Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.643 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresan tedavisi, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

MİNELZA 30 MG FİLM KAPLI TABLET

Submitted by on Ocak 4, 2010 – 3:15 pm | 3.332 Kez Görüntülendi

MİNELZA 30 MG FİLM KAPLI TABLET

FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg içerir.

Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Mirtazapin, majör epizotlarının tedavisi için verilen bir ilaçtır. Depresyonda, , , (erken uyanma) ve kilo kaybı benzeri semptomların bulunması, mirtazapin tedavisine olumlu yanıt alınma şansını artırmaktadır. Diğer semptomlar: ilgi kaybı, intihar fikri, ruh hali değişikliği (akşamları sabaha oranla daha iyi). Mirtazapin genellikle etkisini tedavinin başlamasından sonra 1-2 hafta içinde göstermeye başlar.

Farmakodinamik Özellikleri:

Mirtazapin, santral noradrenerjik ve seratonerjik sinir iletimini artıran, santral etkili presinaptik bir adrenerjik alfa2-antagonistidir. Seratonerjik sinir iletisinin artırılması, 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörleri mirtazapin tarafından bloke edildiğinden, özellikle 5-HT1 reseptörleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Mirtazapinin her iki enantiyomerinin de antidepresan etkiye katkıda bulunduğu düşünülmektedir; S(+) enantiyomeri alfa2 ve 5-HT2 reseptörlerini ve R(-) enantiyomeri ise 5-HT3 reseptörlerini bloke etmektedir.

Mirtazapinin özelliklerinden histamin H1 antagonistik etkisi sorumludur. Mirtazapin genel olarak iyi tolere edilmektedir. Pratik olarak antikolinerjik etkiye sahip değildir ve terapötik dozlarda uygulandığında, kardiyovasküler sistem üzerinde pratik olarak bir etki gözlenmemektedir.

Farmakokinetik Özellikleri:

Emilim: Tabletler ağız yoluyla alındıktan sonra etkin madde olan mirtazapin hızla emilir (biyoyararlanımı %50) ve yaklaşık 2 saat sonra doruk plazma düzeylerine ulaşır. Önerilen dozlarda mirtazapin doğrusal bir farmakokinetik gösterir. Sabit plazma düzeylerine 3-4 gün sonra ulaşılır ve daha sonra birikim olmaz.

Gıdalar mirtazapinin farmakokinetik özelliklerini değiştirmez.

Dağılım: Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %85’dir.

Metabolizma: Mirtazapinin büyük bir kısmı metabolize olur. Başlıca biyotransformasyon yolları demetilasyon ve oksidasyonu takiben konjugasyondur. Demetil metaboliti farmakolojik olarak aktiftir ve ana madde ile aynı farmakokinetik profile sahip olduğu zannedilmektedir.

Atılım: Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 20-40 saat arasındadır. Nadiren, bu sürenin 65 saate kadar uzayabildiği, genç erkeklerde ise daha da kısalabildiği gözlemlenmiştir. Eliminasyon yarılanma ömrü günde tek doz uygulanmasını mümkün kılar. Büyük oranda metabolize olan mirtazapin birkaç gün içinde idrar (%75) ve feçes (%15) ile atılır. Böbrek veya karaciğer yetersizliği mirtazapin klerensini azaltabilir.

ENDİKASYONLARI:

major depresif bozukluğun tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:

Mirtazipine veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanımı kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER:

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği , aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

ın çoğu ile yapılan tedavi esnasında genelde ya da agranülositoz şeklinde kendini gösteren kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Bu reaksiyon çoğunlukla tedavinin 4-6. haftasında ortaya çıkar ve tedavinin kesilmesi ile geriye döner. Mirtazapin ile yapılan klinik çalışmalar sırasında nadir de olsa geri dönüşümlü agranülositoz bildirilmiştir. Hekimler, , , veya diğer enfeksiyon belirtilerine benzer semptomlara karşı dikkatli olmalı; benzer semptomlar görüldüğünde tedavi kesilmeli ve kan testleri yapılmalıdır.

Aşağıdaki hastalıklarda doz dikkatle uygulanmalı ve hasta düzenli olarak izlenmelidir;

Epilepsi ve ; klinik deneyler sonucunda mirtazapin ile tedavi gören hastalarda ataklar nadiren görülmektedir.

Hepatik veya renal yetmezlik

, ve yakın zamanda geçirilmiş miyokard infarktüsü gibi kalp hastalıkları; normal önlemler alınmalı ve birlikte kullanılan dikkatle uygulanmalıdır.

