Cipralex

CIPRALEX 20MG 28 FİLM TABLET
Sinir Sistemi, Nöroloji – Kardiyovasküler ACE İnhibitörü

Prospektüs Bilgileri:
Her film tablet, 10 – 20 mg Es

Endikasyonları:
Majör depresif durumlar

Kontrendikasyonları:
Essitalopram’a veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumunda ve non-selektif irreversibl monoaminoksidaz inhibitörleriyle (MAOI) birlikte kullanılması kontrendikedir. MAOI ile birlikte selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) kullanan hastalarda veya SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOI tedavisine başlayan vakalarda ciddi reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir. Essitalopram non-selektif MAOI’ler ile beraber kullanılmamalıdır. Essitalopram geri dönüşümsüz MAOI tedavisi kesildikten en az 14 gün sonra veya moklobemid gibi geri dönüşümlü bir MAOI tedavisi kesildikten en az 1 gün sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Bir non-selektif MAOI ile tedaviye başlanmadan en az 7 gün önce Essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır.

Uyarılar / Önlemler:
Çalışma olmaması nedeni ile, 18 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanımı önerilmez. Aşağıdaki özel uyarı ve önlemler SSRI terapötik sınıfındaki tüm ilaçları kapsar: Paradoksikal anksiyete : Panik bozukluğu olan bazı hastalar antidepresan tedavisinin başında, artan anksiyete semptomları sergileyebilir. Bu paradoksikal reaksiyon, tedaviye başlanmasından itibaren 2 hafta içinde çoğunlukla kaybolur. Olası paradoksikal anksiyojenik etkileri azaltmak için düşük başlangıç dozu önerilir. Nöbetler : Nöbet görülen bütün hastalarda ilaç kesilmelidir. Stabil olmayan epilepsili hastalara SSRI verilmemelidir ve kontrollü epilepsili hastalar ise dikkatle izlenmelidir. Nöbet sıklığında artış görülürse SSRI kesilmelidir. Mani : Geçmişinde mani/hipomani olan hastalarda SSRI’lar dikkatle kullanılmalıdır. Hasta manik faza girerse SSRI kesilmelidir. Diyabet : Diyabetli hastalarda SSRI tedavisi glisemik kontrolü değiştirebilir. İnsülin ve/veya oral hipoglisemik ilacın dozajının yeniden ayarlanması gerekebilir. İntihar : SSRI’lar ile ilgili genel klinik deneyim, tedavinin ilk haftalarında intihar riskinde artış olabileceği yönündedir. Bu dönemde hastaların yakından izlenmesi önemlidir. Hiponatremi : Muhtemelen uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) salgısı sebebiyle, SSRI kullanımının hiponatremi oluşturduğu rapor edilmiştir. Yaşlı hastalar, sirozu olanlar veya hiponatremi oluşturduğu bilinen ilaçlar ile birlikte tedavi edilen hastalar gibi risk altında olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kanama : SSRI’lar ile tedavide ekimoz, purpura gibi yüzeyel kanama bozuklukları rapor edilmiştir. Özellikle oral antikoagülanlar ve platelet fonksiyonunu etkilediği bilinen bazı ilaçlarla (örneğin; atipik antipsikotikler ve fenotiyazin, trisiklik antidepresanların çoğu, asetil salisilik asid ve non-steroid antienflamatuar (NSAI) ilaçlar) birlikte SSRI kullanan veya kanama eğilimi olan hastalar tarafından kullanılması konusunda özenli olunmalıdır. Elektrokonvülsif terapi (ECT) : SSRI’lar ile ECT’nin birlikte uygulanmasına ilişkin yayınlanmış klinik deney sınırlı olduğundan, özenli olunması önerilir. Reversibl, selektif MAO-A inhibitörleri : Serotonin sendromuna yol açma riski nedeniyle, Essitalopram ile MAO-A inhibitörlerinin birlikte kullanımı genellikle önerilmez. Non–selektif, irreversibl MAO-inhibitörleri ile birlikte kullanımı konusunda ‘İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler’e bakınız. Serotonin sendromu : Sumatriptan veya diğer triptanlar, tramadol ve triptofan gibi serotonerjik etkili ilaçlarla birlikte, Essitalopram kullanımında dikkatli olunmalıdır. SSRI’larla birlikte serotonerjik ilaç kullanan hastalarda serotonin sendromu ender olarak rapor edilmiştir. Ajitasyon, tremor, miyokloni ve hipertermi gibi semptomların kombinasyonu bu durumun geliştiği işaretini taşıyabilir. Böyle durumlarda, SSRI ve serotonerjik ilaç derhal kesilmeli ve semptomatik tedavi başlatılmalıdır. Hypericum perforatum : İçerisinde ‘Hypericum perforatum’ bulunan bitkisel preparatlar ile SSRI’ların birlikte kullanılması advers reaksiyonların oluşumunda artışa yol açabilir. Çekilme reaksiyonları : Olası çekilme reaksiyonlarının görülmesini önlemek amacıyla, Cipralex film tablet tedavisine, 1 ila 2 haftalık süre içinde yavaş yavaş doz azaltımı yapılarak son verilmelidir (‘Kullanım şekli ve dozu’ bölümüne bakınız). Koroner kalp hastalığı : Sınırlı klinik tecrübe sebebiyle, koroner kalp hastalığı olan hastalarda kullanımında özenli olunması önerilir. Çocuklarda kullanım : Bu popülasyonda güvenirlik ve etkinlik saptanmadığından önerilmez. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım : Gebelik kategorisi ‘C’dir. Essitalopram’ın insanlardaki gebelik ve emzirme dönemlerindeki kullanımına ilişkin güvenirlik bilgileri yoktur. Bu nedenle, kesinlikle gerekli ise ve ancak risk/yarar durumu dikkatle değerlendirildikten sonra hamilelerde kullanılmalıdır. Essitalopramın anne sütüne geçmesi beklenir. Emziren kadınlara Essitalopram uygulanmamalı veya emzirme kesilmelidir. Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri : Essitalopram entellektüel fonksiyon ve psikomotor performansı etkilemese de herhangi bir psikotropik ilaç, karar mekanizmasını veya yetenekleri bozabilir. Hastalar vasıta ve makine kullanım yeteneklerinin potansiyel olarak etkilenebileceği konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkiler:
