Esmax 10mg

Esmax 10mg

FORMÜLÜ :

Her film kaplı tablet, 10 mg essitaloprama eş değer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ :

Essitalopram serotonin (5-HT) geri alımının seçici bir inhibitörüdür. 5-HT geri alımının inhibisyonu, essitalopramın farmakolojik ve klinik etkilerini açıklayan tek mekanizmadır. Essitalopramın; serotonerjik {5-HT1-7), alfa- ve beta-adrenerjik, dopamin <Dı-s), histamin (H1-3), muskarinik (Mı-s) ve benzodiazepin reseptörlerine karşı afinitesi yoktur ya da çok azdır.
Essitalopramın antjdepresan etki mekanizmasının, merkezi sinir sistemindeki serotonerjik etki potansiyeline bağlı olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar, essitalopramın norepinefrin ve dopaminerjik nöron geri alımı üzerinde minimal etkiyi oluşturmakla birlikte, oldukça seçici bir serotonin geri alım inhibitörü olduğunu göstermektedir. Essitalopram, 5-HT geri alım inhibisyonu ve 5-HT nöron atım inhibitörü olduğunu göstermektedir. Essitalopram, 5-HT geri alım inhibisyonu ve 5-HT nöron atım hızı açısından R-enansiyomerine göre en az 100 kat daha etkilidir. Essitalopram aralarında Na+, K+, Cl” ve Ca++ kanallarının da bulunduğu çeşitli iyon kanallarına bağlanmaz veya afinitesi azdır.

FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ :

Emlllm: Emilim tama yakın olup, besin alımından bağımsızdır. Çoklu doz sonrası maksimum konsantrasyona ulaşma süresi ortalama (ortalama Tmaks) 4 saattir. Rasemik sitalopramda olduğu gibi essitalopramın da mutlak biyoyararianımı yaklaşık %80’dir. Kinetiği doğrusaldır. Sabit hal plazma seviyelerine yaklaşık 1 haftada erişilir. 50 nmol/litrelik ortalama sabit hal konsantrasyonlarına (20-125 nmol/L) 10 mg’lık günlük dozla ulaşılır. Dağılım: Oral alım sonrası görünür dağılım hacmi (Vd) yaklaşık 12-26 LVkg’dır. Essitalopramın ve ana metabolitlerinin plazma proteinlerine bağlanma oranı %80’ın altındadır.

Blyotransformasyon: Karaciğerde, demetillenmiş ve didemetillenmiş metabolitlerine metabolize olur. Her iki metabolitin de antidepresan etkinliğe katkısının bulunmadığı değerlendirilmektedir. Alternatif olarak, azot oksitlenerek N-oksit metaboliti oluşturulabilir. Ana madde ve metabolitleri kısmen glukuronit olarak atılır. Çoklu doz sonrası, demetil ve didemetil metabolitJerin ortalama konsantrasyonları essitalopram konstrasyonunun sırasıyla %28-31 ve <%5’idir. Essitalopramın demetil metabolite biyotransformasyonu öncelikle CYP2C19 tarafından yapı lir. CYP3A4 ve CYP2D6 enzimlerinin de katılımı mümkündür.

Ellmlnasyon: Çoklu doz sonrası eliminasyon yarı ömrü (M yaklaşık 30 saattir ve oral plazma klerensi (CUı) yaklaşık 0.6 L/dakikadır. Majör metabolitler belirgin olarak daha uzun yarı ömre sahiptir. Essitalopram ve majör metabolitlerin karaciğer (metabolik) ve böbrek yollarıyla elimine edildiği düşünülür, dozun büyük kısmı idrarda metabolitler şeklinde atılır.

Yaşlı hastalar (65 yaş ve üstü): Essitalopram yaşlı hastalarda genç hastalara göre daha yavaş elimine edilir. Eğri altında kalan alan (EAA), genç hastalara göre yaklaşık %50 daha yüksektir.

Azalmış karaciğer İşlevi: Hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh kriterleri A ve B), essitalopramın yarı ömrü yaklaşık iki kat daha uzundur ve normal karaciğer işlevi olan hastalara göre oral klerens % 37 daha düşüktür (Kullanım şekli ve dozu bölümüne bakınız).

