EPİXX 1000 mg FİLM TABLET

PROSPEKTÜS
FORMÜLÜ :

Her bir film tablet; 1000 mg levetirasetam ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Farmakodinamik Özellikleri:
Levetirasetam bir pirolidon türevidir (α-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Antiepileptik etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Invitro ve invivo çalışmalar, levetirasetamın temel hücre karakteristiklerini ve normal nörotransmisyonu değiştirmediğini göstermektedir.
Invitro çalışmalar levetirasetam’ın intranöral Ca2+ konsantrasyonunu, N tipi Ca2+ akımını kısmi olarak inhibe ederek ve intranöral depolardan Ca2+ salınımını azaltarak etkilediğini göstermiştir. Ek olarak, çinko ve β-karbolinler ile indüklenen GABA- ve glisin-gated akımlardaki azalmayı kısmen tersine çevirmektedir.
Çok sayıda, parsiyel ve generalize nöbet geliştirilen hayvan modellerinde yapılan çalışmalarla, levetirasetamın prokonvülsan etkileri olmaksızın epilepsi nöbetlerine karşı korunmayı arttırdığı gösterilmiştir. Primer metaboliti aktif değildir. İnsanlarda, parsiyel epilepsi durumlarında tedaviye ek olarak (epileptiform boşalım/ fotoparoksismal yanıt) klinik öncesi farmakolojik profilin geniş spektrumu doğrulanmıştır.
Farmakokinetik Özellikleri:
Çözünürlük ve geçirgenliği yüksek bir madde olan levetirasetamın farmakokinetik profili lineer ve zamandan bağımsız olup, bireysel ya da bireyler arası değişkenliği düşüktür. Tekrarlanan dozlarda, klerensinde bir değişiklik olmaz. Farmakokinetik profili sağlıklı gönüllüler ile epilepsili hastalar arasında karşılaştırılabilir düzeydedir. Tam ve lineer emilimi sayesinde, levetirasetamın plazma seviyesi, mg/kg vücut ağırlığı cinsinden oral dozu ile önceden belirlenebilir. Bu nedenle, plazma seviyesi takibine gerek yoktur.
Yetişkin ve çocuklarda tükürük ve plazma konsantrasyonları arasında belirgin bir bağlantı olduğu görülmektedir (Oral çözeltinin alınmasından 4 saat sonra ve oral tablet için tükürük/plazma konsantrasyon oranları 1 ila 1.7 arasında değişmektedir).
Erişkinler ve Adolesanlar
Absorpsiyon

