Lustral

Prospektüs Bilgileri
LUSTRAL® oral uygulama için 50 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren film kaplı çentikli tabletler halinde bulunur.

Endikasyonları
LUSTRAL®, depresyon tedavisinde, hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın, endikedir. Tatminkar bir cevabı takiben, LUSTRAL® tedavisine devam edilmesi, depresyonun başlangıç epizodunun nüksünün veya yeni depresyon epizodlarının oluşmasının engellenmesinde etkilidir. LUSTRAL®, obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde endikedir. Başlangıçtaki yanıtı takiben, obsesif kompulsif bozukluğun uzun süreli tedavisinde, LUSTRAL®’in, 2 yıla kadar devamlı etkinliği, emniyeti ve tolerabilitesi gösterilmiştir. LUSTRAL®, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük pediyatrik hastaların tedavisinde de endikedir. LUSTRAL®, agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahil olmak üzere panik bozukluğu tedavisinde endikedir. LUSTRAL®, travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde de endikedir.

Kontrendikasyonları:
LUSTRAL®, sertraline hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda ve birlikte monoaminoksidaz inhibitörü alan hastalarda kontrendikedir. (Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız)

Uyarılar / Önlemler:
Monoamin Oksidaz İnhibitörleri Sertralin ile birlikte selektif MAO inhibitörü olan selegilin ve reversibl MAO inhibitörü olan moklobemid dahil, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) alan hastalarda, bazen fatal olabilen, ciddi reaksiyonlar bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromuna benzer görünümler meydana gelmiştir ki bu sendromun semptomları şunlardır: hipertermi, rijidite, miyokloni, vital bulgularda muhtemel hızlı dalgalanmalarla birlikte otonom değişkenlik, konfüzyon, irritabilite dahil mental durum değişiklikleri, deliryum ve komaya varabilen ileri derecede ajitasyon. Bu nedenle, sertralin MAOI ile kombine olarak veya MAOI tedavisinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Benzer şekilde, MAOI tedavisi başlatılacaksa sertralinin kesilmesinden sonra arada en az 14 gün bulunmalıdır (Kontrendikasyonları bölümüne bakınız). Diğer Serotonerjik İlaçlar Farmakodinamik etkileşme olasılığından dolayı, triptofan, fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibi serotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralin alınırken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır (İlaç Etkileşmeleri bölümüne bakınız). Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI), Antidepresan veya Antiobsesif İlaçlardan Sertraline Geçiş SSRI’nden, antidepresanlardan veya antiobsesif ilaçlardan sertraline geçiş yapılırken, en uygun zamanlama konusunda sahip olunan kontrollü deneyimler sınırlıdır. Özellikle fluoksetin gibi uzun etkili ajanlardan sertraline geçerken dikkatli ve titiz bir medikal değerlendirme yapılmalıdır. Bir selektif serotonin geri alım inhibitöründen (SSRI) diğerine geçiş için gerekli arınma (wash out) zamanı belirlenmemiştir. Mani / Hipomani Aktivasyonu Erken klinik çalışmalar sırasında sertralin ile tedavi edilen hastaların yaklaşık % 0.4’ünde mani veya hipomani aktivasyonu görülmüştür. Major duygulanım bozukluğu olan ve piyasadaki diğer antidepresanlarla ve antiobsesif ilaçlarla tedavi edilen hastaların küçük bir oranında da mani/hipomani aktivasyonu bildirilmiştir. Konvülsiyonlar Konvülsiyonlar antidepresan ve antiobsesif ilaçlar için potansiyel bir risktir. Sertralin, anstabil epilepsili hastalarda kullanılmamalı ve epilepsisi kontrol altında olan hastalar dikkatle gözetim altında tutulmalıdır. Hastada konvulsif nöbetler oluşursa sertralin tedavisi derhal kesilmelidir. İntihar Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin remisyon oluşuncaya kadar devam edebilme ihtimali nedeni ile, hastalar tedavinin başlangıç dönemlerinde yakın olarak izlenmelidir. Vasıta Sürme/Makine Kullanma Sertralinin psikomotor performans üzerine hiç bir etkisi yoktur. Ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gerekli zihinsel ve fiziksel kabiliyetleri azaltabileceğinden, hasta gereğince uyarılmalıdır. Karaciğer Yetmezliğinde Kullanım Sertralin yoğun bir biçimde karaciğerde metabolize olur. Çok dozlu bir farmakokinetik çalışmada, normal kişilerle karşılaştırıldığında, hafif stabl sirozu bulunan hastalarda daha uzun eliminasyon yarı ömrü ve yaklaşık 3 kat artmış EAA (Eğri Altı Alanı) ve Cmaks bulunmuştur. Plazma proteinlerine bağlanmada iki grup arasında anlamlı bir farklılık olmamıştır. Sertralin karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan hastalara daha düşük veya daha seyrek doz verilmelidir. Böbrek Yetmezliğinde Kullanım Sertralin büyük oranda metabolize olur. İdrarda değişmemiş ilacın atımı, eliminasyonun minör bir yoludur. Hafif ve orta şiddetli böbrek bozukluğu olanlarda (kreatinin klirensi 30-60 ml/dak) veya orta şiddetli ve şiddetli böbrek bozukluğu bulunanlarda (kreatinin klirensi 10 – 29 ml/dak) çok doz farmakokinetik parametreleri (EAA 0-24 ve Cmaks) belirgin fark göstermez. Yarı ömürleri yakın olmuştur ve plazma proteinlerine bağlanmada farklılık olmamıştır. Sertralinin düşük renal atılımından beklendiği gibi sertralin dozu, böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak ayarlanmak zorunda değildir. Çocuklarda Kullanım 6-17 yaş grubundaki depresyonlu veya obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda sertralin yetişkinlerdekine benzer bir farmakokinetik profil gösterir. Hamilelikte Kullanım Hamilelik kategorisi C’dir. Gebelik esnasında, sertralin ancak öngörülen yararlar risklerden fazlaysa kullanılmalıdır. Emzirme Döneminde Kullanım Emziren annelerde kullanımı; doktor tarafından yararının riskinden daha fazla olduğu düşünülmedikçe önerilmemektedir. Eğer hamilelikte ve/veya emzirme döneminde sertralin kullanılıyorsa, hekim, sertralinin de dahil olduğu SSRI grubu antidepresanları kullanan bazı annelerin yenidoğan bebeklerinde rapor edilen, aniden kesilme reaksiyonlarıyla uyumlu semptomların da dahil olduğu semptomların bildirildiğinin farkında olmalıdır. Çocuk doğurma çağındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdırlar. Yaşlılarda Kullanım Yaşlılarda sertralinin etkinliği ile advers etkilerin tipi ve insidansı genç hastalarınki ile aynıdır.