Düşük kan basıncı

Diğer antidepresanlarda olduğu gibi aşağıdaki hastalıklarda dikkatli olunması gerekir.

Prostat hipertrofisinde olduğu gibi, miktürasyon bozuklukları (aslında mirtazapinin antikolinerjik etkisi çok zayıf olduğundan her hangi bir problem çıkması beklenmez).

Akut dar-açılı glokom ve intra-oküler basınç artışı (burada da zayıf antikolinerjik etkiden dolayı problem çıkma ihtimali zayıftır).

Eğer sarılık meydana gelirse tedaviye son verilmelidir.

Ayrıca, tüm anti-depresanlarda olduğu gibi aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

veya diğer psişik bozukluğu olan hastalarda antidepresan uygulaması ile psişik semptomlarda kötüleşme görülebilir. şiddetlenebilir.

Manik-depresif psikozun depresif fazının tedavisi sırasında manik faza geçiş olabilir.

İntihar girişimi ihtimali göz önünde bulundurularak, özellikle tedavinin başlangıcında hastaya sınırlı sayıda mirtazapin tableti verilmelidir.

Antidepresanlar bağımlılık yapmamakla birlikte, uzun süreli kullanımdan sonra tedavinin aniden kesilmesi sonrasında , ve halsizlik görülebilir.

Yaşlı hastalar, özellikle yan etkileri açısından antidepresanlara karşı daha hassastırlar. Mirtazapin klinik çalışmaları sırasında bildirilen yan etkiler diğer yaş gruplarına oranla daha sık olmamakla birlikte, yaşlı hastalarda kullanımı konusundaki deneyimler henüz sınırlıdır.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım:

Gebelik kategorisi: C

Hayvan çalışmalarında mirtazapin ile embriyotoksik etkiler ve yenidoğanın yaşama şansının azaldığı gözlenmiştir. Klinikte ise gebe kadınların tedavisi ile ilgili veri olmadığından, mirtazapin gebelerde sadece kesin endikasyonunda ve risk/yarar dengesi göz önünde bulundurularak verilebilir.

Mirtazapinin anne sütüne geçip geçmediği ile ilgili bilgiler, çocuğun karşılaşacağı riski ölçmek için yetersiz olduğundan, emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir.

Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri:

Mirtazapin konsantrasyonu ve uyanıklık durumunu bozabilir. gören hastalar araba sürme ve makine kullanma gibi tehlike potansiyeli olan ve uyanıklık ve konsantrasyon gerektiren işleri yapmaktan kaçınmalıdırlar.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:

Depresyon hastalarında doğrudan hastalıkla ilgili bir takım semptomlar görülür. Bu nedenle, bazen, hangi semptomların hastalığa, hangi semptomların mirtazapin tedavisine bağlı olduğundan emin olmak güç olabilir. Mirtazapin tedavisi sırasında en sık bildirilen yan etkiler şunlardır:

İştah ve kilo artışı, Uyuklama/sedasyon,geneldetedavininilkhaftalarıiçindegörülür(Not:Dozun azaltılması sedasyonun azalmasına yol açmaz, fakat antidepresan etkinliğini azaltabilir).

Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

,

, , halüsinasyonlar,

Konvülziyon atakları, , ,

Ödem ve ödeme bağlı kilo artışı,

Baş ağrısı,

Akut kemik iliği depresyonu (, , , granülositopeni),

Enzim düzeylerinde artış,

Serum transaminaz aktivitelerinde artış,

Deri döküntüsü

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:

Mirtazapinalkolünsantralsinirsisteminibaskılayıcıetkisiniartırabilir.Mirtazapin tedavisi sırasında hastalara alkol alımından kaçınmaları önerilmelidir.

Mirtazapin MAO inhibitörleri ile birlikte veya bu ajanlarla tedavinin kesilmesinden sonraki iki hafta içinde kullanılmamalıdır.

Mirtazapinbenzodiyazepinlerinsedatif etkileriniartırabilir.Bugrubagirenilaçlar mirtazapin ile birlikte verildiğinde bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

in vitro çalışmalar, mirtazapinin CYP 450 1A2, 2D6 ve 3A enzimlerinin zayıf kompetitif inhibitörü olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle, mirtazapinin HIV proteaz inhibitörleri, azol antifungaller, eritromisin ve nefazodon gibi CYP3A4’ün güçlü inhibitörleriyle birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

CYP 3A4’ün potent inhibitörü olan ketokonazol ile mirtazapinin birlikte kullanımı, mirtazapinin doruk plazma seviyesini % 30, eğrinin altında kalan alanı da % 45 artırmaktadır.