Azalmış böbrek İşlevi: Hafif ve orta şiddetli böbrek işlev bozukluğunda sitalopram klerensi normal kişilere göre % 17 azalmıştır. Bu kişilerde doz ayarlaması gerekmemektedir.

ENDİKASYONLARI :

-Majör depresif durumlar
-Agorafobin veya agorafobisiz panik bozukluğu
-Sosyal anksiyete bozukluğu
-Yaygın anksiyete bozukluğu tedavilerinde endikedir.
-Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) teravilerinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI :

Essitaloprama veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumunda ve non-selektif irreversibl monoaminoksidaz inhibitörleriyle (MAOI) birlikte kullanılması kontrendikedir. MAOI ile birlikte selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) kullanan hastalarda veya SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOI tedavisine başlayan vakalarda ciddi reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir.

Essitalopram non-selektif MAOl’ler ile beraber kullanılmamalıdır. Essitalopram geri dönüşümsüz MAOI tedavisi kesildikten en az 14 gün sonra veya moklobemid gibi geri dönüşümlü bir MAOI tedavisi kesildikten en az 1 gün sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Bir non-selektif MAOI ile tedaviye başlanmadan en az 7 gün önce essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER :

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir.

Çalışma olmaması nedeniyle 18 yaşından küçük çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmez.

Parodokslkal anksiyete: Panik bozukluğu olan bazı hastalarda antidepresan tedavisinin başında anksiyete semptomları artabilir. Bu paradoksik reaksiyon, çoğunlukla tedaviye başlanmasından itibaren 2 hafta içinde kaybolur. Olası paradoksikal anksiyojenik etkileri azaltmak için tedaviye düşük doz ile başlanması önerilir.

Nöbetler: Nöbet görülen bütün hastalarda ilaç kesilmelidir. Stabil olmayan epilepsi hastalarına SSRI verilmemelidir ve epilepsisi kontrol altında olan hastalar ise dikkatle izlenmelidir. Nöbet sıklığında artış görülürse SSRI kesilmelidir.

Mani: Geçmişinde mani/hipomani olan hastalarda SSRI’lar dikkatle kullanılmalıdır. Hasta manik faza girerse SSRI kesilmelidir.

Dlabet: Diabetli hastalarda SSRI tedavisi glisemik kontrolü değiştirebilir. İnsülin ve/veya oral hipoglisemik ilacın dozajının yeniden ayarlanması gerekebilir. İntihar: SSRI’lar ile ilgili genel klinik deneyim, tedavinin ilk haftalarında intihar riskinde artış olabileceği yönündedir. Bu dönemde hastaların yakından izlenmesi önemlidir. Depresyon hastalığında intihar olasılığı vardır. Bu riski taşıyan hastalar yakından izlenmeli ve reçeteye tedavi için yeterli olacak ilaçtan fazlası yazılmamalıdır. Hlponatreml: Muhtemelen uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) salımı nedeniyle, SSRI kullanımının hiponatremi oluşturduğu bildirilmiştir. Yaşlı hastalar, sirozu olanlar veya hiponatremi oluşturduğu bilinen ilaçlar ile birlikte tedavi edilen hastalar gibi risk altında olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Kanama: SSRI’lar ile tedavide ekimoz, purpura gibi yüzeyel kanama bozuklukları rapor edilmiştir. Özellikle oral antikoagülanlar ve trombosit işlevlerini etkilediği bilinen bazı ilaçlarla (örneğin; atipik antipsikotikler ve fenotiyazin, trisiklik antidepresanların çoğu, asetil salisilik asid ve non-steroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlar) birlikte SSRI kullanan veya kanama eğilimi olan hastalar tarafından kullanılması konusunda özenli olunmalıdır. Elektrokonvülsif terapi (EKT): SSRI’lar ile EKT’nin birlikte uygulanmasına ilişkin yayınlanmış klinik deney sınırlı olduğundan dikkatli olunması önerilir. Reversibl selektif MAO-A inhibitörleri: Serotonin send romu na yol açma riski nedeniyle, essitalopram ile MAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı genellikle önerilmez. Non-selektif, irreversibl MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı konusunda İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmelere bakınız.

