Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

CITOLAP 20 mg Film Tablet

Submitted by on Ocak 8, 2010 – 1:32 pm | 2.246 Kez Görüntülendi

20 mg Film Tablet

FORMÜLÜ

Her film tablet 20 mg sitaloprama eşdeğer hidrobromür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler:

Sitalopram serotoninin (5-HT, 5-hidroksi triptamin) MSS nöronal geri alımı üzerinde kuvvetli ve selektif bir inhibitör etkiye sahip () bir antidepresandır. Norepinefrin, dopamin ve gama aminobutirik asidin (GABA) nöronal geri alımı üzerinde hemen hiç etki göstermemektedir. Sitalopram kolinerjik, histaminerjik ve keza adrenerjik, serotonerjik ve dopaminerjik reseptörlere affinite göstermemektedir. Bu reseptörlere ilgili olan diğer psikotropik ilaçların çeşitli antikolinerjik, sedatif ve kardiyovasküler etkileri bu nedenle sitalopram ile daha az görülmektedir.

Farmakokinetik özellikler:

Sitalopram oral uygulamayı takiben kolay absorbe edilir: Doruk plazma konsantrasyonuna ortalama olarak takriben 4 (1-7) saat sonra ulaşılır. Absorpsiyon besinlerle alımdan bağımsızdır. Oral biyoyararlanım takriben % 80’dir. Görünür dağılım hacmi 12-17 L/kg’dır. Sitalopramın ve metabolitlerinin plazma-proteinlerine bağlanma oranı % 80 kadardır. Sitalopram karaciğerde demetilasyon, oksidasyon ve deaminasyonla metabolize edilir. Plazmada başlıca bileşik değişmemiş sitalopramdır. Bazı metabolitleri ana bileşikten daha zayıf olsa da selektif re-uptake inhibitörleridir. Plazma yarı-ömrü takriben 1 1/2 gündür. Sitalopram başlıca karaciğerden (% 85) ve kısmen böbreklerden (% 15) elimine edilir.

Kararlı durum konsantrasyonlarına 1-2 haftada ulaşılır. Kararlı durum plazma seviyesi ve uygulanan doz arasında lineer bir ilişki gösterilmiştir.

Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda sitalopramın eliminasyonu daha yavaştır.

Hafif veya orta derecede renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda da eliminasyon yavaşlar. Şiddetli renal yetmezliği olan (kreatinin klerensi 20 mL/dak.’dan daha az) hastalar için bilgi bulunmamaktadır.

ENDİKASYONLARI

tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Sitaloprama aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Monoanıin oksidaz inhibitörleri () ile birlikte kullanılmamalıdır (bkz. “Uyarılar/Önlemler”).

UYARILAR/ÖNLEMLER

MAO-inhibitörleri ile etkileşim potansiyeli:

MAO-inhibitörleri ile birlikte bir selektif serotonin reuptake inhibitÖrü (SSRI) alan hastalarda , , , vital işaretlerde olası ani dalgalanmalar şeklinde , ve komaya kadar gidebilen aşırı ajitasyon dahil mental durum değişiklikleri gibi ciddi, bazen fatal olabilen reaksiyon bildirimleri vardır. Bu reaksiyonlar yakın geçmişte SSRI tedavisi kesilerek bir MAOI tedavisi başlatılmış olan hastalarda da bildirilmiştir. Nöroleptik malign sendroma benzeyen bazı olgularda tanımlanmıştır. Bu nedenle CITOLAP Film Tablet bir MAOI ile birlikte kullanılmamalı; veya bir MAOI tedavisinin kesilmesinden sonra 14 gün geçmeden önce verilmemelidir. Sitalopram tedavisi kesildikten sonra 7 gün geçmeden önee bir MAOI ile tedavi başlatılmamalıdır.

Tedavinin ilk haftalarında veya sonrasında semptomlarda iyileşme olmama olasılığı olduğundan bu süre içinde hastaların yakın takibinde yarar vardır. Depresif hastalığa eşlik eden intihar riski anlamlı bir terapötik etki elde edilinceye kadar devam edebilir. Semptomatik iyileşmenin erken safhalarında bu riskte artış olması genellikle bütün SSRTlerle yaşanan klinik bir deneyimdir.

Konvülsiyon görülen bütün hastalarda derhal kesilmelidir. Stabil olmayan epileptik hastalarda sitalopram kullanılmamalıdır. Kontrol altındaki epilepsi hastaların da kullanım sırasında hastaların devamlı olarak izlenmesi gerekir. Konvülsif nöbetlerin artması durumunda sitalopram kesilmelidir.

Hasta anamnezınde mania/hipomania olan hallerde sitalopram ihtiyatla kullanılmalıdır. Manik faza giren her hastada sitalopram kesilmelidir.