Yan Etkiler:
Klinik Çalışmalarda Elde Edilen Veriler; Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk için yapılan çok dozlu klinik çalışmalarda sertralin kullanımı ile plaseboya göre daha sık görülen yan etkiler: Otonom sinir sistem: ağız kuruluğu ve terleme artışı Santral ve periferik sinir sistemi: baş dönmesi ve tremor Gastrointestinal sistem: diyare/yumuşak gaita, dispepsi ve bulantı Psikiyatrik: iştahsızlık, uykusuzluk ve somnolans Üreme: seksüel disfonksiyon (esas olarak erkeklerde ejakülasyon gecikmesi) Obsesif kompulsif bozukluğu ve panik bozukluğu olan hastalarda gözlenen yan etki profili depresyon hastalarında görülenlere benzerdir. Pazarlama Sonrasında Elde Edilen Veriler: Pazarlama sonrasında sertralin alan hastalarda görülen ancak ilaçla muhtemel ilişkisi kanıtlanmamış olan advers olaylar aşağıda listelenmiştir. Advers olaylar Dünya Sağlık Örgütü’nün terminolojisine bağlı kalınarak sınıflandırılmışlardır. Seyrek; hastalarda  1/100 oranında görülen istenmeyen olayları, nadir; hastalarda  1/100 ile  1/1000 aralığında görülen istenmeyen olayları ve çok nadir; hastalarda  1/1000 oranında görülen istenmeyen olayları tanımlamak için kullanılmıştır. Otonom sinir sistemi: Nadir: midriazis; Çok nadir: priapizm Tüm vücut: Seyrek: asteni, halsizlik ve sıcak basması; Nadir: ateş; Çok nadir: alerjik reaksiyonlar, alerji Kardiyovasküler sistem: Seyrek: göğüs ağrısı, çarpıntı; Nadir: hipertansiyon, periorbital ödem, senkop ve taşikardi Santral ve periferik sinir sistemi: Seyrek: baş ağrısı, hareket bozuklukları (hiperkinezi, hipertoni, diş gıcırdatma veya yürüyüş şekli anormalliklerini de içeren ekstrapiramidal semptomlar), parestezi, hipoestezi; Nadir: migren; Çok nadir: koma, konvülsiyonlar. Ayrıca serotonin sendromu ile görülen belirti ve semptomlar bildirilmiştir: Bazı vakalarda serotonerjik ilaçların beraber kullanımı ile görülen bu yan etkiler, ajitasyon, konfüzyon, fazla terleme, diyare, ateş, hipertansiyon, rijidite ve taşikardiyi içerir. Endokrinolojik: Çok nadir: galaktore, hiperprolaktinemi ve hipotroidizm. Gastrointestinal sistem: Seyrek: karın ağrısı ve kusma; Çok nadir: pankreatit Hemopoietik sistem: Nadir: purpura; Çok nadir: değişmiş trombosit fonksiyonu, kanama anomalisi (epistaksis, gastrointestinal kanama veya hematüri gibi) lökopeni, ve trombositopeni Laboratuar değişiklikleri: Çok nadir: anormal klinik laboratuar sonuçları. Karaciğer / safra: Çok nadir: serum transaminazlarında (SGOT ve SGPT) asemptomatik artışlar, ciddi karaciğer olayları (hepatit, sarılık ve karaciğer yetmezliği dahil) Metabolik / beslenme: Çok nadir: hiponatremi ve serum kolesterolünde artış Psikiyatrik: Seyrek: ajitasyon, anksiyete; Nadir: depresif semptomlar, hallüsinasyon; Çok nadir: agresif reaksiyon ve psikoz Üreme: Seyrek: menstrual düzensizlikler Solunum: Çok nadir: bronkospazm Deri: Seyrek: döküntü; Nadir: alopesi; Çok nadir: anjioödem ve eritema multiforme gibi ciddi eksfoliatif deri hastalıklarına dair seyrek raporlar Üriner: Çok nadir: yüzde ödem ve üriner retansiyon Diğer: Çok nadir: sertralinin kesilmesinin ardından rapor edilen semptomlar. Bu semptomlar, ajitasyonu, anksiyeteyi, baş dönmesini, baş ağrısını, bulantıyı ve paresteziyi içerir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

