Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Lustral

Lustral Special 100 mg Film Kaplı Tablet

Submitted by on Temmuz 18, 2009 – 2:49 pm | 20.103 Kez Görüntülendi


FORMÜLÜ
oral uygulama için 100 mg sertraline eşdeğer ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren film kaplı tabletler halinde bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler
Sertralin, nöronal serotoninin (5-HT) in vitro güçlü ve spesifik bir gerialım inhibitörüdür. Noradrenalin ve dopamin nöronal gerialımı üzerinde sadece çok küçük bir etkisi vardır. Klinik dozlarda, sertralin trombositlere serotonin alınımını bloke eder. Sertralin sedasyon yapmaz ve psikomotor performansı etkilemez. 5-HT geri alınımı üzerine yaptığı selektif inhibisyon ile uyumlu olarak, sertralin katekolaminerjik aktiviteyi artırmaz. Sertralinin muskarinik (kolinerjik), serotonerjik, dopaminerjik, adrenerjik, histaminerjik, GABA veya benzodiazepin reseptörlerine afinitesi yoktur.
Kontrollü klinik çalışmalarda depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavisi sırasında kilo alma görülmemiştir; bazı hastalarda sertralin uygulamasıyla vücut ağırlığında azalma görülebilir.
Sertralin bağımlılık potansiyeli göstermemiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Sertralin 50-200 mg doz aralığında, dozla orantılı farmakokinetik aktivite gösterir. Sertralinin 50-200 mg dozunun, 14 gün süresince, günde bir kez oral alınımından sonra doruk plazma konsantrasyonları (Cmaks) dozdan sonraki yaklaşık 4.5 – 8.4’üncü saatlerde görülür. Farmakokinetik profil adolesan (büyüme çağındaki gençler) veya yaşlılarda 18-65 yaş arasındaki yetişkinlerden anlamlı şekilde farklı değildir. Genç ve yaşlı erkek ve kadınlarda ortalama sertralin yarı ömrü 22-36 saattir. Terminal eliminasyon yarı ömrüne uygun olacak şekilde, bir haftalık günde tek doz uygulama ile elde edilen kararlı durum konsantrasyonlarının yaklaşık iki katına kadar birikim olabilir. Dolaşımdaki ilacın takriben %98’i plazma proteinlerine bağlıdır. Pediyatrik hastalar, sertralini biraz daha büyük oranda verimlilikle metabolize etseler de, pediyatrik obsesif kompulsif bozukluk hastalarında, sertralinin farmakokinetiği yetişkinlerle karşılaştırılabilir olmuştur. Ancak, düşük vücut ağırlığına (özellikle 6 – 12 yaş arası hastalarda) bağlı olarak, aşırı plazma seviyelerinden kaçınmak için, pediyatrik hastalarda daha düşük dozlar önerilebilir.
Sertralin büyük oranda karaciğerde ilk geçiş metabolizmasına uğrar. Plazmadaki ana metaboliti olan , sertralinden in vitro olarak yaklaşık 20 defa daha az aktiftir. N-desmetilsertralinin yarı ömrü takriben 62-104 saattir. Sertralin ve N-desmetilsertralin yoğun bir biçimde metabolize olur ve sonuçta oluşan metabolitler idrar ve feçesle eşit miktarlarda atılır. Sertralinin sadece çok az bir miktarı (< % 0.2) değişmeden idrarla atılır.
Sertralinin yaşlılardaki farmakokinetiği daha genç yetişkinlerdekine benzer olmuştur.
Gıdalar ile beraber alınması sertralin tabletin biyoyararlanımını önemli ölçüde değiştirmez.
ENDİKASYONLARI
Lustral Special, , hastalarda olsun veya olmasın, endikedir. Tatminkar bir cevabı takiben, Lustral Special tedavisine devam edilmesi, depresyonun başlangıç epizodunun nüksünün veya yeni depresyon epizodlarının oluşmasının engellenmesinde etkilidir.
Lustral Special, obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde endikedir. Başlangıçtaki yanıtı takiben obsesif kompulsif bozukluğun uzun süreli tedavisinde, Lustral Special’in, 2 yıla kadar devamlı etkinliği, emniyeti ve tolerabilitesi gösterilmiştir.
Lustral Special, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük pediyatrik hastaların tedavisinde de endikedir.