CYP 3A4’ü indükleyen , birlikte kullanıldığında mirtazapinin klerensini 2 kat artırarak plazma seviyesini % 45-60 oranda azaltmaktadır.

de mirtazapinin klerensini benzer şekilde artırmaktadır. Karbamazepin ya da diğer ilaç metabolizmasını hızlandıran ürünler ile mirtazapin birlikte kullanıldığında, mirtazapinin dozunun artırılması gerekebilir. Birlikte kullanılan bu ürünler kesildiğinde ise mirtazapinin dozunun azaltılması gerekebilir.

Simetidinle birlikte kullanıldığında mirtazapinin biyoyararlanımı % 50 oranda artmaktadır. Bu nedenle birlikte kullanıldıklarında mirtazapinin dozunun ayarlanması gerekebilir.

in vivo çalışmalarda mirtazapin, CYP 2D6 ile metabolize olan risperidon ya da paroksetin, CYP 3A4 ile metabolize olan karbamazepin, amitriptilin ve simetidinin farmakokinetik özelliklerini etkilememiştir.

Mirtazapin ve lityumun birlikte kullanımında, klinik etki ya da farmakokinetik özelliklerde herhangi bir değişiklik saptanmamıştır.

Mirtazapin ve seçici serotonin geri-alım inhibitörleri birlikte kullanıldığında, klinik açıdan anlamlı herhangi bir ilaç etkileşimi saptanmamıştır.

St John’s wort, mirtazapin düzeylerini düşürebildiğinden birlikte kullanımlarından kaçınılmalıdır.

Valerian, St John’s wort, SAMe ve kava kava merkezli sinir sistemi depresyonunu artırabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Tabletler bir miktar sıvı ile yutularak alınmalı, çiğnenmemelidir.

Yetişkinler: Tedavinin başlangıç dozu günde 15 mg’dır. Optimal klinik yanıtın alınabilmesi için genelde dozun artırılması gerekir. Efektif günlük doz genelde 15-45 mg arasındadır.

Yaşlılar: Önerilen dozlar yetişkinler ile aynıdır. Yaşlılarda doz artırımı tatminkar ve emniyetli bir yanıt alınıncaya kadar hasta yakından izlenmelidir.

Çocuklar: Çocuklarda mirtazapinin güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden, çocukların mirtazapin ile tedavisi önerilmez.

Renal ve hepatik yetmezliği olan hastalarda: Mirtazapin klerensi azalabilir. Bu tür hastalara mirtazapin verildiği zaman bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Mirtazapin 20-40 saatlik bir yarılanma ömrüne sahiptir ve dolayısıyla günde tek doz uygulamasına uygundur. Tercihen, yatmadan önce tek doz olarak alınmalıdır.

Mirtazapin gün içinde eşit olarak bölünmüş dozlarda bir sabah ve bir akşam verilebilir. Tedavi 4-6 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya değin sürdürülmelidir. Daha sonraki tedavi doz giderek azaltılarak kesilebilir. Uygun doz verildiği takdirde tedaviye 2-4 hafta içinde olumlu cevap alınabilir. Yetersiz cevap halinde doz maksimuma kadar çıkarılabilir. İkinci bir 2-4 haftalık dönemden sonra cevap alınamıyorsa tedavi kesilmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:

Aşırı doz alımından sonra mirtazapinin klinik güvenliliği saptanmamıştır. Toksisite çalışmaları klinik olarak ilgili kardiyotoksik etkilerin mirtazapin aşırı dozundan sonra görülmeyeceğini göstermiştir. Mirtazapin ile yapılan klinik çalışmalarda ilaç aşırı dozuna bağlı olarak aşırı sedasyon dışında doz aşımı ile ilgili olabilecek herhangi bir klinik etki gözlenmemiştir. Aşırı doz alımı halinde gastrik lavaj ve hayati fonksiyonların devamı için gerekli semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

25°C’nin altındaki, oda sıcaklığında saklayınız. Işık ve rutubetten koruyunuz.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Minelza 30 mg tablet, 14 ve 28 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Tarihi ve No: 18.03.2009-127/13

Ruhsat Sahibi: BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34398 Maslak – İSTANBUL

İmal Yeri: Zentiva a.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Dolmi Mecholupy Çek Cumhuriyeti

Prospektüs Onay Tarihi: 30.03.2009

Bir önceki yazımız olan KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet başlıklı makalemizde akatizi, Akut bipolar mani ve Antidepresan hakkında bilgiler verilmektedir.