Etkileşimler:
Monoamin Oksidaz İnhibitörleri: ( Kontrendikasyonlar ve Uyarılar / Önlemler bölümüne bakınız.) SSS Depresanları ve Alkol Günde 200 mg sertralinin birlikte alınması, sağlıklı kişilerde alkolün, karbamazepinin, haloperidolün veya fenitoinin kognitif ve psikomotor performans üzerindeki etkisini arttırmaz. Ancak sertralinin alkol ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir. Lityum Lityum ve sertralinin birlikte verilmesi lityum farmakokinetiğini anlamlı olarak değiştirmez. Ancak muhtemel bir farmakodinamik etkileşmenin işareti olabilecek şekilde tremorda artış oluşturur. Sertralin, lityum gibi serotonerjik mekanizmalar yolu ile etki eden ilaçlarla birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir. Fenitoin Kronik 200 mg/gün sertralin uygulaması, fenitoinin metabolizmasında klinik açıdan önemli bir inhibisyon oluşturmaz. Gene de, sertralin terapisinin başlanmasının ardından, uygun fenitoin doz ayarlamaları ile, plazma fenitoin konsantrasyonlarının izlenmesi tavsiye edilir. Sumatriptan Sertralin ve sumatriptan kullanımının ardından güçsüzlük, hiperrefleksi, koordinasyon bozukluğu, konfüzyon, anksiyete ve ajitasyon görülen hastalara dair seyrek pazarlama sonrası raporlar mevcuttur. Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise, hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir. (Uyarılar / Önlemler bölümüne bakınız) Serotonerjik İlaçlar : (Uyarılar / Önlemler bölümüne bakınız.) Proteinlere Bağlanan İlaçlar Sertralin plazma proteinlerine bağlandığından, plazma proteinlerine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşme potansiyeli bulunduğu akılda tutulmalıdır. Ancak diazepam, tolbutamid ve warfarin ile ayrı ayrı kullanılan sertralinin, substratın proteinlere bağlanması üzerine anlamlı bir etkisi gösterilmemiştir. (Diğer İlaç Etkileşmeleri alt bölümüne bakınız) Varfarin Varfarin ile birlikte günde 200 mg sertralin verilmesi, protrombin zamanında klinik önemi bilinmeyen, küçük bir artışa sebep olmuştur. Bu nedenle, sertralin tedavisi başlatıldığında veya kesildiğinde protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir. (CYP 2C9 alt bölümüne bakınız) Diğer İlaç Etkileşmeleri Diazepam veya tolbutamidin günde 200 mg sertralin ile birlikte verilmesi, bazı farmakokinetik parametrelerde, küçük değişikliklere sebep olmuştur. Simetidin ile birlikte verilmesi sertralin klirensinde önemli düşüşlere sebep olmuştur. Bu değişikliklerin klinik önemi bilinmemektedir. Sertralin, atenololün beta adrenerjik blokaj aktivitesini etkilememiştir. Glibenklamid veya digoksin ile birlikte günde 200 mg sertralin verilmesiyle bir etkileşme gözlenmemiştir. Elektrokonvulsif tedavi (EKT) EKT ve sertralinin kombine kullanımının yarar ve zararlarını gösteren klinik çalışmalar bulunmamaktadır. Sitokrom P450 (CYP) 2D6 Tarafından Metabolize Edilen İlaçlar İzoenzim CYP 2D6’nın aktivitesini inhibe etme bakımından antidepresanlar arasında farklılık vardır. Bu durumun klinik önemi, inhibisyonun derecesine ve beraber uygulanan ilacın terapötik indeksine bağlıdır. Dar terapötik indeksli CYP 2D6 substratları, trisiklik antidepresanlar ile propafenon ve flekainid gibi Sınıf I C antiaritmikleri içerir. Rutin etkileşme çalışmalarında sertralinin günde 50mg kronik dozu ile CYP2D6 izoenzim aktivitesinin bir markeri olan desipraminin kararlı durum plazma düzeylerinde minimal bir yükselme (ortalama %23-37) görülmüştür. Diğer CYP Enzimleri (CYP 3A3/4, CYP 2C9, CYP2C19, CYP 1A2) Tarafından Metabolize Edilen İlaçlar CYP 3A3/4: Günde 200 mg sertralinin kronik uygulamasının, CYP 3A3/4’ü inhibe etmediği gösterilmiştir. CYP 2C9: Sertralin,CYP 2C9’un klinik olarak ilgili bir inhibitörü değildir. CYP 2C19: Sertralin,CYP 2C19’un klinik olarak ilgili bir inhibitörü değildir. CYP 1A2: İn vitro çalışmalarda sertralinin CYP 1A2 inhibisyon potansiyeli çok azdır ya da hiç yoktur.

Dozu Kullanma:
LUSTRAL®, sabah veya akşam günde tek bir doz halinde verilmelidir. LUSTRAL® tablet gıdalarla birlikte veya ayrı verilebilir. Tedavinin Başlangıcı Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk – LUSTRAL® tedavisi günde 50 mg dozda uygulanmalıdır. Panik Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu- Panik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu için tedaviye günde 25 mg ile başlanmalıdır. Bu amaçla 50 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Bir hafta sonra doz, günde tek doz 50 mg’a yükseltilmelidir. Bu doz ayarlaması, panik bozuklukta karakterize olan tedavinin erken dönemindeki beklenmedik yan etkilerin sıklığını azaltır. Doz Artışı Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu- 50 mg doza yanıt vermeyen hastalar, dozun arttırılmasından fayda sağlayabilirler. Doz değişimlerinin arasında en az bir hafta olmalıdır. Doz en fazla günde 200 mg’a artırılabilir. Terapötik etkinin başlaması 7 gün içinde görülebilir. Ancak, özellikle obsesif kompulsif bozukluğunda, terapötik cevabın ortaya çıkması için genellikle daha uzun süreler gerekmektedir. İdame – Uzun süreli tedavi sırasında doz, en düşük etkin seviyesinde tutulmalı ve terapötik cevaba göre müteakip ayarlamalar yapılmalıdır. Çocuklarda kullanım – LUSTRAL®’in emniyet ve etkisi, 6 – 17 yaş arasındaki obsesif kompulsif bozukluğu olan pediyatrik hastalarda ortaya konmuştur. 13 – 17 yaş arasındaki obsesif kompulsif bozukluğu olan pediyatrik hastalarda LUSTRAL® uygulamasına 50 mg/gün dozunda başlanmalıdır. 6 – 12 yaş arasındaki obsesif kompulsif bozukluğu olan pediyatrik hastalarda LUSTRAL® uygulamasına 25 mg/gün dozu ile başlanmalıdır. Bu amaçla 50 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Bir hafta sonra 50 mg/gün dozuna yükseltilmelidir. Cevabın yetersiz olduğu durumlarda müteakip dozlar, ihtiyaca göre 50 mg/gün’lük artışlarla 200 mg/gün’e kadar yükseltilebilir. Klinik bir çalışmada, 6 – 17 yaş arasındaki depresyonlu veya obsesif kompulsif bozukluk hastalarında, LUSTRAL®’in farmakokinetiğinin, yetişkinlerdekine benzer olduğu ortaya konmuştur. Ancak, aşırı dozdan kaçınmak için doz 50 mg’ın üzerine çıkarılırken, çocukların yetişkinlere nazaran genellikle daha az vücut ağırlıkları olduğu düşünülmelidir. Çocuklarda ve büyüme çağındaki gençlerde doz artışı – LUSTRAL®’in eliminasyom yarı ömrü yaklaşık 1 gündür; doz değişiklikleri 1 haftadan kısa aralıklarla yapılmamalıdır. Yaşlılarda kullanım – Yaşlı hastalarda, daha genç hastalardaki doz aralığı kullanılabilir. Advers etkilerin oluşumu ve insidansı (görülme sıklığı) daha genç hastalardakine benzerdir. Karaciğer yetmezliğinde kullanım – Karaciğer bozukluğu olan hastalarda LUSTRAL®’ kullanımı esnasında dikkatli olunmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda, daha düşük veya daha seyrek doz kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliğinde kullanım – LUSTRAL®’ büyük oranda metabolize olur. İdrarda değişmemiş ilacın atımı eliminasyonun minör bir yoludur. LUSTRAL®’ düşük renal atılımından beklendiği gibi LUSTRAL®’ dozu, böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak ayarlanmak zorunda değildir (Uyarılar / Önlemler bölümüne bakınız). Doz Aşımı Doz aşımı halinde sertralinin geniş bir emniyet sınırı vardır. Tek başına sertralinin 13,5 g’a kadar olan aşırı dozlarının kullanımı bildirilmiştir. Sertralinin aşırı dozlarının özellikle diğer ilaçlar ve/veya alkol ile birlikte kullanımı sırasında ölüm vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle, her türlü doz aşımı yoğun bir şekilde tedavi edilmelidir. Doz aşımı semptomları, somnolans, gastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı ve kusma gibi), taşikardi, tremor, ajitasyon ve baş dönmesi gibi serotonine bağlı yan etkileri içerir. Daha seyrek olarak koma rapor edilmiştir. Sertraline karşı spesifik bir antidot yoktur. Gerektiğinde havayolu açılır ve yeterli oksijenasyon ve ventilasyon sağlanır. Doz aşımı tedavisinde lavaj kadar veya daha etkili olması nedeniyle bir katartik ile birlikte kullanılabilen aktif kömür uygulaması düşünülmelidir. Kusturma tavsiye edilmez. Genel semptomatik ve destekleyici tedavi yanında kardiyak ve vital bulguların monitorize edilmesi önerilmektedir. Sertralinin büyük dağılım hacmi nedeni ile zorlu diürez, dializ, hemoperfüzyon ve değişim transfüzyonunun yararlı olması muhtemel değildir.

