Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.642 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

MAPROTİL 25 mg

Submitted by on Nisan 10, 2009 – 3:11 pm One Comment | 8.523 Kez Görüntülendi

25 mg

Etken Madde : Maprotilin HCI 30 Tablet

, depresyona bağlı yeme ve , hastalığının , , ve .

FORMÜLÜ

Maprotil 25 mg tablet , her bir tablette 25 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri :

Maprotil (maprotilin HCl) tetrasiklik bir ilaçtır. Presinaptik nöronal membrandan norepinefrin (NE)`in geri alınımını bloke ederek santral sinir sisteminde (SSS) sinaptik NE konsantrasyonunu arttırır. Maprotilin HCl deprese hastalarda sedasyon yapar ve saldırgan davranışları azaltır. Depresif hastalıklarda ve ajitasyonu ortadan kaldırır. Güçlü antihistaminik, orta derecede antikolinerjik etkisi vardır ve monoaminoksidaz `ı (MAO) inhibe etmez. Maprotilin HCl, seratonin geri alınımını etkilememesi ile trisiklik antidepresanların çoğundan ayrılır. Maprotilin HCl, konvülsiyon eşiğini düşürebilir.

Farmakokinetik Özellikleri :

Maprotil tablet ağız yoluyla alındıktan sonra, gastrointestinal kanaldan tamamıyla absorbe olur. Plazma proteinlerine yüksek oranda (%88) bağlanarak bütün vücuda dağılır. Ağızdan tek doz uygulanmasını takiben plazma zirve konsantrasyonları 8-24 saatte oluşur. Kişilerde farklılık göstermekle birlikte, tedavinin 2. haftasında kanda sabit bir konsantrasyona ulaşılır. Yarı ömrü 27-58 saattir. Metabolizması hepatik olup, atılımı biliyer (% 30 feçesle) ve renaldir (büyük ölçüde glukronid metabolitleri halinde, yaklaşık % 60) ve 21 gün içinde gerçekleşir.

ENDİKASYONLARI

Maprotil ,

Manik depresif hastalıklarda depresif fazda,
Majör depresyonda,
Ciddi depresif nörozların tedavisinde,
, anksiyete, veya irritabilite ile karakterize olan diğer depresif mizaç bozukluklarında kullanılır.
Maprotil, depresif hastalıklarda anksiyete ve ajitasyonu ortadan kaldırır.

KONTRENDİKASYONLARI

Maprotil , aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

Maprotilin HCl `e aşırı duyarlılığı olanlarda . Epilepsi hastalarında (konvülsiyon eşiğini düşürdüğünden) veya epilepsisi olduğundan şüphelenilen kişilerde. Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda.
Geçmişinde kan diskrazisi olan hastalarda. Akut miyokard enfarktüsünü takip eden nekahat döneminde. MAO inhibitörleri ile birlikte.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Maprotil `in 18 yaşın altındaki kişilerde kullanılmasının etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.
Yaşlılarda , ve hipotansif etkilerinin ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Maprotil , yaşlı hastalarda düşük dozlarda tavsiye edilir. Dikkatle ve gözetim altında uygulanmalıdır.
, , , karaciğer fonksiyon bozukluğu, , , , , , , ve prostat büyümesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Ameliyatlardan en az 2 hafta önce Maprotil tedavisi bırakılmalıdır.
Maprotil `in konvülsif eşiği düşürdüğü göz önüne alınarak konvülsif bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Uzun süreli tedavilerde düzenli olarak kan sayımı yapılmalı, patolojik nötrofil depresyonuna rastlandığı takdirde tedavi durdurulmalıdır.
Maprotil ile tedavi süresince kardiyak ve hepatik fonksiyon testleri ve kan basıncı ölçümleri yapılmalıdır.
Maprotil ile birlikte monoaminoksidaz (MAO) inhibitörü kullanılmaz. MAO inhibitörleri ile Maprotil kullanılması arasında en az 14 günlük bir sürenin geçmesi beklenmelidir.
Doktor tavsiye etmedikçe Maprotil tedavisi sırasında diğer ilaçları almayınız.
Araç ve makine kullanma üzerine etkileri :

Araç ve makine kullananlarda ve dikkat gerektiren işlerle uğraşan kişilerde, ilacın etkilerinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

Gebelikte Kullanımı : Kategori B

Maprotil `in gebelikte güvenli kullanımı tespit edilmemiştir. Ancak kesinlikle ihtiyaç duyulduğu durumlarda ve hekim denetimi altında kullanılmalıdır.

