Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Paxil

Paxil

Submitted by on Ağustos 28, 2008 – 12:34 am 11 Comments | 38.783 Kez Görüntülendi

PAXİL CR 12,5 MG 28 ENTERİK TABLET
Etken Maddesi

Prospektüs Bilgileri:
Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Yardımcı madde : .
Farmakodinamik özellikler: Paroksetin, güçlü ve selektif bir serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT) geri alım inhibitörüdür ve etkisinin ve (OKH) ve hastalıklarının tedavisindeki etkinliğinin beyin nöronlarındaki serotonin geri alımına uyguladığı spesifik inhibisyonla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Paroksetinin trisiklik, tetrasiklik ve mevcut diğer antidepresanlarla kimyasal açıdan ilgisi yoktur. Paroksetinin muskarinik kolinerjik reseptör afinitesi düşüktür. Selektif serotonin geri alım inhibitör etkisine göre in vitro çalışmalar trisiklik antidepresanlardan farklı olarak paroksetinin alfa 1, alfa 2, beta-adrenoseptör, dopamin (D2), 5-HT1, 5-HT2 ve histamin (H1) reseptörlerine afinitesinin az olduğunu göstermiştir. İn vitro post sinaptik reseptörlerle bu etkileşim eksikliği SSS depresanlarının ve özelliklerin eksikliğini gösteren in vivo çalışmalarla doğrulanmıştır. Diğer selektif 5-HT geri alım inhibitörleri gibi, paroksetin de daha önce monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ya da triptofan verilen hayvanlara uygulandığında aşırı 5-HT reseptör uyarımı semptomlarına neden olur. Paroksetinin 5-HT geri alımını inhibe etmek için gerekli dozlarının üzerinde zayıf aktivasyon gösterdiği davranışsal ve EEG çalışmalarında görülmüştür. Aktivasyon özellikleri “amfetamin benzeri” tabiatta değildir. Paroksetin sağlıklı kişilere uygulandığında, kalp basıncı, kalp hızı ve EKG’de klinik belirgin değişiklikler göstermemiştir. Çalışmalar göstermiştir ki, noradrenalin geri alımını inhibe eden antidepresanlardan farklı olarak paroksetin, guanetidinin antihipertansif etkisini daha düşük oranda inhibe etmektedir. Farmakokinetik özellikler: Paroksetin oral yolla alındıktan sonra iyi emilir ve ilk geçiş metabolizmasına maruz kalır. Paroksetin CR tablet, paroksetinin çözünme hızını 4 ila 5 saatlik bir periyotta kontrol eder. İlaç salınımını in vivo kontrol etmenin yanı sıra, enterik bir kılıf paroksetin CR tablet mideyi terk edene kadar ilacın salınımını erteler. tabletler ile karşılaştırıldığında kontrollü salınım tabletlerinin absorpsiyon hızlarının düşük olduğu görülmektedir. Değişmemiş paroksetinin idrar ile atılımı genellikle dozun %2’sinden azken, metabolitlerinki dozun yaklaşık %64’üdür. Dozun yaklaşık %36’sı büyük ihtimalle safra yolu ile olmak üzere, dışkıyla atılır. Bunda dozun %1’inden azı değişmemiş paroksetinden oluşmaktadır. Metabolit salgı bifaziktir, başlangıçta ilk geçiş metabolizmasının sonucudur ve daha sonra paroksetinin sistemik eliminasyonu tarafından kontrol edilir. Eliminasyon yarı ömrü değişken olmakla birlikte genelde yaklaşık bir gündür. TM: GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W/:Prospekt/ CR/ CR 12.5mg-03 0 CR 12.5mg Enterik Tablet tablet ya da kontrollü salınım formülasyonlarıyla tedaviye başladıktan sonra 7-14 gün içerisinde kararlı durum sistemik seviyelerine ulaşılır ve uzun süreli tedavi sırasında farmakokinetikte değişme görülmez. Paroksetin plazma konsantrasyonlarıyla klinik etki (advers deneyimler ve etkililik) arasında bir korelasyon bulunmamıştır. İlk geçiş metabolizması dolayısıyla sistemik sirkülasyona girebilen paroksetin miktarı gastrointestinal sistemden absorbe edilen miktardan azdır. Paroksetinin başlıca metabolitleri hızla atılan polar ve konjüge oksidasyon ve metilasyon ürünleridir. Bunların farmakolojik aktivitesi olmadığından, paroksetinin terapötik etkilerine katkıda bulundukları söylenemez. Metabolizma, paroksetinin selektif nöronal 5-HT geri alımını etkilemez. Paroksetin dokulara yaygın olarak dağılır ve farmakokinetik ölçümler, vücuttaki paroksetinin sadece %1’inin plazmada kaldığını göstermektedir. Plazmada kalan paroksetinin yaklaşık %95’i terapötik konsantrasyonlarda proteine bağlıdır. İnsan sütüne geçiş çok küçük miktarlarda olmaktadır. Paroksetinin artan plazma konsantrasyonları yaşlı deneklerde ve renal ve hepatik yetersizliği olanlarda görülür; ancak plazma konsantrasyonlarının aralığı sağlıklı yetişkin denekler ile örtüşmektedir.