Etken Maddesi: Sertralin

LUSTRAL SPECIAL 100 MG 28 FİLM TABLET Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Comments

HALİL

türk tabiplerimize ve eczacılarımıza ilan olunur … bu ilacın 50 mg ına denk gelen bir meyve keşfettim … kırmızı can eriği bildiğimiz erik … sabah aç karınla 10 ile 15 tane yerseniz … ilacın yerine geçiyor … şimdi beni dalgaya alanlar olabilir … hala ülkemin parasını yabancı ilaçlara saçıp savurma sevdalıları olabilir … onlar ahmaklık yapıp bana ahmak diyebilir … tespitim bilimsel normlara uygun yapılmıştır … denek ve deney kullanılmıştır … ancak bahse konu erik dalında doğal ilaçsız zamanında yetişen bir bahçede yendi … ve dalından kopartılarak yenildi … ve netice elde edildi… aşırı doz kullanması gerekmeyenlere tavsiyem değil tespitim … deneyin zararı yok … işin aslı düzenli doğal meyvelere tüketirseniz antidepresan almanıza gerek yok … şuan meyve mevsimi… imkanı olanlar dallarında erik kiraz ıhlamur çilek vişne toplayıp yiyebilecekleri bahçeleri ziyaret etsinler… evlerinde bilgisayar başında çakılıp kalanlar bu ilacı almak zorunda muhakkak …vesselam ..

emre yilmaz

7 aydir kullaniyorum . bende asiri unutkanlik yapti bir konuya odaklanamiorum acaba biraktigimda duzelir m,

selda

merhaba arkadaslar bende bu ilaca2 ay once başladım aklımdaki Allah ile gelen vesveselerden dolayı bu ilacı kullanmak zorunda kaldım şu an çok sakınım ama aklımdaki düşüncelerimden kurtulamıyorum çok kotuyum inanın bir kaç gündür kullanmıyorum ama beynımdeki uyuşukluk geçmıyo ne yapacagımı bilemıyorum çok zormuş bunları kullanmak ama sadece şu an tek istegim şu ilacın etkisinin üstümden geçmesi çok kotuymuş bu hastalık tamamen bütün inançlarımı kaybetmek üzereyim ben kurtulamıyorum ne diyeyim Allah sizi kurtasın

ALİ

BEN 7 AYDIR LUSTRAL KULLANIYORUM. KENDİMİ ESKİSİNDEN RAHAT VE KAYGISIZ HİSSEDİYORUM. HEYECAN VE ELLERİMİN TİYREMESİ GEÇTİ TEK SORUN UYKU DÜZENZİSLİĞİ UYUDUĞUM ZAMANDA DİNLENEMİYORUM.GECELERİ AŞIRI TERLEME VE GÜN İÇİNDE UNUTKANLIK YAPIYOR. ACABA KALITSAL BİR YAN TESİRİ OLUR MU? NE AŞAMADA BIRAKMALIYIM?

dozzzz

lustralden tek seferde 8 tane aldım kendimde olmadıım bi an 3 gün geçmesine rağmen çenemde kilitlenme midemde kasılma başımda uyuşma ve ağrı görme bozukluğu var ne zaman geçer etkisi vizelerim var çalışamıorum biri bana yardımcı olsun

ASYAMARAL

Selamlar ben 7 yıldır antıdepresyon kullanıyorum valla doğru soylemek gerkırse hergecen gunu arıyorum gittikçe kişiliğimi kaybedıyorum panık atakla basladı kronık depresyon tehsısı konuldu kesk.e hıc ilaclara bulasmasaydım dediğim coktur.bunu yasayanlar net bılır yasamayanlar ıse rahatlıktan:)diye adlandırır…Artık herseyı oluruna bıraktım suan bende lustral 200 ve buspon alıyorum .ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

