Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

Citexam Tablet 20 mg

Submitted by on Haziran 13, 2009 – 2:47 pm | 1.957 Kez Görüntülendi

Tablet 20 mg

FORMÜL: Her film tablet 20 mg ’a eşdeğer hidrobromür ve boyar madde içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) bir ajandır. Sitalopram etkisini serotoninin (5-HT) SSS’de nöronal geri alımını selektif olarak inhibe ederek gösterir. Sitalopram 5-HT1A, 5-HT2A, dopamin D1 ve D2, a1- , a2- ve b- adrenerjik, Histamin H1, gama aminobutirik asid (GABA), muskarinik, kolinerjik ve benzodiazepin reseptörleri üzerinde etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle öteki antidepresanların yan etkileri olarak bilinen ağız kuruluğu, bulanık görme, sedasyon, kardiyotoksik etkiler ve ortostatik hipotansiyon daha az görülür. etki 2-4 hafta içinde başlar.

Farmakokinetik Özellikleri: Sitalopramın farmakokinetiği doğrusaldır. Absorbsiyonu gıda alımından etkilenmez. Oral biyoyararlanım % 80’dir. Karaciğerde metabolize olur. Sitalopram ve metabolitleri % 80 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Eliminasyon yarı ömrü 1 1/2 gündür. Sitalopram aktif metabolitleri demetilsitalopram, didemetilsitalopram, sitalopram-N-metil ve inaktif metaboliti deamin propionik aside dönüşür. Günlük dozun yaklaşık % 12’si değişmeden atılır. Atılım feçes ve idrar yoluyla olur. Hepatik fonksiyonları yetersiz hastalarda sitalopram eliminasyonu çok yavaştır.

ENDİKASYONLARI: , agorafobili panik bozukluklarda, obsesif kompulsif bozukluklarda endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI: MAO inhibitörleri (MAOİ) ile birlikte kullanımı, sitalopram ve formüldeki diğer maddelere aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER: Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir. Citexam’ın çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerde kullanım endikasyonu bulunmamaktadır. Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde özellikle ilk 5 ay ve doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir. MAOİ ile birlikte SSRI alan hastalarda hipertermi, rijidite, miyoklonus, ve deliryum ve komaya kadar varan mental değişiklikler dahil ciddi ve bazen fatal reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar SSRI tedavisini kesip hemen MAOİ tedavisine geçenlerde de gözlenmektedir. Sitalopram ve MAO inhibitörleri birlikte kullanılmamalıdır. MAOI kullanımı bırakıldıktan 14 gün sonra sitalopram ile tedaviye, sitalopram kullanımı bırakıldıktan 14 gün sonra MAOI ile tedaviye başlanabilir. Hiponatremi görülebilir, bu durumda tedavi bırakılmalıdır. Diğer gibi mani geçmişi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Nöbet geçmişi olan hastalarda ve intihar riski yüksek olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. SSRI’lar gerek yetişkin gerekse çocuklarda kullanımlarında tedavinin özellikle ilk haftalarında ajitasyon şeklinde zarar verici davranış değişikliklerine neden olabilecekleri ve ani kesilmelerinde “kesilme belirtileri” ne neden olabileceklerinden doz azaltılarak kullanımına son verilmelidir. Karaciğer fonksiyon yetmezliği olan hastalarda sitalopram klirensi azalır, plazma konsantrasyonu artar, bu nedenle en düşük doz kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilen ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma oranını ciddi olarak yükseltebilirler. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bipolar hastalığı olan kişilerde monoterapiden kaçınılmalıdır. Yaşlı hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Seksüel disfonksiyona neden olabilir. Gebelikte kullanımı:.Gebelik kategorisi C. Hamile kadınlarda kontrollu çalışmalar yoktur; bu nedenle klinik yarar teorik riskden daha ağır basmıyorsa fetus için olabilecek riskler göz önüne alınarak kullanımdan kaçınılmalıdır .

Emzirmede kullanımı: Sitalopram düşük dozlarda süte geçer. Bu dönem için güvenirliği saptanmamıştır. Bu nedenle klinik yarar teorik riskden daha ağır basmıyorsa emziren anneler sitalopram kullanmamalıdır. Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) grubu ilaçların hamilelik süresince alımında, yeni doğanda potansiyel dirençli pulmoner riski bulunmaktadır.