Özellikle yaşlı hastalarda, genellikle tedavinin kesilmesinden sonra geriye dönen, uygun olmayan (SIADH) ve için bazı bildirimler olmuştur.

Sitalopram araba veya makine kullanma kabiliyeti üzerinde çok az da olsa etkili olabilir. Genel olarak psikoaktif kişinin muhakeme yapma ve ani durumlarda reaksiyon verme kabiliyetini azaltabilir. Hastalar bu olası etkiler konusunda bilgilendirilmelidir.

Yaşlı ve hepatık yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması gerekebilir. Yeterli bilgi olmadığından ciddi renal yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanım:

Hamilelik kategorisi C’dir.

Hamile kadınlarda sitalopramın kullanılmasına ilişkin yeterli veri olmadığından fetüs için potansiyel risk bilinmemektedir. Sitalopram doktor tarafından kesin olarak gerekli görülmedikçe hamilelerde kullanılmamalıdır.

Sitalopram ve metabolitlerinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Anne için sitalopram tedavisine olan ihtiyaca ve emzirmenin çocuk için avantajlarına göre karar verilmelidir.

YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER

Sitalopram tedavisi altında gözlenen yan etkiler genel olarak hafif ve geçicidir. Genellikle tedavinin ilk haftalarmda gözlemlenebilirler ve depresyonun hafiflemesi ile birlikte kaybolurlar.

Sitalopram kullanımı ile bağlantılı olarak görüldüğü bildirilen yan etkiler:

Psişik bozukluklar: Uyuklama hali*, uykusuzluk*, ajitasyon*, gerginlik*; , , , , , , İştah artışı, , , suisidal girişimler, ; ,

Sinir sistemi bozuklukları: Baş ağrısı*, tremor*; , ; ,

Kalp ve dolaşım sistemi: Palpitasyon*; taşikardi, ; hipertansiyon, bradikardi

Gastrointestinal şikayetler: Bulantı*, ağız kuruluğu*, kabızlık*, diyare*; , , ,

Ürüıer sistem bozuklukları: ,

Safra ve karaciğer fonksiyon bozuklukları: Karaciğer enzimlerinde artış

Solunum fonksiyonunda şikayetler: ,

Genital organlar: Ejakülasyon bozuklukları, , ,

Deride şikayetler: Terlemede artış*; ekzantem, prurit; ışığa duyarlık

Göz hastalıkları: Anormal akomodasyon*; görme bozuklukları

Diğer: Asteni*; , , alerjik reaksiyonlar,

[ * ]Sadece işaretli olanlar % 1′ in üzerinde görülen etkilerdir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Farmakodinamik Etkileşimler

CITOLAP ve MAO-inhibitörlerinin birlikte kullanımı serotonin sendromu dahil şiddetli yan etkilerle sonuçlanabilir (Bkz. “Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/Önlemler”)-

Sumatriptamın serotonerjik etkileri selektif serotonin reuptake inhibitörleri (SSRFler ile) ile artabilir. Daha fazla bilgi oluşuncaya kadar sitalopramm sumatriptan ve diğer triptanlar gibi 5-HT agonistleri ile aynı zamanda kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Beraberinde antikoagülanlar, trombosit fonksiyonunu etkileyen ilaçlar (NSADDTer, asetilsalisilik asit, dipiridamol tiklopidin gibi) veya hemorarji riskini artırabilen diğer ilaçlar (atipik , fenotiazinler, trisiklik gibi) alan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Sitalopram ile mevcut deneyim nöroleptikler ile klinik Öneme sahip bir etkileşim göstermemektedir. Ancak, diğer SSRITerde olduğu gibi bir farmakodinamik etkileşim olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Sitalopram ve alkol arasında herhangi bir farmakodinamik veya farmakokinetik etkileşim gösterilememiştir. Ancak sitalopram ve alkolün birlikte alınması tavsiye edilmez.

Farmakokinetik Etkileşimler:

Plazma-protein bağlanmasma dayanan farmakokinetik etkileşimler beklenmemektedir. Sitalopram CYP2D6 enzim sistemi için zayıf bir inhibitördür. Her ne kadar sitalopram ile klinik olarak önemli olabilecek medikal etkileşimler pek görülmezse de; sitalopramm CYP2D6 enzim sistemi ile metabolize edilen diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı durumunda bir etkileşim olasılığı dikkate alınmalıdır. Sitalopram ve metoprololün (bir CYP2D6 substratıdır) birlikte kullanımı metoprolol seviyelerinin iki misli artışına yol açmaktadır; kan basıncı ve kalp atım hızı üzerinde herhangi bir kayda değer klinik etki görülmemiştir.

Bilinen bir enzim inhibitörü olan simetidin ortalama kararlı durum sitalopram seviyelerinde hafif bir artışa neden olmuştur. Bu nedenle bu iki madde yüksek dozlarda birlikte kullanıldığında dikkatli olunması tavsiye edilir.