Erdem

Herkese Merhaba

Doktorumun tavsiyesi ile 2 gundur Lustral kullanmaya başladım.Henuz iyi bi etkisini görmem için çok erken ama yan etkilerini inanılmaz yaşiyorum, geceleri uyuyamiyorum aşırı terleme yaptiriyor(soğuk ter boşalıyor) yataktan kalkmak istemiyorum, işi gücü bi kenara bıraktım. Bu depresyon ne kötü bişeymiş yaa.. Allah kimseye vermesin bizide kurtarsın…

faverin

Merhaba arkadaşlar ben okb liyim 23 yaşındayım,öğrenciyim doktorum bana Faverin 100mg verdi günde iki tane alıyorum.uykuya çok düşkünüm.tam 7 kilo aldım.ancak çok rahatım sakinleştim eskisi gibi takıntılı değilim.Kilo artışından dolayı hiçbir kıyafetim olmuyor.daha fazla kilo almaktan ve kilo verememekten korkuyorum.Faverin kullananlar var mı varsa bilgi verirlerse sevinirim.teşekkürler

semih s

hepimizin sorunları aynı olmasadada bu konuda söylemek istediğim asıl konu -hayat düz bir yola benzer bu yolda nezaman koşman nezaman durman gerektiğini sen belirlersin ama bu hızı aşırı kaçırırsan mutlaka düşersin ve geriden gelen hayat yolcuları seni hep ezer-ezilmek istemiyoruz topluma diğer sağlıklı insanlar gibi katkıda bulunmak istiyoruz hepimizin ve hepinizin tedavi sonucu sağlığmıza kavuşacağımıza inanıyorum. teşekkür rederim

semih s

arkadaşlar bende henüz sizin kadar büyük olmasamda aynı sıkıntı sitres bendede var lustral ilacını sadece akşam yatarken kullanmanız yeterli olabilir

cevdet

akşam 50mg lustral akşam yine rexapin 5mg sabah 5mg rexapin alıyorum doktoruu aradım iştahım yok dedim oda sabır et dedi geçecek dedi Allah Büyük

cevdet

arkadaşlar burda düzenli ilaç kullanmazsanız tabikide iyi gelmez bende kullanıyorum düzenli 1hafta olmadıu daha neden geçmior diyorum biraz zaman istiyor sabır sabır sabırrrrrrrrrr

ecrin

arkadaslar lustral ile remeron u bir kullanan arkadas varmı varsa ne gıbı etkılerı var merak ettım bilgilendırırsenız sevınırım……bazıları dıyorkı bu 2 ılac bır kullanılmaz ne yapacagımı sasırdım tşkler

turgut

benim bazı arkadaşlar lustral ı sırf geciktirici etkisini kullanabilmek için ilişkiden önce aldıklarını söylüyorlar , bu ilaç sadece erken boşalmayı önlemek için kullanılırmı ? bana yanlış gibi geliyor ama anlatamadım o arkadaşlara ….

SERKAN

merhaba arkadaşlar yaklaşık 1 aydır lustral kullanıyorum, lustral yüksek tansiyon yapar mı, çümkü tansiyon yüksek seyrediyor
Herkese selamlar

melek

2 buçuk yıl dr kontrolünde lustral 50mg kullandım.son 4 ayında yavaş yavaş azaltarak 6 ay önce ilacı bıraktım.kullandığım süre içinde içmeye başladığımdan itibaren herhangi bir yan etki yapmadı bende.hatta ilacı içip içmediğimi anlamıyordum bile.Bu süre içinde terapi ile birlikte ilacın bana çok iyi geldiğini düşünüyorum.Ama kişiden kişiye, bünyeden bünyeye etkileri farklı olabilir.

tulin

HEPİNİZİ ANLIYORUM HEPINIZI ILAC DEISTIRMENIZI TAVSIYE ETMEM BIR ILACIN ETKISINI GORMEDEN BENDE LUSTRAL ALIYORUM 50MG SABAH AKSAM BAZEN NESELI MUTLU BAZEN YORGGUN MUTSUZ OLUYORUM ACIKCASI ANLAMIYORUM BU ILACIDA AMA KULLANMAK ZORUNDAYIM AYRICA KİLO ALDIRDIGINIDA GÖRMEDIM ILACI ALMADAN ONCE KI RUH HALINE BAGLI GIBI SANKI YANI KENDIMIZI MUTLU RAHAT SIKINTILARIMIZ SIMDILIK BEYNIMIZDE YOK GIBI DUSUNUP ALIRSAK DAHA MUTLU VE RAHAT OLUYORUZ KAFAYA TAKMIYALIM HERSEYI BIZ IYIYIZ DIYELIM HERSEY DEHE IYI OLSAK SAYGILAR….

kübra

merhaba arkadaşlar…ben depresyon tedawisi görüyoeum bir çok ilaç denedim citol zanax efexor paxil vs..şimdide doktorum lustral verdi.1 haftadır kullanıyorum.beni biraz rahatlattı en ezından intihar düşüncem kayboldu.hayattan biraz olsun tat almaya başladım.çok zor günler geçirdim yaşarken ölmenin ne olduğunu anladım.şimdi biraz iyiyim ancak tam olarak mutlu değilim kafamda hala soru işaretleri war onlarda zamanla silinir mi eski halime dönebilir miyim_??cewaplarınızı bekliyorum…hepimize geçmiş olsun

doğan

vedat çol arkdsm bende aynı rahatsızlıktan muhtrbm. yani 2 sneye ykndır çok ilç kullndm seni çok iyi anlıorm eskisi gibi olmasmda tam olrk kurtulamdm bu rhtszlktn

hasan uyar

lustral i ben de kullanıyorum. 2009 temmuzunda doktor oferta verdi.ama kilo aldırması dışında yavaş etki eden bir ilaç olduğu için lustralle birlikte kullanmaya başladım.63 kilodan 70 e .çıktım.dahada alacağım sanırım.zaten kilo almayı istiyordum.lustral bence çok etkili bir ilaç.en kötü depresyon ilaçı depresyonun kendisinden daha kötü olamaz.

AHMET

bende 1.5 yıldan beri lustral kullanılyorum.1 yıl 100 lük kullandım.şimdi 50 mg lık kullanıyorum.7 kg aldım.ki çok yemek yemiyorum.hemen hemen çoğu öğle yemeklerini es geçiyorum..ama yine kilo alıyorum.hafızamda uzun müddet bişi tutamıyorum.not tutuyorum.:) cinsel isteği azaltıyor,yani bir tür geciktirici gibi..kendimi iyi hissediyorum..