Daha sıklıkla tedavinin ilk 1 ila 2 haftalık bölümünde karşılaşılan advers etkiler genellikle tedavinin devam eden dönemlerinde şiddet ve sıklık açısında azalma gösterir. SSRI grubu antidepresanlar ile uzun süreli tedaviden sonra aniden ilacın kesilmesi halinde, bazı hastalarda çekilme reaksiyonları meydana gelebilir. Tedavinin sonlandırılmasıyla ortaya çıkan çekilme reaksiyonları, SSRI grubu antidepresanların bağımlılık yaptığını göstermez. Aşağıda verilen advers etkiler, çift-kör plasebo kontrollü çalışmalarda plaseboya oranla Essitalopram ile daha fazla sıklıkta görülenlerdir : Metabolizma ve beslenme bozuklukları Yaygın (1/100, 1/10): İştah azalması; Psikiyatrik bozukluklar Yaygın (1/100, 1/10): Kadında libido azalması Anorgazmi; Sinir sistemi bozuklukları Yaygın (1/100, 1/10): Uykusuzluk, somnolans, baş dönmesi Yaygın değil (1/1000, 1/100): Tat alma, uyku bozukluğu; Respiratuar, torasik ve mediastinal bozukluklar Yaygın (1/100, 1/10): Sinüzit, esneme; Gastrointestinal bozukluklar Çok yaygın (1/10): Bulantı Yaygın (1/100, 1/10): Diyare, kabızlık; Deri ve subkütan doku bozuklukları Yaygın (1/100, 1/10): Terleme artışı; Üreme sistemi ve meme bozuklukları Yaygın (1/100, 1/10): Ejakülasyon bozukluğu ve impotans; Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları Yaygın (1/100, 1/10): Yorgunluk, pireksi SSRI’ların kalp damar sistemi üzerinde yan etkisi postural hipotansiyon olarak rapor edilmiştir ve bu bir sınıf yan etkisi oluşturabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE, DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimler:
Farmakodinamik etkileşimleri : Kontrendike kombinasyonlar : Non-selektif MAO inhibitörleri : Non-selektif MAOI ile birlikte SSRI kullanan hastalarda ve SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOI tedavisine başlayan vakalarda ciddi reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir. Essitalopram non-selektif MAOI’ler ile beraber kullanılmamalıdır. Essitalopram geri dönüşümsüz MAOI tedavisi kesildikten en az 14 gün sonra veya moklobemid gibi geri dönüşümlü bir MAOI tedavisi kesildikten en az 1 gün sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Bir non-selektif MAOI ile tedaviye başlanmadan en az 7 gün önce Essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır. Önerilmeyen kombinasyonlar : Reversibl, selektif MAO-A inhibitörü (moklobemid) : Serotonin sendromu riskinden ötürü, Essitalopram’ın bir MAO-A inhibitörü ile birlikte kullanımı önerilmez. Eğer bu kombinasyon gerekli ise, önerilen en küçük dozla başlamalı ve klinik izleme güçlendirilmelidir. Kullanımı önlem gerektiren kombinasyonlar : Selegilin : Serotonin sendromu gelişmesi riskinden ötürü, selegilin (irreversibl MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. 10 mg/gün’e kadar olan selegilin dozu ile birlikte rasemik sitalopram güvenle kullanılmıştır. Serotonerjik ilaçlar : Serotonerjik ilaçlarla (örneğin tramadol, sumatriptan ve diğer triptanlar) birlikte kullanımı serotonin sendromuna yol açabilir. Nöbet eşiğini düşüren ilaçlar : SSRI’lar nöbet eşiğini düşürebilir. Nöbet eşiğini düşürebilen diğer ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır. Lityum, triptofan : SSRI’ların lityum veya triptofan ile birlikte kullanıldığında, etkilerinin arttığı yönünde raporlar mevcuttur. Bu nedenle birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Hypericum perforatum : SSRI’ların ‘Hypericum perforatum’ içeren bitkisel ürünlerle birlikte kullanımı advers reaksiyonların oluşumunda artışa yol açabilir. Kanama : Essitalopram ile oral antikoagülanlar birlikte verildiğinde antikoagülan etkide değişiklik görülebilir. Essitalopram başlatılan ve kesilen hastalardan oral antikoagülan kullananlarda, dikkatli olarak koagülasyon izlenmesi gerekir. Alkol : Essitalopram ile alkol arasında farmakodinamik veya farmakokinetik etkileşim beklenmemektedir. Ancak diğer psikotropik ilaçlarla olduğu gibi, alkol ile birlikte kullanımı önerilmez. Farmakokinetik etkileşimleri : Diğer ilaçların Essitalopram farmakokinetiği üzerindeki etkisi : Essitalopram metabolizması genellikle CYP2C19 ile gerçekleşir. CYP3A4 ve CYP2D6 da bir dereceye kadar metabolizasyonuna katkıda bulunur. Esas metabolit olan demetillenmiş Essitalopram’ın (S-DCT) metabolizasyonunun ise kısmen CYP2D6 tarafından katalize edildiği düşünülmektedir. CYP2C19’u inhibe eden ilaçlarla birlikte kullanımı, Essitalopram’ın plazma konsantrasyonunun yükselmesi ile sonuçlanır. Bu tip ilaçlarla (ör. omeprazol) birlikte kullanımda dikkatli olunması tavsiye edilmektedir. Essitalopram’ın dozunda bir azaltmaya gidilmesi gerekli olabilir. Rasemik sitalopramın simetidin ile (orta şiddette genel enzim inhibitörü) birlikte kullanımı, rasematın plazma konsantrasyonunun artmasına neden olur (% 45’den az artış). Bu nedenle, yüksek dozda simetidin ile birlikte kullanılacağı zaman Essitalopram’ın doz aralığının üst sınırlarında dikkatli olunması gerekir. Sitalopram non-stereoselektif olarak ölçüldüğünden, farmakolojik açıdan etkin S-enansiyomerin (Essitalopram) artış büyüklüğü bilinmemektedir. Bu nedenle de bu veri dikkatle yorumlanmalıdır. Essitalopram’ın diğer ilaçların farmakokinetiği üzerine etkisi : Essitalopram CYP2D6 enziminin inhibitörüdür. Çoğunlukla bu enzim tarafından metabolize edilen ve dar terapötik indekse sahip diğer ilaçlarla (örneğin, flekainid, propafenon ve kardiyak yetmezlikte kullanıldığında metoprolol) veya çoğunlukla CYP2D6 tarafından metabolize edilen merkezi sinir sistemine etkin ilaçlarla (desipramin, klomipramin ve nortriptilin gibi antidepresanlar veya risperidon, tiyoridazin ve haloperidol gibi antipsikotikler) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Doz ayarlaması yeniden gerekebilir. Desipramin veya metoprolol ile birlikte kullanımı, her iki CYP2D6 substratının plazma düzeyini iki katına çıkarmıştır. Yapılan in vitro çalışmalar, Essitalopram’ın CYP2C19’un zayıf inhibisyonuna neden olduğunu göstermiştir. CYP2C19 ile metabolize edilen ilaçlarla birlikte kullanılırken özenli olunmalıdır. Geçimsizlik : Yoktur

