Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresan tedavisi, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Laroxyl

Laroxyl

Submitted by on Nisan 4, 2007 – 10:26 am 18 Comments | 82.130 Kez Görüntülendi

25 MG 40 DRAJE
Sinir Sistemi, Nöroloji »

Prospektüs Bilgileri:
Bir draje 25 mg amitriptiline eşdeğer amitriptilin hidroklorür içerir.Yardımcı maddeler: Demir oksit kırmızı, titanyum dioksit, şeker, laktoz

Endikasyonları:
Laroxyl, belirtilerinin giderilmesinde, özellikle endojen depresyonun tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Dibenzazepin ilaçlarına karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalar. Yakın zaman önce geçirilmiş miyokard enfarktüsü; her düzeydeki kalp blokları; kardiyak aritmiler. Trisiklik antidepresan kullanımıyla durumunun ağırlaşabileceği manik hastalar. Laroxyl, antikolinerjik etkileri nedeniyle de dar açılı glokom vakalarında veya prostat hipertrofisini düşündürecek semptomları olan hastalarda kullanılmamalıdır. Laroxyl, monoamino oksidaz inhibitörleriyle birlikte verilmemelidir. Monoamino oksidaz inhibitörleriyle tedavi gören hastalarda, monoamino oksidaz inhibitörlerinin kesilmesinden sonra Laroxyl tedavisinin başlanmasına kadar iki haftalık bir ara bırakılmalıdır. Laroxyl’in başlangıç dozu düşük olmalı ve aşamalı olarak artırılmalıdır. Amitriptilin veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Laroxyl kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:
Genç, yaşlı veya halsiz hastalarda ve kronik böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda dozların değiştirilmesi gerekebilir. Prostatik hipertrofi, üriner retansiyon, hipertiroidizm veya kan diskrazisi öyküsü olan hastalara Laroxyl verilirken dikkatli olunmalıdır. Trisiklik antidepresan alan hastalar düzenli gözlem altında tutulmalı, serebral ve kardiyak fonksiyon üzerindeki etkilerine özel bir dikkat gösterilmelidir. Laroxyl’in gebelikte özellikle de ilk trimesterde kullanımından kaçınılmalıdır. Gebeliğin son trimesterinde verilen trisiklik yoksunluk semptomları, fetusta solunum depresyonu ve ajitasyon gibi yan etkilere neden olurlar. Amitriptilin anne sütüne geçebilir. Bu nedenle, emzirme sırasında Laroxyl’den kaçınılmalıdır. Epilepsi öyküsü veya geçirilmiş yeni konvülsiyon öyküsü olan hastalara Laroxyl verilmemelidir. Laroxyl, nöroleptikler, trankilizanlar, hipnotikler, analjezikler ve anestezikler gibi santral etkili ilaçlarla birlikte verilirse sedatif etkisi artabilir. Bu tip tüm gibi Laroxyl’in de, doz, uygulama ve kişisel duyarlılık gibi etkenlere çeşitli derecelerde bağımlı olarak, hastanın beceri gerektiren işlerdeki (araba kullanma, makine kullanma vs) performansını değiştirebileceği, hastalara söylenmelidir. Hastalara ayrıca, alkolün herhangi bir bozukluğu artırabileceği ve bu nedenle tedavi sırasında kullanılmaması gerektiği de söylenmelidir. Trisiklik sırasında verilen anestezi aritmi ve riskini artırabilir. Eğer anestezi gerekliyse, anesteziste hastanın Laroxyl ile tedavi görmekte olduğu söylenmelidir. Amitriptilin guanetidin, betanidin veya debrizokin (Declinax) gibi adrenerjik nöron blokerlerinin ve muhtemelen klonidinin antihipertansif etkilerini azaltabilir. Laroxyl tedavisi sırasında tüm antihipertansif tedavinin gözden geçirilmesi tavsiye edilir. Tiroid ilaçları veya antikolinerjik ilaçlar alan hastalar yakından izlenmelidir. Laroxyl adrenalin, efedrin, izoprenalin, noradrenalin, fenilefrin ve fenilpropanolamin gibi sempatomimetik ajanlarla birlikte verilmemelidir. Barbitüratlar, amitriptilinin antidepresan etkisini azaltabilir, metilfenidat ise artırabilir. Depresyondaki hastalarda intihar olasılığı bulunduğu akılda tutulmalıdır ve özellikle tedavinin erken dönemlerinde hastalar dikkatle gözlenmelidirler. Amitriptilin ani olarak kesildiğinde yoksunluk semptomlarının ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu nedenle, uzun süreli kullanımdan sonra, özellikle Laroxyl, yüksek dozda verilmişse yavaş yavaş azaltarak kesilmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

