 pm | 2.511 Kez Görüntülendi


FORMÜLÜ : Her film tablet 150 mg içerir.
Boyar madde olarak; Titanyum dioksit, sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit kullanılmıştır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri :
EPSİLE’nin farmakolojik aktivitesi başlıca 10-monohidroksi metaboliti (MHD) yoluyla görülür. İn-vitro elektrofizyolojik çalışmalar, okskarbazepin ve MHD’nin voltaja duyarlı sodyum kanallarını bloke ettiklerini göstermiştir. Bunun sonucu olarak aşırı uyarılmış nöronal membranlar stabilize olur, ardışık nöronal ateşlemeler inhibe olur ve sinaptik impulsların yayılması azalır. Bu etkilerin beyinde konvülsif aktivitenin yayılmasının önlenmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca potasyum iletiminin artışı ve yüksek voltajla aktive olan kalsiyum kanallarının modülasyonu da ilacın antiepileptik etkisine katkıda bulunabilir. Okskarbazepin veya MHD’nin beyindeki nörotransmitter veya modülatör reseptörleriyle önemli bir etkileşimi bulunmamıştır.
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon : EPSİLE ağız yoluyla alındıktan sonra okskarbazepin tümüyle absorbe olur ve geniş ölçüde farmakolojik aktivite gösteren 10-monohidroksi metabolitine (MHD) dönüşür.
EPSİLE sağlıklı erkek gönüllülere 600 mg’lık tek doz olarak verildiğinde MHD için ortalama Tmax 4,5 saat (sınırlar 3-13 saat), Cmax ise 35 µmol/L olarak bulunmuştur. Besinlerin okskarbazepin absorpsiyonu üzerinde etkisi yoktur. Bundan ötürü EPSİLE aç veya tok karnına alınabilir.
Dağılım : MHD’nin görünür dağılım hacmi 49L’dir. MHD’nin yaklaşık % 40’ı serum proteinlerine, başlıca albümine bağlanır. Bağlanma terapötik doz aralığında serum konsantrasyonlarından bağımsızdır. Okskarbazepin ve MHD, serum alfa-1 asit glikoproteine bağlanmaz.
Metabolizma : Okskarbazepin karaciğerde sitosolik enzimlerle kısa sürede 10-hidroksi metabolitine (MHD) indirgenir. Okskarbazepinin farmakolojik etkilerinden başlıca MHD sorumludur. MHD glukuronik asit ile konjugasyon yoluyla yeniden metabolize olur. Verilen dozun az bir miktarı (% 4) inaktif bir metabolit olan 10,11-dihidroksit metabolite (DHD) dönüşür.
Kitle dengesi araştırmalarında plazmadaki radyoaktivitenin yalnız % 2’si değişmemiş okskarbazepine, % 70’i MHD’ye ve geri kalanı diğer metabolitlere ait bulunmuştur.