Dozu Kullanma:
Cipralex günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir. 20 mg’ın üzerindeki günlük dozlara ilişkin dozlara güvenirlik kanıtlanmamıştır. Majör depresyon tedavisi : Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg’a çıkarılabilir. Antidepresan cevap için genelde 2-4 hafta gerekir. Alınacak cevabın konsolidasyonu için en az 6 aylık tedavi süresi gerekmektedir. Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu tedavisi : Günlük 10 mg’lık doza geçilmeden önce, ilk hafta günde 5 mg’lık başlangıç dozu uygulanmalıdır. Doz daha sonra, alınacak bireysel hasta cevabına göre, günde 20 mg’a çıkarılabilir. Maksimum etki, yaklaşık 3 ay sonra alınır. Tedavi birkaç ay sürer. Sosyal anksiyete bozukluğu : Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg’a çıkarılabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi pekiştirmek ve relapsı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır. Yaygın anksiyete bozukluğu : Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg’a çıkarılabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi pekiştirmek ve relapsı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır. Yaşlı hastalar (65 yaş üstü) : Başlangıç tedavisinde, tavsiye edilen dozun yarısı ve devamında da daha düşük maksimum doz uygulanmalıdır. Çocuklar ve adolesanlar (18 yaş altı) : Bu popülasyonda güvenirlik ve etkinlik araştırılmadığından önerilmez. Azalmış böbrek fonksiyonu olan hastalar : Hafif ve orta dereceli böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Böbrek fonksiyonu ciddi olarak azalmış (kreatin klerensi 30 m/dakikadan az) hastalarda dikkatli olunmalıdır. Azalmış karaciğer fonksiyonu olan hastalar : İlk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanması önerilir. Bireysel hasta cevabına göre doz 10 mg’a yükseltilebilir. CYP2C19’u zayıf metabolize eden hastalar : CYP2C19’un zayıf metabolize olduğu hastalarda tedavinin ilk 2 haftalık bölümünde başlangıç dozu olarak 5 mg kullanılması önerilir. Bireysel hasta cevabına göre doz 10 mg’a yükseltilebilir. Tedaviye son verilmesi : Olası çekilme reaksiyonlarını önlemek için; Cipralex tedavisine, 1 veya 2 haftalık süre içerisinde doz yavaşça azaltılarak son verilmelidir. Doz aşımı : Toksisite : Essitalopram’ın doz aşımına ilişkin klinik veri kısıtlıdır. Bununla birlikte, 190 mg dozda alınan Essitalopram’ın ciddi belirtilere neden olmadığı bildirilmiştir. Belirtiler : Aşırı dozda (600 mg’dan fazla) rasemik sitalopram alınmasına bağlı belirtiler: baş dönmesi, tremor, ajitasyon, somnolans, bilinç kaybı, nöbetler, taşikardi, EKG’de ST-T değişimleriyle seyreden farklılaşmalar, QRS kompleksinin genişlemesi, QT aralığında uzama, aritmiler, solunum depresyonu, kusma, rabdomiyoliz, metabolik asidoz ve hipokalemidir. Essitalopram’ın aşırı dozda alınması sonucunda da benzer belirtilerle karşılaşılması beklenir. Tedavi : Spesifik bir antidotu mevcut değildir. Havayolu açık tutulmalı ve hastanın uygun düzeyde oksijenlenerek solunum işlevlerini yerine getirmesi güvence altına alınmalıdır. Oral alımından sonra olası en kısa zaman içerisinde gastrik lavaj yapılmalıdır. Aktif kömür kullanımı düşünülmelidir. Genel semptomatik destek tedavisinin uygulandığı süre boyunca kardiyak ve yaşamsal işaretler izlenmelidir.