Çocuklarda kullanım: İlacın güvenirlik ve etkinliği bu grupta saptanmadığından önerilmemektedir. Araç ve makine kullanmaya etkisi: Entelektüel fonksiyon ve psikomotor performansı azaltıcı etkisi yoktur. Buna rağmen psikotrop ilaç kullanan hastalarda genel dikkat ve konsantrasyonda eksilme nedeniyle araba ve makine kullanım yeteneğinin bozulması beklenebilir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: İstenmeyen etkiler tedavinin ilk haftalarında gözlenir ve depresif durum düzelirken azalır. Hiponatremi görülebilir, bu durumda tedavi bırakılmalıdır. Geçmişinde manik faz olan hastalarda bu durumu aktive edebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Depresyonda intihar olasılığı yeterli remisyon olana kadar devam edeceğinden bu tip hastalarda en düşük doz uygulanır. Sitalopram kullanımıyla ilişkili en sık görülen yan etkiler; ağız kuruluğu, bulantı, , terlemede artış ve tremordur. Sistemlere göre görülen yan etkiler: Kardiyovasküler: Sık: taşikardi, postural hipotansiyon, hipotansiyon. Seyrek: hipertansiyon, , , , , , , , , , ,. Merkezi ve Periferik Sinir sistemi bozuklukları: Sık: , , uyku hali, , , , , , , , , , , , , . Nadir: , , , . Endokrin bozukluklar: Nadir: hipotroidizm, guatr, jinekomasti. Gastrointestinal bozukluklar: Sık: tükrük artışı, gaz, bulantı, ağız kuruluğu. Seyrek: gastrit, gastroenterit, stomatit, geğirti, hemoroid, disfaji, gingivit, özofajit, anoreksi, kusma, karın ağrısı. Nadir: kolit, gastrik ülser, kolesistit, kolelitiazis, duodenal ülser, gastroözofajeal reflü, glosit, sarılık, divertikülit, rektal kanama, hıçkırık. Genel: Seyrek: terleme, sıcak basması, titreme, alkole karşı tahammülsüzlük, senkop, influenza benzeri semptomlar. Nadir: saman nezlesi. Kan ve lenfatik bozukluklar: Seyrek: purpura, anemi, burun kanaması, lökositoz, lenfadenopati. Nadir: pulmoner emboli, granülositopeni, lenfositoz, lenfopeni, hipokromik anemi, koagülasyon bozuklukları, diş eti kanaması. Metabolik ve Beslenme bozuklukları: Sık: kilo kaybı, kilo artışı. Seyrek: karaciğer enzimlerinde artış, susama, gözlerde kuruluk, alkalin fosfatazda artış, glukoz toleransında bozulma. Nadir: bilirubinemi, hipokalemi, obezite, hipoglisemi, hepatit, dehidrasyon. Kas/İskelet sistemi bozuklukları: Seyrek: artrit, kas güçsüzlüğü, miyalji. Nadir: bursit, osteoporoz. Psikiyatrik bozukluklar: Sık: konsantrasyon eksikliği, amnezi, apati, depresyon,iştah artışı, depresyonun şiddetlenmesi, intihara teşebbüs, konfüzyon. Seyrek:libido artışı, agresif reaksiyon, ilaç bağımlılığı, halüsinasyon, psikotik depresyon, panik reaksiyon, psikoz. Nadir: katatonik reaksiyon, melankoli. Üreme sistemi bozuklukları/Kadın: Sık: amenore. Seyrek: galaktore, göğüs ağrısı, göğüslerde büyüme, vajinal kanama. Solunum sistemi bozuklukları: Sık: öksürük.Seyrek: bronşit, dispne, pnömoni. Nadir: astma, laranjit, bronkospazm, pnömonit, Dermatolojik bozukluklar: Sık: döküntü, prurit. Seyrek: fotosensitivite reaksiyonları, ürtiker, akne, ciltte renk açılması, ekzema, alopesi, dermatit, cilt kuruluğu, psoriasis. Nadir: hipertrikozis, terlemede azalma, melanoz, keratit, selülit, pruritis ani. Özel duyular: Sık: uyum bozukluğu, tat alma duyusunda bozukluk. Seyrek: kulak çınlaması, konjunktivit, göz ağrısı. Nadir: midriazis, fotofobi, diplopi, lakrimasyonda bozukluk, katarakt, tat kaybı. Üriner sistem bozuklukları: Sık: poliüri. Seyrek: sık sık idrar çıkma, üriner inkontinans, üriner retansiyon, dizüri. Nadir: yüzde ödem, hematüri, oligüri, piyelonefrit, böbrek