Endikasyonları:
Paroksetin, güçlü ve selektif bir serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT) geri alım inhibitörüdür. tedavisinde (başlangıçta yeterli cevap alındıktan sonra, Paroksetin ile tedaviye devam edilmesi relapsının önlenmesinde etkilidir); obsesif kompülsif bozukluk (OKB) semptomlarının tedavisi ve relapsın önlenmesi; agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın panik bozukluğu semptomlarının tedavisi ve relapsın önlenmesi ve sosyal anksiyete bozukluğu / sosyal fobi tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Paroksetine veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Paroksetin CR tablet, monoaminoksidaz inhibitörleri (MAO) ile birlikte veya MAO inhibitör tedavisinin kesilmesini takip eden 2 hafta içinde kullanılmamalıdır. Benzer şekilde, Paroksetin CR tabletle tedavinin kesilmesini takip eden 2 hafta içinde MAO inhibitörü alınmamalıdır (bkz. İlaç Etkileşmeleri). Paroksetin CR tioridazin ile birlikte kullanılmamalıdır; çünkü CYP450 2D6 hepatik enzimini inhibe eden diğer ilaçlarda olduğu gibi, paroksetin tioridazin plazma düzeylerini yükseltebilir (bkz. İlaç Etkileşmeleri). Tioridazin tek başına kullanıldığında “torsades de pointes” gibi ciddi ventriküler aritminin eşlik ettiği QTc aralığı uzamasına ve ani ölüme yol açabilir.

Uyarılar / Önlemler:
Paroksetin CR tedavisi MAO inhibitörleriyle yapılan tedavinin kesilmesinden en az 2 hafta sonra dikkatle başlatılmalıdır ve paroksetin CR dozajı optimal cevap alınana kadar aşamalı olarak artırılmalıdır (bkz. Kontrendikasyonlar ve İlaç Etkileşmeleri). Diğer SSRI’larda olduğu gibi Paroksetin CR de nöroleptik alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır; çünkü bu kombinasyonla Nöroleptik Malignant Sendromu vakalarını düşündüren semptomlar bildirilmiştir.

Mani hikayesi: Tüm antidepresanlarda olduğu gibi, paroksetin CR mani hikayesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Triptofan: Triptofanın bir başka selektif 5-HT geri alım inhibitörü ile birlikte alınmasında advers deneyimler rapor edildiğinden, paroksetin CR triptofan tedavisi ile birlikte alınmamalıdır (bkz. İlaç Etkileşmeleri).

Kardiyak Durumlar: Kardiyak durumları olan hastalarda her zamanki önlemler alınmalıdır.

Epilepsi: Tüm antidepresanlarda olduğu gibi, paroksetin CR epilepsi hastalarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Nöbetler: Toplamda, paroksetin ile tedavi edilen hastalarda nöbetlerin meydana gelme sıklığı %0.1’den azdır.