Lustral Special, agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluğu dahil olmak üzere, panik bozukluğu tedavisinde endikedir.
Lustral Special, (TSSB) tedavisinde endikedir.
Lustral Special, sosyal fobinin () tedavisinde endikedir. Tatminkar bir cevabı takiben, Lustral Special tedavisine devam edilmesi, sosyal fobinin başlangıç epizodunun nüksünün engellenmesinde etkilidir.
Lustral Special, () tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
Lustral Special, sertraline hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) alan hastalarda birlikte kullanım kontrendikedir (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Lustral Special beraberinde pimozid kullanan hastalarda kontrendikedir (İlaç Etkileşmeleri bölümüne bakınız).
UYARILAR / ÖNLEMLER
– Sertralin ile birlikte selektif MAO inhibitörü olan selegilin ve geri dönüşümlü MAO inhibitörü olan moklobemid dahil monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) alan hastalarda bazen fatal olabilen ciddi reaksiyonlar bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromuna benzer durumlar meydana gelmiştir, bu durumun içerdiği semptomlar şunlardır: hipertermi, rijidite, miyokloni, vital bulgularda muhtemel hızlı dalgalanmalarla birlikte otonom değişkenlik, konfüzyon, irritabilite dahil mental durum değişiklikleri, deliryum ve komaya varabilen ileri derecede ajitasyon. Bu nedenle, sertralin MAOİ ile kombine olarak veya MAOİ tedavisinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Benzer şekilde, MAOİ tedavisi başlatılacaksa sertralinin kesilmesinden sonra arada en az 14 gün bulunmalıdır (Bkz. Kontrendikasyonları).
Diğer Serotonerjik İlaçlar – Farmakodinamik etkileşim olasılığından dolayı, triptofan veya fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibi serotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralin alınırken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır.
Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI), veya Antiobsesif İlaçlardan Sertraline Geçiş – SSRI’lardan, antidepresanlardan veya antiobsesif ilaçlardan sertraline geçiş
yapılırken, en uygun zamanlama konusunda sahip olunan kontrollü deneyimler sınırlıdır. Özellikle fluoksetin gibi uzun etkili ajanlardan sertraline geçerken dikkatli ve titiz bir medikal değerlendirme yapılmalıdır. Bir SSRI’dan diğerine geçiş için gerekli bir arınma (wash out) zamanı belirlenmemiştir.
Mani / Hipomani Aktivasyonu – Erken klinik çalışmalar sırasında sertralin ile tedavi edilen hastaların yaklaşık % 0.4’ünde mani veya hipomani aktivasyonu görülmüştür. Major duygulanım bozukluğu olan ve piyasadaki diğer antidepresanlarla ve antiobsesif ilaçlarla tedavi edilen hastaların küçük bir oranında da mani/hipomani aktivasyonu bildirilmiştir.
Konvülsiyonlar – Konvülsiyonlar antidepresan ve antiobsesif için potansiyel bir risktir. Sertralin konvülsif rahatsızlığı olan hastalarda değerlendirilmediği için anstabil epilepsili hastalarda kullanılmamalı ve epilepsisi kontrol altında olan hastalar dikkatle gözetim altında tutulmalıdır. Hastada konvülsif nöbetler oluşursa sertralin tedavisi derhal kesilmelidir.
İntihar
Antidepresan ilaçların özellikle çocuk ve gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığını bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk,aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.
Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde özellikle tedavi başlangıcında veya doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir.
Obsesif kompulsif bozukluk ve depresyon, panik bozukluğu ve depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon, ve depresyon ve de premenstrüel disforik bozukluk ve depresyon arasındaki komorbidite iyi şekilde ortaya konduğu için, depresyonlu hastaları tedavi ederken alınan önlemlerin aynısı, obsesif kompulsif bozukluğu olan, panik bozukluğu olan, travma sonrası stres bozukluğu olan, sosyal fobisi olan veya premenstrüel disforik bozukluğu olan hastaları tedavi ederken de dikkate alınmalıdır.