Levetirasetam oral yolla alındıktan sonra hızla emilir ve biyoyararlanımı %100’e yakındır. Pik plazma konsantrasyonuna (Cmax. ) 1,3 saat sonra ulaşır. 1000 mg’lık tek dozun ve günde iki defa tekrarlanan 1000mg’lık dozun uygulanmasını takiben saptanan doruk konsantrasyonu sırasıyla 31 ve 43 μg/ml’dir. Emilimi dozdan bağımsızdır ve gıdalarla değişmez. İki gün boyunca günde 2 defa uygulanmasının ardından kararlı duruma geçilir.
Dağılım
Levetirasetam ve primer metaboliti plazma proteinlerine %10’dan düşük oranda bağlanır. Dağılım hacmi yaklaşık olarak 0,5-0,7 l/kg dır.
Biyotransformasyon
Levetirasetam, insanlarda yaygın bir biçimde metabolize olmamaktadır. Majör metabolik yolağı (dozun %24’ü), asetamid grubunun enzimatik hidrolizidir. Primer metaboliti farmakolojik olarak aktif değildir. Primer metabolitinin açığa çıkarılmasında, insan karaciğer sitokrom P450 izoformları rol oynamamaktadır. Asetamid grubunun hidrolizi, kan hücreleri dahil çok sayıda dokuda ölçülebilir düzeydedir. Ayrıca iki minör metaboliti tanımlanmıştır. Biri, pirolidon halkasının hidroksilasyonu (dozun %1.6’sı) ve diğeri ise pirolidon halkasının açılması (dozun %0.9’u) ile elde edilmiştir. Diğer tanımlanmamış bileşikler sadece dozun %0.6’sını oluşturmaktadır.
İnvitro çalışmalarda, levetirasetamın ve primer metabolitinin insan karaciğer sitokrom P450 izoformlarını, glukuronil transferazını ve epoksi hidroksilaz aktivitelerini inhibe etmediği gösterilmiştir. Ayrıca levetirasetam, valproik asidin invitro glukuronidasyonuna etki etmez.
Levetirasetam, insan karaciğer hücre kültürlerinde enzim indüksiyonuna sebep olmaz. Bu nedenle, Epixx’in diğer maddelerle ya da diğer maddelerin Epixx ile etkileşimi beklenmemektedir.
Eliminasyon
Plazmadaki yarılanma ömrü yetişkinlerde 7 ± 1 saattir ve doz, uygulama yolu veya tekrarlanan uygulamalarla değişmez. Ortalama toplam vücut klerensi 0,96 ml/dak/kg’dır.
Verilen dozun %95’i vücuttan idrar yoluyla atılır (yaklaşık olarak dozun %93’ü 48 saat içinde atılır). Dozun sadece %0.3’ü dışkı yolu ile atılır.
Levetirasetam ve birincil metabolitinin idrar yolu ile kümülatif atılımı, ilk 48 saat boyunca sırasıyla dozun %66 ve %24’üne tekabül eder.
Levetirasetam ve ana metabolitinin renal klirensi sırasıyla 0.6 ve 4.2 ml/dak/kg’dır. Bu durum, levetirasetamın glomerüler filtrasyon ve sonrasında tübüler reabsorpsiyon ile; birincil metabolitinin de glomerüler filtrasyona ek olak aktif tübüler sekresyon ile atıldığını göstermektedir. Levetirasetam eliminasyonu kreatinin klerensi ile ilişkilidir.
Yaşlılar
Yaşlılarda yarılanma ömrü, bu popülasyondaki böbrek fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak %40 artmakta ve 10-11 saate çıkmaktadır.
4-12 yaş çocuklar
6-12 yaş aralığındaki epileptik çocuklara 20 mg/kg tek doz verilmesini takiben, levetirasetamın yarılanma ömrü 6 saat olmuştur. Görünen vücut klerensi epileptik yetişkinlere göre %30 daha yüksektir.
4-12 yaş aralığındaki epileptik çocuklara 20 ila 60 mg/kg/gün tekrarlanan oral dozda verilmesini takiben, levetirasetam gastrointestinal sistemden hızla emilir. Doruk plazma konsantrasyonuna 0.5 ila 1.0 saat sonra ulaşır. Eğrinin altındaki alan ve doruk plazma konsantrasyonları için doz orantılı ve doğrusal artışlar gözlenmiştir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 5 saattir. Vücut klirensi 1.1 ml/dak/kg’dır.
Böbrek yetmezliği
Hem levetirasetam hem onun birincil metabolitinin vücut klerensi, kreatinin klerensi ile ilişkilidir. Bu nedenle orta ve şiddetli böbrek yetmezliğine sahip hastalarda, kreatinin klerensi baz alınarak levetirasetam’ın günlük doz ayarının yapılması tavsiye edilmektedir. Anürik son dönem böbrek yetmezliğine sahip erişkin hastalarda yarılanma ömrü interdialitik ve intradialitik periyodlar boyunca sırasıyla yaklaşık 25 ve 3.1 saattir.
Karaciğer yetmezliği
Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğine sahip hastalarda levetirasetamın klerensi ile ilgili bir değişiklik yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliğine sahip hastaların çoğunda, eş zamanlı böbrek yetmezliğine bağlı olarak levetirasetam klirensi, %50’den fazla bir azalma göstermiştir.