ağrısı. İlacın ani olarak kesilmesi ile başağrısı, bulantı, uyuşma, baş dönmesi ve görülebilir. “BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER: Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI), Selektif Serotonin/Norepinefrin Geri Alım İnhibitörü (SNRI) grubu ilaçların, migren başağrısı olanlarda, 5-Hidroksitriptamin reseptör agonisti ile birlikte kullanımı serotonerjik sendroma neden olabilir. NSAID, ASA ve diğer antikoagülanlarla birlikte kullanımı kanama riskini artırır. Sitalopram’ın primer SSS etkileri nedeniyle, SSS’ni etkileyen ilaçlarla beraber Citexam’in kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Citexam MAO inhibitörü alan hastalarda kullanılmamalıdır, birlikte kullanımda “ serotonin sendromu “ görülebilir. Simetidin kullanımı sitalopramın ortalama plazma düzeyinde artmaya neden olursa da bunun klinik anlamı bilinmemektedir. Sitalopram ve digoksinin kombine kullanımı sitalopram ve digitoksin farmakokinetiğinde anlamlı etki göstermez. Sumatriptan ve SSRİ (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, sitalopram)nin birlikte kullanımı, sumatriptanın serotonerjik etkisini güçlendireceğinden önerilmez. Alkol ve lityum ile etkileşmediği gibi fenotiyazinler ve trisiklik antidepresanlarla klinik önem taşıyan farmakokinetik etkileşimi yoktur, ancak sitalopram ve alkol’ün birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Sitalopram zayıf bir CYP2D6 inhibitörüdür. Trisiklik antidepresan imipramin ile sitalopramın beraber kullanılması, her iki ilacın da plazma konsantrasyonunu etkilememektedir. Ancak, imipramin metaboliti olan desipraminin konsantrasyonu yaklaşık % 50 oranında artar. Desipramin değişiminin klinik önemi bilinmemektedir. Trisiklik antidepresan ve sitalopramın birlikte kullanımına dikkat edilmelidir. Citexam ve teofilinin birlikte kullanılması teofilin’in farmakokinetiğini etkilememektedir. Teofilin’in sitalopram’ın farmakokinetiği üzerine olan etkisi değerlendirilmemiştir. Citexam, CYP3A4 substratı warfarinin farmakokinetiğini etkilememektedir. Protrombin zamanını % 5 artırır fakat bu durumun klinik önemi bilinmemektedir. ve Citexam’ın kombine kullanımı, CYP3A4 substratı karbamazepinin farmakokinetiğini önemli derecede etkilememektedir. Sitalopramın plazma düzeylerini etkilememesine rağmen karbamazepinin enzim indükleyen özellikleri nedeniyle eğer iki ilaç beraber kullanılırsa , sitalopram klirensini artırabilir. Citexam ve CYP3A4 substratı olan triazolam’ın kombine kullanımı ne sitalopramın ne de triazolam’ın farmakokinetiğini önemli derecede değiştirmemiştir. Citexam ve ketokonazolün birlikte kullanımı ketokonazolün Cmaks. ve AUC’sini sırasıyla % 21 ve % 10 oranlarında azaltırken, sitalopramın farmakokinetiğini önemli derecede değiştirmemektedir. Sitalopram metabolizmasında rol oynayan primer enzimler, CYP3A4 ve 2C19’ dur. Ancak, sitalopram ve CYP3A4 inhibitörü ketokonazolün beraber uygulanması sitalopramın farmakokinetiğini etkilememektedir. Sitalopram’ın çoklu enzim sistemi ile metabolize edilmesinden dolayı tek bir enzimin inhibisyonu sitalopram klirensini düşürmeyebilir. Metoprolol ve Citexam’ın birlikte kullanımı sırasında metoprolol’un plazma konsantrasyonunda iki kat artış gözlenmektedir. Bununla beraber kalp atım hızı ya da kan basıncı üzerine önemli klinik etkileri görülmemiştir. Bitkisel ürün St. John’s wort (hypericum perforatum) ile birlikte kullanımında advers etkilerde artış olasılığı bulunmaktadır. Citexam tedavisinde yapılan farmakokinetik