Karaciğer Yetmezliğinde Kullanım – Sertralin yoğun bir biçimde karaciğerde metabolize olur. Çok dozlu bir farmakokinetik çalışmada, normal kişilerle karşılaştırıldığında, hafif stabil sirozu bulunan hastalarda daha uzun eliminasyon yarı ömrü ve yaklaşık üç kat daha büyük EAA (Eğri Altı Alanı) ve Cmaks bulunmuştur. İki grup arasında plazma proteinlerine bağlanma bakımından önemli farklılıklar bulunmamıştır. Sertralin karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda, daha düşük veya daha seyrek doz kullanılmalıdır.
Böbrek Yetmezliğinde Kullanım – Sertralin büyük oranda metabolize olur. İdrarda değişmemiş ilacın atılımı eliminasyonun minör bir yoludur. Hafif ve orta şiddette böbrek bozukluğu olanlarda (kreatinin klirensi 30-60 ml/dak) ya da orta şiddette veya ciddi böbrek bozukluğu bulunanlarda (kreatinin klirensi 10-29 ml/dak) tekrarlanan doz farmakokinetik parametreleri
(EAA0-24 veya Cmaks) kontrol grubuyla belirgin fark göstermez. Çalışılan grupların tümünde yarı ömürler benzerdir ve plazma proteinlerine bağlanmada hiçbir farklılık yoktur. Sertralinin düşük renal atılımından beklendiği gibi sertralin dozu, böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak ayarlanmak zorunda değildir.
Yaşlılarda Kullanım
Yaşlılarda sertralinin etkinliği ile advers etkilerin tipi ve insidansı genç hastalardakine benzer olmuştur.
Çocuklarda Kullanım
6-17 yaş grubundaki depresyonlu veya obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda sertralin
yetişkinlerdekine benzer bir farmakokinetik profil gösterir.
Hamilelikte Kullanım
Hamilelik kategorisi C’dir.
Sertralin gebelik esnasında, sadece beklenen yarar risklerden fazla ise kullanılmalıdır.
Emzirme Döneminde Kullanım
Doktor tarafından beklenen yararın risklerden fazla olduğuna karar verilmediği sürece emziren
annelerde kullanılması önerilmez.
Eğer hamilelikte ve/veya emzirme döneminde sertralin kullanılıyorsa, hekim, sertralini de içeren SSRI antidepresanları kullanan bazı annelerin yenidoğan bebeklerinde rapor edilen, aniden kesilme reaksiyonlarıyla uyumlu semptomların da dahil olduğu semptomların bildirildiğinin farkında olmalıdır.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, sertralin kullanıyorlar ise uygun bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdırlar.
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi
Klinik farmakoloji çalışmaları sertralinin psikomotor performans üzerine hiç bir etkisi olmadığını göstermiştir. Ancak psikotrop ilaçlar, araç sürme veya makina kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gerekli zihinsel veya fiziksel kabiliyetleri bozabileceğinden, hasta gereğince uyarılmalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Klinik Çalışmalarda Elde Edilen Veriler;
Depresyon için yapılan çok dozlu klinik çalışmalarda sertralin kullanımı ile plaseboya göre daha sık görülen yan etkiler:
Otonom sinir sistem: ağız kuruluğu ve terleme artışı
Merkezi ve periferik sinir sistemi:
Gastrointestinal sistem: diyare/yumuşak gaita, dispepsi ve bulantı
Psikiyatrik: iştahsızlık, uykusuzluk ve somnolans
Üreme: seksüel disfonksiyon (esas olarak erkeklerde ejakülasyon gecikmesi)
Obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobisi ve premenstrüel disforik bozukluğu olan hastalarda gözlenen yan etki profili depresyonlu hastalarda görülenlere benzer olmuştur.
Pazarlama Sonrasında Elde Edilen Veriler:
Pazarlama sonrasında sertralin alan hastalarda görülen ancak ilaçla muhtemel ilişkisi kanıtlanmamış olan advers olaylar aşağıda listelenmiştir. Advers olaylar Dünya Sağlık Örgütü’nün terminolojisine bağlı kalınarak sınıflandırılmışlardır. Seyrek; hastalarda ≥ 1/100 oranında görülen istenmeyen olayları, nadir; hastalarda < 1/100 ile ≥ 1/1000 aralığında görülen istenmeyen olayları ve çok nadir; hastalarda < 1/1000 oranında görülen istenmeyen olayları tanımlamak için kullanılmıştır.