Nöbet gelişen hastalarda paroksetin kullanımı kesilmelidir.

İntihar/İntihar fikri ve psikiyatrik bozukluklar: İntihar girişimi olasılığı majör depresif bozukluğun doğal bir parçası olup, belirgin bir iyileşme görülene dek mevcut olabilir. Düzelme, tedavinin ilk birkaç haftası veya sonrasında görülemeyebileceğinden, hastalar düzelme olana kadar yakından izlenmelidir.

Paroksetin reçete edilen diğer psikiyatrik durumlar da artmış intihar eğilimi davranışları ile ilişkili olabilir. Ek olarak, bu durumlar majör depresif bozukluk ile beraber seyredebilir. Bu nedenle,majör depresif bozukluğu olan hastaların tedavisi sırasında gösterilen dikkat diğer psikiyatrik hastaların tedavisi esnasında da gösterilmelidir.

Elektrokonvulsif Tedavi (ECT): Paroksetin CR’ın ECT ile beraber verilmesi hakkında kısıtlı klinik deneyim vardır.

Glokom: Diğer SSRI’larda olduğu gibi, paroksetin nadiren midriyazise neden olmuştur ve dar açılı glokom hastalarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Hiponatremi, yaşlılarda daha baskın olmak üzere ender olarak rapor edilmiştir. Hiponatremi genelde paroksetinin kesilmesinden sonra düzelmiştir. Paroksetin tedavisinden sonra deri ve mukoza membran kanamaları rapor edilmiştir. Bu yüzden paroksetin CR kanama riskini artıran ilaçlarla birlikte kullanılırken ve kanamaya eğilimli ve predispozan faktörleri olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Paroksetin tedavisinin kesilmesi ile görülen semptomlar: Bazı hastalarda paroksetin tedavisi kesildiğinde, özellikle de tedavi aniden durdurulduğunda semptomlar görülebilir (bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Bu nedenle tedavinin kesilmesi sırasında dozun kademeli olarak azaltılması tavsiye edilmektedir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi: C. Paroksetinin insan gebeliğinde güvenliği henüz kanıtlanmamıştır ve bu yüzden paroksetin CR gebelik sırasında kullanılmamalıdır ve emziren annelerde sadece potansiyel faydanın olası riskten fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanmaya etkisi: Klinik deneyimler paroksetin tedavisinin kognitif ya da psikomotor fonksiyona zarar vermediğini göstermiştir. Ancak, diğer bütün psikoaktif ilaçlarla olduğu gibi, hastalar araba ve makine kullanma becerileri konusunda uyarılmalıdır. Paroksetin alkolün yol açtığı zihinsel ve motor bozukluğu artırmasa da, hastaların paroksetin ve alkolü birlikte kullanması tavsiye edilmez.