Atılım : Okskarbazepin vücuttan metabolitler şeklinde ve başlıca böbrek yoluyla atılır.
Verilen bir dozun % 95’ten fazlası idrarla çıkar, % 1’den azı değişmemiş okskarbazepindir.
Verilen dozun % 4’ten azı feçes ile çıkar. Verilen bir dozun % 80’i idrarla MHD metabolitleri (% 49) ve değişmemiş MHD (% 27) şeklinde atılır. İnaktif DHD verilen dozun % 3’ünü, MHD ve okskarbazepin konjugatları ise % 13’ünü oluşturur.
Ana molekülün yarı ömrü 2 saat, MHD’nin yarı ömrü ise 9 saattir. Bundan ötürü okskarbazepinin farmakolojik etkileri başlıca MHD’den kaynaklanır.
Doz/Konsantrasyon Orantısı : EPSİLE günde iki defa verildiğinde plazmada kararlı durum konsantrasyonları 2-3 günde oluşur. Kararlı durumda MHD’nin farmakokinetiği doğrusaldır ve 300-2400 mg/gün doz aralığında plazma konsantrasyonları dozla orantılıdır.
Özel Hasta Grupları :
Karaciğer Hastalığı : Okskarbazepin ve MHD’nin 900 mg oral dozda farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde ve hafif/orta derecede karaciğer yetmezliği (Child Pugh Klas A/B) olan hastalarda araştırılmıştır. Böyle hastalarda farmakokinetik değişmemektedir. Bundan ötürü doz ayarlamasına gerek yoktur. İlerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda (Child-Pugh Klas
C) okskarbazepinin farmakokinetiği araştırılmamıştır.
Böbrek Hastalığı : Kreatinin klirensi ile MHD klirensi arasında doğrusal korelasyon vardır.
Okskarbazepin 300 mg’lık tek doz halinde renal yetmezliği olan hastalara (kreatinin klirensi < 30 ml) verildiğinde yarı ömür 19 saate, Eğrinin Altındaki Alan (EAA) ise iki katına çıkar.
: Tek dozda 5 veya 15 mg/kg okskarbazepin verilmesinden sonra MHD’nin doza göre ayarlanmış EAA değerleri 8 yaşın altındaki çocuklarda 8 yaşın üstündeki çocuklara göre % 30-40 daha düşüktür. 8 yaşın üstündeki çocuklarda klirens yetişkinlere yakındır.
Geriatrik Hastalar : Okskarbazepinin tek doz (300 mg/gün) ve çoklu doz (600 mg/gün) halinde yaşlı gönüllülere verilmesinden sonra MHD’nin maksimum plazma konsantrasyonları ve EAA değerleri genç gönüllülerdekine (18-32 yaş) göre % 30-60 daha yüksektir. Genç ve yaşlılardaki kreatinin klirensi karşılaştırıldığında aradaki farkın yaşlılarda kreatinin klirensinin
azalmasından kaynaklandığı görülür.
Cinsiyet : Çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda cinsiyetten kaynaklanan bir farklılık gözlenmemiştir.
ENDİKASYONLARI :
EPSİLE, yetişkinlerde ve çocuklarda kısmi nöbetlerin (basit, kompleks ve sekonder yayılma gösteren alt tipleri dahil olmak üzere) ve yaygın tonik-klonik nöbetlerin tedavisi için endikedir.

EPSİLE, monoterapi olarak epilepsi tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılabileceği gibi diğer tedavilere destek olarak da eklenebilir. Diğer antiepileptik ilaçların etkisiz kaldığı vakalarda diğer antiepileptik ilaçların yerine EPSİLE kullanılabilir.
KONTRENDİKASYONLARI :
EPSİLE, okskarbazepin ya da tabletteki maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
UYARILAR :