ENDİKASYONLARI :
4 yaşın üstündeki çocuk ve yetişkin epilepsi hastalarında parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ek tedavi olarak kullanılır.
12 yaşın üstündeki juvenil myoklonik epilepsili adolesan ve erişkin hastalarda myoklonik nöbetlerde ek tedavi olarak kullanılır.
Yeni epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıç nöbetlerinin tedavisinde monoterapi olarak kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI :
Levetirasetam, diğer pirolidon türevleri veya içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER :
Mevcut klinik deneyimlere göre, Epixx tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması önerilmektedir. (Örn: yetişkinlerde 2-4 haftada 2 x 500 mg/gün, çocuklarda 2 haftada bir 2 x 10 mg/kg/gün’ü geçmemek şartıyla azaltarak)
Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekebilir. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalara verilecek dozun tespitinde “Kullanım Şekli ve Dozu” bölümünde yer alan formül ve tablo kullanılmalıdır.
Kontrollü klinik çalışmalarda, levetirasetam tedavisi alan hastalarda minör, fakat istatistiksel olarak anlamlı oranda eritrosit sayısı, hemoglobin ve hamatokrit değerlerinde azalma gözlenmiştir. Karaciğer fonksiyon testlerinde ise anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır.
Çocuklarla ilgili eldeki veriler, ergenlik ve büyümeye etkisinin olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte çocuklarda, öğrenme, zeka, büyüme, endokrin fonksiyonu, ergenlik ve çocuk doğurma potansiyeli üzerindeki uzun süreli etkileri bilinmemektedir.
yetişkin ve pediyatrik hastaların %14’ünde; plasebo ile tedavi edilen erişkin ve pediyatrik hastaların sırasıyla % 26 ve % 21’nde bildirilmiştir.
Levetirasetam böbrekler aracılığıyla atıldığından, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalarda advers etkilerin görülme olasılığı artabilir. Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarının azalabileceği göz önüne alınarak, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Bu grup hastalarda böbrek fonksiyonlarının takibi yararlı olabilir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi C’dir. Yapılan hayvan çalışmalarında, insandakine eşdeğer veya daha yüksek dozlarda kullanıldığında gelişim üzerinde toksisiteye rastlanmamıştır. Ancak hamile kadınlarda levetirasetam kullanımına yönelik yeterli veri bulunmamaktadır. Epixx hamilelik boyunca çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Antiepileptik tedavilerin kesilmesi sonucunda hastalık daha da kötüleşebilir, anneye ve fetusa zarar verecek durumlar ortaya çıkabilir. Hastalar tedavi sırasında gebe kaldıkları ya da gebe kalma olasılıkları ortaya çıktığı takdirde doktorlarına başvurmalıdırlar.
Levetirasetam anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, ilaç kullanırken anne sütü ile besleme önerilmemektedir.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi :
Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, kişiden kişiye değişen hassasiyete bağlı olarak tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında, uyuklama hali veya diğer santral sinir sistemi ile ilişkili semptomlar görülebilir. Bundan dolayı bu tür görevleri yapacak kişilerin, kamyon sürücülerinin ve makine operatörlerinin dikkatli olması gereklidir, ve ilacı kullanan kişiler uyuklama hali olmadığını anlayana kadar araç ve makine kullanmamalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
Levetirasetam bugüne kadar 3000’den fazla hasta veya kişi üzerinde denenmiştir. Bunların 1023 tanesi (672 tanesi levetirasetam ile, 351 tanesi plasebo ile tedavi edilen) kontrollü klinik çalışmalara katılan epilepsili hastalardır…
Devamını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz…

Kaynak: http://www.abdiibrahim.com.tr/pdf/epixx_1000mg_prospektus.pdf

Comments

Valida

Ben 10 yildir epileptik hastayim,gundelik olarak Lamictal 175 mg.Depokin Chrono 3000 mg. kullaniyorum.Ama küçük növbetler belirleniyor.Doktorum bana bunlarla birlikde epixx kullanmayi tavsiye etdi.epixx günlük kullanmayi 2000 tayin etdi.Böyle kullanim bana yan etki yapar mi?Sayin hocam,cevap verirseniz teşekkür ederim önceden