Ceren

2.5 yıldır OKB ve kaygı bozukluğu sebebi ile Lustral kullanıyorum. Yan etkileri 2 ay kadar sürdü. Kendini daha da kötü hissetme, ağlama hissi, sanki duygu yükünden patlayacakmışsın hissi…Ancak 6 ay sonra olumlu etkilerini görmeye başladım. Şu an hayatımdan çok memnunum. Günlük 75 mgr’lık dozu 50 mgr’a düşürdük doktorumun da tavsiyesi ile. Uzun yıllardan sonra ilk defa son bir yıldır kendimi kendim gibi hissediyorum. Uykusuzluk sorunum da olduğu için doktorum Atarax ile birlikte vermişti. Böylece geceleri mışıl mışıl uyuyor, gündüzleri de canavar gibi, zihni açık, girişken, konuşkan, hayatın gereksiz ayrıntılarına takmayan, ancak gereken yerlerde de çok konsantre olabilen bir hale getirdi beni.Tek yan etkisi iş hayatında bazan gereğinden fazla atak ve konuşkan olabiliyorum!…Bir yandan da o kadar kötü değil bu özelliği…Doktor kontrolünde kullanılmasını tavsiye ederim.

ibo

arkadaşlar bana okb tehşisi konuldu ve ben 7 aydır lustral kullanıyorum inanın bana en samimi halimle söylüyorum sizleri çok iyi anlıyorum 25 yıldır sadece 7 aydır yaşadığımı hissediyorum ve çook mutluyum kesinlikle hiç bir yan etkisi yok olsa bile kısa sürede geçiyor herkese geçmiş olsun

zeynep

slm arkadaşlar. bana eslorex vermişlerdi.aniden bıraktığım için daha kötü oldum. şimdi atarax ile lustral i beraber verdiler sabah ve akşam ayrı kullanımlar.(biri uyku yapıyo diğeri uykusuzluk :S ) kötü tecrübelerimle sölüyorum hiçbir ilacın yan etkisi aniden başlayıp bırakmak kadar kötü olamaz.

kartal

Bende 1 yıldır lustral kullanıyorum.günde 50mg. 72 kiloydum, şimdi 88 kiloyum. Zaten kilo almak istiyordum iyide oldu. Ama bırakınca gene zayıflarsam die korkuyorum..

derya

lusturalı 8 ay kullandım erkek arkdşmdan ayrıldım kendimi çok kötü hissedince doktora gittimm lustural 100 mg la beraber laroksil kullandım ilacı kullandığım süreiçindi biraz uyuşuyordum tedavim bitince basa geri döndüm eskısınden daha beter oldum erkek arkadasımı 9 ay aradan sonra aradım ama artık sesimi bile duymak istemiyo…keske hiç kullanmasaydım eskısınden daha kötü bi durumdayım……..

vedat çol

slm arkadaşlar bende yaklaşık 7 ay lustral kullandım ancak inanın hiçbir faydasını görmedim konulan teşhis sosyal fobi inanın o kadar zor durumdayım ki topluluk içine çıkamaz halledeyim yaşarken ölmek bu olsa gerek bu konuda bilgisi olan ve aynı sıkıntıları yaşayıpta aşmış arkadaşlarla görüşmek isterim allaha emanet olun

didem

sLm arkadaşLar ben LustraLi 1.5 aydr kuLLanıorm kesnLkLe hiç bişi yiyemiorm 8 kiLo werdm sayesnde ayrıca acaba bnde mi etki yapmiyo biLmiorm ama ne uyuşukLuk ne de başka bişi yapmıyor. 100 mg kuLLanıorm ama sadece intihar düşüncem değişmedi depresyon tedavisi görüorm önce 50 mgLıkLa başLadım sonra 100 mgLığa qecTm ama qesnLkLe uyuşukLuk yapmiyo ayrıca da uyutmuo saat qeceLeri 10 da LaroxyL die bi iLaç dha kuLLanıorm qene uykm geLmio ama uyudqmda saat 1 den önce kaLkamıorm uyudktn sonra inanıLmas uyku kaLitesi artıo.

serpil

arkadaşlar alınızda bulunsun lustral ve cipralexs adet düzensizliği yapıyor.bende aşırı zayıflema ve 2 ay kullandıktan sonra haftada bir adet olmaya başladım.ve bıraktım.Bunu dr a gittikten sonra öğrendim.bu yan etkisini pek bilen yok heberiniz olsun bayanlar

hatice

sevgili çağdaş kardeşim ilk önce sana geçmiş olsun diliyorum diğer ilaçları yazmamışın ama birini yazmışın oda zyprexa bu ilacı bende kullanmıştım bende aşırı kilo almıştım bence sana kilo aldıran bu zyprexa dır çünki öyle bi ilaç ki yesende yemesende taşıyosun ben iki günde 1 kilo alıyodum öyle hızla kilo aldıran bi ilaç ben 5 ay kadar kullanıp bu kilolar yüzünden bırakmıştım kilo aldırmasa çok etkili bi ilaç ama bırakınca veriyosun ben bu ilaç yüzünden 3 yıl diyet yaptım ama antidepresanda kullanıyorum yinede pek veremedim sayılır buda antidepresan ilaçtan ileri geliyor hiç dert etme kardeşim sen iyileşmene bak iyi geliyosa kiloyu falan sorun yapma bence iyileşince bırakır kilolarıda veririsin sabır kardeşim sabır allah acil şifalar versin hayırlı teskereler kardeşim allaha emanet olun hepinize saygılar selamlar allah hepimizin yardımcısı olsun.

hatice

sevgili panik atak bende bu ilacı eskiden kullanmıştım benimde iştahımı kesti çok zayıflattı ve yıprattı benim açımdan çoooook kötü bi ilaç insanı tembel yapan çirkinleştiren gözlerini öcüye çeviren pek tutulmayan bi ilaç yani doktorlar tarafındanda pek tutulmuyo benim rahatsızlığımı ilerletti diyebilirim boşuna içmişim hiiiç bi faydasını görmemiştim ama şunuda söylemeden edemiyeceğim herkesin rahatsızlığı bünyesi ve ilaçlara verdiği yanıtlar farklıdır kimilerine iyi gelebilir şimdi ben efexor 75 mg kullanıyorum ve dünyalar varmış ama kilo aldırıyo iştah açıyo ve hayata bağlıyo bence bu şikayetlerini doktoruna söyle yani azda olsa belli eder iyi gelecek ilaç illede 15 gün beklemek gerekmez doktoruna daha kötü olduğunu söyle değiştirsin ve bu ilaçtanda öyle fazla bi iyilik beklemeyin hepinize acil şifalar diliyorum saygılar selamlar