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

• CİTOLES 5 MG 28 FİLM TABLET
• CİTOLES 20 MG 28 FİLM TABLET
• CİTOLES 10 MG/ML ORAL DAMLA 15 ML
• CIPRALEX 10MG/ML 15 ML ORAL DAMLA SOLÜSYON
• CIPRALEX 10 MG 28 TABLET
• CİTOLES 10 MG 28 FİLM TABLET
• ESLOREX 10 MG 28 FİLM TABLET
• ESLOREX 10 MG 14 FİLM TABLET
• ESRAM 10 MG 28 TABLET
• ESRAM 20 MG 28 TABLET

Etken Maddesi
Essitalopram

CIPRALEX 20MG 28 FİLM TABLET
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

Comments

Harun ..

Cok değerli arkadaşlar 🙂

Psikanaliz destekli veya olmadan kullanılan bu ilaçların yalnızca enzimleri çalıştıran yada hafifleştirilmiş uyuşturucu baabında olanlarıda mevcut. Öncelikle doktorunuzun durumunuza en uygun ilacı verdiğine güvenin. Genelde etkilerinden bahsetmişsiniz bunlar her bünyede ayrı reaksiyon gösterebilir. Kiminin cinsel yaşamını etkilemiş kimini diğer fiziki durumlarda etkilemiştir. Bilinmesi gerekense şu bunlar maksimum 12 gün vücutta devam eden belirtiler olur. O yüzden her yazılanı üzerinize çekmeyin Zaten biraz daha az düşünebilesiniz diye alıyorsunuz bu ilaçları 🙂 Bunlar mutluluk hormonu salgılamıyor güldüren toz içermiyor varsa öyle bir icad bizde alalım 🙂 Daha ilacın size yapacağı teesiri düşünürseniz ondan verim beklemeniz de yanlış olur. O illaki gerekeni yapacaktır fakat sizin buna inancınız olmalı 🙂 Peki intahar etkisi nedir?
İyi düşünün 🙂 grip aşısı olduğunuzda vücudunuza öldürülmüş grip virüsleri verirler ki canlı hücreler onlarla savaşarak bağışıklık kazanabilsin!. Nitekim böyle bakılabilir. 🙂 Sizlere daha önce aklınızda bulunan fikirlerinizi yenebilmeniz için bir fırsat veriliyor. Sizlere ölü şekilde geri sunuluyorlar! Şimdi halt etmeniz o kadar kolay ki 🙂 Yenin ve bir daha da yakalanmayın bu durumlara! Allah cümlemize Acil şifalar versin ..

sinan

arkadaşlar önclikle açil şifalar benim sorunum sıkıntılı dönemlerimdeyken baş agrısı göz agrısı diz agrısı ve elde ve dizde uyuşma ile beyin cerrehine gittim ve cipralex verdi 8 ay kullanmam gerekirmiş 10 mg günlük sabah akşam yarım yarım alıyorum inşallah allahım şifamızı veriri ama benim vucudumda yanma hissi oluyor gözüm agrıyor tek tarafımda el ve ayakta uyuşma bulantı mide bozuklugu var YAN ETKİLERİNİ PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM a.e.o.allahımıza dua edelim arkadaşlar en büyük şifa onda çok şükür

asiye

ben 6 senedir depresyon ve panik atak hastasıyım eşim ani kalp krizi geçirip öldü 6 yıl oldu unutamadım o gün bu gün panik atakla savaşıyorum kullanmadım ilaç kalmadı tabiki doktor tavsiyesiyle ama malesef hiç bir sonuç alamadım kriz gelirken boyun ve başımda uyuşmalar başlıyor sonra ter ve kalp sıkıştırıyor acile gidiyorum bir diazem vuruyolar o kadar kullandıgım ilaçlar şu an (xanax ciprolex beloc ama onlr da bişey yapmıyo nolur yardım edin 44 yaşındayım hayatım zehir oldu bu hastalık yüzünden tşkl herkese saglıklı günler dilerim

Emin

merhaba benim eşim belinden rahatsız lazerle belindeki fıtığı temizlediler ve ciprelax diye antidepresan hapı verdi doktorumuz duyuyoruz bu ilaçların bir takım zararları varmış intihara kadar bu ilaç yerine bitkisel bir çözüm olabilirmi.bu ilaç tam tersine eşimde baş dömesi ve ateşlenme yapıyo ve bunu 6 ay gibi bir süre kullanmak zorunda sizden cevap bekliyorum şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar…