Lityum ve sitalopram arasında herhangi bir farmakokinetik etkileşim yoktur. Ancak SSRFler ‘lityumveyatriptofanile birlikteuygulandığındaserotonerjiketkilerinarttığınadair bildirimler olmuştur. Bu ilaçlar ile sitalopramm birlikte kullanımı sırasında dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir. Her zaman olduğu gibi lityum seviyeleri rutin olarak izlenmelidir.

Farmakolojik bir çalışmada sitalopram ve imipraminin bir diğerini etkilemediği gösterilmiştir. Ancak imipraminin ana metaboliti olan desipraminin plazma seviyeleri artmıştır. Desipramin ve sitalopram kombinasyonunda serumda desipramin konsantrasyonunda bir artış gözlenmiştir. Desipramin dozunun azaltılması gerekebilir.

Sitalopram ve levomepromazin, digoksin veya ve onun metaboliti oksid arasında farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir.

Sitalopramın absorp s iyonunun ve diğer farmakokinetik özelliklerinin yiyeceklerle etkilenmediği bildirilmiştir.

Diyabetiklerde SSRI tedavisi kan şekerini etkileyebilir. İnsülin veya oral antidiyabetik dozunun ayarlanması gerekebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Sitalopram sabah veya akşam, tek bir oral doz (20 mg) olarak uygulanmalıdır. Tabletler yiyeceklerle birlikte veya aç karınla alınabilir.

Tedavinin başlamasını takiben etki en az iki haftada etkili olmaya başlar. Hasta 4-6 ay süreyle semptomsuz oluncaya kadar tedavi kesilmemelidir. Sitalopram yavaş yavaş kesilmelidir; dozun 1-2 haftalık periyot boyunca tedrici olarak azaltılması tavsiye edilmektedir.

Yetişkinler:

Tavsiye edilen başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Hastanın bireysel cevabına göre gerekirse bu doz günde 40 mg’a kadar artırılabilir. Bir günde alınabilecek en yüksek doz 60 mg’dır.

Yaslı hastalar (65 yaşın üzeri):

Yaşlı hastalar için önerilen başlangıç dozu, normal dozun yarısı kadar, mesela günde 10-20 mg olmalıdır. Hastanın bireysel cevabına bağlı olarak bu doz artırılabilir.

Çocuklar ve 18 yaşın altındaki adolesanlar:

Bu grup hastalarda etkinlik ve emniyetliliği gösterilmemiş olduğundan kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Böbrek fonksiyonu azalmış olanlarda:

Hastada böbrek yetmezliği hafif veya orta derecede ise doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli böbrek yetmezliği olan (kreatinin klerensi 20 mL/dak.’dan az olanlarda) hastaların tedavisi için herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Karaciğer fonksiyonu azalmış olanlarda:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar için günde 10 mg’lık bir başlangıç dozu uygulanmalıdır.

Bu doz günde 30 mg’ı aşmamalıdır. Bu hastaların tıbbi gözetim altında tutulma gereği vardır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Bilinen sekiz akut sitalopram doz aşımı (2000 mg’a kadar dozlarda) olgusu vardır. Bu olgularda kaydedilen semptomlar şunlardır: Uyuklama hali, koma, stupor, epileptik nöbet, sinüs taşikardi, transpirasyon, bulantı, Öğürme, siyanoz, hiperventilasyon ve nadir olarak ECG değişiklikleri. Bu hastaların hepsi iyileşmiştir. Ekseriyeti diğer ilaçlarla kombinasyondan sonra olan, altı fatal olgu bildirilmiştir.

Sitalopramın bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Eğer mümkünse, aktif kömür ve bir osmotik etkili laksatif (sodyum sülfat gibi) ‘verildikten sonra hasta kusturulmalıdır. Midenin boşaltılması düşünülmelidir. Eğer bilinçte kayıp belirtileri varsa hasta intübe edilmelidir. Genel destekleyici Önlemler yanında solunum ve kardiyovasküler fonksiyonların izlenmesi tavsiye edilir.

Saklama koşulları:

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

30 film tablet (çentikli) içeren blister ambalaj Reçete ile satılır.

Ruhsat sahibi: TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş. İçlevent – İSTANBUL

İmal yeri: TEMMLER PHARMA GmbH & Co. KG Marburg/ALMANYA adına TROPON GmbH Köln/ALMANYA’da imal edilmiştir.

I-C.1.2 Revizyon no: 01 Doküman no: B21113/P Tarih: 09.06.2003

Kaynak: http://www.tum.com.tr

Bir önceki yazımız olan Aurorix 150 Mg 30 Tablet başlıklı makalemizde ajitasyon, Akut konfüzyonel durumlar ve Antidepresan hakkında bilgiler verilmektedir.