Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.589 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

LOBEM® 150 mg Lak Tablet

Submitted by on Temmuz 17, 2009 – 10:54 am | 1.716 Kez Görüntülendi


FORMÜLÜ Her lak tablette, … 150 mg
Boyar maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir oksit.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Merkezi sinir sistemindeki (MSS) grubu nörotransmitterlerin (noradre-nalin, serotonin, dopamin vb.) afektif bozukluklarda önemli rolü olduğu bilinmek-tedir. MAO ( oksidaz), bu nörotransmitterleri oksidatif deaminasyo¬na uğratarak inaktive eder.
Moklobemid, (monoamin oksidaz-A) enzimini reversibl ve selektif olarak inhibe eder. Dolayısıyla nörotransmitterlerin katabolizmasını yavaşlatarak, MSS’deki konsantrasyonlarını yükselmesini sağlar. Mok¬lobe¬midin MAO-B üze-rinde belirgin bir etkisi olmadığından, klasik MAO inhibitörlerine göre selektif etkilidir. Moklobemid, monoaminlerin sentezinde rol alan enzimler ve monoamin reseptörleri üzerinde herhangi bir etki göstermez.
Moklobemid oral yoldan alındığında tama yakın (% 95) emilir. Ancak karaciğerde ilk geçiş metabolizmasına uğradığından, oral biyoyararlanımı % 40-60 arasındadır. İlk geçiş metabolizması kısa sürede doyma noktasına vardığı için, tekrarlayan dozlarda biyoyararlanım % 80’e yükselir. Doz verildikten sonra yaklaşık 1 saat içinde en yüksek serum düzeyine ulaşan moklobemid, % 50 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Karaciğerde tama yakın oranda metabolize olur ve idrarla atılır. Yarılanma süresi yaklaşık 1-2 saattir. Tekrarlayan ve yüksek dozlarda, metabolizmanın doyum noktasına ulaşmasına bağlı olarak, yarılanma süresi bir miktar uzar.