şenay

5 yıldır yüksek tansiyon,sağ el,işaret parmağında hissizlik ve ensonunda güç kaybı,uyku ve halsizlik.el ayaklar ve dudaklarda morarma gibi ciddi belirtiler içerininde dr dr gezdim.her bölüme muayene oldum.hepsi sinirsel dediler.oysa ben kendime göre çok güçlü bir kadındım ve hiçbir kişi hiçbir sorun beni altedemezdi!.geçen gün gitmediğim tek bölüm olan!beyin cerrahisine gittim.dr bana depresyon geçirdiğimi söyleyip cipralex 10 mg verdi.1 hafta yarım içmemi söyledi.şuanda yeni başlamış ve yarım içen biri olarak vicudumdaki bütün fiziksel ağrı,sancı nevarsa hepsi geçti.bir rahatlama var.henüz kullanmaya yeni başladığım için kilo alddırma endişesindeyim(çünki kilo problemim var)hiçbirşey “ben çok güçlüyüm,ben çok iyiyim” düşüncesizyle çözülemiyormuş.gerekiyorsa bir ömür boyu içebilirim(yan etkisi yoksa!)41 yaşındayım ve kendimi iyi hissetmek istiyorum.hepinize sağlıklı,mutlu günler diliyorum.

merve

benim annemede doktor bu ilacı verdi sırtında ve boynunda ğarılar hissettiği için ama başlamaya korkuyor ya bırakamazsam diyor napmalıyız?

simmed

merhabalar herşey oluruna varır ,su akar yolunu bulur
ne kadar düşünsekte dahada batarız her şeyi oluruna
bırakmak zaman neyi yetirir beklemek lazım
şunu asla unutmamak karamsarlık hiç birşeyi çözmez
suyun yarısı bardakta ünemli olan onun değerini bilmek
açil şifalar dilerim

rahime nas

42 yasındayım çok neseli ßi kadındım ama şimdi karamsar odumm nefret kin hayattan tat alamıyorummm ßiara depresyon ilaçları kullandm cprelax die bi ilaçtı 1 yıl kullandım bni çok üzen arkadaslarım beni gördgnde hastamısın moralin nasıll yani dışada yansıtıyomusum farkında olmadan halsizlik bitkinlik yorgunluk kilo vermek istyrm ama veremiyorum vermedense alamyı dah çok alıyorum tşklerrr

mehmet

herkese selam bende cipralex 10 mg kullanıyorum ve cok memnunum eger 3 yada 4 gun kullanıma ara verirsem kıris gecirme asamasına geliyorum veya geciriyorum burdan tüm kullananlara sakın bırakmamalarını öneriyorum:D

seher

herkeze sağlıklı günler daha önceden de yazmıştım.Enerji fazlalığım cipralex 10 mg yarıma düşürünce geçti.Yani normale döndüm.Şimdi fazla kilo almaya başladım.Acaba ilacı bıraksam mı diye bile düşünmeye başladım.Yaklaşık 10 aydır kullanıyorum.Prozac kilo verdiriyomuş diye duyuyorum.Doktoruma danışıp prozac a geçmeyi istiyorum.Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevap yazsın.Herkeze depresyonsuz ve fazla kilosuz günler dilerim

nur

tekrar merhabalar,benim asıl sorum şu olucak aslında ve benim durumumda olupta kullanan varsa eğer paylaşırsa sevinirim,cipralex kullanmaya başladım fakat 2 yıl önce açık kalp ameliyatı oldum,kalbimde 3cm çapında bir delik vardı o kpandı ve akciğerden kalbe giden bir damarım ters yönde ilerlemiş bunların hepsi doğuştanmış 10 saat süren bir oprasyon geçirdim şuan sağlıklıyım fakat bu hap beni etkilermi bilmek isterim??? deneyimi olan varsa eğer paylaşırsa sevinirim şimdiden teşekkürler sağlıklı günler dilerim

nur

merhabalar,öncelikle cipralex e 6 gün önce bende başladım ve yarım yarım içerken yarın tam içmeye başlıycam,ve yarım yarım kullandığım halde bile sağ ve sol omuz ve kollarıma arada bi titreme ve irkilme geliyor,şikayetim aslında bunun gibiydi ama daha belirgin hale geldi,sorunum büyük ve bilmiyorum nasıl aşabileceğim daha doğrusu aşabileceğiz.27 yaşında madde bağımlısı bir kardeşim var ve aile içi şiddete neden oluyor çoğu zaman,bu gerginlik benim sinirlerimi yıpratmaya başladı,3 kez amatemde tedavi görmesine rağmen halen bir değişim yok çaresizim açıkçası ve sadece tek çarem artıık bu ilaçlarla kendimi teskin etmek,,,,:( ayrıca bir arkadaşın yorumunu gördüm,ataraks kullanan varmı diye,evet kullandım ve bağımlılık falan yapmıyor,fakat 25 mg olmasına rahmen 1 hap uyumaya yardımcı olucakken ben bir gece 4 tane içtim o anda bayılmışım hatırlamıyorum gerisini,amacım intihar falan değil neredeyse 10 yıldır insomniya gibi bişey bu uyuyamama var,ve şuan insomin kullanıyorum,çok rahat uyuyorum fakat yinede bu haplara bağlı,oysaki bende her sağlıklı insan gibi gece uyuyup gündüz uyanmak istiyorum,fakat ben 2 yada 3 gece bile uyumadığım oluyor,belkide kardeşimin sorunu yüzündende olabilir diye düşünüyorum,.