Otonom sinir sistemi: Nadir: midriazis; Çok nadir: priapizm
Tüm vücut: Seyrek: , , ; Nadir: , , ve kilo alınması; Çok nadir: alerjik reaksiyonlar, alerji ve anaflaktoid reaksiyon
Kardiyovasküler sistem: Seyrek: , ; Nadir: , , ,
Merkezi ve periferik sinir sistemi: Seyrek: baş ağrısı, hareket bozuklukları (hiperkinezi, hipertoni, diş gıcırdatma veya yürüyüş şekli anormalliklerini de içeren ekstrapiramidal semptomlar), parestezi, hipoestezi; Nadir: migren; Çok nadir: koma, konvülsiyonlar, istemsiz kas kasılması. Ayrıca serotonin sendromu ile görülen belirti ve semptomlar bildirilmiştir: Bazı vakalarda serotonerjik ilaçların beraber kullanımı ile görülen bu yan etkiler, ajitasyon, konfüzyon, fazla terleme, diyare, ateş, hipertansiyon, rijidite ve taşikardiyi içerir.
Endokrinolojik: Çok nadir: galaktore, hiperprolaktinemi, jinekomasti, uygunsuz ADH (antidiüretik hormon) sendromu (SIADH) ve hipotroidizm.
Gastrointestinal sistem: Seyrek: karın ağrısı, kabızlık ve kusma; Nadir: iştah artışı; Çok nadir: pankreatit
Duyma/Vestibular: Seyrek: Kulakta çınlama
Hemotopoetik sistem: Nadir: purpura; Çok nadir: değişmiş trombosit fonksiyonu, kanama anomalisi (epistaksis, gastrointestinal kanama veya hematüri gibi) lökopeni, ve trombositopeni
Laboratuvar değişiklikleri: Çok nadir: anormal klinik laboratuvar sonuçları.
Karaciğer / safra: Çok nadir: serum transaminazlarında (SGOT ve SGPT) asemptomatik artışlar, ciddi karaciğer olayları (hepatit, sarılık ve karaciğer yetmezliği dahil)
Metabolik / beslenme: Çok nadir: hiponatremi ve serum kolesterolünde artış
Kas/iskelet: Çok nadir: eklem ağrısı
Psikiyatrik: Seyrek: ajitasyon, anksiyete, esneme; Nadir: depresif semptomlar, öfori, halusinasyon; Çok nadir: agresif reaksiyon, kadında ve erkekte cinsel istekte azalma, paroniri ve psikoz
Üreme: Seyrek: menstrüel düzensizlikler
Solunum: Çok nadir: bronkospazm
Deri: Seyrek: döküntü; Nadir: alopesi, kaşıntı; Çok nadir: anjioödem, ışığa duyarlılık reaksiyonu ve döküntü (Stevens-Johnson sendromu ve epidermal nekroliz gibi ciddi eksfoliyatif deri hastalıklarına dair çok nadir raporlar içeren), ürtiker
Üriner: Nadir: üriner inkontinans; Çok nadir: yüzde ödem ve üriner retansiyon
Görme: Seyrek: Anormal görme
Diğer: Çok nadir: sertralinin kesilmesinin ardından rapor edilen semptomlar. Bu semptomlar, ajitasyon, anksiyete, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve paresteziyi içerir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Monoamin Oksidaz İnhibitörleri – (Bkz. Kontrendikasyonları ve Uyarılar / Önlemler)
SSS Depresanları ve Alkol – Günde 200mg sertralinin birlikte alınması, sağlıklı kişilerde alkolün, karbamazepinin, haloperidolün veya fenitoinin kognitif ve psikomotor performans üzerindeki etkisini artırmamıştır. Bununla birlikte sertralinin alkol ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Lityum – Lityum ve sertralinin birlikte verilmesi lityum farmakokinetiğini anlamlı olarak değiştirmez. Ancak muhtemel bir farmakodinamik etkileşmenin işareti olabilecek şekilde tremorda artış oluşturur. Sertralinin lityum gibi serotonerjik mekanizmalar yolu ile etki eden ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir.
– Günde 200mg sertralinin kronik uygulaması, metabolizmasında klinik açıdan önemli bir inhibisyona yol açmaz. Bununla birlikte sertralin tedavisine başlanmasının ardından, uygun doz ayarlamaları ile, plazma konsantrasyonlarının izlenmesi tavsiye edilir.