Yan Etkiler:
En sık görülen yan etkiler tedavinin ilk birkaç günündeki , ağız kuruluğu, , , , , ve idrar tutukluğu gibi antikolinerjik etkilerdir; bunlar da zamanla genellikle azalır veya kaybolurlar. Yaşlı hastalar yan etkilere daha duyarlıdırlar ve tedaviye düşük dozda Laroxyl ile başlanmalıdır. Diğer yan etkiler nadirdir ve , hipotansiyon, , , , cinsel fonksiyonda değişiklik ve idrar retansiyonunu kapsar. Kan diskrazileri, ikter, hipomani, konvülsiyon ve periferik nöropati görülen izole vakalar da bildirilmiştir. Amitriptilinin yüksek dozları ile veya kişinin aşırı dozda uygulaması ile kardiyak aritmilerin ve ciddi hipotansiyonun görülmesi olasıdır. Ayrıca, daha önceden kalp hastalığı bulunan hastalarda normal dozda bile görülebilirler. Mani ve paranoid hezeyanlar gibi psikoza bağlı belirtiler trisiklik antidepresan tedavisi sırasında şiddetlenebilirler. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Laroxyl’in gebelikte özellikle de ilk trimesterde kullanımından kaçınılmalıdır. Gebeliğin son trimesterinde verilen trisiklik antidepresanlar yoksunluk semptomları, fetusta solunum depresyonu ve ajitasyon gibi yan etkilere neden olurlar. Amitriptilin anne sütüne geçebilir. Bu nedenle emzirme sırasında Laroxyl kullanılmamalıdır.BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler:
Laroxyl, antikolinerjik ya da sempatomimetik ilaçlarla (lokal anesteziklerle kombine edilen epinefrin de dahil) birlikte ancak hekim kararı ve hekim kontrolünde kullanılabilir. Antidepresanlarla, antikolinerjik etkili ilaçları birlikte kullanan hastalarda, paralitik ileus gelişebilmektedir. Simetidin, trisiklik antidepresanların karaciğerdeki metabolizmasını azaltmakta ve eliminasyonu geciktirerek, bu ilaçların kararlı plazma konsantrasyon seviyesini yükseltmektedir. Simetidin ile birlikte kullanıldığında, trisiklik antidepresanların etkilerinde klinik açıdan anlamlı farklılıklar oluştuğu bildirilmiştir. Simetidin ile trisiklik antidepresanların plazma seviyelerinin yükseldiği ve başta antikolinerjik olmak üzere yan etkilerin sıklığı ve şiddetinin arttığı saptanmıştır. Antidepresan ile simetidinin birlikte kullanıldığı ve çok iyi takip edilmekte olan hastalarda, simetidinin kesilmesiyle antidepresanın plazma seviyesi ve etkinliğinde düşüş olabilir. Laroxyl ile birlikte yüksek doz etklorvinol kullanılan hastalar yakından izlenmelidir. Bir gram etklorvinol ve 75-150 mg kullanan hastalarda geçici delirium bildirilmiştir. Amitriptilin, guanetidin, debrizokin, betanidin ve klonidin gibi antihipertansiflerin etkisini bloke edebilir. Fluoksetin ve fluvoksamin gibi serotonin geri emilim inhibitörleri ile beraber kullanımı, amitriptilinin plazma konsantrasyonunu artırabilir. Bu nedenle, doz ayarlaması gerekebilir.