panık atak

lustral kullanmaya baslayalı sadece 4 gun oldu.doktorum ılk 15 gun etkısının olmyacagını soyledı fakat etkılemeye basladıgını dusunuyorum.eskıden herseye heyecanlanır ve cok hızlı hareket ederdım.esım sakın ol bıraz her seyın telaslı, yuruyusun bıle derdı.ama sımdı…… sankı hayatımı dısarıdan seyırcı gıbı hıssettıgımı dusunuyorum.canım hıc bır sey ıstemıyor.ısımde performansım dustu.evle ılgılı yapmam gerekenlerı askıya aldım ama hala ıcımı rahatsız etmelerınden kurtulamadım.bu arada herkes kılo aldıgını soyluyor ama benım ıstahım kesıldı.belkı de normalde zevk ıcın yemek yememden kaynaklanıyor olabılır cunku esımın en sevdıgım seylerı almak ıstemesıne ragmen benım ıstememem hıc alısılmıs bı sey degıl.ılac ıctıgım surece yasadıgım hayat bosa gıdıyormus gıbı gelıyor ama ılac ıcmedıgım zamanlardakı atak nobetlerını asla yasamak ıstemıyorum.bu cıkmazdan nasıl kurtulabılırım.bu gıdısle esım bıle benden vazgececek, eskı halımı sımdıden ozledıgını soyluyor.cıvıl cıvıl yasayıp atak krızlerıne katlanmamk mı, gun ıcınde atak gelırmı dıye dert etmeden ama pek te yasamadan yasamakmı ……..

ilhan çebi

ben 7 aydır lustral special kullanıyorum sabah 1 akşam 1 yan etkisi varmı 1yıl veya 2yıl kullanılırsa ne gi yan etkiler yapar.

procyp

arkadaşlar hepinize öncelikle geçmiş olsun. benim herhangi bir rahatsızlıgım yok doktor bana builacı erken boşalma şikayetimden dolayı tedavi amaçlı verdi kullandım çok faydasını gördüm. fakat yan etkileri de zevkli aşırı derecede uyku ihtiyacı duyyorum ve bütün gece rüyamda saçma sapan binlerce rüya göryorum herşey güzel. ama arştırmalarıma dayanarak söylüyorum, asla kullanılacak bir ilaç deil insanın vücudunda binlerce hücreleri öldüryo erke yaşlanma ve çökmeye sebebiyet veryo bu tür ilaçların dogal olanını kullanırsanız daha iyi fayda göreceginizi umuyorum herkese tekrar geçmiş olsun..

nilgün

Arkadaşlar ben bu ilacı 2 senedir kullanıyorum kesinlikle kilo aldırmıyor aksine zayıflatıyor sonrada dengeliyor vücut alışıyor.başladığımda 58 kilo idim 2 senir 55 56 ileri gitmiyor tavsiye ederim.

libelula

yaklasık 2.5 aydır lustral kullanıyordum ve 1 haftadır yarım doz alarak bugün itibariyle kendi kendime bi daha kullanmama kararı verdim… birincisi daha kullanmaya ilk başladığım günlerde uykumun yüzeyelleştiğiydi yani uyuyorum ama uyanmdıgımda uyumusum gibi gelmiodu…son haftalarda uyku problemim arttıgı ve uyuyamadığımdan ilacı bırakmakta kesin karar aldım su bi kaç gündür uyudugumdan zevk almaya başladım..faydaları da yok degil en azından sacma sapan aglama ataklarımdan kurtuldum…ayrıca bende kesinlikle konsantrasyon bozuklugu yaptıgını düşünüyorum…sizin sınavlara hazırlanırken konsantrasyon sorunu yapmayan bi antidepresan ilaçla ilgili bilginiz var mı?

mercanozer

lustralı 2 ay kadar kullandım, intihar düşüncem had safhaya ulaştı, en son doktorumun tavsiyesiyle bıraktım 15 gündür sabah 1 mg rixper gece de 2 mg rixper ve mirtaron kullanıyorum. hala ölmek istiyorum ama intihar edecek gücüm yok. biraz aptallaştım sanırım. hayat boş geliyor. ne işe gidesim var ne birşey yapasım. hayattan hiç zevk almıyorum, en kısa zamanda geçmesini ümit ediyorum ama hiç bir ilerleme yok.

ADEM

selam arkadaslar öncelikle hepimize geçmiş olsun.ben 23 yasında hayatı ve yasamayı hala sewen insanım ama elimden geldiği kadar.ben 17 yasımda cuma namazında gecirdiğim rahatsızlık dolayından ötürü önce panik atak snra fobilerle tanıstım.bu arada gecen zaman zarfında çok çook sıkıntılarım oldu fakat allahdan ümidimi kesmiyorum.önceden ewden cıkamazdm:kalabalık,toplu tasıma,cenazelerde,otobanda araba kullanmada hala sıkıntılarım var geçmiyor nedense üst geçitli yollarda kaza yapmakdan durmakdan korkuyorum 1m.yüksekden dahi korkuyorumöne cipram,cipralex,norodol beraber prozac,paxil 2 sene şimdi de lustral çok sıkıntım var ümidimi yitirmek istemyrm sizleri anlyrm birbirimizi anlamazsak kimse bizi anlamıyo elele verelim haplardan care bulamyrz.basınızı ağrıttıysam kusura bakmayın msj beklyrm a e o

seraquel

100 mg 4 tane tarsan 400 mg olur 5 tane bırayla ıctım arkasına 2 3 gun boyunca tıtreme yaptı en son gun dıslerım bırbırıne vuruyordu korkaklık konusjnda da arkadalsrımdn kulannanlarn bılıyorum uykudayken yada bı yere dalmıslarken herseyden etkılenıp fazla korkuyorlar

nc

Öncelikle herkese merhaba
Sevgili SERAQUEL; sanrım lustral hakkında ii bir bilgiye sahip değilsin; çünkü lustral ın 400 mg kullanım dozu diye bir bilgi yok!!! max doz miktarı 200 mg olan bu ilacı nasıl olurda 400 mg alırsanız 3 gün boyunca tiremor yapar dersin anlam veremedim…
İkinci konu ise; yüksek dozda çarpıntı yapabilir evet ama bu her SSRI ın yan etkisidir ve sadece ilk hafta gözlenebilir ve üstelik her hastada değil!!!!