çalışmalarda spartein oksijenazın (CYP2D6) hafif inhibisyonu tesbit edilmesine rağmen mefenitoinin Citexam’dan etkilenmediği gösterilmiştir. Sitalopram ile elektrokonvülsif tedavi (EKT)’nin birlikte kullanımına ait klinik deneyim sınırlıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Günde tek doz olarak günün herhangi bir saatinde besin alımına bağlı olmaksızın kullanılır. Depresyon tedavisi: Yetişkinler: Başlangıç dozu olarak günde 20 mg uygulanır, genellikle günde 40 mg’lık dozla devam edilir. Doz artışına, günde 20 mg’lık dozun 1 hafta kullanımından sonra başlanır. Bazı hastalar günde 60 mg’lık doza ihtiyaç duymasına rağmen hiçbir çalışma günde 60 mg’lık dozun günde 40 mg’lık doza üstünlük sağladığını göstermemiştir. Bu nedenle günde 40 mg’dan fazla doz tavsiye edilmez. Ancak, her hastanın kişisel yanıtı ve depresyonun ciddiyetine göre günde en fazla 60 mg’lık doza çıkılabilir. Günde bir kere istenilen zamanda ve durumda kullanılır (yemeklerden önce veya sonra). Yaşlı hastalar (65 yaş üstü): Önerilen günlük doz, günde 20 mg’dır. Her hastanın bireysel yanıtı ve depresyonun ciddiyetine göre doz en fazla günde 60 mg’a çıkartılabilir. Azalmış karaciğer fonksiyonu: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günde 30 mg’lık dozun üzerine çıkılmamalıdır. Azalmış böbrek fonksiyonu: Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Panik bozukluk tedavisi: Yetişkinler: Önerilen doz, günde 10 mg ile başlayarak 1 hafta sonra günde 20 mg’dır Gerekirse doz, günde 60 mg’a çıkartılabilir. Yaşlı hastalar: Önerilen doz, günde 10 mg ile başlayarak 1 hafta sonra günde 20 mg’dır. Hastanın gösterdiği yanıta göre doz, günde 40 mg’a çıkartılabilir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi: Yetişkinler için önerilen doz, günde 10 – 40 mg’dır. Tedavisi süresi: Antidepresan etki 2-4 hafta sonra başlar. Antidepresanlarla tedavi semptomatik olduğundan relapsları önlemek için 6 ay ya da daha uzun süre kullanılmalıdır. Panik bozukluk tedavisinde kullanıldığında 3 ay sonra maksimum etki gösterir. Tedavi bırakılacağı zaman ilaç birkaç hafta içinde azaltılarak kesilmelidir. Manik faza giren hastada tedavi sonlandırılmalı ve hasta bir nöroleptik ile tedavi edilmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Yüksek doz alındığında sersemlik, terleme, bulantı, kusma, tremor, somnolans, sinüs taşikardisi; nadiren amnezi, konfüzyon, koma, hiperventilasyon, siyanoz, nodal ve ventriküler ritm değişiklikleri ortaya çıkar. Ölümle sonuçlanan vaka bildirilmemiştir. Spesifik antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır. Ventilasyon ve oksijenasyon için şartlar uygun hale getirilip, aktif kömür kullanarak gastrik lavaj tavsiye edilir. Kardiyak ve vital bulgular izlenmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI: 25°C altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: CİTEXAM 20 mg Film Tablet; 28 adet film tablet, blister ambalajda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: CİTEXAM 40 mg Film Tablet; 28 adet film tabletlik blister ambalajda. RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Bağlarbaşı Gazi cad. 64-66, Üsküdar / İstanbul RUHSAT TARİH VE NO : 14.07.2006 – 208/29 İMAL YERİ : Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi , Çerkezköy / Tekirdağ Reçete ile satılır. Prospektüs onay tarihi: 14.06.2007

Kaynak: http://www.kocakfarma.com

Bir önceki yazımız olan CYMBALTA® 30 mg Kapsül başlıklı makalemizde Antidepresan, ve Antidepresanlar hakkında bilgiler verilmektedir.