ENDİKASYONLARI
Depresif sendromların tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
®’in bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde ve akut konfüzyonlarda ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Moklobemid, şizofrenik ya da şizoafektif psikozu olan hastalarda, şizofrenik belirtilerin alevlenmesine yol açabileceği için önerilmez. Bu grup hastalarda, nöroleptik tedavisi ön planda tutulmalıdır.
Depresif durumlarda intihar girişimleri görülebilir. Bu yüzden, özellikle tedavinin başında hastanın sürekli kontrol altında tutulması doğru olur.
Trisiklik ve serotonin gerialım inhibitörleri gibi diğer antidepresanlardan mok-lobemide ya da moklobemid’den diğer antidepresanlarla tedaviye, beklemeden geçilebilir.
Eksitasyon ve ajitasyon gibi tabloların depresyona eşlik ettiği durumlarda, mok-lobemid kullanılması önerilmez. Kullanılması istendiğinde, bir sedatifle (örneğin, türevleri) kombine edilmesi uygun olur.
Moklobemid psikomotor performansı azaltmaz, dolayısıyla motorlu araç kullanımı gibi dikkat isteyen işlerde çalışanların kullanmasında bir sakıncası yoktur.
Böbrek yetmezliği olanlarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak karaciğer yetmezliği olan hastalarda, yetmezliğin derecesine göre günlük dozun % 50-60 oranında azaltılması gerekir.
Hayvanlarda yapılan araştırmalarda herhangi bir olumsuz etkiyle karşılaşılmamış olmasına rağmen, insanlarda yeterli veri olmadığından gebelerde ve çocuklarda kesin gereklilik olmadıkça kullanılması önerilmez.
Anne sütüne geçtiği ve bebeklerde güvenilirliği henüz gösterilmemiş olduğu için emzirenlerde kullanılması önerilmez.
Moklobemid, tirotoksikozlu ve feokromositomalı hastalarda hipertansiyon krizi oluşturabileceğinden kullanılma¬malıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Moklobemid iyi tolere edilen bir bileşiktir. Seyrek olarak uyku bozukluk¬ları, sinirlilik, baş dönmesi, bulantı, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, başağrısı görülebilir. Konfüzyonel durumlar görülebilirse de, tedavisinin kesilmesiyle kaybolur. Çok ender olarak parestezi bildirilmiştir.
, , gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları nadirdir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Moklobemid de, diğer MAO inhibitörleri gibi, sempatomimetik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, sempatomimetiklerin etkisi artar ve hipertansiyon, başağrısı, terleme ve taşikardi gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkar.
MAO inhibitörleri trisiklik antidepresanlarla kombine kullanıldıklarında, norad-renerjik sinapslarda noradrenalin düzeylerinin yükselmesine yol açabilirler ve hipertansif kriz, pireksi, eksitabilite ve delirium görülebilir. İmipramin, gibi trisiklikler dışındaki ilaçlarla yapılan kombine tedavilerde herhangi bir geçimsizlik görülmemiştir.
Oral tiramin presör testleri, tiramin içeren gıdalar alındığında hipertansif kriz görülme riskinin (peynir etkisi), moklobemid kullanan hastalarda, irreversibl ve non-selektif MAO inhibitörleri kullananlara göre çok daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu nedenle moklobemid tedavisi sırasında, tiraminden zengin yiyeceklerin alınması sonucu belirgin bir klinik etki oluşmaz. Ancak özellikle hipertan-siyonu ve/ya da serebrovasküler hastalığı olanlarda, moklobemidin dozunun ye-meklerden hemen sonra alınması ve bir öğünde çok fazla tiraminden zengin gıda alınmaması (ör: 50 g’dan fazla eski peynir) önerilir.
Birçok ilaçla olduğu gibi moklobemid de simetidin ile birlikte kul¬lanıldığında, moklobemidin biyotransformasyonu yavaşlar.
Moklobemid opium türevlerinin etkisini şiddetlendirir, bu yüzden birlikte kullanılmamalıdır ya da opium türevinin dozu düşürülmelidir.
Moklobemidin, ibuprofenin etkisini şiddetlendirdiği saptanmıştır. Bu yüzden bir-likte kullanılmaları gerekiyorsa, ibuprofen düşük dozda verilmelidir.
Moklobemid, tedavi dozlarında digoksin, alkol, oral , , ve karbamazepinle belirgin bir klinik etkileşim göstermemiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Erişkinlerde tedaviye genel olarak günde 300 mg ile başlanır. Bu doz ikiye ya da üçe bölünerek verilir.
Ağır durumlarda, günlük doz 600 mg’a çıkarılabilir.
Yemeklerle olası bir etkileşimi en aza indirmek için dozun, yemeklerden hemen sonra alınması uygundur.
İdame tedavisi sırasında, tedaviye iyi yanıt veren vakalarda doz günde 150 mg’a düşürebilir.
Böbrek yetmezliği olanlarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
Karaciğer yetmezliği olanlarda, moklobemid dozu % 50-60 azaltılmalıdır.
Yaşlılarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
Lobem’in çocuklarda kullanımıyla ilgili henüz deneyim olmadığından, kullanılması önerilmez.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER
Moklobemidin aşırı dozda alınmasıyla ilgili yeterli veri yoktur. Ancak ajitasyon, saldırganlık gibi davranış bozuklukları görülebilir. Sempto¬matik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI
30ºC altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her lak tablette 150 mg moklobemid bulunan 30 tabletlik ambalajlarda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK ŞEKİLLER
LOBEM® 300 mg lak tablet

Ruhsat Sahibi ve Üretim yeri
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Ruhsat tarihi: 21.5.1996
Ruhsat no: 178/15
Reçete ile satılır. Prospektüs onay tarihi: 23.06.1999

Bir önceki yazımız olan PAXOTIN® 20 mg Film Kaplı Tablet başlıklı makalemizde agorafobi ile birlikte veya tek başına panik bozukluk, ve İlaçlar hakkında bilgiler verilmektedir.