Serotonin sendromu : Sumatriptan veya diğer triptanlar, tramadol ve triptofan gibi serotonerjik etkili ilaçlarla birlikte, essitalopram kullanımında dikkatli olunmalıdır. SSRI’larla birlikte serotonerjik ilaç kullanan hastalarda serotonin sendromu ender olarak rapor edilmiştir. Ajitasyon, tremor, miyokloni ve hipertermi gibi semptomların kombinasyonu bu durumun geliştiğini gösterebilir. Böyle durumlarda, SSRI ve serotonerjik ilaç derhal kesilmeli ve semptomatik tedavi başlatılmalıdır. Hypericum perforatum: İçerisinde ‘Hypericum perforatum’ (St.Jhon otu) bulunan bitkisel preparatlar ile SSRNarın birlikte kullanılması advers reaksiyonların oluşumunda artışa yol açabilir.
Kesilme reaksiyonları: Olası kesilme reaksiyonlarının görülmesini önlemek amacıyla, essitalopram tedavisine, 1 ila 2 haftalık süre içinde doz azaltılarak son verilmelidir (‘Kullanım şekli ve dozu’ bölümüne bakınız).
Koroner kalp hastalığı: Sınırlı klinik deneyim nedeniyle, koroner kalp hastalığı olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunması önerilir.

Çocuklarda kullanım;
Çocuklarda etkinlik ve güvenirlik saptanmadığından, kullanılması önerilmez. Böbrek hastalıkları;
Essitalopram yoğun biçimde metabolize olur. Ancak pek azı idrarla çıkar. Bununla beraber ilerlemiş böbrek yetmezliği olan hastalarda essitalopram ile yeterli deneyim edinilene kadar Esmax® böyle hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım : Gebelik kategorisi ‘C’dlr.
Essitalopramın insanlardaki gebelik ve emzirme dönemlerindeki kullanımına ilişkin güvenirlik bilgileri yoktur. Bu nedenle, kesinlikle gerekli ise ve ancak risk/yarar durumu dikkatle değerlendirildikten sonra gebelerde kullanılmalıdır. Essitalopramın anne sütüne geçmesi beklenir. Emziren kadınlara essitalopram uygulanmamalı veya emzirme kesilmelidir.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: Essitalopram entellektüel işlev ve psikomotor performansı etkilemese de herhangi bir psikotropik ilaç, karar mekanizmasını veya yetenekleri bozabilir. Hastalar araba ve makine kullanım yeteneklerinin potansiyel olarak etkilenebileceği konusunda uyarılmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :

Daha sıklıkla tedavinin ilk 1 ila 2 haftalık döneminde karşılaşılan advers etkiler genellikle tedavinin ileri dönemlerinde şiddet ve sıklık açısında azalmaktadır. SSRI grubu antidepresanlar ile uzun süreli tedaviden sonra aniden ilacın kesilmesi halinde, bazı hastalarda kesilme reaksiyonları meydana gelebilir. Tedavinin sonlandırılmasıyla ortaya çıkan kesilme reaksiyonları, SSRI grubu anti-depresanların bağımlılık yaptığını göstermez.

Aşağıda verilen advers etkiler, çift-kör plasebo kontrollü çalışmalarda plaseboya oranlaessitalopram ile daha fazla sıklıkta görülenlerdir:

Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın (>1/100,*1/10)
ıl bozukluktan
Sinir sl
Yaygın (>1/100,< 1/10] Mediastinal, solunum sistemi 1
Yaygın (>1/100, < 1/10) Yaygın dagll (»1/1000, < 1/100) | Tat al
Yaygın (>1/100,< 1/10] ÇokYaran(>1/10)(»1/100,«1/10) I Yayan [>1f1M),< 1/10)
Uragani
5yarafbhd}, kabulfc, hazmsajfc, karnı ağru Yaygın (>1/100, < 1/10) Terleme artışı Yaygın (>1/100, < 1/10) EJakülaayon bozukluğu ve Impotana
Yaygın (>1/100, < 1/10) Yorgunluk, Plrekal
ı« <«m Göğüs agnsı, hipertansiyon,
| bozulduklar | Y«ygm (>1/100, < 1/10) [palpltaayon
SSRNarın kalp damar sistemi üzerinde yan etkisi postural hipotansiyon olarak bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :

MSS İlaçları: Essitalopram merkezi sinir sistemine etki eden diğer ilaçlarla birlikte
dikkatle kullanılmalıdır.