Dozu Kullanma:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Yetişkinler: Önerilen başlangıç dozu günde üç kez bir draje Laroxyl (10 mg veya 25 mg)’dır. Gerekli olduğunda istenilen terapötik yanıt alınana kadar, doz kademeli olarak artırılabilir. İdame dozu genellikle, günde 2-4 draje Laroxyl ( 25 mg)’dır. İdame tedavisinde verilecek miktar tek doz halinde ve tercihen akşamları ya da yatmadan hemen önce verilebilir. Nadir olarak günlük dozun 150 mg’ı aşması gerekebilir, ancak bununla birlikte, hospitalize hastalarda dozun 300 mg’a kadar yükseltilmesi bazen gerekli olabilir. Yaşlı hastalar: Etkisine karşı daha fazla duyarlılık bulunması olasılığı yüzünden, Laroxyl’e yaşlı hastalarda her zaman daha düşük dozlarla başlanmalıdır. Yaşlı hastalarda ve hafif depresyon vakalarında önerilen başlangıç dozu günde üç kez 10 mg’dır. Bu hastalarda günde 50 mg’lık idame dozu yeterli olabilmektedir. İdame tedavisi için toplam doz, bir kerede ve tercihen akşamları ya da yatmadan hemen önce verilebilir. Çocuklar: Laroxyl pediatrik kullanımda önerilmemektedir. Doz Aşımı Amitriptilinin isteğe bağlı veya yanlışlıkla alınan aşırı dozuna bağlı ölüm görülmüştür. Semptomlar uyuşukluk hali, stüpor ve koma; taşikardi ve diğer kardiyak aritmiler, ventriküler fibrilasyon dahil; ciddi hipotansiyon ve konjestif kalp yetmezliği; ajitasyon, hiperrefleksi ve konvülsiyonlar; hiperpireksi, pupilla dilatasyonu ve paralitik ileustur. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Mide olabildiğince çabuk yıkanmalı ve bunu aktif kömür kullanımı izlemelidir. Solunum yolu açık tutulmalı ve sıvı alımı uygun olmalıdır. Devamlı olarak EKG ile izlenmesi gereklidir; ciddi kardiyak aritmiler neostigmin (Prostigmine), piridostigmin (Mestinon) veya propranolol ile tedavi edilebilirler. Kan basıncını sabit tutmak için intravenöz sıvı gerekebilir. Vücut ısısı düzenlenmelidir. Konvülsiyonları kontrol etmek için intravenöz diazepam (Valium) tavsiye edilir. Amitriptilinin aşırı dozunda verilecek spesifik bir antidot yoktur ancak fizostigminin intravenöz verilmesinin (1-3 mg) semptomları düzelttiği bildirilmiştir. Endike olan durumlarda doz tekrarlanmalıdır. Santral olarak etkili ilaçlarla, özellikle alkol ile birlikte alındığında, aşırı doza bağlı etkilerin daha şiddetli olması olasıdır. Saklama Koşulu30oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Etken Maddesi: Amitriptilin HCL
LAROXYL 25 MG 40 DRAJE Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Bir önceki yazımız olan Anafranil başlıklı makalemizde ajitasyon, Anafranil ve Anksiyete hakkında bilgiler verilmektedir.

18 Comments »

 • deniz dedi ki:

  slm ben bu ilaçı 2 sene önce bel agrısı için gittigimde vermişlerdi kullandım 3 ay kadar sonra birden bıraktım ani bir sinir krizinde 25 tane birden içtim hastaneye gitmedim o geceye ait bişey hatırlamıyorum. 2009 sonu tekrar bel agrısı için gittim yine aynı ilaçı verdiler.o kadar ilaç içmemin vücudumda bıraktıgı hasarlar olabilirmi.şimdi tekrar kullanmaya korkuyorum nasıl bırakıcım yine aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum bilgi verirseniz sevinirim.

 • m.kemal dedi ki:

  sayın ilgililer, ben bu ilacı mide rahatsızlığını tedavi etmede kullandım ve çok faydasını gördüm, daha ilginç olanı kayınpederim bel fıtığı ameliyatı sonucu ayak tabanında oluşan yanmaların tedavisinde, uludağ ünüversitesi ağrı merkezindeki bir prof. tarafından verildi .kayın pederim uzun süre kullandı ve rahatladı, ancak belli bir süre sonratedaviye yanıtı azalınca ilaç değişimi yapıldı. fiyatı oldukça uygun ve tedavi alanları oldukça fazla olan böyle bir ilacın piyasadan kaldırılması düşündürücüdür.

 • gülay dedi ki:

  Selam arkadaşlar.ben 12 seneden beri kullanıyorum. daha da fazla olabilir. hiçbir yan etkisini görmedim. beni ayakta tutan hap. migrenim var. ondan başka ilaç iyi gelmiyor. piyasadan kalktığında beynimden vurulmuşa döndüm. hayatımın anlamı. laroxyl olmadan yaşamdan tat alamıyorum. gerçeketen bu hap benim herşeyim. onsuz yaşayamıyorum. uyku düzenimide düzenliyor. çok teşekkürler. . . 🙂

 • yılmaz dedi ki:

  mrhb bu ilacı ara ara hergün deglde haftadn haftaya kullansak zararı olurmu bişy yaparmı

 • sema dedi ki:

  selam didem coq rht bulamıyorum.burda demişsinizde hangi şehiir ben konyadaym bi türlü bulamıyorum tşkr.