Yan Etkiler:
Kontrollü klinik araştırmalarda, en sık gözlenen advers etkiler; mide bulantısı, uykulu hal, terleme, titreme, asteni, ağız kuruluğu, uykusuzluk, cinsel fonksiyon bozukluğu (impotans ve ejakülasyon bozuklukları dahil), baş dönmesi, kabızlık, ishal ve iştah kaybıdır. Advers etkilerin şiddeti ve sıklığı tedaviye devam edilmesiyle azalabilir ve genellikle tedavinin kesilmesine yol açmaz. Buna ilaveten, klinik kullanımı sırasında rapoe edilen yan etkiler: Sinir Sistemi: Serotonerjik sendroma ilaveten halüsinasyonlar, hipomani ve huzursuzluk bildirilmiştir. Diğer selektif serotonin geri alım inhibitörlerinde olduğu gibi konfüzyon da bildirilmiştir. Oro-fasiyal distoni de dahil ekstrapiramidal reaksiyonlar bildiren bazı raporlar vardır. Bazen bu reaksiyonlar nöroleptik kullanan hareket bozukluğu olan hastalarda meydana gelmiştir. Konvülsiyona ait nadir vaka bildirimi vardır. Nöroleptik malign sendromu da (nöroleptik tedaviyi yeni bırakan veya birlikte kullanan hastalarda meydana gelir) nadiren bildirilmiştir. Sindirim Sistemi: Kusma ve hepatik enzimlerde yükselme bildirilmiştir. Şiddetli karaciğer anormallikleri nadiren bildirilmiştir. Karaciğer fonksiyon test sonuçlarında uzun süreli bir yükselme olursa kullanıma son verilmelidir. Deri ve uzantıları: Kızarıklık (kaşıntı veya anjiyoödemin eşlik ettiği ürtiker dahil) ve fotosensitivite reaksiyonlarına ait nadir vakalar bildirilmiştir. Metabolik/endokrin: Nadiren hiponatremi bildirilmiştir. Bu yaşlılarda daha baskındır ve uygun olmayan anti-diüretik hormon sekresyonu sendromu ile ilişkili olabilir. Hiponatremi ilacın kesilmesiyle genellikle ortadan kalkar. Nadiren hiperprolaktinemi/galaktore semptomları bildirilmiştir. Kardiyovasküler: Diğer selektif serotonin geri alım inhibitörlerinde olduğu gibi, daha önce hipertansiyonu olan veya huzursuzluk çeken hastalarda tansiyonda geçici değişiklikler bildirilmiştir. Taşikardi nadiren rapor edilmiştir.Hematolojik: Anormal kanamalar (çoğunlukla ekimoz ve purpura) bildirilmiştir. Trombositopeni nadiren bildirilmiştir.Diğer: Akut glokom, üriner retansiyon ve periferal ödeme ait nadir vakalar bildirilmiştir. Trisiklik antidepresanlara nazaran ağız kuruması, konstipasyon ve uykulu hali daha az neden olur. Ani olarak kesilmesini takiben baş dönmesi, duyusal bozukluk (örneğin parestezi), anksiyete, uyku bozuklukları (kabus dahil), ajitasyon, titreme, mide bulantısı, terleme ve konfüzyon bildirilmiştir. Bunlar genellikle bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkar ve nadiren semptomatik tedavi gerekir. Bu semptomların görülme riski daha yüksek olan özel bir hasta grubu yoktur; bundan dolayı antidepresif tedavi artık gerekmediğinde, dozun azaltılması veya gün aşırı verilmesi suretiyle kademeli olarak ilacın kesilmesi önerilir. Manik reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir. Bulanık görme bildirilmiştir.

Etkileşimler:
MAO inhibitörleri / triptofan / diğer selektif serotonin geri alım inhibitörleri: Serotonerjik ilaçlarla birlikte kullanımı serotonine bağlı etkide yükselmeye yol açar. Bu semptomlar, ajitasyon, konfüzyon, diyaforez, halüsinasyonlar, hiperrefleks, miyoklonus, ürperme, taşikardi ve titremeyi içermektedir. İlaç metabolize eden enzim indükleyiciler/inhibitörler: Paroksetinin metabolizması ve farmakokinetiği, ilaçları metabolize eden karaciğer enzimlerini indükleyen veya inhibeeden ilaçlardan etkilenebilir. Bilinen bir ilaç metabolize edici enzim inhibitörü ile birlikte kullanıldığında, doz aralığının en düşük seviyesinde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Bilinen bir ilaç metabolize edici enzim indüktörü ile birlikte kullanıldığında başlangıç dozunun ayarlanmasına gerek yoktur. Sonraki herhangi bir doz ayarlamasında klinik etki (tolerabilite ve etkinlik) rehber olmalıdır. Alkolün yol açtığı mental ve motor beceri kaybını artırmamakla birlikte,hastalarda alkolle birlikte kullanılması önerilmez. Lityumun birlikte uygulanması durumunda dikkatli olunmalı ve lityum düzeyleri takip edilmelidir. ile birlikte uygulanması halinde paroksetinin plazma konsantrasyonlarında azalma ve yan etkilerde artma görülür. Bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında başlangıç doz ayarlanmasına gerek yoktur, klinikte alınanetkiye göre doz ayarlaması daha sonra yapılmalıdır. Paroksetinin diğer antikonvülsanlar ile birlikte kullanılması da yan etkilerin insidansında artışa yol açabilir. Varfarin ile arasında, protrombin zamanında değişmeler ve kanamada artışla sonuçlanabilecek bir farmakodinamik etkileşim olabilir. Trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanımının etkisi henüz çalışılmamıştır. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Prosiklidinin plazma düzeylerini anlamlı olarak artırır. Antikolinerjik etkiler gözlendiğinde prosiklidin dozu azaltılmalıdır. Selektif serotonin geri-alım inhibitörleri dahil olmak üzere, diğer gibi hepatik sitokrom P-450 enzimi CYP2D6’yı inhibe eder. CYP2D6’nın inhibisyonu ile bu enzim tarafından metabolize edilen ilaçların birlikte verilmesi halinde, bu ilaçların plazma seviyelerinde yükselmeye yol açabilir. Bu enzim tarafından metabolize edilen arasında bazı trisiklik (örneğin amitriptilin,nortriptilin, imipramin ve dezipramin), fenotiyazin nöroleptikleri (örneğin perfenazin ve tioridazin) ve Tip 1c antiaritmikler (örneğin propafenon ve flekainid) bulunmaktadır.