Alkol: Her ne kadar rasemik sitalopram alkolün psikomotor etkilerini kuvvetlendirmezse de essitalopram alan hastaların alkol kullanması önerilmez. Monoamln Oksldaz İnhlbltörlerl: Bkz. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar. Simetidin: Günde 40 mg rasemik sitalopram ve 400 mg simetidin alan hastalarda sitolapramın EAA’sı %43, C™to’ı %39 artmıştır. Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir. Digoksin: Rasemik sitalopram ile digoksinln birlikte alınması ikisinin de farmakokinetiğinl etkilememiştir.

Lityum: Rasemik sitalopram ile lityumun birlikte kullanılması her ikisinin de famnakokinetiğini etkilemez.
Ancak lityumun essitalopramın seratonerjik etkisini artırabileceği dikkate alınarak iki ilaç bir arada kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Sumatripin: Bu ilaç ile birlikte kullanıldığında nadir olarak kuvvetsizlik, hiperrefleksi ve inkoordinasyon bildirilmiştir. Essitalopram ile sumatriptanın birlikte kullanılması gerekiyorsa hasta yakından izlenmelidir.
Selektir Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) grubu ilaçların, migren baş ağrısı olanlarda, 5- Hidroksitriptamin reseptör agonisti ile birlikte kullanımı seratonerjik sendroma neden olabilir.
Teofilin: Rasemik sitalopram ile teofilinin birlikte kullanılması teofilinin farmokinetiğini etkilemez. Teofilinin sitalopram kinetiği üzerindeki etkisi ise araştırılmamıştır.

Varfarin: Sitalopram varfarin kinetiğini değiştirmez. Protrombin zamanı %5 uzar. Bunun klinik önemi bilinmemektedir.

Karbamazepin: Birlikte kullanıldığında rasemik sitalopram karbamapezln kinetiğini etkilemez. Her ne kadar sitolapramın en düşük plazma konsantrasyonları değişmemişse de karbamazepinin enzim indüksiyonu yaparak essitalopram klerensini artırabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Triazolam: Rasemik sitalopramda trlazolamın birlikte kullanılması iki ilacın da famnakokinetiğini etkilemez.
Ketokonazol: Rasemik sitalopram ile ketakonazol birlikte kullanıldığında ketakonazolun Cmaks’ı % 21, EAA’sı %10 azalmış, sitalopramın farmakokinetiği ise değişmemiştir. Ritonavir: Sitalopram ile birlikte tek doz olarak verildiğinde her iki ilacın da farmakokinetiği değişmemiştir. Her ne kadar ritonavir essitalopramı metabolize eden CYP3A4 ve 2C19 enzimlerinin inhibitörü ise de essitalopram çok sayıda enzim sistemleri tarafından metabolize olduğundan iki enzimin inhibisyonu farmakokinetjğini etkilememiştir. Essitalopram CYP2D6 enzimi tarafından metabolize olan ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır. Essitalopram birlikte verildiği desipraminin Cmate’ında %40, EAA’sında %100 artışa neden olmuştur.

Metoprolol: Essitalopram birlikte verilen metroprololun Cmaks’ında %50, EAA’sında %82 artışa neden olur. Metoprololün plazma düzeylerinin artması ilacın kardiyoselektivftesini azaltır. Kan basıncı ve kalp atım sayısı üzerindeki etkisi değişmez. St. John’s wort, Valerian gibi bitkisel ürünlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :

Esmax® film kaplı tablet günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir.
20 mg’ın üzerindeki günlük dozlara ilişkin güvenirlik kanıtlanmamıştır.

Majör depresyon tedavisi:
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel yanıta göre, doz günde maksimum 20 mg’a çıkarılabilir. Antidepresan cevap için genelde 2-4 hafta gerekir. Ancak cevabın konsolidasyonu için en az 6 aylık tedavi süresi gerekmektedir.