 • didem dedi ki:

  sLm arqadaşLar bnde LaroxyL 10 mg kuLLanıorm başLayaLı 5 qun oLdu ama uyku yapmiyo bnde ki dokTorum bu iLacı uyku ypsn die wrmşTi qaLiba yükseLtecek dokTorm ayrıca LustraL 100 mgLıkda quLLanıorm ikisi bir arada yani asLında bnde qoruş aLmk istiorm ne qibi yararı ne qibi zararı wr ayrıca siz buLamıorm demşsnz ama ben coq rhT buLuorm bu iLacı burda eczaneLerde wr

 • murat yasar dedi ki:

  ben yeni kullanmaya başladım bizim burada (tuzla/ist.da) her eczanede var

 • gülsüm dedi ki:

  Benim annem bu ilaçı 5 senedir kullanıyor.15Gündür bu ialçı bulamıyoruz ve kötü durumdayız.annem üzerinde aslında pek sakinleştirci bi etkisi olmadı ama diyer depresyon ilaçlarına göre
  daha hafifti.Diğer ilaçlar onu yatağa bağlıyor devamlı uyutuyordu bu onlara nazaran daha iyiidi şimdi bulamıyoruzda ne yapacağımı bilmiyorum.Bende nuh ates e katılıyorum fiyatı yükseltmek için böyle bi şey yaptılar tabi vatandaşı düşünmediler.Yarın annemi doktora götüreceğim bakalım sonuç ne olacak.

 • nuh ates dedi ki:

  sayin vatandaslarim ;piyasadan kalkan yani uretimi durdurulan bu ilac icin saglik bakanligina bu ilaci fransadan alip gonderdigimi ilac artik ulkemizde imal edilmeyecekse ben fransadan ithal edeyim dedim bakanlik cevap vermedi . anlasilan ilac firmasinin amaci fiatini yukseltmek . gercektende daha onceki fiati cok ucuzdu . fakat aliskanlik yaptigi icin alisilmis bu ilaci piyasadn yok etmek ve bizleri baska ulkelerden temine mecbur etmek hos degil . bakanlik ithal musaadesi vermiyerek, imalatci firmada imalatini durdurarak sagligimizla oynuyorlar. ben boyle dusunuyorum sizler ne dersiniz. buz ustune yazmak misali bende yazdim iste .

 • nil dedi ki:

  mrb ben ilk depresyona girdiğimde nöroloğumun talimatıyla laroxyl 10mg kullandım 3 ay . kilo yapmadı. ama beni sakinleştirmedi,uyku düzenimide pek sağlamadı.. daha sonra 25 mg lık aldım.. kilo yapmadı..ve bir günlük dozu 75 mg a kadar çıkardım.. sonuç bu ilaç beni sakinleştirmiyor !!!! deri döküntüsü yaptı sanırım bende ve önemsemedim şimdi ekzemaya dönmüş durumda o döküntü …….

 • nero dedi ki:

  bu ilac bağımlılık yapana bir ilaç.bırakınca nefes alamamıştım yüreeğim daralmıştı.iştah da açıyor.e uyutuyor bu da kiloo yapar..

 • levent dedi ki:

  laroxyl ilacını bulamıyoruz nezaman üretilecek eczanelerde yok bilgi verirseniz sevinirim devayamı sattınız.onlar üretmeyeceklermi

 • firuze dedi ki:

  ayla hanım laroxyl ilacın 25 mg kullandım çok uyku yaptı ve gözlerime zarar verdi ayrıca deprosyonumuda geçirmedi ama herkesde farklı tabi kilo hafif yaptı ama bırakınca geçti üç hafta kadar kullandırdı doktorum etkisini görmedik bırakalım dedi.ama ben sevmedim laroxyl i tabi her ilaç herkese aynı etkiyi yapmıyor

 • serap dedi ki:

  laroxyl ne zaman üretilecekk bulamıyorum

 • dilek dedi ki:

  Laroxyl 25mg ilacı bende bulamadım hiç bi eczanede yok bulma imkanım varmı acaba yardımcı olabilirmisiniz….

 • selçuk dedi ki:

  Laroxyl i eczanelerde çok aradım ama piyasadan kaldırılmış. siz nasıl buldunuz lütfen cevap yazarm mısınız şimdiden teşekkürler

 • tufan dedi ki:

  rahat olun laroksıl kılo aldırmaz ablacım rahatlıkla kullan en hafıf depresan

 • ayla dedi ki:

  Slm ben ilk defa laroxyl 25mg lık ilaç kulanmaya başlıyacağım,bu ilacı kullanan arkadaşlar,önce kilo yapıyormu? birde ben önceleri yarım içmeye başladım sonra bütün kulanmak istiyorum ,yaşım 52 sizler nasıl başladınız.tşkrler,iyi günler.