Dozu Kullanma:
Paxil’in günde bir defa sabahları yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Hastalar semptomlardan kurtulduklarından emin olana dek yeterli bir süre tedaviye devam etmelidir. İlacın ani kesilmesinden kaçınılmalıdır. Yetişkinler: Depresyon: Tavsiye edilen doz günde 20 mg’dır. Bazı hastalarda dozu artırmak gerekebilir. Doz, hastanın cevabına göre, kademeli olarak, 10 mg’lık artışlar ile günde 50 mg’a yükseltilebilir. Obsesif Kompülsif Hastalık (OKH): Tavsiye edilen doz günde 40 mg’dır. Hastalar günde 20 mg ile başlamalıdır ve doz haftada 10 mg’lık artışlar ile yükseltilebilir. Bazı hastalar dozun günde maksimum 60 mg’a kadar artırılmasından fayda sağlar. Panik Hastalığı: Tavsiye edilen doz günde 40 mg’dır. Hastalar günde 10 mg ile başlamalıdır ve doz hastanın cevabına göre haftada 10 mg’lık artışlar ile yükseltilebilir. Bazı hastalar dozun günde maksimum 50 mg’a kadar artırılmasından fayda sağlar. Düşük bir başlangıç dozu tavsiye edilir. Yaşlılar: Yaşlı deneklerde paroksetinin plazma konsantrasyonunda artışlar meydana gelmektedir. Dozajlama yetişkinlerin başlangıç dozunda başlamalıdır ve haftada 10 mg’lık artışlar halinde hastanın cevabına göre maksimum 40 mg’a kadar artırılabilir. Şiddetli renal bozukluğu (kreatinin klirensi <30 ml/dak) veya şiddetli hepatik bozukluğu olan hastalarda paroksetinin plazma konsantrasyonunda artışlar meydana gelmektedir. Tavsiye edilen doz günde 20 mg’dır

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

* PAXİL 20 MG 28 TABLET
* PAXERA 10 MG 28 TABLET
* PAXERA 20 MG 28 TABLET
* PAXERA 30 MG 28 TABLET
* PAXİL CR 25 MG 28 ENTERİK TABLET
* PAXİL 20 MG 14 TABLET

11 Comments »

 • ahmet dedi ki:

  doktora sormadan ilacın dozunu azaltıp artırmayın…

 • elif yigit dedi ki:

  merhaba ben elif 2 sendir pacsil kullanıyorum ama şuanda bırakmak istiyorum ilaca 2 veya 3 gün ara verdigim zaman şiddetli baş dönmesi mide bulantısı denge kaybı kulak çınlaması oluyor ve mecburen tekrar içi yorum ama artık bırak mak istiyoorum bilgisi olan varsa bana yardım eder mi sevinirim…