Emziren Annelerde Kullanımı :

Anne sütüne geçtiği saptanmıştır. Bebeğe olası yan etkileri nedeniyle, emzirme döneminde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLERİ / ADVERS ETKİLER

Maprotil `in yan etkileri trisiklik antidepresanlarla benzerlik göstermektedir.

Kardiyovasküler: , , , , , .
Psikiyatrik : Anksiyete, uyku bozuklukları, halusinasyon, hipomani, mani, huzursuzluk.
• Nörolojik: , , , , , .

Antikolinerjik: Ağız kuruluğu, , , .
Alerjik: Peteşi, fotosensitizasyon (UV `ye hassasiyet), ödem.
Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı.
Endokrin: Seyrek olarak libido azalması veya artması, kan şekeri seviyesinin düşmesi veya artması.
Diğer etkiler: Kilo artışı veya azalması, karaciğer fonksiyon bozuklukları görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTRUNUZA BAŞVURUNUZ

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Maprotil , alkol, merkezi sinir sistemi (MSS) depresanları ve MSS`nde depresan etkiye sahip olan antihipertansif ilaçlar (metildopa, metirosin, guanabenz ve rauwolfia alkaloidleri gibi) ile birlikte kullanıldığında bu maddelerin MSS depresan etkileri ciddi ölçüde artar.
Maprotil , antikolinerjik, antihistaminik ve sempatomimetik ilaçların etkisini arttırdığından bu ilaçlarla birlikte kullanılması gerekli olan durumlarda doz dikkatle ayarlanmalı ve hasta yakından izlenmelidir.
Maprotil ile birlikte fenotiazin veya benzodiazepin alan hastalarda bu ilaçların dozu azaltılmalıdır.
Maprotil ile birlikte simetidin kullanıldığı taktirde maprotilin HCl`in plazma konsantrasyonu yükselebileceğinden doz yeniden ayarlanmalıdır.
Maprotil , guanetidin, metildopa veya klonidin gibi antihipertansif ilaçların etkisini azaltır veya ortadan kaldırır.
Maprotil , antikonvülsan ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MSS depresyonunu şiddetlendirebilir, yüksek dozlarda konvülsif eşiği düşürür ve antikonvülsif tedavinin etkisini azaltır.
Trisiklik , bupropion, klozapin, haloperidol, lokzapin, molindan, pimozid, tiyoksantenler veya trazodon ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların veya Maprotil `in antikolinerjik ve sedatif etkilerinin süresi ve etkisi artabilir.
Östrojen içeren oral kontraseptifler, trisiklik antidepresan ilaçların yan etkilerini arttırabilir ve terapötik etkilerini azaltabilir. Bu etkileşim bir tetrasiklik olan maprotilin ile de gözlenebilir.
Fluoksetin ile beraber kullanıldıklarında trisiklik antidepresanların plazma konsantrasyonları 2-3 kat arttığından bu durum göz önüne alınarak bir tetrasiklik olan maprotilin dozunun ayarlanması önlenebilir.
Oftalmik nafazolin, nazal oksimetazolin, nazal veya oftalmik fenilefrin veya nazal ksilometazolin tedavisi sırasında sistemik emilim gerçekleşirse maprotilin bu ilaçların baskılayıcı etkilerini arttırabilir.
Maprotilin, sempatomimetik ilaçların kardiyovasküler etkilerini arttırarak aritmi, taşikardi, ciddi hipertansiyon veya hiperpireksiye neden olabilir. Fentolamin bu istenmeyen etkileri önleyebilir.
Oftalmik epinefrin de kardiyovasküler etkileri arttırabilir. Vazokonstriktör madde içeren lokal anestezik ilaçlardan sakınılmalı veya lokal anestezik ile çok az vazokonstriktör kullanılmalıdır.
Maprotilin efedrin ve mefenterminin presör etkilerini azaltabilir.
Tiroid hormonları ile birlikte kullanımı durumunda kardiyak aritmi riski artacağından doz ayarlaması gerekir.
DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ

Tedavi sırasında hasta gözetim altında tutulmalı ve ilacın dozu kişiye göre saptanmalıdır. Tedaviye mümkün olduğu kadar küçük dozlarla başlanmalıdır.