inci

Babam akciğer kanseri ve kemoterapi tedavisine başlayacak.Korkuyor ve gergin.Tavsiye üzerine Cipralex 10 mg. başladık.Umarım doğru yapmışızdır.Kanser hastaları üzerindeki etkisinden haberdar olan varsa bilgi bekliyorum.

tugce

Herkese merhaba. Ben 5-4 aydır cipralex 20mg kullanıyorum. Majör depresyon ve anksitiye bozukluğu teşhisi konuldu. Ayrıca bu 4-5 aylık süreden önce uzunca bir sürede 10mg kullandım fakat hiçbir etkisini göremedim doktorum bunun başlangıç dozu olduğunu çoktan 20mg ‘a geçmem gerektiğini söylediğinde 20mg’a geçtm ve dediğim gibi 4-5aydır kullanıyorum. Bir süre çok çok iyiydi herşey düzeliyor iyileşiyorum sandım fakat son 1 aydır herşey eskisinden daha kötü. Bu ilacın bir üst seviyesi varmı? Yada depresyonum bu ilaca karşı direnç geliştirmiş falan olabilirmi? Sürekli intiharı düşünüyorum şehir merkezine uzak biryerde yaşıyorum doktora gitmiyorum(sallıyorum desem daha yerinde olur) bu konuda bana bilgi verebilecek donanımda birinden cevap bekliyorum.

aslı58

selam arkadaşlar yaklaşık sekizsenedir evliyim sürekli depresn ilaçlar kullanıyorum ilk deprex sonra cipralexe geçtim ilaç kullanmadığım zaman hemen olumsuzluklar başlıyo doktorum altı bi sene kullanıcan diyo tabiiki kullanıyorum ama bırakınca yine aynı eski halime dönüyorum nereye kadaracil şifalar:)

gonnca81

slm arkadaşlar yaklaşık bi aydır cipralex 10 mg kullanıyorum doktorum boyun ve omuz ağrılarım için bu ilacı verdi ben depresyonda değilim niye dediğimde bana ancak bu tür ilaçlar geçirebilir ağrılarını 6 ay kullanma zorunluluğu var dedi ağrılarım geçer ümidiyle başladım 29 yaşımdayım evli iki çoçuk annesiyim bu ilaçla cinsel hayatım bitti doktoruma gidip bu derdimi paylaşamıyorum böle bi yan etkisi var uzun süre kullananan bayanlar varsa lütfen yazsınlar belli zamandan sonra geçiyormu acaba çok zor bi durum bu ilaçlar bir derdine derman olurken diğer yanını mahvediyor kararsız kaldım bıraksammı devammı etsem diye herkese acil şifalar diliyorum.

gizem kılınç

merhaba . ben ilacı yeni kullanmaya başlayacağım oferta ile beraber doktorum yazdı ama şu an cesaret edemiyorum yan etkilerinden çok korkar oldum üniversite öğrencisiyim . hastalığımdan çtürü ilişkim bitti aynı evde yaşıyorum hala. önce onu kazanabilirim belki geri diye gittim doktora. ama döndüğümde o çoktan terk etmişti beni. neyse. agorafobiyi destekler mi? çok korkmaktayım.

seher

ben 34 yaşındayım.yaşadığım büyük kazadan sonra cipralex kullanmaya başladım.Tabi doktorumla görüşmelerimden sonra.Yaklaşık 5 aydır cipralex 10 mg günde 1 doz alıyorum.Ama son 1 hafta dan beri bende bi enetji altından kalkamayacağım çoşku olmaya başladı.İnannın bu da çok zor bi durum.Böyle bişi başına gelen arkadaşlar lütfen bişiler yazsın.Acaba ilaçı yarım doza mı düşürsem.Bilemiyorum.MUTLU GÜNLER HERKEZE

şeyda 21

slm arkadaşlar 2.5 yıldır cipralex 20 mg kullanıyorum.büyük oranda yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum ancak gece uyuyamıyor sabah uyanamıyorum neyi nereye koyduğumu hiç hatırlamıyorum ilacı unutmaya kalksam bi çocuğum olduğunu dahi unutuyorum cinsel yaşam artık benim için hiçbirşey ifade etmez hale geldi eşimle hep ters düşüyorum yaşamak hakkatten hiçbirşey ifade etmiyo lütfen bana fikir veriiin cym balta cipram ve stilizanda kullandım onlarda sinirimde hiç yatıştırma yapmadı ilacıda bırakamıyorum lütfeen yardım ediiinn

dila

citoles kilomu yapar? zayıflatırmı ? bu ilacı kullanıp etkisini gören varsa cevap yazabilirmi? teşekkürler…

hatice

sevgili deniz kilo konusunda seçimin yanlış bence zayıflamak için bu ilacı asla kullanma bu ilaç benide zayıflatmıştı ama herkeste aynı etkiyi yaratmıyor bunu öncelikle belirtmek isterim bi arkadaşım kullandı onada kilo aldırdı herkesin bünyesi farklıdır ama büyük bir sinirsel sıkıntın yoksa asla kullanma derim çünkü bırakması ayrı bi dert başlaması ayrı bidert üstelik çok rahatsızlığı olanlar için oh rahatladım dedirtecek bi ilaç değil benim eyrıca sinirlerimi çok bozmuştu insanı çökerten bir ilaç ben bu ilaç yüzünden yıllarca uyuyamadım bence bu ilacı kullanmak yerine diyet ve spora başla en azından sağlıklı bir seçim olur çünkü ilaçların yan etkileri çok bunu bu amaçla kullanma sana tavsiyem eğer kendini çok sinirli gergin hissediyorsan kendini başka birşeylerle meşkul et ve bu ilaçlara asla sığınma acil şifaalar kardeşim herkese saygılar selamlar

deniz

arkadaslar ben de bazen sinirlenme oluyo ama bazen ve asırı derecede panik atagım bu ilacı kullanmayı cok istiyorum acaba kilo kaybettiriyormu veya aldırıyormu öğrenebilirmiyim. acıkcası ben bu ilacı kilo vermek içinm kullanıcam bi arkadasım 60 kilodan 41 kiloya düştü 8 ayda acaba böle bişe sizdede oldumu cevap bekliyorum lütfen.