62
Sumatriptan – Sertralin ve sumatriptan kullanımının ardından güçsüzlük, hiperrefleksi, koordinasyon bozukluğu, konfüzyon, anksiyete ve ajitasyon görülen hastalara dair seyrek pazarlama sonrası raporlar mevcuttur. Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise, hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir (Bkz. Uyarılar / Önlemler: Diğer Serotonerjik İlaçlar).
Diğer Serotonerjik İlaçlar – (Bkz. Uyarılar / Önlemler)
Proteinlere Bağlanan İlaçlar – Sertralin plazma proteinlerine bağlandığından, plazma proteinlerine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşim potansiyeli bulunduğu akılda tutulmalıdır. Ancak sırasıyla diazepam, tolbutamid ve varfarin ile yapılan üç etkileşim çalışmasında, sertralinin, substratların proteinlere bağlanmasında önemli bir etkisi olmadığı gösterilmiştir (Bkz. Varfarin ve Diğer İlaç Etkileşmeleri alt bölümleri).
Varfarin – Varfarin ile birlikte günde 200 mg sertralin verilmesi, protrombin zamanında klinik önemi bilinmeyen, küçük bir artışa sebep olmuştur. Bu nedenle, sertralin tedavisi başlatıldığında veya kesildiğinde protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.
Pimozid
2 mg tek doz pimozid kullanılan kontrollü bir klinik araştırmada beraberinde 200 mg günde tek doz sertralin uygulanması pimozid EAA ve Cmaks değerlerinde ortalama %40 artışa sebep olmuştur fakat bu duruma EKG’de herhangi bir değişiklik eşlik etmemiştir. Tavsiye edilen en yüksek pimozid dozu (10 mg) ile sertralinin beraber kullanımı değerlendirilmediği için 2 mg’dan yüksek dozlarda QT ve farmakokinetik parametreler üzerine etkileri şu anda bilinmemektedir. Bu etkileşmenin mekanizması bilinmemekle birlikte pimozidin dar terapötik indeksi ve pimozidin düşük dozunda görülen etkileşim nedeniyle sertralin ve pimozid birlikte kullanılmamalıdır (Kontrendikasyonlar bölümüne bakınız)
Diğer İlaç Etkileşmeleri – Diazepam veya tolbutamidin günde 200 mg sertralin ile birlikte verilmesi, bazı farmakokinetik parametrelerde, küçük değişikliklere sebep olmuştur. Simetidin ile birlikte verilmesi, sertralin klirensinde önemli düşüşlere sebep olmuştur. Bu değişikliklerin klinik önemi bilinmemektedir. Sertralin, atenololün beta-adrenerjik blokaj aktivitesini etkilememiştir. Glibenklamid veya digoksin ile birlikte günde 200mg sertralin verilmesiyle bir etkileşim gözlenmemiştir.
Elektrokonvülsif tedavi (EKT)- EKT ve sertralinin kombine kullanımının yarar ve risklerini gösteren klinik çalışmalar bulunmamaktadır.
Sitokrom P450 (CYP) 2D6 Tarafından Metabolize Edilen İlaçlar – İlaç metabolize eden izoenzim CYP 2D6’nın aktivitesinin inhibisyona uğratılması bakımından arasında farklılık vardır. Bu durumun klinik önemi, inhibisyonun genişliğine ve beraber uygulanan ilacın terapötik indeksine bağlıdır. Dar terapötik indeksli CYP 2D6 substratları, propafenon gibi trisiklik antidepresanları ve flekainid gibi Sınıf I C antiaritmikleri içerir. Gerekli etkileşim çalışmalarında sertralinin günde 50 mg kronik dozu ile CYP2D6 izoenzim aktivitesinin bir markeri olan desipraminin kararlı durum plazma düzeylerinde minimal bir yükselme (ortalama %23-37) görülmüştür.
Diğer CYP Enzimleri (CYP 3A3/4, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2) Tarafından Metabolize Edilen İlaçlar –
CYP 3A3/4: Günde 200 mg sertralinin kronik uygulamasının, CYP 3A3/4’ü inhibe etmediği gösterilmiştir.
CYP 2C9: Sertralin,CYP 2C9’un klinik olarak ilgili bir inhibitörü değildir.