Hafif ve orta derecedeki depresyonlarda ayakta tedavide; başlangıç dozu günde 75 mg`dır. Uzun yarılanma ömrü nedeni ile başlangıç dozu ile tedavi 2 hafta boyunca sürdürülmelidir. Hastanın ilaca cevabına ve toleransına bağlı olarak günlük doz 25 mg`lık eklemelerle arttırılabilir.

Ağır depresyonda özellikle hastanede yatan hastalara; günde 100 – 150 mg oral olarak verilir. Doz bölünerek veya tek doz olarak uygulanır. Hastaların çoğunun günde 150 mg`a cevap vermesine rağmen bazı vakalarda doz, günde 225 mg`a kadar çıkartılabilir. Günlük doz 225 mg`ı aşmamalıdır.

Yaşlılarda; Tedaviye düşük dozlarla (günde 1 kez 25 mg) başlanır. Gerektiğinde günlük doz, hastanın cevabına bağlı olarak günde 1 defa 75 mg veya 3 defa 25 mg olarak uygulanır.

İdame Tedavisi:

Uzun süreli tedavide doz yavaş yavaş azaltılarak etkili olan en düşük seviyede tutulur. Günlük doz 75 mg veya daha aşağıya indirilir. Günlük doz gece yatmadan önce 1 defada alınabilir. İdame tedavisine genellikle 6 aydan 1 yıla kadar devam edilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Maprotil aşırı dozda alındığı takdirde, 1-2 saat sonra, nöromusküler semptomlar, konfüzyon, ataksi, konvülsiyonlar, adale krampları, baş dönmesi, midriyasis, taşikardi, hipotansiyon, solunum depresyonu ve koma meydana gelir . Bu durumda hasta kendisindeyse, derhal kusturulur ve midesi yıkanır. Spesifik antidotu yoktur. Hayati fonksiyonların devamını sağlamak için klinik tedavi uygulanır.

Kardiyak aritmi için 1-3 mg neostigmin I.V. olarak yavaş enjeksiyonla, konvülsiyonlar için ise I.V. olarak diazepam verilebilir. Hasta loş bir odada yatırılmalıdır. Zehirlenme belirtileri ortadan kalktıktan sonraki birkaç gün içinde hastanın hayati fonksiyonlarının (EKG, solunum, kan basıncı) izlenmesine devam edilmelidir. Fizostigmin nöbet riskini arttırdığından kullanılması tavsiye edilmez.

SAKLAMA KOŞULLARI

Ambalajı içinde ve 25o C `nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Maprotil 25 mg Tablet, her bir tablette 25 mg maprotilin HCl içeren 30 tabletlik blister ambalajda piyasaya sunulmuştur.
REÇETE İLE SATILIR.

Kaynak: http://www.terrailac.com.tr

Bir önceki yazımız olan Selectra Kapsül başlıklı makalemizde Agorafobi, Antidepresan ve Major depresif bozukluk hakkında bilgiler verilmektedir.

One Comment »

 • osman oğuz dedi ki:

  Degerli Yetkililer.
  Sizlerden öenmli bir ricada bulunmak istiyorum.
  Nuroloji hastası bir evladım var ,yapılan teşisler sonucu laroxyl 25mg ilacını kullanması gerekiyor, ama maalesef bu ilacı bulamıyorum.
  Siz değerli yetkililer lütfen bu konuda bana yardımcı olabilirmisniz
  nerden bu ilacı bulabilirim
  Sayet bu konuda bana yardımcı olursanız gercekten cok memmun olurum ,
  ilginizi rica ediyorum