: EPSİLE tedavisi sırasında % 2.5 oranında (sodyum < 125 mmol/L) görülebilir. en çok okskarbazepin tedavisinin ilk 3 ayında görülür ve asemptomatiktir. Sıvı kısıtlaması, dozunun azaltılması veya ilacın kesilmesi gibi önlemlerle düzelir.
EPSİLE tedavisi sırasında özellikle serum sodyumunda azaltma yapan ilaçları alan ya da hiponatremi semptomları gösteren hastalarda serum sodyum düzeyleri ölçülmelidir.
Karbamazepine aşırı duyarlılık : Geçmişte karbamazepine aşırı duyarlılık göstermiş olan hastalara % 25-30 olasılıkta EPSİLE’ye de gösterebilecekleri bildirilmelidir. Böyle hastalarda EPSİLE kullanılacaksa risk/fayda oranı tartılmalıdır. EPSİLE’ye karşı alerjik bir reaksiyon görülürse ilaç derhal kesilmelidir.
EPSİLE tedavisinin kesilmesi : Bütün antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi, nöbet sıklığının artmaması için EPSİLE de dozu gittikçe azaltılarak kesilmelidir.
ÖNLEMLER :
EPSİLE hormonal kontraseptiflerin etkinliğini azaltır. Bunları kullanan hastalar hormonsuz kontrasepsiyon yöntemi kullanmaları konusunda uyarılmalıdır.
EPSİLE diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte verildiğinde ya da monoterapi olarak yüksek dozlarda kullanıldığında psikomotor yavaşlama, konsantrasyon ve , uyuklama, , ve gibi semptomlara yol açabilir.
Sedatif etkiyi arttıracağından EPSİLE ile birlikte alkol kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :
Gebelikte kullanım : .
Deneysel araştırmalarda okskarbazepinin teratojenik etkisi gösterilmiştir. İnsanlar için de teratojen olması mümkündür. EPSİLE hamile kadınlarda kullanılacaksa risk/fayda oranı değerlendirilmelidir.
Emzirme döneminde kullanım : Okskarbazepin ve aktif metaboliti MHD anne sütüne geçer.
Her ikisinin de süt/plazma konsantrasyon oranı 0,5’dir. Bebek için ciddi advers reaksiyon potansiyeli dikkate alınarak annenin ilacı ya da emzirmeyi bırakması konusunda bir karar alması gerekir.
Renal yetmezlik : Kreatinin klirensi 30 ml/dk’nın altında olan hastalarda 10-hidroksi metabolitinin (MHD) eliminasyon yarı ömrü uzar ve EAA değeri iki katına çıkar. Böyle hastalarda mutad başlangıç dozu yarıya düşürülmeli ve doz artışı daha yavaş yapılmalıdır.
Pediyatrik hastalar : Okskarbazepin, yaşları 4-16 arasındaki çocuklarda epilepsi tedavisi için monoterapi olarak ya da yardımcı tedavi olarak endikedir.
Geriatrik hastalar : Yaşlılarda Cmax ve EAA değerleri gençlerdekine göre % 30-60 daha yüksektir. Bunun nedeni kreatinin klirensinin yaşa bağlı olarak azalmış olmasıdır.
Araç ve makine kullanmaya etkisi : EPSİLE, psikomotor yavaşlama, uyuklama ve koordinasyon bozukluğuna neden olabilir. Hastalar ilacın etkilerine alışana kadar araç ve makine kullanmamaları yönünde uyarılmalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Yetişkin hastalarda EPSİLE monoterapi veya yardımcı tedavi olarak kullanıldığında en sık (> % 5) görülen yan etkiler : , , diplopi, yorgunluk, , , ataksi, görme bozukluğu, karın ağrısı, , dispepsi ve yürüme bozukluğudur. İlk defa
EPSİLE tedavisi gören hastaların % 9’u, daha önce alan hastaların % 23’ü yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. Pediyatrik hastalarda görülen yan etkiler bunların benzeridir. Önceden tedavi gören hastaların % 11’i, ilk defa EPSİLE tedavisi gören hastaların % 9,2’si tedaviyi bırakmıştır.
Kontrollü klinik araştırmalarda hastaların en az % 2’sinde ve plaseboya göre daha yüksek bir sıklıkta görülen yan etkilerin organ ve sistemlere göre dökümü şu şekildedir :
Bütün vücut : Yorgunluk, , bacak ödemi, , , alerji,
Sindirim sistemi : Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, dispepsi, kabızlık, , , rektal kanama,
Kardiyovasküler sistem : Hipotansiyon
Metabolik bozukluklar : Hiponatremi, susama

Muskuloskeletal sistem : Güçsüzlük,
Sinir sistemi : Baş ağrısı, , uyuklama, ataksi, , , uykusuzluk, tremor, , , koordinasyon bozukluğu, , konuşma zorluğu, , , , düşünce dağınıklığı, , , konvülsiyonlarda artma
Solunum sistemi : Rinit, üst solunum yolları enfeksiyonu, epistaksis, göğüs enfeksiyonu, sinüzit
Deri ve ekleri : , ,
Duyu organları : Görme bozukluğu, diplopi, , , kulak ağrısı,
Ürogenital sistem : , vajinit,
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Okskarbazepin CYP2C19 enzimini inhibe eder ve CYP3A4/5 enziminin indüksiyonunu yapar. Bunun diğer ilaçların plazma konsantrasyonları üzerinde önemli etkileri olabilir. Ayrıca P450 enzim sisteminde indüksiyon yapan diğer okskarbazepin ve MHD’nin plazma konsantrasyonunu azaltabilir. Karaciğer mikrosomları ile yapılan in-vitro denemeler okskarbazepinin yukarıdaki enzimler dışında P450 sisteminin diğer enzimlerini etkilemediğini göstermiştir. İn-vitro uridin difosfat (UDP) glukuronil transferaz düzeyleri okskarbazepin ile % 47, MHD ile % 22 artar. Ancak MHD bu enzimin indüksiyonunu zayıf olarak yaptığından bu enzime konjugasyonla elimine edilen ilaçların (valproik asit, lamotrijin) metabolizmaları fazla etkilenmez.
Okskarbazepin ve MHD P450 sitokrom sisteminin bir alt grubu olan CYP3A4 ve CYP3A5 enzimlerinin indüksiyonunu yapar. Sonuçta bu enzimler tarafından metabolize edilen oral kontraseptiflerin ve dihidropiridin kalsiyum antagonistlerinin plazma konsantrasyonları azalır. MHD plazma proteinlerine düşük oranda (% 40) bağlandığından proteine bağlanma yerleri için diğer ilaçlarla yarışa girerek etkileşim göstermesi olası değildir.
: Okskarbazepin ile diğer arasındaki potansiyel etkileşimler klinik araştırmalarla incelenmiştir. Bu etkileşimlerin ortalama EAA ve Cmin üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir :

Birlikte verilen

antiepileptik

ilaçlar

Antiepileptik
ilaç dozu (mg/gün)

Okskarbazepin

dozu

(mg/gün)

Okskarbazepinin

antiepileptik ilaç

konsantrasyonuna
etkisi
(ort. değişme
% 90
güvence sınırları)

Antiepileptik ilacın MHD

konsantrasyonuna

etkisi (ort.değişme,

% 90 güvence
sınırları)

400-2000

900

(< % 10)

% 40 azalma

[CI = % 17 ve % 51

azalma]

100-150

600-1800

% 14 artma

[CI = % 2 artma, %
24

artma]

% 25 azalma

[CI = % 12 azalma,

% 51 azalma]

250-500

600-1800
> 1200-2400

% 40’a kadar artma

[CI = % 12 artış, %
60

artış]

% 30 azalma

[CI = % 3 azalma, %
40

azalma]

Valproik asit

400-2800

600-1800

(< % 10)

% 18 azalma

[CI = % 13 azalma,

% 40 azalma]

CI : Güvence sınırları (confidence interval)
İn-vivo, okskarbazepin 1200 mg’ın üstünde verildiğinde fenitoinin plazma düzeyleri % 40’a kadar artabilir. Bu durumda fenitoin dozu azaltılmalıdır. Fenobarbital plazma konsantrasyonu ise daha az (% 15) artar.
Sitokrom P450 sisteminde kuvvetli indüksiyon yapan ilaçlar (karbamazepin, fenitoin, fenobarbital) MHD’nin plazma konsantrasyonlarını % 29 – % 40 azaltır. Okskarbazepin kendi kendinin indüksiyonunu (otoindüksiyon) yapmaz.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
EPSİLE monoterapi veya mevcut tedaviye yardımcı olarak yetişkinlerin ve çocukların kısmi epileptik nöbetlerinin tedavisi için kullanılır. EPSİLE’nin günlük dozu ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere iki defada alınır. EPSİLE yemeklerden önce veya sonra alınabilir.
Yetişkinler :
Monoterapi : Halen antiepileptik ilaç almayan hastalarda EPSİLE ile monoterapiye başlanabilir. Bunun için başlangıç dozu olan günde 600 mg ikiye bölünerek sabah ve akşam 300 mg verilir. Bu doz her 3 günde bir 300 mg arttırılarak 1200 mg’a kadar çıkarılır. Günde 1200 mg’lık dozun etkinliği kontrollü klinik araştırmalarda incelenmiştir.

Diğer antiepileptik ilaçlardan EPSİLE monoterapisine dönüştürülen hastalarda günde 2400 mg’lık dozun etkili olduğu gözlenmiştir.
Yardımcı tedavi : Halen antiepileptik ilaç alan hastalarda tedaviye günde 600 mg EPSİLE ile başlanır. Bu doz ikiye bölünerek sabah ve akşam 300 mg verilir. Klinik endikasyonu varsa bu doz maksimum 600 mg’lık bölümler halinde ve 1 hafta aralıklarla arttırılır. Önerilen günlük doz 1200 mg’dır. Kontrollü klinik araştırmalarda günde 2400 mg’ın daha etkili olduğu
gösterilmiştir. Fakat hastaların çoğu özellikle merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkiler nedeniyle bu dozu tolere edemez. Günde 1200 mg’ın üstünde EPSİLE verilen hastalarda MHD ve diğer antiepileptik ilaçların plazma düzeyleri izlenmelidir.
Monoterapiye dönüştürme : Halen antiepileptik ilaç alan hastalarda tedavi EPSİLE monoterapisine dönüştürülebilir. Bunun için günde 600 mg EPSİLE ile tedaviye başlanır ve aynı zamanda antiepileptik ilaçların dozu azaltılır. EPSİLE’nin 600 mg’lık dozu ikiye bölünerek sabah ve akşam 300 mg verilmelidir. Antiepileptik ilaçlar 3-6 hafta içinde tamamen tedaviden kaldırılmalıdır, öte yandan EPSİLE 2-4 hafta içinde maksimum dozuna erişmelidir.
Klinik olarak endike olduğu sürece EPSİLE 600 mg’lık bölümler halinde haftada bir arttırılarak önerilen günlük doz olan 2400 mg’a kadar çıkılır. Bir araştırmada günde 1200 mg EPSİLE ile monoterapinin etkili olduğu gösterilmiştir. Bu geçiş döneminde hastalar yakından izlenmelidir.
Pediyatrik hastalar (4-16 yaş) :
Monoterapi : Halen antiepileptik ilaç almayan hastalarda EPSİLE ile monoterapiye başlanabilir. Bu hastalarda EPSİLE 8-10 mg/kg/gün dozunda verilir. Günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere iki defada verilmelidir. Günlük doz aşağıdaki tabloda gösterilen önerilen dozlara erişilene kadar 3 günde bir 5 mg/kg/gün arttırılır.