 • zehra dedi ki:

  bilgisayarin tuslari bozuk harfler eksik kalabiliyo kusura bakmayiniz.bana cok iyi psikolog lazim .yardimci olursaniz sevinirim tesekkurler

 • zehra dedi ki:

  merhaba ben zehra 5 yildir paxil kullaniyorum.ve artik iyi olmak istiyorum bu ilac beni defalarca intahar etmekten korudu.ilaca baslamadan once bunalimdaydin halsiz bitkin mutsuz yani hayata kusmusumtum su an iyiyim ama artik ilac icmek istemiyorum.doktotum bana uc depresyon icersindesin ve baka ilaclarda kullanmam gerektigini soylemisti ve su an sadece paxil kullani yorum acaba biraksam tekrar hastalanirmiyim

 • ismail dedi ki:

  paxil yani paroxetin ssr grubu bir antideprasandır.depresif durumlara bağlı olan anksiyete obsesif bozukluk sosyal fobi tedavisinde etkilidir en kötü yan etkisi. depresyon hastalarının hiç istemediği teremör(titreme) dir. bunun yerine yan etkileri çok daha az olan ve yeni nesil prozac diye adlandırılan cipralex i öneririm..
  Dr. ismail cesuralp

 • sedat dedi ki:

  lütfen kimse birbirine doktorluk yapmaya kalkmasın,15 yıldır antidepresan kullanıyorum keşke kullanmak zorunda olmasam,kimse ilaç kullanmak istemez ama bu yapısal-bünyesel bir durum ve kullanmak zorundayım,kendinizi çok iyi hissediyorsanız uzun süredir, doktorunuzla bunu paylaşın ve onun yol göstericiliğiyle ilacı bırakın aksi halde kendinize iyilik yapayım derken kötülük yaparsınız

 • kadersevili nuray ben 1.5 yıl kullandım paxil dedi ki:

  sevgili nuray bende 1.5 yıl kullandım paxil.ve bıraktğm zmn sendeki etkileri grdüm hatta yollarda uyudum hastalandmama geçiyor 1 hafta sonra düzeldim sabırlı olrsn ii olur

 • nuray dedi ki:

  merhaba ben
  3,5 yıldır paxil kullanıyorum.şimdi de bırakamıyorum.bıraktığım zaman baş dönmesi sıkıntı huzursuzluk yaşıyorum.napcağımı bilmiyorum.mecburen hergün içiyorum.bi firkri olan varsa bana iletsin lütfen..

 • cansu dedi ki:

  bu arada 30mg her gun sadece sabahlari aliyordum. Her gun alirken saatlerin oynamamasina dikkat edin dedi doktor.

 • cansu dedi ki:

  ben 1 seneye yakindir ilac kullaniyorum. 10mg paxil ille bir hafta icerek tedaviye basladim. 20mg 1 ay kullandiktan sonra tam olarak iyi hissetmedigimi söyledim. Bunun uzerine 30mg paxera a basladim. Su an gayet mutluyum ve memnunum. Ilaci birakmaya basladim. 30mgdan 20mg 20gun, 20mgdan 10mg 20 gun ve 10mgdan 5 mg 20gun kullanip ilaci birakmami istedi doktor. Su ana kadar herhangi bir yan etki görmedim biraz yan etkisi olabilir demesine ragmen.

 • ayla dedi ki:

  Slm ben daha önce paxil 20mg kullandım ,günde 1adet alıyordum ,1.5sene düzenli kullanmama ramen hiçfaydasını görmedim,yalınız ilacı bırakırken azar,azar bırakmama ramen bende çok fazla baş dönmesi,kulak çınlamaları yaptı.Paxıl kullanan arkadaşlar varsa ilacı bırakırken önce birkaç gün yarım içsinler,2-3 gün gün aşırı içerek bıraksınlar,herkeze acil şifalar,herşey gönlünüzce olması dilekleriyle.