Desyrel

DESYREL 100 MG 30 TABLET
Sinir Sistemi, Nöroloji >>> Antidepresan

Prospektüs Bilgileri:
Desyrel® 100 mg tablet; Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel® 50 mg tablet; Bir tablet, 50 mg trazodon HCl ayrıca gün batışı sarısı lak içerir.

Endikasyonları:
Anksiyete ile birlikte olan veya olmayan muhtelif tipte depresyonlar (Endojen, envolusyonel, organik, nörotik, psikoreaktif, atipik sekonder vs.); psikosomatik bozukluklar. – Yaşlıların emosyonel affektif bozuklukları ve organik beyin sendromları.

Kontrendikasyonları:
Trazodona aşırı hassasiyeti olanlarda ve miyokard infarktüsünün başlangıç iyileşme safhalarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler:
İntihar fikirlerinin depresyon iyice düzelinceye kadar devam edeceği göz önünde tutulmalı, hastaya fazla ilaç yazılmamalı ve kontrol altında bulundurulmalıdır. Hastalar, makine ve vasıta kullanma gibi tehlikeli işleri yapmak için gerekli zihni ve fiziki yeteneklerinin ilacın etkisiyle azalabileceğinden haberdar olmalıdır. Hastalar, sebepsiz veya olağandan uzun süreli penis ereksiyonu (Priapizm) olduğu takdirde, ilacı kesip hemen doktora başvurmaları konusunda uyarılmalıdır. 24 saatten uzun süren vakalarda ürolog ile konsültasyon zorunludur (bkz. Yan etkiler; Aşırı doz ve tedavisi). Önceden kalp hastalığı olanlarda Desyrel® aritmiye sebep olabileceğinden bu gibi hastalar yakından izlenmelidir. Ateş, boğaz ağrısı ve diğer enfeksiyon belirtisi görülenlerde akyuvar ve mutlak nötrofil sayısı kontrol edilmeli ve düşükse ilaç kesilmelidir. ÇOCUKLARDA: 18 yaşından küçüklerde etki ve emniyeti konusunda yeterli çalışma yoktur. GEBELERDE: Ancak beklenen fayda fetusa muhtemel tehlikeden önemli bulunursa kullanılmalıdır. EMZİRENLERDE: Hayvanlarda süte geçtiği bilindiğinden dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkiler:
Desyrel®’in ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, bağırsak hareketlerinde bozulma, idrar akımında gecikme, göz içi basıncı artması gibi antikolinerjik yan etkileri, mevcut trisiklik antidepressan ilaçlarınkine oranla çok daha hafif ve seyrektir; plasebo tedavisi görenlerden anlamlı farklılık göstermez. Kardiyovasküler etkiler dahil olmak üzere diğer yan etkiler de trisiklik antidepressanlardan daha seyrektir. İstenmeyen etkiler, genellikle günde 300 mg’dan yüksek dozlarda ve tedavinin ilk birkaç haftasında görülmekte, zamanla dozun azaltılması veya tarifenin değiştirilmesiyle önlenebilmekte ve oldukça nadiren tedavinin kesilmesini gerektirmektedir. Sinir sistemiyle ilişkili yan etkiler, sık olarak tedavinin ilk haftasında görülür ve özellikle uyku hali şeklinde olur. Diğerleri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, yorgunluk, asteni, konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, öfke, uykusuzluk, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, hafıza zaafiyeti sayılabilir. Eksitasyon, ajitasyon, hipomani, tonik-klonik nöbetler, kabus, tremor, parestezi, akatizi nadiren bildirilmiştir. Sindirim sistemiyle ilişkili yan etkiler; ishal, bulantı, kusma, ağızda kötü tat, mide ve karında sıkıntı hissidir. Kardiyovasküler yan etkiler arasında hipotansiyon, hipertansiyon, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, çarpıntı, nefes darlığı, senkop ve uzun süreli tedavilerde bradikardi sayılabilir. Seksüel sistemle ilişkili olarak libido azalması ve retrograd ejakülasyon bildirilmiştir. Ayrıca cilt döküntüsü, kaşıntı, kilo alma veya verme, kulak çınlaması, ödem, nazal konjesyon, konuşma güçlüğü, aritmi ve lökopeni nadiren görülebilir. Trazodon HCl (Desyrel®) ile tedavi sırasında yaklaşık 9000’de 1 erkek hastada priapizm bildirilmiş ve advers etki trazodonun alfa adrenolitik etkisine bağlanmıştır (bkz. Uyarılar; Aşırı doz ve tedavisi). İlaç kesilince priapizmin % 48.3 hastada kendiliğinden, % 15.6 hastada tıbbi tedavi ile, % 26.4 hastada cerrahi tedavi ile düzeldiği açıklanmış, % 11.2 hastada sonuç bildirilmemiştir. Ayrıca hastaların yarısından fazlasının Desyrel® ile birlikte alkol, uyuşturucu, psikotrop veya diğer ilaçları kullandıkları saptanmıştır. Priapizmin diğer sebeplerle genel insidansı, 20-40 binde bir olarak bildirilmiştir.