esra

bu ilaçlarda sedatif etki war yani sakinleştirme anlamnda sizi gewsetio sinir sistemyle alaklı oldqmdan baqmlı kalıorsunuz bu grup ilaçlarda baqmlılık oranı fazla fakat doktr kontrlnde yws yws tabiki bırakılabilir

hatice

sevgili yasemin bende depresyon hastasıyım 34 yaşındayım hayatımın 20 yılını bu depresyonla geçirdim ve sürekli tedavi görüyorum ben de aynen ablan gibi ilaçları kullanırken hamile kaldım tam iki aylıkken hamile olduğumu öğrendim ve ilk çocuk olduğu için aldıramadım ve doğurmak zorunda kaldım ama sürekli 9 ay boyunca doktoruma bebeğin durumunu izlettim ve 3 lü kan testleri yaptırdım hep normal olduğunu söyledi doktorum ve bi kızım oldu hemde çok sağlıklı şimdi 13 yaşında allaha şükür gayet sağlığı ve zekası yerinde her yıl okuldan taktirname getiriyor çok şükür birşey olmadı ama 9 ay korktum bence ablanda bi doktora gidip danışsın ve bebeğin durumuna baktırsın bence birşey olmuyo ama yinede sürekli her ay baktırsın derim üstelik ilacın dozuda çok yüksek değilmiş ama dikkatle 9 ay takip ettirsin ama kaygılanırsa bu defada rahatsızlığı artar her iki doktorunada danışsın inşallah allah hayırlısını verir sağlıklı bir bebek olsun inşallah ha bu arada ikinci çocuğumu bu ilaçlar yüzünden yapamıyorum hala kullanıyorum allah hepinize acil şifalar versin ama arkadaşlar lütfen ilaçların arkasına gizlenmiyelim birazda kendimize biz yardım edelim ilaç hiç iyi bi çözüm yolu değil sadece hastalığımızı örtmeye yarıyor biraz dış dünyaya açılın sosyalleşin ama herşey moralle oluyor değilmi allah hepinize bol şifalar versin allah yaşama sevincimizi hiç bir zaman eksik etmesin allaha emanet olun saygılar selamlar hepinize sağlıkla kalın

yasemin

İYİ GÜNLERR,

ABLAM 3 AYDIR CİPRALEX 10MG LIK KULLANIYOR VE BUGUN HAMİLE OLDĞUNU ÖĞRENDİK.1,5 AYLIK HAMİLELİĞİ VAR.ACABA BU ÇOCUKTA ETKİ YAPARMI..ACİL CVB BEKLYORUMMM…

Alper

1 yıl boyunca Cipralex 10’luk kullandım. Daha önce de Tofranil, Lustral kullanmıştım. Gün içinde 1-2 dakkalık nöbetler halinde kendi kendine gülme, şarkı söyleme haricinde hiç bir pozitif etkisini görmedim. Yan etki olarak; 8 kilo aldım, uyku düzenim bozuldu, depresif durumlarımın sayısı arttı, baş ağrılarım arttı. Ağız kuruluğu, karın ağrısı, ilişkide boşalamama da cabası. Essitolopram’ı, yan etkileri klasik SSRI’lara göre daha az diye pazarladılar ama bence değil.

alp

yaklaşık 10 aydır cipralex 10 mg i kullanıyordum.15 gün yarım doz 10 gün kadar da çeyrek doz kullandıktan sonra bıraktım.aynı zamanda nootropil adlı denge ilacını da bırakmaya çalıştım.ancak alt üst oldum.vücudumda geceleri özellikle iğne batması şeklinde seyirmeler ve irkilmeler olutor.bugün 10. gün falan olmalı.çok rahatsızım.ayrıca sağ kol ve bacağımda hafif uyuşma gibi şeyler oluyor.buna benzer şeyler yaşayanlar olduysa lütfen yazsınlar.bu arada nootropili hiç bırakamadan tekrar başladım.dengem çok bozulduğu için.