CYP 2C19: Sertralin,CYP 2C19’un klinik olarak ilgili bir inhibitörü değildir.
CYP 1A2: İn vitro çalışmalarda sertralinin CYP 1A2 inhibisyon potansiyeli çok azdır ya da hiç yoktur.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Lustral Special, sabah veya akşam günde tek bir doz halinde verilmelidir. Lustral Special tablet gıdalarla birlikte veya ayrı verilebilir.
Tedavinin Başlangıcı
Depresyon ve Obsesif Kompulsif Bozukluk – Lustral Special tedavisi günde 50 mg dozda uygulanmalıdır.
Panik Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Fobi – Tedaviye günde 25 mg ile başlanmalıdır. Bu amaçla 50 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Bir hafta sonra doz, günde tek doz 50 mg’a yükseltilmelidir. Bu doz ayarlaması, panik bozukluğunda karakterize olan tedavinin erken dönemindeki beklenmedik yan etkilerin sıklığını azaltır.
Premenstrüel Disforik Bozukluk – Lustral Special tedavisi hekimin değerlendirmesine bağlı olarak menstrüel siklus boyunca hergün veya sadece menstrüel siklusun luteal fazında günde 50 mg ile başlamalıdır.
50 mg/gün doz ile yanıt alınamayan hastalar menstrüel siklus sırasında kullanımda günde 150 mg’a kadar veya menstrüel siklusun luteal fazı sırasındaki kullanımda günde 100 mg’a kadar olan doz artışından fayda sağlayabilirler (menstrüel siklus başına 50 mg’lık artışlar şeklinde). Eğer luteal faz sırasında kullanımda günde 100 mg’lık doz belirlenmişse, her luteal faz periyodunun başında 3 gün boyunca 50 mg/gün’lük bir titrasyon basamağı uygulanmalıdır.
Doz Artışı
Premenstrüel Disforik Bozukluk hariç tüm endikasyonlar için 50 mg doza yanıt vermeyen hastalar, dozun arttırılmasından fayda sağlayabilirler. Doz değişimlerinin arasında en az bir hafta olmalıdır. Doz en fazla günde 200 mg’a artırılabilir. Lustral Special’in eliminasyon yarı ömrünün 24 saat olduğu dikkate alınırsa, doz değişikliklerinin bir hafta içinde bir kereden daha sık olmaması gerekir.
Terapötik etkinin başlaması 7 gün içinde görülebilir. Ancak, özellikle obsesif kompulsif bozukluğunda , terapötik cevabın ortaya çıkması için genellikle daha uzun süreler gerekmektedir.
İdame – Tedavi süresinin uzatılması durumunda doz, en düşük etkin seviyesinde tutulmalı ve terapötik cevaba göre müteakip ayarlamalar yapılmalıdır.
Lustral Special‘in 3 menstrüel siklustan daha uzun süre kullanımının etkinliği kontrollü klinik araştırmalarda sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Menapozun başlangıcı ile gerileyinceye kadar semptomların yaş ilerledikçe arttığı kadınlar tarafından sıklıkla bildirilmiştir. Bu nedenle tedaviye cevap veren hastalarda tedaviye devam edilmesinin düşünülmesi makuldur. Dozaj rejimine göre değişiklikler içerebilen doz ayarlamaları (ör: menstrüel siklus boyunca her gün alınmaya kıyasla menstrüel siklusun luteal fazında alınması) tedavinin en düşük etkin dozda idame edilmesi için gerekebilir ve tedaviye devam edilmesine gerek olup olmadığına karar verilmesi için hastalar periyodik olarak yeniden değerlendirilmelidirler.
Çocuklarda kullanım – Lustral Special’in emniyet ve etkisi, 6 – 17 yaş arasındaki obsesif kompulsif bozukluğu olan pediyatrik hastalarda ortaya konmuştur. 13 – 17 yaş arasındaki obsesif kompulsif bozukluğu olan pediyatrik hastalarda Lustral Special uygulamasına 50 mg/gün dozunda başlanmalıdır. 6 – 12 yaş arasındaki obsesif kompulsif bozukluğu olan pediyatrik hastalarda Lustral Special uygulamasına 25mg/gün dozu ile başlanmalıdır. Bu amaçla 50 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Bir hafta sonra 50 mg/gün dozuna yükseltilmelidir. Cevabın yetersiz olduğu durumlarda müteakip dozlar, ihtiyaca göre günlük dozda 50mg’lık artışlarla 200 mg/gün’e kadar yükseltilebilir. Lustral Special’in eliminasyon yarı ömrü 24 saattir; doz değişiklikleri bir haftadan kısa aralıklarla yapılmamalıdır.