Çocuklarda EPS
İLE monoterapisi sırasında vücut ağırlığına göre idame dozu şeması

Vücut ağırlığı
(kg)

En az Doz (mg/gün)

En çok Doz (mg/gün)

20

600

900

25

900

1200

30

900

1200

35

900

1500

40

900

1500

45

1200

1500

50

1200

1800

55

1200

1800

60

1200

2100

65

1200

2100

70

1500

2100

Yardımcı tedavi : Tedaviye günde 600 mg’ı geçmemek üzere 8-10 mg/kg/gün dozuyla başlanır. Günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere iki defada verilir. Hedeflenen idame dozuna 2 haftada erişilmelidir. Bu aşağıda gösterildiği gibi vücut ağırlığına göre değişir :
20-29 kg – 900 mg/gün
29.1 – 39 kg – 1200 mg/gün
> 39 kg – 1800 mg/gün
Klinik araştırmalarda hedeflenen bu dozlara erişmek için verilen ortalama günlük doz 31 mg/kg/gün olup 6-51 mg/kg/gün sınırları arasında değişmektedir. Yaşça büyük (> 8 yaş) çocuklarda EPSİLE farmakokinetiği yetişkinlerdeki gibidir. Bununla beraber daha küçük çocuklarda (< 8 yaş) klirens daha büyük çocuklara ve yetişkinlere göre % 30-40 daha yüksektir. Kontrollü araştırmada 8 yaşın altındaki çocuklara en yüksek idame dozu verilmiştir.
2 yaşın altındaki çocuklarda klinik araştırma yapılmamıştır.
Monoterapiye dönüştürme : Halen antiepileptik ilaç alan çocuklarda tedaviyi EPSİLE monoterapisine dönüştürmek için günde 8-10 mg/kg EPSİLE ile tedaviye başlanır. Günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere 2 defada verilmelidir. Bununla aynı zamanda alınmakta olan antiepileptik ilaçların dozu azaltılır. Bu ilaçlar 3-6 haftada tamamen kesilebilir. Bu sürede EPSİLE dozu haftada en fazla 10 mg/kg/gün arttırılarak hedeflenen günlük doza erişilir. Bu geçiş döneminde hastalar yakından izlenmelidir.

Önerilen günlük EPSİLE dozu yukarıdaki tabloda özetlenmiştir.
Karaciğer yetmezliği : Genel olarak hafif ve orta derecede Child-Pugh Klas A/B karaciğer hastalığı olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Böbrek yetmezliği : Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 30 ml/dk) tedaviye mutad dozun yarısı (300 mg/gün) ile başlanır ve istenen klinik yanıt alınana kadar devam edilir.
DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ :
Okskarbazepin ile izole doz aşımı vakaları bildirilmiştir. Alınan en yüksek doz 24000 mg’dır. Bütün vakalar semptomatik tedavi ile iyileşmiştir. Spesifik antidot bulunmamaktadır. Vakanın gidişine göre endike olan semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Midenin gastrik lavaj ile boşaltılması ve aktif kömür bulamacı verilerek ilacın inaktivasyonu faydalı olabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
EPSİLE 150 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
EPSİLE 300 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda
EPSİLE 600 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda
RUHSAT TARİH ve NO : 23.01.2008 – 214/25
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 02.01.2008
Reçete ile satılır.

Bir önceki yazımız olan KARBAMAZEPİN başlıklı makalemizde akut antimanik, Akut mani ve Alkol hakkında bilgiler verilmektedir.