Herkese saglıklı bir yaşam dilerim!

seraquel

yuksek dozaj carpıntı yapıyor ve zamanla korkan bı ınsana dosnuyorsunuz fazla takmıyorsunuz ama tavsıye edılmez
400 mg yuksek alkolle bırlıkte alırsanız 3 gun boyunca tıtremeye maruz bırakıyor

erkan

lustrol kullanmaya başladım başlayalı cinsel yaşamda boşalamama problemi ile karşılaştım.normaldede boşalmam uzun sürüyordu.bunun da karşımdakine acı verdiğini görünce ilacı kestim.

mert Kara

Uzun süre lustral kullandım.Kilo yaptığına tanık olmadım.Hatta uzun süre tuvalete çıkamadığım stres bozukluğum düzeldiği için şişkinlik bile kalmadı.Çok rahatlattı.İlk günlerdeki yan etkiler bir ayda düzelmeye başlar ve memnun kalırsınız.Kilo şikayeti olanlarda şu durum var tahminimce;mevcut rahatsızlıklar azalmaya başlarken kişi hayat daha zevkle sarılıyor,devamında doğal olarak iştah açılıyor.Biraz gıdalarda seçici olabilirsek,meyve -sebze ağırlıklı beslenirsek bu sorun yaşanmaz.Ben çok memnunum.Geçmiş olsun.Saygılar.

oskar

arkadaşlar selam ,bütün ilaçların yan etkisi vardır,ancak bu durum kişiye ve derecesine göre değişir.İlaçların her kişide tesiri ve yan etkisi değişik olabilir.bence etkilerini doktorunuzla paylaşmanızda fayda var.teşhis ve tedavinin sürekliliği çok önemli herkese acil şifalar.

suna tufan

lustral kullandım günlük hayatım değişti sürekli uyumaktan daha kötü oldum şu anda prozac kullanıyorum çok daha iyiyim herkese geçmiş olsun

sasa

50 mg lığını 4.5 ay kullandım,alkol ve sigara da kullanan biri olmama rağmen etkisini pek görmedm,tekrar kontrole gttm,100 mg lığa geçtm şuan yüzlük kullanıyorum ve hiçbi ciddi yan etkisini görmedm (kilo konusu dahil) uyku yapmıyor,sadece insanı biraz salaklaştırıyor,biraz hafızasını zayıflatıyor o kadar,kullanmadan önce bende tedirgin olmuştm başlamasammı diye ama boşuna dert etmişm,bazı şeyleri çok okuyup çok araştrmak iyi değil,doktor verdiğine göre vardır bi faydası

ceren

lustrali bırakmak regl yi geciktirir mi ay başında bıraktım regl im 2 gün gecikti ,hiç gecikmezdi.

özgür

bende genelde içtiğimde uyku ve uyuşma yapıyor…lakın içmedim mide sınırm ve ruh sağlığım tehlıkede oluyor…ayrıca hep düşkünlük eziklik ve müşküllük hissediyorum…mutlu olmak nasıl bi duygu bir gün yaşama isterim gercekten…selam ve sevgilerimle…herkese geçmiş olsun allah şifa versin..

eda

ben 2 yıldır kulanıyorum cok faydasını gordum 1 senedır doktora gıtmedım suanda bırakamıyorum bı kac gun ıcmım acayıp sınır yapıyo ve bende asırı kılo yaptı

gül

s.a arkadaslar lutral bence beyin fonksiyonlarını acayp bozuyor ve insanın duygularını yıpratıyo kilo yapıyoooo sinir yapıyo ters tepki yapıyo yani bu kullanmak yerine kendinizi başka birşeyle uğraş yapmaya zorlarsanız olabilir kullanmayabilirsiniz:) inanın sizden daha kötüleride varrr

selen

bende 2 aydır lustral kullanıyorum bende kılo artısı yapmadı ama bence kısının vucuduna gore degısıyo dennise kılo yaptıgını soyluyo ama tabı bazı ılaclar asırı kılo yapıyo lustralın bunu yaptıgını sanmıyorum bence bunu denıyerek ogren ve doktorunuza mutlaka sorun ılacı sıze verırken kılo yapıp yapmıyacagını bana lustral ıyı gelmedı suan degıstırdım ılacımı stablon dıye bı ılac verdı doktorum ınş ıyı gelır allah herkesın yardımcı olsun

hülya öztürk

banada doktoru verdi sıkıntı için ama uyumam diye korkuyorum daha kötü olurmuyum yan etki yaparmı

dennise

ben 4 aydır lustral kullanıyordum 5 gun once kestim evet acaip kilo aldım yaklasık 8 kılo ve bıraktım bıraktım bırakalıda basdonmesı aglama ve sınır yasıyorum bır dahamı aslaaaa

cagdas

ben askerim askeri hastande 15 gün yattım manik epizot teşhisi konuldum ve hava değişimi aldım bana üc ilac verdiler bu Zyprexa (1arada aşırı kilo aldım buna neden olan ilac acaba kil aldırıyomu?_

burcu

ya kilo aldırıyor mu? kullanan varsa beni bilgilendirebilir mi?şimdiden teşekkürler

irem

selamlar.ben yaklaşık 1 senedir 20 mglık citol kullanıyordum.şimdi ise faverine yeni basladım.kilo yapar diye duydum.acaba doğru mu?benim için cevabı çok önemli bilgilendirirseniz minnettar kalırım.

FULYA

selamlar. ben yaklaşık 1,5 senedir bu ilacı kullanıyorum. uzun süreli kullanımlarda ne gibi etkiler yaşanır
bilgi alabilirsem çok sevinirm.

behiye

lustral 50 ile tedaviye başladım ilk başlarda cok uyusuktum ilk 15 gun oda normalmiş zaten sonrasında 3 defa 50 mg 2 defada 100 lük kullanıyorum gercekten 2 aydır faydasını görüyorum çok rahatım genelde psikiyatr a gittikten sonra ilaca devam etmıyordum bu sefer tam tedavı olmaya karar verdım şu an cok ıyıyım uyku kalıtem arttı herkese tavsıyem yarıda bırakmayın tedavıyı

engin s. ünlüer

1.5 ay dır lustral kullanıyorum .sabah 1 adet 50ml .ancak ateş basması,tansiyon yükselmesi,halsizlik ,göğüs ağrısı,kalp çarpıntısı gibi şikayetim olunca kendiliğimden kestim doktoruma gieceğim ama şu an zararı olurmu?