ancak doz artışları arasında en az bir hafta olmalıdır. Klinik bir çalışmada, 6 – 17 yaş arasındaki, depresyonlu veya obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda , Lustral Special’in farmakokinetiği, yetişkinlerdekine benzer olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, doz 50 mg’ın üzerine çıkarılırken, çocukların yetişkinlere nazaran genellikle daha az vücut ağırlıkları olduğu düşünülmelidir.
62
Yaşlılarda kullanım – Yaşlı hastalarda, daha genç hastalardaki doz aralığı kullanılabilir. Lustral Special’in bu hasta populasyonundaki etkinliğini gösteren klinik çalışmalara, 700’den fazla yaşlı (> 65 yaş) hasta iştirak etmiştir. Yaşlı hastalardaki yan etkilerin tipi ve insidansı, daha genç hastalardakine benzer olmuştur.
Karaciğer yetmezliğinde kullanım – Karaciğer bozukluğu olan hastalarda Lustral Special kullanımı esnasında dikkatli olunmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda, daha düşük veya daha seyrek doz kullanılmalıdır ( Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Böbrek yetmezliğinde kullanım – Lustral Special büyük oranda metabolize olur. İdrarda ilacın değişmeden atılımı eliminasyonun minör bir yoludur. Lustral Special’in düşük renal atılımından beklendiği gibi Lustral Special dozu, böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak ayarlanmak zorunda değildir (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
İlacın ani kesilmesi “kesilme belirtileri”ne neden olabileceğinden doz azaltılarak ilaç kullanımına son verilmelidir.
DOZ AŞIMI
Doz aşımı halinde sertralinin geniş bir emniyet sınırı vardır. Tek başına sertralinin 13.5 g’a kadar olan aşırı dozlarının kullanımı bildirilmiştir. Sertralinin aşırı dozlarının, primer olarak da diğer ilaçlar ve/veya alkol ile birlikte kullanımı sırasında ölüm vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle, her türlü doz aşımı yoğun bir şekilde tedavi gerektirir. Doz aşımının semptomları, somnolans, gastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı ve kusma gibi), taşikardi, titreme, ajitasyon ve sersemlik gibi serotonin aracılığında görülen yan etkileri içerir. Daha seyrek olarak koma rapor edilmiştir.
Sertraline karşı spesifik bir antidot yoktur. Gerektiğinde havayolu açılır ve yeterli oksijenasyon ve ventilasyon sağlanır. Doz aşımı tedavisinde lavaj kadar veya daha etkili olması nedeniyle bir katartik ile birlikte kullanılabilen aktif kömür uygulaması düşünülmelidir. Kusturma tavsiye edilmez. Genel semptomatik ve destekleyici tedavi yanında kardiyak ve vital işaretlerin monitorize edilmesi önerilmektedir. Sertralinin büyük dağılım hacmi nedeni ile zorlu diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ve değişim transfüzyonunun yararlı olması muhtemel değildir.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Lustral Special, her biri 100 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür içeren, film kaplı 28 tablet ihtiva eden blister ambalajlarda sunulmuştur.
PİYASADA MEVCUT DİĞER TAKDİM ŞEKİLLERİ
LUSTRAL®, her biri 50 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür içeren, film kaplı çentikli 28 tablet ihtiva eden blister ambalajlarda sunulmuştur.
Reçete ile satılır.
– HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
– ÇOCUKLARIN ERİŞEMİYECEKLERİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ruhsat Tarihi: 11/4/2006
Ruhsat No: 207/100
Ruhsat Sahibi: Pfizer Inc. Şirketinin izni ile Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Üretim yeri: Pfizer İlaçları Ltd.Şti. 34347 Ortaköy / İstanbul
(Prospektüs Onay Tarihi: 06/12/2005)

Bir önceki yazımız olan LOBEM® 150 mg Lak Tablet başlıklı makalemizde afektif bozukluklar, anafilaksi ve anjiyoödem hakkında bilgiler verilmektedir.