Etkileşimler:
Alkol, diğer psikotrop ve merkezi sinir sistemi depressanları ile hipotansif ajanların etkisini artırabileceği hesaba katılmalıdır. MAO inhibitörleri ile etkileşmesi bilinmediğinden katekolamin uptake’ine ve tyramine cevaba etkisi olmamasına rağmen birlikte kullanılmaması ve MAO inhibitörü tedavisi kısa süre önce kesilenlerde Desyrel® tedavisine az dozla başlanıp yavaş bir şekilde artırılması uygundur. ECT tedavisi ile birlikte kullanılmamalıdır. Serum digoksin ve fenitoin konsantrasyonunu artırıcı etkisi hesaba katılmalıdır. Genel anesteziklerle etkileşimi konusu az bilindiğinden, cerrahi müdahalelerden önce Desyrel® tedavisinin kesilmesi uygundur. Yemekle birlikte alınması zirve plazma konsantrasyonunu düşürdüğünden (bkz. Farmakoloji) buna bağlı baş dönmesi, sersemlik gibi yan etkileri azaltır.

Dozu Kullanma:
Desyrel® günde 2-3 defaya bölünmüş dozlar halinde, tercihen yemeklerden sonra alınmalıdır. Sedatif etki yönünden günlük dozun önemli bölümü veya tamamı yatarken verilebilir. Başlangıç dozu, genellikle 50-150 mg arasındadır. Doz; hastalığın ciddiyetine, hastanın genel durumuna, yaş ve kilosuna göre yavaş bir şekilde artırılır. Endojen depresyonlarda ve ciddi depresyonlarda; günde 300-600 mg, Psikojen ve orta derecede ciddi depresyonlarda; günde 150-300 mg, Hafif anksiyeteli depresyon, psikosomatik bozukluk ve geriatride; günde 100-150 mg’dır. Semptomatik iyileşme ilk haftada; optimal antidepressan etki ise ikinci haftada görülür. Ortalama idame dozu, 200 mg’dır. Hastalığın tabiatına göre tedaviye bir süre (Endojen depresyonlarda aylarca) devam edilir. Tedavi, dozun yavaşça azaltılmasıyla kesilmelidir. DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ Aşırı doz, bildirilen yan ve istenmeyen etkilerin sıklık ve şiddetini artırır. 7.5 ve 9.2 g alan iki hastada yalnız uyku hali ve letarji olmuş ve sekelsiz iyileşmişlerdir. Ancak alkol ve diğer merkezi sinir sistemi depressanları ile aşırı dozda alındığında ölüm bildirilmiştir. Böyle durumlarda hastaların yatırılması, midelerinin boşaltılması, semptomatik ve destekleyici tedavilerin uygulanması gerekir. Priapizm görülenlerde ilk 24 saatte tıbbi tedaviler denenebilir. Örneğin, uzman ve tekniği iyi bilen bir hekim tarafından, adrenerjik uyarının hayati fonksiyonlara muhtemel yan etkilerini devamlı izleme imkanı olan bir merkezde her iki korpus kavernozumdan sırayla yaklaşık 20 ml kan alınarak, yerine aynı miktar alfa adrenerjik ilaç içeren solüsyon (1 mcg/ml noradrenalin) verilmesinin iyileşmeyi sağladığı bildirilmiştir. 24 saatten uzun süren priapizm vakalarında tıbbi tedaviler denenmeden ürolog ile konsültasyon zorunludur.

Etken Maddesi: Trazodol HCl
DESYREL 100 MG 30 TABLET Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Comments

songül

ben 2002 yılında yapılan tetkikler sonucunda uzun yıllar prozac 20 mg kullandım iyileştim ve 6 ay evvel bıraktım 2 önce aşırı şikayetlerle dr başvurdum.bu kez başka bir dr efexor 150 sabah 75 mg akşam verdi ruh halim biraz düzeldi.sıkıntılarım arada birde olsa çıkıyor en önemlisi kalbim aşırı derecede çarpıyor.başım dönüyor sıkıntılarımdıa tamamen geçmedi bir ay oldu kullanalı.normalmidir acaba?