Agorafobin veya agorafoblslz panik bozukluk tedavisi: Günlük 10 mg’lık doza geçilmeden önce, ilk hafta günde 5 mg’lık başlangıç dozu uygulanmalıdır. Doz daha sonra, alınacak bireysel yanıta göre, günde 20 mg’a çıkarılabilir. Maksimum etki, yaklaşık 3 ay sonra alınır. Tedavi birkaç ay sürer.

Sosyal ankslyete bozukluğu: Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel yanıta göre doz günde maksimum 20 mg’a çıkarılabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu kronik bir hastalıktır; etkiyi pekiştirmek ve tekrarı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır.

Yaygın ankslyete bozukluğu: Günde bir kez 10 mg olarak alınır Bireysel yanıta göre, doz günde maksimum 20 mg’a çıkarılabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu kronik bir hastalıktır; etkiyi pekiştirmek ve tekrarı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır Obseslf Kompulslf bozukluk (OKB):
Günde 1 kez 10 mg olarak alınır. Hastanın cevabına göre doz, günde 20 mg’a kadar çıkarılabilir.OKB kronik bir hastalık olduğundan, hastalar yeterli süre tedavi edilmelidir.Bu süre, birkaç ay veya daha uzun olabilir.

Yaşlı hastalar (65 yaş üstü):
Başlangıç tedavisinde, önerilen dozun yarısı, devamında da daha düşük maksimum
doz uygulanmalıdır.

Çocuklar ve ergenler (18 yaş altı): Çocuklar ve ergenlerde güvenirlik ve etkinlik araştırılmadığından kullanılması önerilmez.

Böbrek İşlevleri azalmış hastalar: Hafif ve orta dereceli böbrek işlev bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Böbrek işlevleri ciddi olarak azalmış (kreatin klerensi 30 ml/dakika düzeyinden düşük] hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer İşlevleri azalmış hastalar:
İlk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanması önerilir. Bireysel yanıta göre
doz 10 mg’a yükseltilebilir.

CYP2C19’u zayıf metabolize eden hastalar: CYP2C19 enzimini zayıf metabolize eden hastalarda tedavinin ilk 2 haftalık bölümünde başlangıç dozu olarak 5 mg kullanılması önerilir. Bireysel yanıta göre doz 10 mg’a yükseltilebilir.

Tedaviye son verilmesi: Olası kesilme reaksiyonlarını önlemek için, tedaviye 1 veya 2 haftalık süre içerisinde doz yavaşça azaltılarak son verilmelidir.

Doz Aşımı: Tokslslte: Essitalopramın doz aşımına ilişkin klinik veri kısıtlıdır. Bununla birlikte 190 mg dozda alınan essitalopramın ciddi belirtilere neden olmadığı bildirilmiştir.

Belirtiler:
Aşırı dozda (600 mg’dan fazla) rasemik sitalopram alınmasına bağlı belirtiler: Baş
dönmesi, tremor, ajitasyon, somnolans, bilinç kaybı, nöbetler, taşikardi.
EKG’de ST-T değişimleri ile seyreden farklılaşmalar, QRS kompleksinin genişlemesi, QT
aralığında uzama, aritmiler, solunum depresyonu, kusma, rabdomiyoliz, metabolik
asidoz ve hipokalemidir. Essitalopramın aşın dozda alınması sonucunda da benzer
belirtilerle karşılaşılması beklenir.

Tedavi:
Spesifik bir antidotu yoktur. Havayolu açık tutulmalı ve hastanın uygun düzeyde oksijenlenerek solunum işlevlerini yerine getirmesi güvence altına alınmalıdır. Oral alımından sonra olası en kısa zaman içerisinde gastrik lavaj yapılmalıdır. Aktif kömür kullanımı düşünülmelidir. Genel semptomatik destek tedavisinin uygulandığı süre boyunca kardiyak ve yaşamsal işaretler izlenmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI :
EsmaxKfilm kaplı tablet
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI : Kutuda, PVC/PE/PVDC-Alüminyum blister ambalajda 28 ve 56 film kaplı tablet

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ : Esmax® 20 mg film kaplı tablet

RUHSAT SAHİBİ : ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak No: 4
34418 Oto Sanayi – 4. Levent / İSTANBUL

ÜRETİM YERİ : ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli / İstanbul

RUHSAT NUMARASI : 09.04.2009 – 218/77
REÇETE İLE SATILIR.