esra

slm arkadaşlar ben esra 2,5yıldır citoles kullanıyorum 5mg den 20mg çıktı bana rahatlık veriyor içmediğm an kendimi kötü hissdiyorum nefes darlığı çekiyorum.elim ayağım aşırı titiriyor soğuk soğuk terliyorum sonra ölüm korkusuyla nefes darliği yaşıyorum ben 13 yaşında nöroloji de 6 ay tedavi görmüştüm sonra 2yıl çok şükür iyiydim şimdi 22 yaşındayım ve citoles yanında atarax kullanıyorum bilen varsa bu ilaçlara neden bağımlı kalıyoruz eskisi gibi içime de atmıyorum ama arada budepresyonu yaşıyorum kalabalığa girmekten çok korkar oldum arkadaşalrıma söleyemiyorum bu ilaçı kullandığımı hayatım alt üst oldu çok korkar oldum gecelerden ne kadar süre kullanılır bu ilaçlar merak ediyorum yani mesela citoles kaç yıl kullanılması gereklidir?:S:S:S:S:S:S:S teşekkür ederim şimdiden sağlıcakla kalınız

sellin_abbe

meraba bende bu ialcı almaya başladım doktorum ilk bir hafta yarım tablet olarak almamı tavsiye etti ilk bir haftadan sonra bir tablet olarak alıcam ama antidepresenlar bağımlılık yapıyormuş diye duydum ne kadar doğru bilmiyorum insanı uyuşturduğu doğru oyüzden gece yatarken alıyorum gün içinde aldığımda kendim sürüngen gibi yerden kalmaz hale geliyorum gece rahatlatıyor ama oyüzden gece alıyorum birde bu ilaçlar bağımlılığın yanında aşırı kloğda aldırıyormuş doğrumu bilen varsa cevap bekliyorum arkdaşlar herkeze geçmiş olsun a.e.olun.

nazlı

öncelikle herkese saglık diliyorum.benim mubabbet şöyle ki; babaannem alzheimer hastası.we birçok ilacı doktor kontrolünde kullanıyoruzz.fakat ilk başlangıç günlerinden sonraki zamanlarda ilaç etkisini göstermiyordu.buna çok şaşırıyorum çünki babaannem 96 yaşında lakin ne kalp ne tansiyon (klasik hastalıklar :):S ) rahatsızlıgı yok.bugünde cipralex we nervium kullanmaya başladık.umarım etkisi olur.Ne uyku uyuyabiliyoruz nede uyutuyoruz çevredeki insanları.inanılmaz bir bünyesi var eski toprak dedikleri olsa gerek:) Yazmak istedim sadece.neyse umarım herşey ve herkes saglıkla devam eder.hoşçakalın

şule

merhaba ben bu ilacı 3 gündür kullanıyorum fakat çok rahatsız oldum. inanılmaz başım ağrıyor midem yanıyor ve bulanıyor. yataktan kalkamıyorum. Birşey almak için eğilemiyorum bile baş ağrısından. sinüzit olmuştum. aynı anda macrol diye bir ilaç da kullanıyorum. ondan mı böyle oldu? bırakmalımıyım?

gül

fatma köse bu ilacın etkisi senin kazadan etkilenipte kendine yeniden güvenin sağlanması için yazmışlar canım ama en az3 veya 6 ay kullan bırakmadan önce mutlaka doktora git ve yarım tb olarak bıurakırken kullan a.e.o.

fatma köse

ben fatma ya bu ılac ne anlamı varrr =? cunku bende araba kazasıında gecırdım dırek bu ılacları doktorlar verdı ama yutuyorum ama gene bısey bılmıyom yanii anlamı ne kısacasıı

Mustafa

Merhabalar. ben zamanında bir hata yaptım. ilaçla intihara teşebbüs ettim. elime geçen ilaç da bu ilaçtı.
Arkadaşlarım ve ailem gece uyurken benim dişlerimi rahatsız edecek bir şekilde birbirine vurduğumu söylüyordu. ben de sinir hastalıklarına gittim ve bana bu ilacı verdiler. adını sanını bilmiyordum tabi. pek dikkat etmedim kullanırken. bu ilacı cipralex olduğunu intihar ettikten sonra öğrendim. her neyse gelelim asıl konuya. o gün 14 tane ilacın hepsini yarı aç yarı tok bir şekilde yuttum. herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. yastığa başımı vurup yattım. sabah oldu yine bir etkisi yok. bu sizce normal birşey mi? bu konuda uzman birileri varsa sorumu cevaplayabilir mi acaba? bu arada şunu da özellikle belirtmek isterim. bu olay 2 yıl önce oldu ve kesinlikle bir daha olmayacak birşey.

RAHİME

babam kanser hastalığının terminal dönemindeyken gerilim tip başağrılarım nedeniyle cipralex 10 mg tb kullanmaya başladım.çok çok faydasını gördüm.defalarca bırakmaya çalıştım.biliyorum azaltarak bırakıyorum fakat bıraktıktan sonra çok kötü oluyorum.duygusal oluyorum.herşeye ağlamak istiyorum kendimi sağlam tutamıyorum.takıntılı ve alıngan oluyorum.bardağa hep boş tarafından bakıyorum.şimdilerde bırakalı bir ay oldu ve tekrak kullanmak istiyorum.aslında gerçeklerle yüzleşmeye dayanamıyorum desek daha doğru olur..bir yıllık periyotlar halinde üç yıldır yaklaşık üç yıldır kullanıyorum.kaç yıl kullanılabilir bu ilaç…hakikaten hiç bırakmamayı düşünüyorum.çok iyi geliyor bana..

umut34

Cipralex SSRI gurubuna ait bir Antidepressant’dır. Dolayısıyle Nöroloji gurubu altında bulunmamalıdır.
Ülkemizde beher kutu içinde 20mg’lık değil 10mg’lık 28 adet tablet olarak satışa sunulmaktadır.

Didem

I am using Cipralex 40mgs a day togerher with Nervium of 1.5 tablet for the last 2 months.I am also using 200mgs of EUTHROX since I had total thyroid gland removel 6 years ago due papillar Thyroid CA.
Since the Cipralex use , I had lost about 5kgs in two months n I had lost my ussual appetite.Other side effects did not happened.